HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

Geldend van 03-10-2023 t/m heden

Intitulé

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

Overwegende:

• Dat het gemeentebestuur van Arnhem ambitie heeft om woningen van het aardgas af te krijgen;

• Dat in Elderveld-Noord 804 woningen in de toekomst mogelijk worden aangesloten op het warmtenet en hiervan circa 100 koopwoningen zijn;

• Dat aan de rand van Elderveld-Noord een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) ligt, waarvan de warmte uit het gezuiverde water kan worden gebruikt om woningen in Elderveld-Noord te verwarmen;

• Dat voor aansluiting op het warmtenet de woningen eerst verduurzaamd moeten worden;

• Dat woningcorporatie Volkshuisvesting aannemersbedrijf Van de Klok opdracht heeft gegeven verduurzamende maatregelen uit te voeren bij haar huurwoningen;

• Dat in het projectgebied van Volkshuisvesting 65 particuliere woningen voorkomen (gespikkeld bezit);

• Dat vanuit het college de wens is deze woningeigenaren te helpen met stappen te zetten in het verduurzamen van hun woning;

• Dat er middelen zijn om deze doelgroep te helpen;

• Dat deze subsidie bedoeld is voor de 65 particuliere woningeigenaren, waarvan hun woningen voorkomen binnen het projectgebied van Volkshuisvesting in Elderveld-Noord, als een tegemoetkoming in de kosten om de woning te verduurzamen;

• Dat Adviesbureau EANTE is gevraagd om deze particuliere woningeigenaren te helpen door samen met de bewoners te kijken welke (aanvullende) maatregelen zinvol zijn. En tevens mee te kijken naar de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies en indien nodig het aanvragen van een lening;

• Dat Van de Klok verduurzamingsmaatregelen bij deze particuliere woningeigenaren kan treffen waarbij wordt meegelift op de maatregelen en planning van Volkshuisvesting;

• Dat de particuliere woningeigenaren ook verduurzamingsmaatregelen kunnen laten uitvoeren door een andere erkende aannemer;

• Dat voor de overige 35 koopwoningen in Elderveld-noord (gelegen als gespikkeld bezit binnen bezit Vivare) de benodigde verduurzamings¬maatregelen en een bijbehorende regeling later worden uitgewerkt.

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 en 4 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT

vast te stellen:

Subsidieregeling woningeigenaren Elderveld Noord (SWEN)

Afdeling 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: de Algemene Subsidieverordening Arnhem;

 • b. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • c. Cluster: Adressen van woningen in Elderveld-Noord zoals door het college aangewezen in bij deze regeling behorende bijlage 1 die hier herhaald en ingelast beschouwd moet worden;

 • d. Eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft waarin hij/zij zijn/haar hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

 • e. Eigenaar-verhuurder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer huurwoningen in eigendom heeft, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 18a of 19 van de Woningwet;

 • f. Particuliere woningeigenaren: Eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders zoals bedoeld in deze regeling;

 • g. Woning: woning in de zin van artikel 1, derde lid van de Woningwet;

 • h. KWAS: Kleine woningaanpak subsidie;

 • i. SWEN: Subsidie woningeigenaren Elderveld-Noord;

 • j. Wet: de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • k. Aanvrager: de particuliere woningeigenaar die de subsidie aanvraagt;

 • l. Aannemer: de erkende aannemer die als professionele partij de renovatie/verduurzaming uitvoert.

Artikel 2: Subsidiëring

Het college kan aan de aanvrager van de SWEN in het aangewezen cluster met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken ten behoeve van kosten die in redelijkheid direct verband houden met maatregelen genoemd in bijlage 2 zoals deze door de aannemer worden uitgevoerd.

Artikel 3: Subsidieplafond en maximaal bedrag

 • 1. Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 130.000,- totaal.

 • 2. Per woning wordt voor 100% van de kosten (inclusief BTW) subsidie tot een bedrag van maximaal € 2.000,00 verstrekt voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen zoals genoemd in bijlage 2.

Artikel 4: Aanvraag en aanvraagprocedure

 • 1. Aanvragen voor deze regeling kunnen bij het college worden ingediend vanaf de dag na de bekendmaking van deze regeling t/m 31 december 2024.

 • 2. De aanvrager mag uit deze regeling slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de eigen bestaande woning.

 • 3. Naast de gegevens en bescheiden die op grond van de ASV moeten worden overgelegd dient de aanvrager de volgende gegevens te overleggen:

 • a. Het adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, naam en contactgegevens van de aanvrager en bewoners (indien deze niet de aanvragers zijn ingeval van particuliere verhuur);

 • b. Verklaring dat de verduurzamende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager;

 • c. Een omschrijving van de te nemen maatregelen als bedoeld in artikel 2 van de regeling.

Artikel 5: Criteria

Maatregelen tot het verduurzamen van woningen komen slechts in aanmerking voor subsidiering op grond van deze regeling indien:

 • a. deze woning is opgenomen in een door het college in het kader van SWEN aangewezen cluster;

 • b. de aanvrager de particuliere eigenaar van de woning is;

 • c. voor deze woning niet al een subsidie in het kader van de KWAS is aangevraagd en/of verkregen;

 • d. door de uit te voeren activiteiten zoals genoemd in bijlage 2 gericht verduurzaming van de woning door een erkende aannemer worden gerealiseerd.

Artikel 6: Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • 1. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan controle, evaluatie en monitoring.

 • 2. Een subsidieontvanger informeert het college onverwijld schriftelijk over onder meer:

  • a.

   ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;

  • b.

   beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend.

 • 3. De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • 4. De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen te worden uitgevoerd door de aannemer.

Artikel 7: Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 10 ASV én artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

 • 1. de aanvrager of de aanvraag niet aan de eisen van de regeling voldoet;

 • 2. de aanvrager geen particuliere woningeigenaar is voor de woning waarop de aanvraag ziet;

 • 3. de aanvrager al een subsidie in het kader van de KWAS aangevraagd en/of heeft verkregen;

 • 4. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • 5. de uit te voeren activiteiten geen verduurzaming van de woning bewerkstelligen.

Afdeling 3 Slotbepalingen

Artikel 8: Vaststelling subsidie

Subsidies tot en met € 2.000 worden door het college direct vastgesteld.

Artikel 9: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 10: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidie Woningeigenaren Elderveld Noord (SWEN).

Toelichting

Arnhem heeft de ambitie om woningen van het aardgas af te krijgen, om te beginnen in de kansrijke buurten. Elderveld-Noord is één van de kansrijke buurten waar woningen mogelijk in de toekomst kunnen worden aangesloten op een warmtenet. De warmte is dan afkomstig van een nabijgelegen rioolwater-zuiveringsinstallatie (RWZI). Om aan te kunnen sluiten op het warmtenet is het belangrijk dat de woningen eerst verduurzaamd worden. Woningcorporatie Volkshuisvesting heeft aannemersbedrijf Van de Klok opdracht gegeven verduurzamende maatregelen uit te voeren bij haar huurwoningen. De 65 particuliere woningen die als gespikkeld bezit voorkomen binnen het projectgebied van Volkshuisvesting kunnen meeliften op de renovatieplannen van Volkshuisvesting. Bij deze particuliere woningen worden dan ook, door Van de Klok, energiemaatregelen uitgevoerd. De particuliere woningeigenaren mogen de verduurzamings¬maatregelen ook door een andere erkende aannemer laten uitvoeren. De SWEN-subsidie betreft een tegemoetkoming in de kosten voor de particuliere woningeigenaren om hun woning te verduurzamen.

Artikel 1

In deze regeling worden meerdere begrippen en afkortingen genoemd die in dit artikel worden toegelicht.

Artikel 2

Bij deze regeling is er een doelgroep. Alleen particuliere woningeigenaren (eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders zoals bedoeld in deze regeling) kunnen een aanvraag indienen. De kosten van verduurzaming moeten direct verband houden met maatregelen gericht op verduurzaming van de woning. Het moet gaan om de maatregelen zoals opgenomen in bijlage 2 van deze regeling.

Artikel 3

Het bedrag van de subsidie dat uitgegeven gaat worden aan deze regeling is aan een subsidieplafond gebonden. Dit wordt in dit artikel geregeld. Per woning wordt 100% van de kosten inclusief btw tot een maximum van € 2.000,- verstrekt.

Artikel 4

De activiteiten/werkzaamheden waarvan verwacht wordt dat die verricht zullen worden om de benodigde isolatie te realiseren moeten nader gespecificeerd worden in de aanvraag. De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen staan uitgewerkt in bijlage 2. Naar aanleiding van een huisbezoek worden deze nader gespecificeerd en in de subsidiebeschikking opgenomen.

Artikel 5

Er moet voldaan worden aan een aantal criteria om voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking te komen.

Artikel 6

Omdat na de aanpak van de woningen geëvalueerd wordt en er ook verantwoording afgelegd moet worden over de ontvangen subsidiegelden, is de aanvrager verplicht mee te werken aan de controle, monitoring en evaluatie van deze aanpak. Voorts is hij verplicht om onverwijld belangrijke ontwikkelingen te melden aan het college. De belangrijkste situaties zijn opgenomen in de regeling, maar deze zijn niet uitputtend bedoeld.

Artikel 7

Zoals eerder aangegeven dient de aanvraag ingediend te worden door de eigenaar. Om de subsidie effectief te gebruiken is gekozen voor bepaalde criteria zoals vermeld in artikel 5. Met genoemde weigeringsgronden wordt het doel van de subsidie gerealiseerd: verduurzaming van woningen zodat deze mogelijk aangesloten kunnen worden op een warmtenet.

Artikel 8

Zoals ook in artikel 3 beschreven wordt maximaal € 2.000,- subsidie verstrekt.

Artikel 9

Niet alle situaties kunnen vooraf worden overzien. Vandaar dat het college de mogelijkheid krijgt om in bijzondere gevallen ten gunste van de regeling af te wijken ten behoeve van een aanvrager.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1: Adressen van woningen die in aanmerking komen voor subsidie

STRAATNAAM

NR

POSTCODE

Woningtypering

Aerdenhouthof

2

6843CZ

hoekwoning

Aerdenhouthof

7

6843CW

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

2

6843CV

hoekwoning

Blaricumhof

8

6843CV

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

10

6843CV

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

12

6843CV

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

14

6843CV

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

16

6843CV

hoekwoning

Blaricumhof

23

6843CS

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

24

6843CV

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

28

6843CV

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

30

6843CV

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

33

6843CT

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

39

6843CT

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

47

6843CT

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

49

6843CT

tussenwoning/geschakeld

Blaricumhof

51

6843CT

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

3

6843CN

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

5

6843CN

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

6

6843CR

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

12

6843CR

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

18

6843CR

hoekwoning

Castricumhof

20

6843CR

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

22

6843CR

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

24

6843CR

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

41

6843CP

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

45

6843CP

tussenwoning/geschakeld

Castricumhof

53

6843CP

tussenwoning/geschakeld

Haarlemweg

22

6843AM

tussenwoning/geschakeld

Haarlemweg

28

6843AM

tussenwoning/geschakeld

Haarlemweg

36

6843AM

tussenwoning/geschakeld

Haarlemweg

44

6843AM

hoekwoning

Heemstedehof

1

6843CK

hoekwoning

Heemstedehof

3

6843CK

tussenwoning/geschakeld

Heemstedehof

4

6843CM

tussenwoning/geschakeld

Heemstedehof

7

6843CK

tussenwoning/geschakeld

Heemstedehof

15

6843CK

tussenwoning/geschakeld

Heemstedehof

20

6843CM

tussenwoning/geschakeld

Heemstedehof

26

6843CM

tussenwoning/geschakeld

Heemstedehof

30

6843CM

tussenwoning/geschakeld

Heemstedehof

51

6843CL

tussenwoning/geschakeld

Heemstedehof

53

6843CL

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

2

6843DJ

hoekwoning

Hilversumstraat

5

6843DE

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

18

6843DJ

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

19

6843DE

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

23

6843DE

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

26

6843DJ

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

30

6843DJ

hoekwoning

Hilversumstraat

39

6843DG

hoekwoning

Hilversumstraat

40

6843DK

hoekwoning

Hilversumstraat

43

6843DG

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

45

6843DG

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

47

6843DG

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

51

6843DG

hoekwoning

Hilversumstraat

55

6843DH

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

68

6843DL

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

72

6843DL

tussenwoning/geschakeld

Hilversumstraat

80

6843DL

tussenwoning/geschakeld

Krommeniehof

3

6843CG

tussenwoning/geschakeld

Krommeniehof

19

6843CG

tussenwoning/geschakeld

Krommeniehof

31

6843CH

hoekwoning

Schipholplein

8

6843BB

tussenwoning/geschakeld

Spaarndamhof

15

6843DB

tussenwoning/geschakeld

Spaarndamhof

17

6843DB

hoekwoning

Bijlage 2: Activiteiten/maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten/Maatregelen

Dakisolatie buitenkant

Dakisolatie binnenkant

Vloerisolatie

Isolatie kruipruimte

Isolatieglas

Elektrisch koken, uitsluitend in combinatie met isolatie kruipruimte

Ondertekening