Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Hellendoorn 2023

Geldend van 30-09-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Hellendoorn 2023

Nijverdal, 26 september 2023 Nr. 2023-018495

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 juli 2023;  

gelet op artikel 4a, derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

Besluit vast te stellen de:

  

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Hellendoorn 2023

Artikel 1 Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Hellendoorn 2023.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,