Aanwijzingsbesluit Samenscholingsverbod in en rond het winkelgebied en de scholen in Portland 2023

Geldend van 27-09-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Samenscholingsverbod in en rond het winkelgebied en de scholen in Portland 2023

Aanleiding

De afgelopen weken zijn er bij de gemeente en de politie tientallen meldingen binnengekomen over overlast door jongeren op en rond het winkelgebied Hof van Portland en de scholencampus in Portland. De overlast kenmerkt zich door het gooien van eieren, het vernielen van auto’s, het slaan op ramen en deuren van woningen, het achterlaten van afval op straat en geluidsoverlast.

De problematiek is hardnekkig en speelt al langere tijd. Een breed pakket aan maatregelen is dan ook ingezet. Naast de inzet van preventieve maatregelen (o.a. inzet van het jongerenwerk) en repressieve maatregelen (o.a. bekeuring en/of doorverwijzen naar HALT of Pak je Kans) worden overlastgevende personen doorlopend in beeld gebracht en mogelijkheden van inzet van hulpverlening onderzocht waar nodig. Vanuit de integrale jeugdaanpak van de gemeente wordt dit pakket aan maatregelen gecoördineerd.

De huidige aanpak heeft tot heden niet het gewenste doel bereikt. Daarom wordt het noodzakelijk geacht om over te gaan tot een samenscholingsverbod als verzwarend middel.

Op basis van het samenscholingsverbod in artikel 2.1 van de APV is de politie te allen tijde bevoegd op te treden tegen ongewenste samenscholing, en is een ieder verplicht om een daartoe strekkend bevel van de politieambtenaar op te volgen. Dit besluit geeft aanwijzingen aan de politie om dit verbod te handhaven.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit aanwijzingsbesluit wordt onder “samenscholing” verstaan: het groepsgewijs bij elkaar komen van 3 of meer jeugdigen en/of jongvolwassenen in de leeftijd tot 23 jaar.

Er wordt gehandhaafd wanneer er sprake is van samenscholing binnen het aangewezen gebied én wanneer sprake is van een (dreigende) verstoring van de openbare orde.

Het enkel onderdeel uitmaken van een groep is voldoende om aan te nemen dat degene een bijdrage levert of heeft geleverd aan de dreiging die van de groep uitgaat. Hierbij kan onder meer het eerder vertoonde gedrag van (bij de groep) betrokken personen, als blijkend uit politiegegevens, worden meegenomen in het oordeel of er sprake is geweest van een aantoonbare (dreigende) verstoring van de openbare orde.

Niet vereist is dat degene zelf een dreigende houding heeft aangenomen, kwade bedoelingen heeft gehad, of bedreigend is overgekomen.

Artikel 2 Doelstelling

Middels dit besluit wordt de politie aanwijzingen gegeven voor het handhaven van het samenscholingsverbod.

Artikel 3 Geldigheidsduur

Het samenscholingsverbod gaat in vanaf woensdag 27 september 2023 en geldt voor een duur van 4 maanden en kan – indien gewenst - worden verlengd. Het verbod zal strikt worden gehandhaafd tijdens de volgende tijden:

Maandag t/m vrijdag van 17.00 uur tot 06.00 uur.

Zaterdag en zondag de gehele dag en nacht.

Tijdens de herfstvakantie (14 oktober t/m 22 oktober 2023) en kerstvakantie (23 december 2023 t/m 7 januari 2024) de gehele dag en nacht.

Artikel 4 Aanwijzing gebied

Als gebied waar het niet is toegestaan zich op te houden met drie personen of meer wordt aangewezen:

 • 1.

  Het winkelgebied Hof van Portland en de directe omgeving, dat omgeven wordt door de straten De Beurs, Portlandse Baan en Binnenhof;

 • 2.

  De scholencampus en de directe omgeving, dat omgeven wordt door de straten De Beurs, Langegracht, De Smidse, Binnengracht en De Knip.

Dit gebied is aangegeven op onderstaande afbeelding.

afbeelding binnen de regeling

Artikel 5 Invulling samenscholingsverbod

De handhaving wordt beperkt tot een groep van drie of meer personen, die zich hinderlijk en/of intimiderend gedragen ten opzichte van anderen die zich in dat gebied bevinden, zoals bewoners, ondernemers en bezoekers.

Van hinderlijk en/of intimiderend gedrag is in elk geval sprake bij de volgende gedragingen en/of situaties:

 • De groep (of personen daarin) neemt een dreigende /intimiderende/provocerende/ agressieve houding aan naar passanten, bewoners, ondernemers, politie en hulpdiensten of anderen die aanwezig zijn in het gebied;

 • De groep (of personen daarin) houden zich zonder kennelijk doel op bij woningen, winkels of in de openbare ruimte;

 • De groep (of personen daarin) belemmert c.q. blokkeert de doorgang voor passerende personen, politie en/of hulpdiensten;

 • De groep (of personen daarin) vallen voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten lastig (schelden, negatief aanspreken);

 • De groep (of personen in de groep) belemmer(d)en de toegang tot winkels of andere voor publiek toegankelijke ruimten;

 • Het gedrag van (personen in) de groep doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- of softdrugs;

 • De groep (of personen daarin) is luidruchtig, of er wordt vanuit de groep harde muziek ten gehore gebracht, of wel er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door brommers en scooters;

 • De groep (of personen daarin) gooit afval op straat of pleegt vernielingen aan gemeentelijk eigendommen (straatmeubilair, afvalbakken e.d.) en/of privé-eigendommen (woningen, auto’s e.d.);

 • De groep (of personen daarin) gooit (of dreigt met gooien) met eieren richting voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten.

Overtreding van het samenscholingsverbod is strafbaar gesteld in artikel 6.1 van de Algemene plaatselijke verordening 2021.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op woensdag 27 september 2023.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: "Samenscholingsverbod in en rond het winkelgebied en de scholen in Portland 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Albrandswaard op 25 september 2023