Subsidieregeling Impuls jongerencultuur Haarlem 2023-2024

Geldend van 01-10-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Impuls jongerencultuur Haarlem 2023-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

overwegende dat het gewenst is subsidie te verstrekken voor projecten gericht op jongerencultuur in de gemeente Haarlem,

gelet op Kamerstuk 32820-482 (onderdeel Impuls Jongerencultuur), ter uitvoering van de SPUK Impuls Jongerencultuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan Haarlem beschikt op 24 april 2023 (37600986) en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem 2021,

BESLUIT:

vast te stellen de Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Haarlem 2023-2024.

Let op: Aan het einde van dit document is een artikelsgewijze toelichting bijgevoegd.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: de aanvrager van een subsidie op grond van deze subsidieregeling;

 • b.

  Activiteiten: cultureel-maatschappelijke projecten in Haarlem voor jongeren die plaatsvinden in 2023 en 2024;

 • c.

  Adviescommissie: adviescommissie ingesteld door het college op grond van artikel 84 van de Gemeentewet;

 • d.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem 2021;

 • e.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • f.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;

 • g.

  Cultuurplan: Cultuurplan 2022-2028 ‘Cultuur maakt Haarlem’ (2021/581363);

 • h.

  Jongere: persoon tussen de 14 en 27 jaar oud;

 • i.

  Jongerencultuur: belevingswereld van en (culturele) uitingen door jongeren;

 • j.

  Nachtcultuur: overkoepelend begrip voor het domein waar entertainment en experiment plaatsvindt en creatieve makers en publiek elkaar ontmoeten. Met name gericht op de nacht maar met crossovers tussen diverse disciplines, overdag en ’s nachts.

Artikel 2. Afstemming Algemene Subsidieverordening Haarlem

Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de geldende ASV van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

De regeling is bedoeld voor het versterken van jongeren- en nachtcultuur in Haarlem en het stimuleren van activiteiten die cultuurparticipatie voor en door jongeren in Haarlem bevorderen.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het college kan eenmalig subsidie verlenen ten behoeve van de volgende cultureel-maatschappelijke activiteiten voor jongeren in Haarlem:

  • a.

   plekken en gelegenheden waar jongeren actief (nacht)cultuur kunnen beoefenen;

  • b.

   tijdelijke projecten voor en door jongeren, zoals festivals en evenementen;

  • c.

   activiteiten gericht op wederzijdse ontmoeting van en cultuurbeleving door jongeren.

Artikel 5. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 589.400 voor de periode van 2023 en 2024.

Artikel 6. Subsidieontvanger

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een rechtspersoon.

Artikel 7. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1. De aanvrager dient, in afwijking van artikel 6 lid 4 van de ASV, de aanvraag in de periode tussen 1 oktober en 15 november 23.59 bij het college in.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met een door het college vastgesteld digitaal aanvraagformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld.

 • 3. Bij de aanvraag wordt een projectplan meegestuurd met daarin de volgende onderdelen:

  • a.

   een artistiek-inhoudelijke omschrijving van het project;

  • b.

   een sluitende begroting en dekkingsplan;

  • c.

   toelichting hoe communicatie en publieksbereik plaats gaat vinden.

 • 4. Bij een eerste aanvraag voor een stichting of vereniging levert de aanvrager een scan van de oprichtingsakte of -statuten aan.

 • 5. Indien een aanvraag onvolledig is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Awb een hersteltermijn aangeboden van maximaal 10 werkdagen om de aanvraag te completeren. Wordt de aanvulling niet tijdig ingediend, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

 • 6. Een aanvrager die al subsidie ontvangt vanuit het programma 2022-2023 Impuls Jongerencultuur Haarlem, dient bij de aanvraag een beknopt inhoudelijk en financieel verslag van dit project in.

 • 7. De aanvraagperiode sluit op 15 november 2023 om 23:59 uur. Het college maakt uiterlijk 15 januari 2024 het besluit over de ingediende aanvragen bekend.

Artikel 8. Beoordelingscriteria

 • 1. De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie.

 • 2. De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van een aantal onderdelen:

  • a.

   de toegevoegde waarde van de activiteiten op het bestaande cultuurlandschap en de jongerencultuur van Haarlem;

  • b.

   het creatieve en kunstzinnige karakter van de activiteiten;

  • c.

   de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het project.

Artikel 9. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en de ASV weigert het college de subsidie (gedeeltelijk) in het geval dat de aanvraag:

 • a.

  is ingediend buiten de vastgestelde indieningstermijn;

 • b.

  niet voldoet aan de voorwaarden die in deze regeling zijn gesteld om in aanmerking te komen voor subsidie;

 • c.

  activiteiten betreft die worden afgerond na 31 december 2024;

 • d.

  activiteiten betreft die niet plaatsvinden in Haarlem;

 • e.

  exploitatielasten van een organisatie betreft die niet kunnen worden toegerekend aan de activiteiten;

 • f.

  kosten bevat die naar het oordeel van het adviescommissie als niet redelijk worden beoordeeld;

 • g.

  een activiteit betreft die al wordt gesubsidieerd via een meerjarige cultuursubsidie van de gemeente Haarlem, waarbij het projectvoorstel zich niet voldoende onderscheidt van de reguliere activiteiten;

 • h.

  activiteiten betreft waar al op andere wijze voldoende aan wordt bijgedragen door het college.

Artikel 10. Hoogte subsidiebedrag

De toe te kennen subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 per project.

Artikel 11. Verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de ASV is de ontvanger van een subsidie verplicht:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd uiterlijk 31 december 2024 te hebben afgerond;

 • b.

  om binnen 13 weken na het afronden van de activiteiten een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen;

 • c.

  iedere relevante wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd onmiddellijk te melden;

 • d.

  indien nodig voor de uitvoering van de activiteiten hiervoor zelf de benodigde vergunning(en) te verkrijgen.

Artikel 12. Publicatie

Deze subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2023.

 • 2. Deze subsidieregeling eindigt op 31 december 2024.

Artikel 14. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Haarlem 2023-2024.

Ondertekening

Aldus besloten te Haarlem op 26 september 2023

de secretaris,

de burgemeester,

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

b. Activiteiten: cultureel-maatschappelijke projecten voor jongeren in Haarlem die plaatsvinden in 2023 en 2024. Denk hierbij aan projecten die bestaan uit crossovers van disciplines zoals muziek, beeldende kunsten zoals videokunst, film en fotografie, digitale cultuur, podiumkunsten, performance art, spoken word, grafische vormgeving en design en fashion, graffiti, nachtcultuur, urban arts, dance en bottom-up georganiseerde activiteiten, lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen en tijdelijke projecten voor en door jongeren, zoals festivals en evenementen;

i. Jongerencultuur: belevingswereld van en (culturele) uitingen door jongeren. Denk hierbij aan diverse subculturen, online en offline communities. Deze regeling richt zich met name op de culturele en artistieke uitingen van jongerencultuur.

j. Nachtcultuur: overkoepelend begrip voor het domein waar entertainment en experiment plaatsvindt en creatieve makers en publiek elkaar ontmoeten. Met name gericht op de nacht maar met crossovers tussen diverse disciplines, overdag en ’s nachts.

Artikel 3. Doelstelling

Deze regeling is bedoeld voor activiteiten die cultureel-maatschappelijk van aard zijn en bijdragen aan de ambities zoals geformuleerd in de beschikking van het Ministerie van OCW (37600986): cultuurdeelname en (actieve) cultuurparticipatie door jongeren en de verbinding van jongeren aan elkaar, initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen en om nieuwe vormen van cultuur te maken.

Daarnaast sluit de regeling aan op lokaal beleid zoals geformuleerd in het Cultuurplan: kunst en cultuur voor iedereen (diversiteit in aanbod, toegankelijkheid en inclusiviteit), ruimte voor cultuurmakers en creativiteit zichtbaar in de stad, verstevigen van dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur en het versterken van cultuureducatie.

Deze regeling is ook bedoeld om de nachtcultuur in Haarlem te ondersteunen, bijvoorbeeld door evenementen en invulling van (tijdelijke) ruimtes. Dit aangezien de nacht een belangrijke plek is voor ontmoeting en (artistieke) expressie voor jongeren. De nacht biedt podium aan makers, (sub)culturen, inspiratie, ruimte voor experiment, kruisbestuiving en talentontwikkeling voor jongeren in Haarlem. Tegelijkertijd laat jongerencultuur zich niet beperken door de grenzen van disciplines. Met deze regeling wordt dan ook een open blik op en het creëren van crossovers tussen verschillende disciplines aangemoedigd.

De regeling sluit met haar aandacht voor jongerenparticipatie, jongerencultuur en (mentaal) welzijn van jongeren ook aan op beleidsdoelen zoals geformuleerd in Samen voor Jeugd Haarlem 2019: hoofdstuk 8, kunnen ontwikkelen (kansen en ondersteuning krijgen om te leren en je talenten te ontwikkelen) en hoofdstuk 9, actief zijn (de kans hebben om deel te nemen aan spel, sport, ontspanning of cultuur).

Artikel 6. Subsidieontvanger

Subsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon. Gelet op de aard van deze regeling kan hierbij gedacht worden aan culturele instellingen, jeugdorganisaties, evenementorganisatoren en kunstenaarscollectieven. De regeling beperkt zich hier echter niet toe.

Artikel 7. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 3.

  Bij de aanvraag wordt een projectplan meegestuurd met daarin de volgende onderdelen:

  • b.

   Een sluitende begroting en dekkingsplan met bijbehorende toelichting waaruit blijkt dat het aangevraagde bedrag realistisch en noodzakelijk is voor de uitvoering van het project;

 • 6.

  Een aanvrager die subsidie ontvangt vanuit het programma Impuls Jongerencultuur Haarlem 2022, dient bij de aanvraag een beknopt inhoudelijk en financieel verslag van het project in 2022-2023 in. Hierbij volstaan de documenten die zijn ingediend bij de tussentijdse verantwoording van 1 oktober 2023.

Artikel 8. Beoordelingscriteria

 • 1.

  De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van een aantal onderdelen:

  • A.

   De toegevoegde waarde van de activiteiten op het bestaande cultuurlandschap en de jongerencultuur van Haarlem. Denk hierbij aan:

   • Het actief betrekken van jongeren bij de planvorming en/ of uitvoering van de activiteiten;

   • Kunst en cultuur voor iedereen: diversiteit in aanbod, toegankelijkheid en inclusiviteit, communicatie en publieksbereik;

   • Ruimte voor cultuurmakers en creativiteit zichtbaar in de stad: projecten die (actieve) cultuurparticipatie en ontmoeting van jongeren stimuleren, overdag en in de nacht; tijdelijke projecten en plekken voor en door jongeren zoals festivals en evenementen;

   • Verstevigen van dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur: het bevorderen van het (mentaal) welzijn van jongeren in Haarlem;

   • Versterken van cultuureducatie, zoals benoemd in het Cultuurplan;

   • De manier waarop het project probeert bij te dragen aan een diverse en inclusieve samenleving.

  • B.

   Het creatieve en kunstzinnige karakter van de activiteiten. Denk hierbij aan:

   • Een creatief en kunstzinnig plan met ruimte voor experiment en originaliteit;

   • Aangezien de regeling is bedoeld voor jongerencultuur wordt een verrassende en creatieve benadering van culturele disciplines gewaardeerd, bijvoorbeeld door het creëren van crossovers tussen muziek, beeldende kunsten zoals videokunst, film en fotografie, digitale cultuur, podiumkunsten, performance art, spoken word, grafische vormgeving en design en fashion, graffiti, nachtcultuur, urban arts, dance en bottom-up georganiseerde activiteiten en relevante samenwerkingen;

   • Het wordt gewaardeerd als het project aansluiting zoekt bij de belevingswereld van jongeren en de (maatschappelijke) thema’s die hen bezighouden.

  • C.

   Uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het project. Hierbij kijkt de commissie naar:

   • een sluitende begroting;

   • een realistische raming van kosten en inkomsten;

   • indien van toepassing een opgave van de overige benaderde fondsen en/of sponsoren.