Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers Zwolle 2023

Geldend van 04-10-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers Zwolle 2023

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle tot vaststelling van de Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers Zwolle 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle;

overwegende dat het gemeentebestuur jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle 2022;

besluit vast te stellen de subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers Zwolle 2023

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV 2022: Algemene subsidieverordening Zwolle 2022;

 • b. gezinslidmaatschap: lidmaatschap van een vereniging door een gezin met één of meer kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar;

 • c. jeugd- en jongerenwerk: laagdrempelige activiteiten die jeugdigen en jongeren een stap verder helpen door een bron van ontmoeting en identiteitsontwikkeling te vormen, waarbij extra aandacht uitgaat naar het bereiken van jeugdigen en jongeren in een kwetsbare situatie;

 • d. jeugdige: inwoner van de gemeente Zwolle in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;

 • e. jeugdlid: jeugdige die bij een vrijwilligersorganisatie is aangesloten en regelmatig aan de activiteiten van de vrijwilligersorganisatie deelneemt;

 • f. scoutingorganisatie: vrijwilligersorganisatie die aangesloten is bij de vereniging Scouting Nederland (SN) en daarmee het huishoudelijke reglement van SN onderschrijft;

 • g. speeltuinorganisatie: vrijwilligersorganisatie waarbij door vrijwilligers een aanbod wordt verzorgd dat zich richt op het bieden van een veilige en uitdagende speelplek;

 • h. vrijwilligersorganisatie: organisatie, met rechtspersoonlijkheid, die bijna uitsluitend of uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, niet zijnde een sportvereniging die sport als hoofddoel heeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid ASV 2022

De ASV 2022 is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3. Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel een veilige plek voor ontmoeting en identiteitsontwikkeling voor jeugdigen te bevorderen. Hierbij gaat extra aandacht uit naar het bereiken van jeugdigen in een kwetsbare situatie die meer ondersteuning kunnen gebruiken.

Artikel 4. Subsidievorm

 • Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 5. Aanvrager

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een vrijwilligersorganisatie.

Artikel 6. Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor jeugd- en jongerenwerk dat bijdraagt aan het doel van deze regeling.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. de vrijwilligersorganisatie, anders dan een scoutingorganisatie en speeltuinorganisatie, bereikt op structurele basis minimaal 75 individuele deelnemers per jaar met de georganiseerde subsidiabele activiteiten;

 • b. de activiteiten door de vrijwilligersorganisatie worden minimaal twee keer per maand georganiseerd;

 • c. de activiteiten worden uitgevoerd in Zwolle;

 • d. de activiteiten worden in hoofdzaak uitgevoerd onder leiding van vrijwilligers;

 • e. deelname aan de activiteiten staat open voor iedere jeugdige;

 • f. in afwijking van het bepaalde onder e geldt voor scoutingorganisaties dat deelname aan de activiteiten openstaat voor ieder jeugdlid.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 12 van de ASV 2022 wordt subsidieverlening geweigerd als:

 • a. de activiteit niet in hoofdzaak jeugdigen, jeugdigen in een kwetsbare situatie of, in geval van een speeltuinorganisatie, kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar bereikt;

 • b. met de activiteiten hoofdzakelijk een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk doel wordt nagestreefd;

 • c. de vrijwilligersorganisatie, met uitzondering van een speeltuinorganisatie of scoutingorganisatie, een subsidie ontvangt in het kader van sociaal cultureel werk.

Artikel 9. Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 6.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de algemene organisatiekosten en kosten van huisvesting.

Artikel 10. Subsidiehoogte

 • 1. De subsidie aan een vrijwilligersorganisatie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000.

 • 2. In afwijking van lid 1 bedraagt de subsidie aan een scoutingorganisatie en speeltuinorganisatie maximaal € 5.000, waarbij het subsidiebedrag als volgt wordt berekend:

  • a.

   een basisbedrag van € 300 per jaar; en

  • b.

   € 40 per jeugdlid voor een scoutingorganisatie; of

  • c.

   € 20 per gezinslidmaatschap voor een speeltuinorganisatie, waarbij het aantal jeugdleden, dan wel gezinslidmaatschappen op peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar bepalend is; of

  • d.

   voor zover een speeltuinorganisatie geen lidmaatschappen kent, dan is het aantal regelmatige bezoekers in de leeftijd 0 tot 18 jaar in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar bepalend voor de hoogte van het subsidiebedrag als bedoeld in sub c.

Artikel 11. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 12. Wijze van verdeling

Voor zover het subsidieplafond wordt overschreden door verstrekking van subsidie voor aanvragen die in dezelfde aanvraagperiode als bedoeld in artikel 14 zijn ontvangen, wordt het subsidiebedrag per aanvrager naar rato verdeeld.

Artikel 13. Indieningsvereisten

 • 1. In afwijking van artikel 9 van de ASV 2022 vindt een aanvraag voor subsidie plaats met gebruikmaking van het hiertoe door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag door een vrijwilligersorganisatie, anders dan een speeltuinorganisatie of scoutingorganisatie, wordt voorzien van een activiteitenplan en een begroting.

Artikel 14. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 10, eerste lid, van de ASV 2022, ingediend in de periode van 1 september tot en met 30 september voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2. In afwijking van het voorgaande lid wordt een aanvraag voor het subsidiejaar 2024 ingediend in de periode 1 oktober tot en met 31 oktober 2023.

Artikel 15. Verplichtingen

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat de bij de activiteiten begeleidende betrokkenen beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt de dag na publicatie daarvan in werking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers Zwolle 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 september 2023

P. Snijders, burgemeester

D. Emmer, griffier.