Nadere regels subsidie Lokaal Sportakkoord 2.0 gemeente Hellendoorn

Geldend van 30-09-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie Lokaal Sportakkoord 2.0 gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 25 juli 2023, nr. 2023-014471

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn;

overwegende dat:

 • de Minister voor Langdurige Zorg en Sport op 6 februari 2023 de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (2023–2026) heeft vastgesteld;

 • de BLOS, in samenspraak met de kerngroep, afspraken heeft gemaakt die zijn vastgelegd in het Lokaal Sportakkoord 2.0;

 • per besluit van 22 maart 2022 aan de gemeente Hellendoorn uitkeringen zijn toegekend op basis van de Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022;

 • per besluit van 3 mei 2023 aan de gemeente Hellendoorn uitkeringen zijn toegekend op basis van de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026;

 • het gewenst is om deze uitkeringen in te zetten voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord 2.0 Gemeente Hellendoorn;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 4, 5 en 7 van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021 en in de artikelen 1, eerste lid onderdeel f en 2, eerste lid onderdeel e van het Instellingsbesluit voor de Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en sport;

B e s l u i t

vast te stellen de

Nadere regels subsidie Lokaal Sportakkoord 2.0 gemeente Hellendoorn

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

 • b.

  Lokaal Sportakkoord 2.0 gemeente Hellendoorn: een set van afspraken tussen gemeente en diverse partijen uit het Hellendoornse sportlandschap over hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en beweging binnen de gemeente willen bereiken;

 • c.

  subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze regeling, zoals aangeduid in artikel 8;

 • d.

  de BLOS: de Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en sport.

Artikel 2 Reikwijdte

De Nadere regels zijn van toepassing op de verstrekking van subsidies door de BLOS voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten gericht op het stimuleren van sport en bewegen voor inwoners van de Gemeente Hellendoorn. De activiteiten moeten bovendien bijdragen aan tenminste één van de pijlers uit het Lokaal Sportakkoord 2.0 gemeente Hellendoorn, namelijk:

  • a.

   ‘’Inclusie en diversiteit’’. Met dit thema werken we vooral aan het vergroten van het directe bereik, door aanbod passend en toegankelijk te maken en meer mensen hiermee te motiveren, en zo de kansengelijkheid om te kunnen sporten te vergroten;

  • b.

   ‘’Sociaal veilige sport’’ heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport beleven. Hiermee wordt het fundament van de sport verstevigd. Ongewenste situaties zoals discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing zijn een bedreiging om met plezier te kunnen sporten;

  • c.

   ‘’Vitale sportaanbieders’’. Dit thema is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen. De komende jaren brengen we meer focus aan op de onderdelen die echt belangrijk zijn voor kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid. Daarom ligt onze aandacht bij het verstevigen van de basis: kwalitatief goede mensen, voldoende uitvoeringscapaciteit en een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders;

  • d.

   het thema ‘’Vaardig in Bewegen’’ streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. De basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd in je jeugd.

 • 2.

  De activiteit(en) dien(t)(en):

  • a.

   betrekking te hebben op een nieuw initiatief, nieuwe vorm van samenwerking of een verbreding van een bestaande activiteit; en

  • b.

   plaats te vinden binnen de gemeente.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twee partijen, waarvan er één een sportorganisatie is. De partijen kunnen sportverenigingen, sportaanbieders en/of maatschappelijke organisaties zijn. Tenminste een van de partijen is:

 • a.

  een rechtspersoon; en

 • b.

  gevestigd in de gemeente Hellendoorn.

Artikel 5 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

In afwijking van artikel 5, tweede en derde lid van de ASV legt de aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens over:

 • a.

  het daarvoor bestemde ingevulde aanvraagformulier;

 • b.

  een begroting met de inkomsten en uitgaven van de activiteit.

Artikel 6 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV, ingediend tussen 1 september en 15 oktober van het jaar 2023.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Er geldt een subsidieplafond van € 34.000,--.

 • 2.

  Het maximaal te verlenen subsidiebedrag per aanvrager bedraagt € 5.000,--.

 • 3.

  Indien het totaal aangevraagde bedrag het subsidieplafond overschrijdt, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ingediende aanvragen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de ASV weigert de BLOS een subsidie als:

 • a.

  de aanvraag naar het oordeel van de BLOS niet of niet geheel voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring als genoemd in deze nadere regels;

 • b.

  de aanvraag niet is aangevraagd door de bevoegde aanvrager;

 • c.

  de subsidie aangevraagd is voor bestaande activiteiten van de aanvrager;

 • d.

  de subsidieaanvraag de reguliere personele of organisatiekosten van de aanvrager betreft;

 • e.

  de kosten van de activiteit niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen.

Artikel 10 Behandeling van de aanvraag

Op een volledige (ontvankelijke) aanvraag beslist de BLOS binnen dertien weken na afloop van de termijn genoemd in artikel 6.

Artikel 11 Verplichtingen en verantwoording

De aanvrager is verplicht tot medewerking aan (tussentijdse) inhoudelijke en financiële evaluatie van de verleende subsidie.

Artikel 12 Hardheidsclausule

De BLOS kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze nadere regels indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 augustus 2023.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Nadere regels subsidie Lokaal Sportakkoord 2.0 gemeente Hellendoorn”.

Het college voornoemd,

de wnd. secretaris, de burgemeester,