Regeling vervalt per 23-05-2024

Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele organisaties Leiden 2023 en 2024

Geldend van 04-10-2023 t/m 22-05-2024

Intitulé

Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele organisaties Leiden 2023 en 2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leiden tot vaststelling van de Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele organisaties Leiden 2023 en 2024.

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 2.1 f en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele organisaties Leiden 2023 en 2024

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Raad: gemeenteraad van de gemeente Leiden;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • c.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden;

 • d.

  Aanvrager: een culturele organisatie of maker die een schriftelijk verzoek voor subsidie indient;

 • e.

  Extra energiekosten: het verschil tussen de energiekosten van het gehele jaar voorafgaand aan deze subsidieaanvraag en het gehele jaar 2019;

 • f.

  Culturele organisatie: organisatie die haar kernactiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdisciplines gevestigd in Leiden;

 • g.

  Makers: professionele Leidse kunstenaars, culturele makers en collectieven die ingeschreven staan in de gemeente of informele collectieven met minimaal 50% van de leden met de thuisbasis in de gemeente Leiden;

 • h.

  Regeling: Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele organisaties Leiden 2023 en 2024;

 • i.

  Vrije reserve: het deel van de reserve van de culturele organisatie dat vrij te besteden is. Hieronder wordt ook verstaan de bestemmingsreserves met het karakter van een vrije reserve, zoals voor continuïteit of transitiekosten;

 • j.

  Voorziening: voorzieningen worden gevormd voor de dekking van redelijkerwijs in te schatten (risico’s op) financiële verplichtingen en verliezen of (onder voorwaarden) voor toekomstige uitgaven, waarvan de omvang en het moment van optreden onzeker is;

 • k.

  Compensatiejaar: het jaar waarvoor energiecompensatie wordt aangevraagd. In het jaar 2023 wordt energiecompensatie aangevraagd voor compensatiejaar 2022, en in het jaar 2024 wordt energiecompensatie aangevraagd voor compensatiejaar 2023.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. De subsidie is gericht op ondersteuning van culturele organisaties en makers, gevestigd in Leiden, die getroffen zijn door extra energiekosten als gevolg van gestegen energieprijzen.

 • 2. Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van toepassing.

Artikel 3. Doel van de subsidie

Deze subsidieregeling heeft tot doel om het culturele aanbod en de culturele infrastructuur voor de stad behouden. Voorkomen wordt dat culturele organisaties en makers, wegens de gestegen energiekosten in 2022 en 2023, hun cultureel aanbod of activiteiten niet op peil kunnen houden of de toegangsprijzen verhogen en daarmee de toegankelijkheid verkleinen.

Artikel 4. Doelgroep

Culturele organisaties of makers die gevestigd zijn in de gemeente Leiden, die te maken hebben met extra energiekosten.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd voor extra energiekosten die zijn gemaakt in het compensatiejaar ten gevolge van de gestegen energieprijzen.

 • 2. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de extra energiekosten die betrekking hebben op de onverwacht toegenomen prijs van gas en elektra (exclusief BTW).

Artikel 6. Voorwaarden subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. De aanvraag wordt digitaal ingediend bij het college, via het betreffende aanvraagformulier via de website van de gemeente www.leiden.nl/subsidies.

 • 2. Bij de aanvraag stuurt de aanvrager in ieder geval het volgende mee:

  • a.

   een kopie van de jaarrekening 2019 en een kopie van de jaarrekening van het compensatiejaar, inclusief specificatie van de huisvestingskosten waaronder energiekosten;

  • b.

   een specificatie van de afgesloten contracten en jaarnota(’s) voor energiekosten:

   • -

    afgesloten contract en jaarnota 2019

   • -

    afgesloten contract en jaarnota van het compensatiejaar

  • Indien energielasten via de verhuurder lopen dan een specificatie van de verhuurder van onroerend goed waaruit blijkt dat de (hogere) energielasten direct doorbelast worden in de huurverhoging;

  • c.

   een overzicht van voorliggende voorzieningen waarop de aanvrager een beroep heeft gedaan, zoals landelijke regelingen energiekostencompensatie en de uitkomst/status daarvan;

 • 3. In de aanvraag geeft de culturele organisatie of maker aan welk bedrag en percentage ter dekking van de gestegen energiekosten vanuit de vrije reserve ingezet is.

 • 4. De culturele organisatie of maker kan bij de in te dienen stukken aanvullende informatie verstrekken indien ze van mening is dat dit van belang is bij de beoordeling van de subsidieaanvraag.

Artikel 7. Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • a.

  De culturele organisatie of maker heeft een eigen contract met een energieleverancier dan wel een all-in huurcontract, waarin de energiekosten zijn inbegrepen;

 • b.

  De extra energiekosten kunnen niet worden opgevangen uit eigen middelen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • -

   Voorzieningen of bestemmingsreserves, ten behoeve van onderhoud, vervanging of andere beleidsondersteunende doeleinden worden buiten beschouwing gelaten;

  • -

   Indien een (algemene) reserve beschikbaar is met een weerstandvermogen hoger dan 10 %, worden (indien mogelijk) de extra energiekosten gedeeltelijk opgevangen door deze reserve;

  • -

   Toegekende middelen op basis van andere ondersteuningsregelingen vanuit het Rijk, gemeente Leiden, andere overheden en/of bedrijven voor dezelfde kosten worden in mindering gebracht op de te verlenen subsidie.

Artikel 8. Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 525.000,- voor 2023 (compensatiejaar 2022).

 • 2. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 265.000,- voor 2024 (compensatiejaar 2023).

 • Indien het plafond voor 2023 niet is bereikt wordt het resterende budget doorgeschoven naar 2024.

 • 3. Het maximale bedrag bedraagt € 75.000 per aanvraag in 2023 en € 37.500 per aanvraag in 2024.

 • 4. Bij overschrijding subsidieplafond worden de bedragen per toegekende aanvraag met gelijk percentage evenredig verlaagd.

Artikel 9. Indieningstermijn

 • 1. Voor aanvragen gelden de volgende indieningstermijnen:

  • a.

   voor het compensatiejaar 2022: uiterlijk 15 november 2023;

  • b.

   voor het compensatiejaar 2023: uiterlijk 1 juni 2024.

 • 2. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie uiterlijk 13 weken na sluitingsdatum van de aanvragen.

Artikel 11. Verlening en verantwoording subsidies

Het college bevoorschot de subsidie in zijn geheel. De uitbetaling vindt plaats op het moment van de verlening van de subsidie.

Artikel 12. Verantwoording subsidies

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000 worden door het college direct vastgesteld.

 • 2. Bij subsidies boven € 5.000 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in bij het college:

  • a.

   uiterlijk 31 december 2023 (voor het compensatiejaar 2022);

  • b.

   uiterlijk 31 december 2024 (voor het compensatiejaar 2023).

 • 3. Het college kan in individuele gevallen afwijken van de termijn genoemd in lid 2.

 • 4. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat de definitieve jaarnota van de energieleverancier en de definitieve jaarrekening van de organisatie of maker

Artikel 13. Weigeringsgronden

Een subsidie kan worden geweigerd op basis van Algemene wet bestuursrecht of de ASV. Daarnaast kan een subsidie op grond van deze regeling worden geweigerd als niet is voldaan aan de voorwaarden, eisen en criteria uit deze regeling.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meerdere bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 15. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op dag na bekendmaking.

Artikel 16. Looptijd regeling

Deze regeling vervalt op 1 mei 2025.

Artikel 17. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele organisaties Leiden 2023 en 2024’.

Ondertekening