Nadere regels voor verkiezingsreclame gemeente Landgraaf 2023

Geldend van 05-10-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor verkiezingsreclame gemeente Landgraaf 2023

Burgemeester en wethouders van L a n d g r a a f ;

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels op te stellen voor verkiezingsreclame;

gelet op het bepaalde in de Grondwet, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Kieswet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landgraaf (APV);

b e s l u i t e n :

Vast te stellen de navolgende:

Nadere regels voor verkiezingsreclame gemeente Landgraaf 2023

Artikel 1. Begrippen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • AO-reclamedisplays: tweezijdige displays waarin reclame wordt aangebracht;

 • Digitaal aangeleverde verkiezingsaffiches: verkiezingsaffiches die middels een gangbare digitale bestandvorm worden aangeleverd, met het oogmerk deze op voorgedrukte verkiezingsborden te laten plaatsen;

 • Driehoeksborden: met drie ijzeren dragers voorziene borden (maximale afmeting 1,50 meter x 1,00 meter).

 • Verkeerstekens: verkeerstekens als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • Verkiezingen: een vanuit de overheid ingestelde verkiezing, in ieder geval: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad, Referendum en Waterschap;

 • Verkiezingsaffiche: een affiche/poster van een politieke partij;

 • Voorgedrukte verkiezingsborden: door of in opdracht van de gemeente geplaatste voorgedrukte borden waarop digitaal aangeleverde verkiezingsaffiches van de deelnemende partijen staan afgedrukt;

Artikel 2. Grondgebied

De nadere regels zijn van toepassing binnen het grondgebied van de gemeente Landgraaf, voor zover hierdoor geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving.

Artikel 3. Verkiezingsreclame op particuliere grond

Het maken van reclame voor de verkiezingen op particuliere percelen, of op andere particuliere (reeds bestaande) onroerende zaken, is vergunningvrij onder de voorwaarden dat door de verkiezingsreclame geen gevaar ontstaat voor het verkeer en/of geen ernstige hinder voor de gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken en enkel gedurende de periode van drie weken na de kandidaatstelling tot maximaal één week na de verkiezingen.

Artikel 4. Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het maken van reclame voor de verkiezingen op, in of boven openbare plaatsen is in beginsel vergunningvrij mits aan het gestelde in deze nadere regels wordt voldaan.

Artikel 5. Plaatsen voorgedrukte verkiezingsborden

 • 1. De locaties van de voorgedrukte verkiezingsborden worden door het college kenbaar gemaakt aan de politieke partijen en op de website van de gemeente;

 • 2. De verkiezingsborden worden uiterlijk drie weken na de kandidaatstelling geplaatst;

 • 3. De verkiezingsborden worden uiterlijk twee weken na de verkiezingsdag verwijderd, tenzij binnen drie maanden wederom verkiezingen plaatsvinden. In laatstgenoemde situatie worden de borden uiterlijk twee weken na de verkiezingsdag van de tweede verkiezingen verwijderd.

Artikel 6. Voorgedrukte verkiezingsborden gemeente

 • 1. Het is voor alle politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen, mogelijk een digitaal verkiezingsaffiche aan te leveren.

 • 2. Het bestandsformaat van de digitale poster moet voldoen aan de door het college vastgestelde eisen.

 • 3. De besturen van de politieke partijen mailen de verkiezingsposters naar verkiezingen@Landgraaf.nl op een nader door het college te bepalen dag.

 • 4. Deze dag wordt uiterlijk 8 weken voor de dag van de stemming vastgesteld. Is er geen dag vastgesteld dan is de uiterste inlevering de vierde donderdag voor de dag van de stemming.

 • 5. De datum die aan de politieke partijen wordt vermeld als deadline voor het aanleveren van de digitale posters is een harde datum.

 • 6. Verkiezingsposters die na deze datum worden aangeleverd of niet voldoen aan het voorgeschreven bestandsformaat worden niet meegenomen in de vervaardiging van de voorbedrukte posters voor de verkiezingsborden.

 • 7. Het is niet toegestaan losse (verkiezings)affiches of andere posters op de voorgedrukte posters te plakken.

 • 8. Het is niet toegestaan over de afgebeelde verkiezingsaffiches te verven, spuiten, plakken of deze op andere wijze onleesbaar te maken.

 • 9. Het verwijderen van de borden gebeurt binnen twee weken na de verkiezingsdag, tenzij binnen drie maanden wederom verkiezingen plaatsvinden. In laatstgenoemde situatie worden de borden uiterlijk twee weken na de verkiezingsdag van de tweede verkiezingen verwijderd.

Artikel 7. Driehoeksborden

 • 1. In verband met de ruimtelijke kwaliteit is ervoor gekozen om alleen driehoeksborden toe te staan.

 • 2. Driehoeksborden mogen geplaatst en gehouden worden in de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling tot maximaal één week na de verkiezingsdag.

 • 3. In iedere kern van de gemeente Landgraaf mogen driehoeksborden worden geplaatst.

 • 4. Driehoeksborden mogen enkel worden geplaatst binnen de bebouwde kom.

 • 5. Er mogen maximaal 20 driehoeksborden per politieke partij worden geplaatst.

 • 6. Het plaatsen van driehoeksborden mag enkel plaatsvinden aan lantaarnpalen (zonder daaraan bevestigde verkeerstekens en/of AO-reclamedisplays), mits deze daardoor niet op enige wijze worden beschadigd.

 • 7. Driehoeksborden mogen enkel op de grond rondom lantaarnpalen worden geplaatst.

 • 8. Driehoeksborden moeten zodanig geplaatst worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet wordt belemmerd en dat een vrije doorgang op het trottoir gewaarborgd blijft.

 • 9. Driehoeksborden mogen niet binnen een afstand van 25 meter vanaf rotondes, kruisingen of splitsingen van wegen worden geplaatst.

 • 10. Er mag om een lantaarnpaal maximaal één driehoeksbord worden geplaatst.

 • 11. Driehoeksborden dienen zo te worden aangebracht dat zij geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg, dan wel een belemmering kunnen vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg en zo dat de functie of zichtbaarheid van de lantaarns of verkeersborden op geen enkele wijze beperkt of belemmerd wordt.

 • 12. Driehoeksborden mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 8. Flyeren

 • 1. In de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling tot de dag van de verkiezingen is het toegestaan om te flyeren of laten flyeren zonder dat hiervoor een ontheffing noodzakelijk is.

 • 2. Indien politieke partijen flyeren of laten flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers.

 • 3. Artikel 15, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Landgraaf 2023 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Verbod overige vormen van verkiezingsreclame op, in of boven stembureaus

Het is verboden aanhangers, spandoeken en andere reclamedragers voor de verkiezingen te plaatsen op, aan, in, over of boven het terrein van een stembureau, dan wel binnen 25 meter van de deur van een stembureau. Dit verbod geldt voor zowel gemeentelijke als particuliere terreinen.

Artikel 10. Overige verkiezingsreclame

Het op een andere wijze dan in deze nadere regels beschreven aanbrengen van verkiezingsreclame (spandoeken of banieren) is toegestaan, mits daarvoor schriftelijk toestemming van de rechthebbende(n) is verleend.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het opruimen van de driehoeksborden dient al het mogelijke te doen om te voorkomen dat schade wordt toegebracht aan gemeentelijke eigendommen dan wel eigendommen van derden. Mocht toch schade ontstaan dan is en blijft degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het opruimen van de driehoeksborden aansprakelijk voor de toegebrachte schade.

Artikel 12. Handhavend optreden

 • 1. Indien deze nadere regels niet worden nageleefd, kan de gemeente handhavend optreden.

 • 2. Op een verkiezingsbord aangebrachte voorwerpen, niet zijnde een verkiezingsaffiche, worden zonder voorafgaande handhavingsprocedure verwijderd.

 • 3. Voordat handhavend wordt opgetreden tegen in strijd met deze nadere regels aangebrachte verkiezingsreclame, wordt een politieke partij de gelegenheid geboden om de reclame nog diezelfde dag te verwijderen.

 • 4. Bij direct gevaar van openbare orde en veiligheid of verkeershinder wordt het verkiezingsmateriaal zonder in kennisstelling direct verwijderd.

Artikel 13. Afwijking nadere regels

Het college kan in uitzonderlijke situaties besluiten van de nadere regels voor verkiezingsreclame af te wijken.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze nadere regels treden één dag na bekendmaking in werking.

 • 2. De “Instructie verkiezingsreclame 2015” wordt ingetrokken.

 • 3. Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels voor verkiezingsreclame gemeente Landgraaf 2023’.

Ondertekening

Landgraaf, 26 september 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

ir. J.M.C. Rijvers mr. R. de Boer