Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woudenberg

Geldend van 30-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woudenberg

De raad van de Gemeente Woudenberg,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 augustus 2023;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

besluit vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woudenberg

Artikel 1 Reikwijdte regeling

Bij de invordering kan slechts kwijtschelding worden verleend van gemeentelijke heffingen, als dit op grond van de betreffende belastingverordening mogelijk is.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto‐ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden, voor de belastingplichtige en zijn echtgenoot;

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a, voor een alleenstaande; of

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a, voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Intrekking besluit

Het besluit Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke heffingen gemeente Woudenberg, vastgesteld op 18 februari 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8 genoemde datum.

Artikel 7 Overgangsbepalingen

 • 1. Op aanvragen om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening en waarop nog niet is beslist, wordt het Besluit Verruiming voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen toegepast.

 • 2. Op bezwaarschriften gericht tegen een besluit op een aanvraag om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor de inwerkingtreding van deze verordening wordt beslist met toepassing van het Besluit Verruiming voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen.

 • 3. Op aanvragen die zien op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen die zien op de belastingjaren 2022 en voorgaande jaren wordt beslist met toepassing van het Besluit Verruiming voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woudenberg.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 21 september 2023.

S.E. Lenderink

Griffier

M. Jansen-van Harten

voorzitter