Subsidieregeling Warmtetransitie gemeente Apeldoorn

Geldend van 30-09-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Warmtetransitie gemeente Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Warmtetransitie gemeente Apeldoorn

Artikel 1 Algemene bepalingen en begripsomschrijvingen

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Asv.

 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

  • d.

   inwoners: inwoners van de gemeente Apeldoorn;

  • e.

   kwetsbare inwoners: inwoners die te maken hebben met energiearmoede of in de nabije toekomst daarmee te maken kunnen gaan krijgen.

Artikel 2 Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel dat:

 • a.

  inwoners zich bewust zijn van de mogelijkheden om aardgas te besparen en daadwerkelijk de eerste stappen gaan zetten tot verduurzaming van hun woning;

 • b.

  kwetsbare inwoners worden ondersteund in het naar beneden brengen van hun energiegebruik.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en subsidievereisten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen genoemd in artikel 2, met uitzondering van evenementen gericht op algemeen advies over individuele oplossingen om minder aardgas te gebruiken.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvraag bestaat qua kosten voor tenminste de helft uit activiteiten die bijdragen aan de doelstelling, bedoeld in artikel 2, onder b;

  • b.

   de aanvrager beschikt over een netwerk van andere maatschappelijke organisaties in Apeldoorn;

  • c.

   de activiteiten die gericht zijn op de individuele oplossingen om minder aardgas te gebruiken worden uitgevoerd in overeenstemming met de Apeldoornse Transitievisie Warmte.

Artikel 4 Aanvraagperiode

Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de aanvraagperiode van 2 oktober 2023 tot en met 15 november 2023.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond voor de aanvraagperiode, genoemd in artikel 4, vast op € 200.000,00.

Artikel 6 Verdeelcriteria

Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 5 te boven gaan, verdeelt het college de subsidie naar evenredigheid onder de voornoemde subsidieaanvragen.

Artikel 7 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,00.

Artikel 8 Aanvragers en aanvraagvereisten

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door energiecoöperaties.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 9 Subsidiabele kosten en niet subsidiabele kosten

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   uitvoeringskosten;

  • b.

   kosten van vrijwilligers;

  • c.

   interne loonuren;

  • d.

   communicatiekosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid komen investeringskosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van de Asv heeft de subsidieontvanger in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  het project wordt binnen een jaar na verlening van de subsidie afgerond;

 • b.

  de communicatie van de activiteiten wordt afgestemd met de gemeente Apeldoorn;

 • c.

  de activiteiten worden opgezet in samenwerking met het Energiepunt en is in overeenstemming met de Apeldoornse Transitievisie Warmte, het programma Energietransitie gemeente Apeldoorn 2023-2030 en de strategie Warmtepompen.

Artikel 11 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Het college verstrekt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in twee gelijke termijnen betaald.

 • 3. Het college bepaalt in de beschikking tot subsidieverlening de hoogte van en de tijdstippen waarop de termijnen, bedoeld in het tweede lid, worden betaald.

Artikel 12 Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen twaalf weken nadat de activiteiten zijn verricht de aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2. Het college stelt de subsidie vast binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling.

 • 3. Het college legt in de beschikking tot subsidieverlening vast op welke wijze de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling aantoont dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 13 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor uitvoering van deze regeling, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 16, aan de programmamanager Energietransitie.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen in deze regeling buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het doel van de regeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. De regeling ‘’subsidieregeling warmtetransitie gemeente Apeldoorn’’, vastgesteld d.d. 11 januari 2022, wordt ingetrokken per 2 oktober 2023.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Warmtetransitie gemeente Apeldoorn.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 19 september 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

S. De Bruin

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Toelichting

Algemeen deel

De aanleiding voor deze regeling is tweeledig.

Allereerst wordt met deze regeling zoveel mogelijk individuele oplossingen om minder aardgas te gebruiken aangemoedigd, omdat dit cruciaal is om de enorme opgave van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving te kunnen realiseren. Dit vanwege het volgende:

 • over de volle breedte van de gebouwde omgeving wordt zo de CO2-uitstoot gereduceerd en het comfortniveau verbeterd;

 • gebouwen worden alvast gereed gemaakt voor het toepassen van de meest waarschijnlijke aardgasvrijstrategie op een later moment;

 • optimaal wordt gebruik gemaakt van natuurlijke momenten zoals verhuizingen, vervangen van verwarmingsapparaten, verbouwingen en groot onderhoud;

 • gebouweigenaren krijgen handelingsperspectief op het leveren van een eigen bijdrage aan de energietransitie;

 • het maakt het behapbaarder voor de woningeigenaren door noodzakelijke maatregelen verspreid over een langere periode te kunnen uitvoeren.

Het is belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van de mogelijkheden om energie te besparen en hierover goed geadviseerd zijn, zodat zij zich comfortabel voelen om uiteindelijk de eerste stappen te zetten tot verduurzaming in en van hun woning volgens de Apeldoornse Warmtetransitie Visie.

Daarnaast is het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de energietransitie. Uit recentelijk onderzoek van TNO is gebleken dat 4.000 Apeldoornse huishoudens (5,3%) in energiearmoede leven. Dat wil zeggen inwoners die de energierekening nu al nauwelijks kunnen betalen. Daarnaast is er een hele grote groep inwoners met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerd huis die vanwege beperkte financiële middelen niet kunnen investeren in energiebesparende producten of verbetering van de woning. Deze groep zal in de toekomst in de problemen komen, indien er niet wordt ingegrepen. Voor beide groepen moet nu aan de slag gegaan worden om onder andere gezondheidsschade, sociaal isolement en problematische schulden te voorkomen.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Zie voor de verdere toelichting op het begrip ‘kwetsbare inwoners’ de vierde alinea van het algemeen deel van de toelichting.

Artikel 2

In artikel 2, onder a, is de doelstelling gericht op de warmtetransitie (het aardgasvrij worden) zoals benoemd in de Apeldoornse Transitievisie Warmte. De tweede doelstelling in onderdeel b is gericht op de kwetsbare inwoners en is gericht in het omlaag brengen van hun energierekening.

Artikel 3

Alle activiteiten die bijdragen aan de twee doelstellingen genoemd in artikel 2 kunnen worden ingediend, met uitzonderling van evenementen gericht op algemeen advies over individuele oplossingen om minder aardgas te gebruiken. Bij uit te voeren activiteiten kan worden gedacht aan:

 • het geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar-bewoner over individuele oplossingen om minder aardgas te gebruiken in overeenstemming met de Apeldoornse Transitievisie Warmte;

 • het geven van advies voor een specifieke doelgroep of voor een specifiek geografisch deel van Apeldoorn of een specifiek type woning om minder aardgas te gebruiken in overeenstemming met de Apeldoornse Transitievisie Warmte of om de energierekening omlaag te krijgen bij kwetsbare inwoners;

 • individuele begeleiding en maatwerktoepassing voor kwetsbare inwoners om de energierekening te kunnen blijven betalen;

 • het helpen opzetten en begeleiden van bewonersinitiatieven waarbij bijvoorbeeld een open huis wordt georganiseerd in een verduurzaamde woning, een collectieve inkoopactie wordt georganiseerd of een vrijwilligersnetwerk wordt opgezet.

Artikel 6

De activiteiten die voldoen aan deze regeling zijn subsidiabel.

Verdeling van het geld vindt plaats via evenredigheid van de subsidiabele bedragen. Indien er meerdere aanvragers zijn en het subsidieplafond wordt overschreden, dan wordt het subsidiebudget naar rato verdeeld. De som is als volgt:

A,B,C = subsidiabele bedragen. G= het totale subsidiebudget.

Indien A + B + C < G, dan krijgt iedere aanvrager het subsidiabele bedrag.

Indien A + B + C > G, dan worden de te verlenen bedragen resp. A * (G / (A + B + C)), B * (G / (A + B + C)), C * (G / (A + B + C)).

Voorbeeld: partij A en B hebben allebei een subsidiabel bedrag van € 150.000. In totaal is dat € 300.000. Er is een budget van € 200.000. Er is dus € 100.000 tekort. Partij A en B krijgen allebei € 100.000 subsidie verleend.

De aanvrager dient vervolgens een gewijzigde aanvraag met aangepaste begroting in.

Artikel 8

De energiecoöperaties staan dicht bij de inwoners en zij hebben de afgelopen jaren bewezen dit op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, onder andere met grote groepen vrijwilligers. De energiecoöperaties leveren een bijdrage om alle bewoners hierin mee te nemen, zodat er stappen gemaakt worden richting aardgasvrij. Daarbij zijn zij nodig voor nieuwe ideeën en om draagvlak te verkrijgen bij de inwoners om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Artikel 9

De subsidiabele kosten zijn de volgende kosten die direct verbonden zijn aan de activiteiten uit het projectplan: uitvoeringskosten, kosten van vrijwilligers, interne loonuren en communicatiekosten. Investeringskosten (bijv. de aanschaf van apparatuur) zijn niet subsidiabel.