Subsidieregeling internationale taalklassen Leiden 2023

Geldend van 04-10-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling internationale taalklassen Leiden 2023

Het college van de gemeente Leiden,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Leiden 2021.

Besluit de volgende regeling vast te stellen:

subsidieregeling internationale taalklassen Leiden 2023

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: raad van de gemeente Leiden;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • c.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden;

 • d.

  Nieuwkomersonderwijs: gezamenlijk door de Leidse schoolbesturen georganiseerd onderwijs voor leerlingen van 6 t/m 13 jaar die nog geen jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn voor het volgen van regulier onderwijs.

 • e.

  Nieuwkomerskinderen: Zijn (internationale) leerlingen tussen de 6 en 13 jaar oud, die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn voor het volgen van regulier onderwijs.

 • f.

  Internationale taalklas (ITK): Een internationale taalklas vangt kinderen van 6 tot 13 jaar op die nog maar kort in Nederland zijn. Een ITK-groep in Leiden is verbonden aan een reguliere basisschool, geeft voltijds onderwijs en heeft ten minste 10 leerlingen. Doel van de ITK is om kinderen na een jaar intensief Nederlands als tweede taal door te laten stromen naar het reguliere basis- of voorgezet onderwijs.

Artikel 2 Doel van de subsidie

 • 1. Draagt bij aan de volgende beleidsdoelen uit de beleidsbegroting: Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar, Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs en Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid.

 • 2. De subsidie is bedoeld als aanvulling op de rijksbekostiging voor nieuwkomerskinderen, wanneer deze ontoereikend is. Op deze manier worden basisscholen met internationale taalklassen in staat gesteld om leerlingen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn zo snel mogelijk op het taalniveau te krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden, waardoor de leerling daarna (weer) mee kan doen aan het reguliere onderwijs. Het streven is om het doel te bereiken binnen één jaar.

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1. Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV van toepassing.

 • 2. Deze subsidieregeling is van toepassing op de door het college te verstrekken subsidies voor de voorziening internationale taalklassen in het primair onderwijs.

Artikel 4 Voorwaarden subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvraag wordt schriftelijk en bij voorkeur digitaal ingediend bij het college via het betreffende aanvraagformulier via de website van de gemeente Externe link:www.leiden.nl/subsidies.

 • 2.

  Bij de aanvraag overlegt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelen en resultaten die met deze activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

  • c.

   een sluitende begroting met geschatte inkomsten en uitgaven voor activiteiten. Hieruit moet blijken dat de gemeente enkel de meerkosten van een taalklas financiert, waardoor een school zorg kan dragen voor taalonderwijs in kleinere groepen en aan kinderen die net buiten de bijzondere bekostiging vallen. Dit betekent dat de begroting ook de opgave bevat van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

  • d.

   een schriftelijke verklaring dat de nieuwe ITK niet leidt tot een lokalentekort/ ruimtetekort binnen de school in de nabije toekomst. Hierbij worden ook de ruimtes mee gerekend die in het kader van de voorschoolse educatie voor peuteropvang worden gebruikt/ingezet. Voor een ITK wordt uitgegaan van de gemiddelde groepsgrootte van 15 leerlingen. Wijst de leerlingenprognose uit dat binnen 3 jaar mogelijk wel een ruimtetekort ontstaat, dan wordt met de gemeente overlegd of desondanks voor deze leslocatie wordt gekozen of in dat geval de voorkeur naar een andere locatie uitgaat.

 • 3.

  De school is bereid om de taalklas(sen) indien nodig minimaal 3 achtereenvolgende schooljaren vorm te geven. Wanneer het aantal nieuwkomerskinderen in de Leidse regio af- of toeneemt, wordt in overleg met de gemeente en de betreffende schoolbesturen besloten welke taalklassen blijven en waar taalklassen komen.

Artikel 5 Indieningstermijn

Aanvragen voor bestaande taalklassen dienen uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het kalenderjaar te zijn ingediend. Aanvragen voor nieuwe taalklassen dienen voor de start van de taalklas te zijn ingediend.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een al bestaande taalklas uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend (zie regels ASV). Voor nieuwe taalklassen geldt als uiterste termijn 13 weken na aanvraag.

TITEL II. SPECIFIEKE BEPALINGEN

Artikel 7 Doelgroep (en)

Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een schoolbestuur, ten behoeve van een in Leiden gevestigde basisschool.

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten (waarvoor kan je subsidie krijgen)

Subsidie kan worden verleend voor het instellen of continueren van een internationale taalklas. De subsidie is met name bedoeld als bijdrage in de kosten voor onder andere de inzet van de leerkracht, ondersteuning en nazorg aan de leerlingen. Onder dit bedrag vallen ook eventuele opstartkosten bij een nieuwe klas.

Artikel 9 Beoordelingscriteria

De aanvragen op grond van deze subsidieregeling worden beoordeeld aan de hand van de hiernavolgende criteria:

 • 1.

  Aanwezige kennis en expertise bij het schoolbestuur en de onder het schoolbestuur vallende scholen;

 • 2.

  Het schoolbestuur en de school houden zich aan en dragen bij aan de regionaal gemaakte afspraken over nieuwkomersonderwijs;

 • 3.

  De aanvraag draagt bij aan het behoud van kennis en expertise van nieuwkomersonderwijs in de regio;

 • 4.

  De school zorgt voor overdracht van de leerling die deel heeft genomen aan nieuwkomersonderwijs naar het reguliere onderwijs en voorziet in nazorg om de vooruitgang van de leerlingen vast te houden;

 • 5.

  Een nieuwe ITK wordt geplaatst op een school waar structureel leegstand is en waar de leerlingenprognose geen groei laat zien.

Artikel 10 Hoogte subsidiebedrag en verdeelregels

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een maximaal bedrag beschikbaar van € 40.000,00 per internationale taalklas (waar de leerlingen minstens 930 uur les per schooljaar krijgen) per jaar.

 • 2. De raad kan jaarlijks een subsidieplafond voor deze regeling vaststellen.

 • 3. Voor de verdeling van het budget wordt de aanvraag gescoord op basis van de beoordelingscriteria zoals aangegeven in artikel 9.

 • 4. Het te subsidiëren bedrag is inclusief eventueel verschuldigde btw.

 • 5. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

  • a.

   kosten van ureninzet schooldirecteuren

  • b.

   materiaalkosten

  • c.

   kosten die ook door andere subsidieregelingen van de gemeente of het Rijk worden gedekt.

 • 6. De opstartkosten van een nieuwe internationale taalklas mogen maximaal 1 jaar op de begroting terugkomen van de ITK.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze regeling kan, behalve op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV, worden geweigerd indien:

 • a.

  de financiële middelen van de aanvrager, met inbegrip van een naar aanleiding van de aanvraag toe te kennen subsidie, onvoldoende worden geacht om de te subsidiëren activiteit(en) te verrichten;

 • b.

  de aanvraag niet voldoet aan de beoordelingscriteria.

TITEL III. BEVOORSCHOTTING, VERANTWOORDING EN VASTSTELLING

Artikel 12 Bevoorschotting subsidie

 • 1. Het college bevoorschot de subsidie in zijn geheel.

 • 2. De uitbetaling vindt plaats op het moment van de verlening van de subsidie. Het subsidiebedrag wordt definitief vastgesteld na de verantwoording.

 • 3. De subsidie wordt door de subsidieontvanger die een reguliere jaarsubsidie ontvangt zichtbaar verantwoord in de eerstvolgende jaarrekening bij de verantwoording van die reguliere jaarsubsidie; andere subsidieontvangers verantwoorden de subsidie afzonderlijk en conform de daaraan in de beschikking inzake de subsidieverlening opgenomen vereisten.

Artikel 13 Vastastelling subsidie

 • 1. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling dan wel, indien geen aanvraag vereist is, na het indienen van de verantwoording, de subsidie vast.

 • 2. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het lid 1 genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling dan wel de verantwoording.

TITEL IV. HARDHEIDSCLAUSULE, INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meer bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2023.

Artikel 18 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling internationale taalklassen Leiden 2023’

Ondertekening