Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2024

Geldend van 29-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2024

Gelet op artikel 5, lid 1 van de Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2024

Hoofdstuk I

Artikel 1 Doel regeling

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2021-2024, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (Hoofdstuk 5).

Artikel 2 Kunst en Cultuurprofiel

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen:

Stadsdeel Nieuw-West kent een kunst en cultuursector met veel kansen, met jonge bewoners zit het stadsdeel vol talent. Naast een aantal grote aanbieders, bevinden zich in het stadsdeel dan ook vooral veel kleine grassroots instellingen met ieder hun eigen karakter en groeimogelijkheden. Nieuw-West kent veel broedplaatsen en veel nieuw talent onder de kunstenaars, creatievelingen en makers. Voor Nieuw-West is een diverse en rijke kunst en cultuurklimaat dan ook het uitgangspunt.

De kunst en cultuursector kent veel uitdagingen, zoals financiering en huisvesting. De meeste broedplaatsen blijven in de tijdelijkheid zitten en het nieuwe talent lijkt moeite te hebben met professionalisering, financiering, ontwikkeling en huisvesting.

Nieuw-West zal zich dan ook richten op de volgende pijlers:

 • -

  Nieuwe makers - beter in positie krijgen

 • -

  Kunst en publieke ruimte - passend bij de bewoners

 • -

  Communicatie - om het culturele veld te versterken

 • -

  Financiering - moet beter aansluiten

 • -

  Huisvesting - voor culturele instellingen

 • -

  Nachtvisie - passend in Nieuw-West

 • -

  Kunst en cultuur - als sociaal smeermiddel

In Nieuw-West zullen de plaatsen waar cultuur kan worden ervaren in stand worden gehouden en uitgebreid, terwijl we tegelijkertijd streven naar een grotere toegankelijkheid.

Wij willen blijven doorgaan met het in stand houden en uitbreiden van plaatsen waar cultuur kan worden ervaren en deze, waar mogelijk, steeds toegankelijk maken. Belangrijk hierin zijn activiteiten en projecten waarbij bewoners samenwerken met kunstenaars of kunstinstellingen, waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en verbinding. Daarnaast hechten we veel waarde aan het aanbod dat aansluit op de behoeften van onze bewoners. Om dit te bereiken, moeten projecten en activiteiten aantoonbaar draagvlak hebben binnen de buurt.

Samenwerkingen tussen bestaande culturele instellingen en nieuwe, jonge cultuuraanbieders juichen wij toe. Het is belangrijk dat daarbij ook het jongere deel van de bevolking in ons stadsdeel wordt aangesproken en in verbinding wordt gebracht met andere groepen. Dit geldt met name voor festivals in het gebied.

Wij besteden daarbij extra aandacht aan de gebiedsplannen en gebiedsagenda, waarbij juist de inbedding in en verbinding met het gebied een belangrijk aandachtspunt is. Wij juichen daarbij toe dat de activiteit meegroeit met de buurt en leert van de effecten en uitvoering.

Wij willen de culturele sector aanjagen, verbinden, ondersteunen en versterken. Wij stimuleren het cultureel aanbod dat aansluit op de behoefte van bewoners en gebruikers van Nieuw-West. Aanbod dat het snijvlak van kunst en maatschappij opzoekt. Kunst die bijdraagt aan sociale verbindingen.

Wij zien de rol van het stadsdeel Nieuw-West ten aanzien van het culturele veld als: wij jagen aan, verbinden, ondersteunen en versterken een divers en rijk kunst en cultuurklimaat in Nieuw-West.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • Voor de uitvoering van het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2024 is een subsidieplafond vastgesteld van € 365.145,-. Dit onder voorbehoud van conforme vaststelling van de begroting voor de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024 en het Van Eesterenmuseum.

 • Dit subsidieplafond is onderverdeeld in de volgende deelsubsidieplafonds:

  • a.

   Voor de subsidiabele activiteiten onder artikel 5, activiteit A Kunst en Cultuurprojecten is een deelplafond beschikbaar van € 77.573,- verdeeld over twee tranches.

   • i.

    1e tranche (aanvraag voor 1 oktober 2023) € 38.787,-

   • ii.

    2e tranche (aanvraag voor 1 april 2024) € 38.786,-

   • iii.

    Een restantbedrag uit de eerste tranche (i) zal worden verwerkt in het deelplafond van de tweede tranche (ii)

   • iv.

    Een restantbedrag mag tevens worden ingezet ten behoeve van het deelplafond onder sub b en c.

  • b.

   Voor de subsidiabele activiteiten onder artikel 5, activiteit B Kleine Kunst en Cultuurprojecten is een deelplafond beschikbaar van € 20.000,- verdeeld over twee tranches.

   • i.

    1e tranche (aanvraag vanaf 1 december 2022) € 10.000,-

   • ii.

    2e tranche (aanvraag vanaf 1 juni 2023) € 10.000,-

   • iii.

    Een restantbedrag uit de eerste tranche (i) zal worden verwerkt in het deelplafond van de tweede tranche (ii)

   • iv.

    Een restantbedrag mag tevens worden ingezet ten behoeve van het deelplafond onder sub a en c.

  • c.

   Voor de subsidiabele activiteiten onder artikel 5, activiteit c Gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals is een deelplafond beschikbaar van € 77.572,- verdeeld over twee tranches.

   • i.

    1e tranche (aanvraag voor 1 oktober 2022) € 38.786,-

   • ii.

    2e tranche (aanvraag voor 1 april 2023) € 38.786,-

   • iii.

    Een restantbedrag uit de eerste tranche (i) zal worden verwerkt in het deelplafond van de tweede tranche (ii)

   • iv.

    Een restantbedrag mag tevens worden ingezet ten behoeve van het deelplafond onder sub a en b.

  • d.

   Voor de subsidiabele activiteiten onder artikel 5, activiteit d Gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals met een prioritaire aanvrager is een deelplafond beschikbaar van €95.000,- en specifiek beschikbaar voor:

   • i.

    Sloterplasfestival € 40.000,-

   • ii.

    West Beach Film Festival € 40.000,-

   • iii.

    Grachtenfestival Nieuw-West € 10.000,-

   • iv.

    West Art Festival € 5.000,-

  • e.

   Voor de subsidiabele activiteiten onder artikel 5, activiteit E Van Eesterenmuseum is een deelplafond beschikbaar van € 95.000,-

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Kunst en cultuurprojecten (eenmalig): Hieronder wordt verstaan: tijdelijke actuele kunst- of cultuurprojecten op het gebied van theater, muziek / muziektheater, letteren, beeldende kunst, film, fotografie, mode, vormgeving, digitale media en community art of cross-overs van disciplines,- uitgevoerd door professionele kunstenaars of kunst- of culturele instellingen en die in stadsdeel Nieuw-West worden gerealiseerd en voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk zijn. Tevens dienen ze verbindend in de buurt te zijn. Atelierroutes evenals aanvragen die slechts bedoeld zijn voor enkel bedrijfsmatige kosten (zoals huur, overheadkosten en materiaal) vallen hier niet onder.

 • 2. Kleine kunst en cultuurprojecten (eenmalig): de activiteiten beschreven onder lid 1 van dit artikel, met dien verstande dat: het om een kleinschalige activiteit gaat en er ruimte is om de activiteiten in de vorm van een pilot, beginnende activiteit of onderzoek te laten plaatsvinden. Voor de activiteit is géén eerdere subsidie aangevraagd.

 • 3. Gebiedsgebonden één of meerdaagse culturele festivals Hieronder wordt verstaan: een uiting van een reeks van muziek, theater of andere kunstuitvoeringen in een bepaald verband en met een beperkte tijdsduur van maximaal enkele dagen. Festivals zijn in grote mate gericht op de bewoners en bezoekers van Nieuw-West of een deel van Nieuw-West en hebben zodanig voor het gebied betekenis. Voorwaarde hierbij is dat het festival geen winstoogmerk mag hebben. Echter, voor festivals die gebiedsgebonden zijn, kunnen aanvragers zonder winstoogmerk samenwerken met een partij met winstoogmerk, zij het in beperkte mate. De buurtgerichte opgave is leidend. Evenementen waarbij het niet primair gaat om kunst en cultuur worden hier niet toe gerekend.

 • 4. Gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals met een prioritaire aanvrager. Hieronder wordt verstaan: een uiting van een reeks van muziek, theater of andere kunstuitvoeringen in een bepaald verband en met een beperkte tijdsduur. Festivals zijn in grote mate gericht op de bewoners en bezoekers van Nieuw-West of een deel van Nieuw-West en hebben zodanig voor het gebied betekenis. Voorwaarde hierbij is dat het festival geen winstoogmerk mag hebben. Echter, voor festivals met een prioritaire aanvrager, kunnen aanvragers zonder winstoogmerk samenwerken met een partij met winstoogmerk, zij het in beperkte mate. De buurtgerichte opgave is leidend. Evenementen waarbij het niet primair gaat om kunst en cultuur worden hier niet toe gerekend.

  • a.

   De aanvraag is slechts beperkt door de aanvrager of combinatie van aanvragers zoals die in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden of op basis van een tendersubsidie is aangepast. Het gaat hierbij voor 2022 om de volgende festivals:

   • i.

    Sloterparkfestival, met als prioritaire aanvrager DW-RS-producties in de samenstelling zoals de tendersubsidie over 2020 is aangevraagd.

   • ii.

    West Beach Festival, met als prioritaire aanvrager stichting Out of Office

   • iii.

    Grachtenfestival Nieuw-West met als prioritaire aanvrager Stichting Grachtenfestival.

   • iv.

    West Art Festival, met als prioritaire aanvrager Creamclub

  • b.

   Indien de naam van het festival is gewijzigd, zal hier vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan het stadsdeel.

  • c.

   Prioritaire aanvrager kan alleen wijzigen in de volgende gevallen:

   • i.

    Er is sprake van een rechtsopvolging van de prioritaire partij.

   • ii.

    Er is sprake van het toewijzen aan een andere prioritaire partij door het stadsdeel, bijvoorbeeld via een uitgeschreven subsidietender of na het afvallen van een festival.

   • iii.

    In bijzondere gevallen en enkel na toestemming van het stadsdeel, aangevraagd door alle betrokken partners van het festival.

 • 5. Van Eesterenmuseum: Het budget van het Van Eesterenmuseum valt onder het budget van Kunst- en Cultuursubsidie en is specifiek geoormerkt voor beheer en activiteiten van het Van Eesterenmuseum

Hoofdstuk II

Artikel 5 activiteiten

ACTIVITEIT

A. Kunst- en cultuurprojecten

 • 1.

  Doelgroep

Bewoners, deelnemers, kunstenaars en bezoekers van het stadsdeel Nieuw-West

 • 2.

  soort subsidie

eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 10.000

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 77.573,-- verdeeld in twee tranches (voor de eerste tranche € 38.787,- en voor de tweede tranche € 38.786,-) bedoeld voor eenmalige kunst- en cultuurprojecten.

Restantbedragen van het deelplafond kunnen ingezet worden in het volgende tijdvak of als beperkte aanvulling van het deelplafond onder activiteit B of C.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met 1 of meerdere maatschappelijke, dan wel culturele organisaties uit de wijk of culturele instellingen uit Nieuw-West of Amsterdam is noodzakelijk.

Een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring voorzien van een duidelijke rolverdeling maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Het niet bijvoegen van een dergelijke overeenkomst of intentieverklaring zal automatisch tot aftrek van twee punten van het beoordelingscriteria de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de leefomgeving leiden.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Minimaal 40% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij kan het zowel gaan om publieksinkomsten, als sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen dan de gemeente Amsterdam of het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Subsidies van de gemeente Amsterdam en bijdragen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst worden hiervoor bij elkaar opgeteld.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7) en rankschikking.

 • 8.

  instelling adviescommissie

Nee, de verdeelsleutel zal worden toegepast door tenminste drie medewerkers van de gemeente Amsterdam die in gezamenlijkheid punten toekennen en een toets hiervan bij de bestuurder met Kunst en Cultuur in het takenpakket.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Een aanvraag dient minimaal 40% eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te hebben. Indien dit niet het geval is, zal de score op de zakelijke kwaliteit van de aanvrager nooit meer dan 2 kunnen zijn.

Een aanvraag dient minimaal 3 punten te scoren op:

 • -

  de zakelijke kwaliteit van de aanvrager

 • -

  de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit

 • -

  de mate waarin het plan past binnen het uitwerkingsbesluit.

Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag worden afgewezen.

Bij het toekennen van punten op het onderdeel ‘de mate waarin het plan past binnen het uitwerkingsbesluit’ zal extra aandacht worden besteed aan de verbinding met de cultuuragenda, gebiedsplannen en de gebiedsagenda.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling: 2 indientermijnen per jaar op 1 april (voor activiteiten vanaf 1 juli tot 1 januari) en op 1 oktober (voor activiteiten vanaf 1 januari tot 1 juli).

Met toepassing van artikel 12 van de subsidieregeling, waarin de beslistermijn is vastgesteld op twaalf weken na sluiting van een aanvraagtermijn.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja, maar deze natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder volledige rechtsbevoegdheid staat wel geregistreerd als professioneel kunstenaar of beoefent een creatief beroep en kan dit aantonen.

Andere rechtspersonen: kunst- of culturele instellingen

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zonder volledige rechtsbevoegdheid is binnen de gemeente Amsterdam beperkt in de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies tot maximaal € 50.000,-. Daarbij worden alle subsidies meegerekend die binnen de gemeente Amsterdam direct of indirect aan de aanvrager toegekend zijn.

ACTIVITEIT

B. Kleine kunst- en cultuurprojecten

 • 12.

  Doelgroep

Bewoners, deelnemers, kunstenaars en bezoekers van het stadsdeel Nieuw-West

 • 13.

  soort subsidie

eenmalige subsidie

 • 14.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 2.500

 • 15.

  deelplafond(s)

€ 20.000,-- verdeeld in twee tranches (voor de eerste tranche € 10.000,- en voor de tweede tranche € 10.000,-) bedoeld voor eenmalige kunst- en cultuurprojecten.

Restantbedragen van het deelplafond kunnen ingezet worden in het volgende tijdvak of als beperkte aanvulling van het deelplafond onder activiteit A en C.

 • 16.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met 1 of meerdere maatschappelijke, dan wel culturele organisaties uit de wijk of culturele instellingen uit Nieuw-West of Amsterdam is noodzakelijk.

Een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring voorzien van een duidelijke rolverdeling maakt onderdeel uit van de aanvraag.

 • 17.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Minimaal 25% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij kan het zowel gaan om publieksinkomsten, als sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen dan de gemeente Amsterdam of het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Subsidies van de gemeente Amsterdam en bijdragen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst worden hiervoor bij elkaar opgeteld.

 • 18.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Behandeling van de aanvraag zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst in tranche (termijn) waarop de aanvraag van toepassing is.

1e tranche: 1 januari – 30 juni

2e tranche: 1 juli – 31 december

 • 19.

  instelling adviescommissie

Nee.

 • 20.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Een aanvraag dient minimaal 25% eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te hebben.

Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag worden afgewezen.

 • 21.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling: 2 indientermijnen per jaar vanaf 1 juni (voor activiteiten vanaf 1 juli tot 1 januari) en vanaf 1 december (voor activiteiten vanaf 1 januari tot 1 juli).

Met toepassing van artikel 12 van de subsidieregeling, waarin de beslistermijn is vastgesteld op twaalf weken na sluiting van een aanvraagtermijn.

 • 22.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja, maar deze natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder volledige rechtsbevoegdheid staat wel geregistreerd als professioneel kunstenaar of beoefent een creatief beroep en kan dit aantonen.

Andere rechtspersonen: kunst- of culturele instellingen

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zonder volledige rechtsbevoegdheid is binnen de gemeente Amsterdam beperkt in de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies tot maximaal € 50.000,-. Daarbij worden alle subsidies meegerekend die binnen de gemeente Amsterdam direct of indirect aan de aanvrager toegekend zijn

ACTIVITEIT

C. Gebiedsgebonden één of meerdaagse culturele festivals

 • 1.

  doelgroep

Bewoners, deelnemers, kunstenaars en bezoekers van het stadsdeel Nieuw-West

 • 2.

  soort subsidie

eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 15.000

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 77.572,-- verdeeld in twee tranches (voor de eerste tranche € 38.786,- en voor de tweede tranche € 38.786,-) bedoeld voor eenmalige subsidies aan gebiedsgebonden één of meerdaagse culturele festivals.

Restantbedragen van het deelplafond kunnen ingezet worden in het volgende tijdvak of als beperkte aanvulling van het deelplafond onder activiteit A of B.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met 1 of meerdere maatschappelijke, dan wel culturele organisaties uit de wijk of culturele instellingen uit Nieuw-West of Amsterdam is noodzakelijk.

Een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring voorzien van een duidelijke rolverdeling maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Het niet bijvoegen van een dergelijke overeenkomst of intentieverklaring zal automatisch tot aftrek van twee punten van het beoordelingscriteria de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de leefomgeving leiden.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Minimaal 50% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij kan het zowel gaan om publieksinkomsten, als sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen dan de gemeente Amsterdam of het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Subsidies van de gemeente Amsterdam en bijdragen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst worden bij elkaar opgeteld.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7) en rankschikking.

 • 8.

  instelling adviescommissie

Nee, de verdeelsleutel zal worden toegepast door tenminste drie medewerkers van de gemeente Amsterdam die in gezamenlijkheid punten toekennen en een toets hiervan bij de bestuurder met Kunst en Cultuur in het takenpakket.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Een aanvraag dient minimaal 50% eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te hebben. Indien dit niet het geval is, zal de score op de zakelijke kwaliteit van de aanvrager nooit meer dan 2 kunnen zijn.

Een aanvraag dient minimaal 3 punten te scoren op:

 • -

  de zakelijke kwaliteit van de aanvrager

 • -

  de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit

 • -

  de mate waarin het plan past binnen het uitwerkingsbesluit.

Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag worden afgewezen.

Bij het toekennen van punten op het onderdeel ‘de mate waarin het plan past binnen het uitwerkingsbesluit’ zal extra aandacht worden besteed aan de verbinding met de cultuuragenda, gebiedsplannen en de agenda.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling: 2 indientermijnen per jaar op 1 april (voor activiteiten vanaf 1 juli tot 1 januari) en op 1 oktober (voor activiteiten vanaf 1 januari tot 1 juli).

Met toepassing van artikel 12 van de subsidieregeling, waarin de beslistermijn is vastgesteld op twaalf weken na sluiting van een aanvraagtermijn.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Een natuurlijk persoon kan geen subsidie aanvragen in deze categorie binnen deze regeling.

Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid: maatschappelijke / kunst / culturele instellingen zonder nadrukkelijke winstoogmerk

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zonder volledige rechtsbevoegdheid is binnen de gemeente Amsterdam beperkt in de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies tot maximaal € 50.000,-. Daarbij worden alle subsidies meegerekend die binnen de gemeente Amsterdam direct of indirect aan de aanvrager toegekend zijn.

ACTIVITEIT

D. gebiedsgebonden één of meerdaagse culturele festivals met een prioritaire aanvrager.

 • 1.

  Doelgroep

Bewoners, deelnemers, kunstenaars en bezoekers van het stadsdeel Nieuw-West

 • 2.

  soort subsidie

eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

 • -

  Sloterplasfestival (€ 40.000,-)

 • -

  West Beach Film Festival ( € 40.000,-)

 • -

  Grachtenfestival in Nieuw-West (€ 10.000,-)

 • -

  West / Sloterplas Art Festival (€ 5.000,--)

 • 4.

  deelplafond(s)

Deelplafond € 95.000,-- verdeeld conform de bedragen onder 2 van deze activiteit Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met 1 of meerdere maatschappelijke, dan wel culturele organisaties uit de wijk of culturele instellingen uit Nieuw-West of Amsterdam is noodzakelijk.

Een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring voorzien van een duidelijke rolverdeling maakt onderdeel uit van de aanvraag.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

n.v.t.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7). Indien de aanvraag niet voldoet aan de minimale eisen uit dit artikel kan de aanvraag geweigerd worden.

 • 8.

  instelling adviescommissie

Nee, de verdeelsleutel zal worden toegepast door tenminste drie medewerkers van de gemeente Amsterdam die in gezamenlijkheid punten toekennen en een toets hiervan bij de bestuurder met Kunst en Cultuur in het takenpakket.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Een aanvraag dient minimaal 3 punten te scoren op de zakelijke kwaliteit van de onder punt 2 genoemde aanvragers. Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag worden afgewezen.

Een festival met prioritaire aanvrager moet in voldoende mate gelijken op het festival in de vorm zoals die is opgenomen in de regeling en zijn beschreven onder activiteit B.

Enkel na toestemming kan hiervan worden afgeweken. Toestemming dient voor de aanvraag verkregen te zijn.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

De aanvraag voor de festivals onder activiteit C kunnen het gehele jaar worden aangevraagd. De aanvraag dient minimaal 4 maanden voor aanvang van het festival te worden aangevraagd.

Conform artikel 12 van de subsidieregeling is de beslistermijn vastgesteld op twaalf weken na sluiting van de aanvraagtermijn.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee.

Prioritaire aanvragers voor deze festivals zijn:

Sloterplasfestival – DW-RS producties en partners

West Beach Film Festival - stichting Out of Office

Grachtenfestival Nieuw-West – Stichting Grachtenfestival

West / Sloterplas Art Festival – CreamClub

Indien de prioritaire aanvrager niet tijdig een aanvraag indient of niet voldoet aan de eisen uit deze regeling, kan het stadsdeel besluiten dat een andere partij de subsidie kan verkrijgen. Als een aanvrager een beroep doet op deze uitzondering, voordat het stadsdeel hiertoe een besluit heeft genomen, zal de subsidie worden geweigerd.

ACTIVITEIT

E. Van Eesterenmuseum

 • 12.

  doelgroep

Van Eesterenmuseum

 • 13.

  soort subsidie

Periodieke subsidie

 • 14.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 95.000,--

 • 15.

  deelplafond(s)

€ 95.000,-- (Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

 • 16.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

 • 17.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Aanvrager hoort 45% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij kan het zowel gaan om publieksinkomsten, als sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

 • 18.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

n.v.t.

 • 19.

  instelling adviescommissie

n.v.t.

 • 20.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

n.v.t.

 • 21.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraag dient voor 1 oktober 2022 te zijn ingediend.

 • 22.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee, enkel het Van Eesterenmuseum kan op deze aanvraag indienen.

Hoofdstuk II

Artikel 6 In afwijking op artikel 15, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2023 worden subsidies tot en met €5.000,- direct vastgesteld.

Artikel 7 In afwijking op artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening

Amsterdam 2023 mogen natuurlijke personen en rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid een subsidie aanvragen indien dit bij de betreffende activiteit staat vermeld. Het totaal aan subsidies binnen de gemeente Amsterdam die in dit geval door de natuurlijke personen en rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid mogen worden mogen het totaalbedrag van € 50.000 niet overschrijden.

Artikel 8 Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 juli 2023.

Artikel 9 Alle voorgaande Uitwerkingsbesluiten Kunst en Cultuur Nieuw-West worden ingetrokken.

Artikel 10 dit besluit wordt aangehaald als Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 september 2023

de heer E. Ünver,

voorzitter

De heer F. van Erkel

Stadsdeelsecretaris a.i.

Toelichting

Algemeen

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur maakt integraal onderdeel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024.

Gebaseerd op de conceptbegroting 2023, volgt in onderdeel II een beschrijving van het begrotingsplafond en de deelplafonds specifiek voor deze regeling. Indien een deelplafond niet volledig gebruikt wordt voor een activiteit kan in een aantal gevallen de middelen ingezet worden voor een andere activiteit uit dit Uitwerkingsbesluit.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijke kunstprojecten, etc.).

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

Partijen die vaker een subsidie willen aanvragen, moeten er rekening mee houden dat voor eenzelfde of vergelijkbare aanvraag binnen de activiteit A en activiteit C uit deze regeling geen herhalende aanvragen kunnen worden gesubsidieerd.

Om te zorgen dat een nieuw concept een kans krijgt om andere inkomsten te zoeken, kan een bewezen concept voor een tweede of derde keer een subsidie aanvragen als uit de aanvraag voldoende duidelijk blijkt dat:

 • De aanvrager daadwerkelijk op zoek gaat naar nieuwe bronnen van inkomsten (let op, de subsidie kan niet voor dit proces worden ingezet). En zich daarbij bewust is dat de subsidie zal worden afgebouwd.

 • De aanvrager laat zien te leren van de vorige activiteit, de effecten in het gebied en dit om te kunnen zetten in groei van de activiteit.

 • De verbinding met de wijk verder aangepakt wordt en wordt gezocht naar een verbreding van de doelgroep en partners.

 • Uitzonderlijk zal bij de beoordeling hier aandacht aan besteed worden.

 • Een vierde aanvraag die niet valt onder de categorie C zal meteen worden afgewezen.

Partijen die een aanvraag doen op activiteit B moeten er rekening mee houden dat voor deze specifieke activiteit slechts éénmalig een aanvraag om subsidie mogelijk is, elke vervolgaanvraag op basis van activiteit B zal meteen worden afgewezen. Een aanvraag op basis van activiteit A of C is mogelijk, indien de vervolgaanvraag een vervolg is op de gesubsidieerde activiteit, deze voldoet aan de eisen onder A of C en aan de aanvraag nadrukkelijk is te zien hoe de aanvraag voor activiteit B heeft geleid tot de activiteit onder A of C.

De relatie met het gebied, de gebiedsagenda en gebiedsplannen maken een belangrijk onderdeel uit bij dit Uitwerkingsbesluit. Het enkel verwijzen hierna is bij de aanvraag niet voldoende en uit de aanvraag zal duidelijk moeten blijken wat de relatie is. Beschrijf in de aanvraag dan ook goed welke relatie er ligt, bij voorkeur heeft u contact gezocht met de medewerkers van het gebied.

Partijen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de (formele) vereisten die aan een activiteit, evenement of festival worden gesteld of bijvoorbeeld gebruik van een gebied of aansluitingen. Het ontvangen van een subsidie kan nooit worden gezien als een formele toestemming van de gemeente.

Eerste aanvraag

Bij een eerste aanvraag is het vaak lastig om een overzicht te krijgen van de beschikbare financiële stromen en andere hulp. Je kunt je natuurlijk altijd voorbereiden door onderzoek te doen. Voor Nieuw-West kun je wellicht ook een beroep doen op de cultuurverkenner van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst die het stadsdeel goed kent en je wellicht op weg kan helpen. Naast de kennis over de mogelijkheden van het Fonds zijn zij ook beter bekend met andere mogelijkheden.

Daarnaast is het ook mogelijk om een hulpvraag te leggen bij de medewerkers van het stadsdeel Nieuw-West. U krijgt dan ondersteuning van collega’s die niet direct betrokken zijn bij de eventuele aanvraag die volgt. U bent zich hierbij ook bewust dat de ondersteuning en hulp vanuit het stadsdeel nooit kan leiden tot gewekte verwachtingen bij de aanvraag zelf.

Voor de verbinding met de gebieden, kan contact worden gezocht met de gebiedsmakelaars, die meer informatie kunnen geven over het gebied en de gebiedsplannen en gebiedsagenda. Maar bijvoorbeeld ook over bijzondere aandachtsgebieden, zoals de pleinenaanpak.

Hou er rekening mee dat een aanvraag zal worden beoordeeld zoals die op 1 oktober of 1 april bij de gemeente is ontvangen. Aanvullende informatie die daarna binnenkomt zal niet worden meegenomen in de beoordeling. Er zal ook géén aanvullende informatie opgevraagd worden.

Belangrijk is om te beseffen dat de gemeente een subsidieaanvraag beoordeeld langs het doel van de regeling en langs de lijnen die in de regeling en dit uitwerkingsbesluit zijn opgenomen. Aanvragen die geheel gericht zijn op het verkopen van een eigen idee, leveren vaak weinig punten op. Wij waarderen het enthousiasme, maar verzoeken de aanvragers dit uitwerkingsbesluit bij de aanvraag als handleiding te gebruiken.

Er wordt veel gevraagd van een aanvrager, wij wijzen er wel op dat het vooral gaat om de kwaliteit van de aanvraag en niet altijd om de omvang.

Nieuw in 2024 is activiteit B, “kleine kunst en cultuurprojecten” en is vooral bedoeld om de kleine en beginnende makers te ondersteunen in het opzetten van een activiteit of project. Hoewel wij deze aanvragen soepeler kunnen beoordelen, is het toch van belang voor de aanvrager om inhoudelijk wel naar de aanvraag te kijken. Vergeet daarbij ook niet de intentieverklaringen, alleen noemen dat je samenwerkt is niet voldoende.

Geen subsidie

Niet alle kunst- en cultuuractiviteiten vallen onder de regeling gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten 2021-2024. Belangrijke hierbij is of een activiteit past binnen de doelen waar de regeling voor bedoeld is of dat er een andere regeling of financieringsbron is waar de aanvrager een aanvraag voor kan indienen.

Binnen het stadsdeel Nieuw-West vallen in ieder geval de volgende activiteiten niet onder deze regeling:

 • -

  Alle binnen schoolse en naschoolse kunstbeoefening (voor kinderen in de leeftijd van 4 -18 jaar) vallen niet onder deze regeling. Financiële ondersteuning is deze beleidsperiode geregeld via het door de gemeente opgezette Basispakket Kunst en cultuureducatie en alle scholen kunnen daar gebruik van maken. In de praktijk komt het erop neer dat in de meeste gevallen voor activiteiten voor kinderen onder de 18 jaar geen subsidie zal worden verleend.

 • -

  Activiteiten specifiek bedoeld voor talentontwikkeling.

 • -

  Subsidies die de intentie hebben meerjarig een beroep te doen op de regeling, tenzij anders benoemd in het uitwerkingsbesluit.

 • -

  Activiteiten die bedoeld zijn voor ondersteuning van het oprichten van een collectief of voorziening of bedrijfsmatige activiteiten.

 • -

  Waarbij het (eind)product bedoeld is voor professioneel commercieel gebruik. Denk hierbij aan onderzoek bedoeld voor een product dat op de markt gezet gaat worden. Nadrukkelijk hebben we het hier niet over de kleinschalige verkoop van producten met het doel om de activiteit mede te bekostigen.

 • -

  Als de kosten waarvoor subsidie aangevraagd wordt, slecht bedoeld is voor overhead en/of bedrijfsactiviteiten van de aanvrager (denk bijvoorbeeld aan huur van een locatie, kosten voor management, communicatie). Overheadkosten en bedrijfsactiviteiten die integraal onderdeel zijn van de activiteit worden vanzelfsprekend als zodanig beoordeeld.

 • -

  Activiteiten die primair bedoeld zijn voor ondersteuning van een kunstenaar of op een opdracht lijken, bedoeld voor een kunstenaar.

 • -

  Activiteiten die primaire bedoeld zijn om de eigen collectie uit te breiden.

 • -

  Bestaan uit reis- en verblijfskosten om bijvoorbeeld iemand uit het buitenland te halen.

 • -

  Bedoeld zijn voor activiteiten die de intentie hebben om elders geld binnen te halen (bidbook, aanvraag voor fondsen, eindproduct bedoeld voor de verkoop, etc)

 • -

  Amateurkunst

 • -

  Kunst in de openbare ruimte.

 • -

  Activiteiten die specifiek bedoeld zijn in het kader van de 4 en 5 mei viering of andere herdenkingen.

In de meeste hierboven genoemde gevallen zijn er andere regelingen of middelen beschikbaar of kan de aanvrager bijvoorbeeld terecht bij het Amsterdamse fonds voor de kunst.

Toelichting per artikel

Artikel 5

Binnen het stadsdeel Nieuw-West is ervoor gekozen om in ieder geval een viertal gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals voor een vast bedrag te subsidiëren, deze staan beschreven onder activiteit D “Gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals met een prioritaire aanvrager”. De prioritaire aanvrager dient te voldoen aan de eisen van de regeling en tijdig de aanvraag te doen. Wanneer hiervan geen sprake is, kan ervoor gekozen worden om de subsidie aan een andere aanvrager toe te wijzen. Het stadsdeel kan er dan ook voor kiezen om ook te zoeken naar een nieuwe prioritaire aanvrager.

De intentie van het stadsdeel is om aan vernieuwing te werken in de vier gekozen festivals. Het stadsdeel houdt zich dan ook het recht voor om voor een volgend jaar een festival te wijzigen of een nieuwe prioritaire aanvrager te benoemen.

Andere festivals kunnen daarop een aanvulling zijn. Gezien het subsidieplafond van de regeling, is dit zeer beperkt mogelijk. Eventuele aanvullende festivals moeten in de aanvraag kenbaar maken waarom ze een aanvulling zijn op deze vier festivals. Daarbij gaat de voorkeur uit naar festivals die het jongere deel van de bevolking aanspreken en een verbinding maken tussen ouderen en jongeren.

Gelet op het beperkt beschikbare budget is ervoor gekozen voor een maximaal te subsidiëren bedrag voor deze aanvullende festivals van € 15.000,--. Daarbij hebben is er vanaf 2023 rekening gehouden met een snel veranderende markt, zodat er meer ruimte ontstaat voor kleinere aanvullende festivals. Een eventueel restantbedrag van deze deelsubsidie komt geheel ten goede aan activiteiten genoemd onder activiteiten A “Kunst- en Cultuurprojecten”.

Binnen het stadsdeel Nieuw-West is ervoor gekozen om een bedrag van €95.000,-- geheel ten goede te laten komen aan het Van Eesterenmuseum. Het Van Eesterenmuseum zal haar aanvraag voor een eenmalige subsidie op basis van deze regeling voor 1 oktober 2023 in moeten dienen. Het bijbehorende budget vormt een eigen bedrag in de begroting en drukt daarbij niet op de onderdelen a, b of c.

Uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waaraan de adviescommissie en/of het gebiedsteam de aanvragen toetst:

Toetsing op deze punten zijn leidend en afhankelijk van de toetsing van de commissie. In de aanvraag zal duidelijk moeten zijn in hoeverre aan deze punten is voldaan. Verwijzingen naar bijvoorbeeld ervaringen uit het verleden of andere activiteiten alsmede samenwerkingen zullen in de aanvraag onderbouwd moeten worden. Er kan niet worden afgeweken van deze beoordeling, ook niet als met andere onderdelen van de gemeente Amsterdam daar andere afspraken over zijn gemaakt. Het is aan de aanvrager om in die gevallen altijd zelf na te gaan of die betreffende afdeling gemandateerd is dergelijke afspraken te maken.

Bij de activiteiten A en C is er sprake van een beoordeling en een rangschikking op basis van deze beoordeling op basis waarvan de subsidie verdeeld zal worden. Bij de activiteit D zal enkel de aanvraag beoordeeld worden op deze punten en gekeken worden of het minimaal aantal punten is behaald.

Bij de beoordeling zal in ieder geval naar de volgende onderdelen gekeken worden:

Artikel 7.3.a. “de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel”

● Communicatieplan (buurtgericht aspect)

● Samenwerkingsverbanden (voorzien van een samenwerkingsovereenkomst of een intentieverklaring. Hierbij is het duidelijk welke rol de samenwerkingspartners hebben.)

● Maatschappelijke inbedding:

a. past bij imago/kleurrijk karakter van stadsdeel

b. organisator kent buurt

c. openbaar karakter (weigeringsgrond)

• Aantoonbaar passend bij de behoefte van het gebied.

Artikel 7.3.b. “de mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan door bewoners actief en/of passief kan worden deelgenomen”

● Vernieuwing:

a. nieuw publiek, vooral gericht op het uitnodigen van die mensen die niet eerder aan een dergelijke activiteit hebben deelgenomen.

b. verdieping van het aanbod in verhouding met het ander aanbod in het stadsdeel of gebied.

c. verbreding van het aanbod, bijvoorbeeld door te kijken naar nieuwe en unieke locaties of verassende toevoegingen.

d. nieuwe samenwerkingspartners, voor de activiteiten wordt gezocht naar niet eerder betrokken partners die uit de wijk of het stadsdeel afkomstig zijn. Deze samenwerking hoeft zich niet specifiek te beperken tot partners uit de kunst en cultuurwereld.

● Aanvullende festivals:

a. Uit de aanvraag blijkt duidelijk wat de meerwaarde is van het festival op de festivals met prioritaire aanvragers.

b. De aanvraag mag niet de intentie hebben om duurzaam met een subsidie voor te bestaan.

Artikel 7.3.c. “de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit”.

● Merendeels optredens/uitingen van professionele kwaliteit

● Artistieke visie en profiel waaruit in voldoende mate de professionele kwaliteit blijkt

● Activiteitenplan/reflectie op activiteitenplan

● Mate waarin de kwaliteit een meerwaarde is voor het gebied waar de activiteiten plaatsvinden.

● Mate waarin de activiteit zich onderscheid van andere activiteiten.

Artikel 7.3.d. “de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur van het stadsdeel”

● Dit aspect moet beoordeeld worden als: de mate waarin de activiteiten voldoen aan het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen.

● Indien er niets specifieks over kunst en cultuur in het gebiedsplan is opgenomen, of indien het gebiedsplan nog niet (in concept) bekend is, dient de aanvrager op basis van eigen ervaring in het gebied of de plannen van voorgaande jaren een onderbouwing te geven.

● Het impliceren van een relatie met het gebied levert geen punten op, de aanvrager zal zelf moeten beschrijven op welke wijze de activiteit meewerkt aan de realisatie van de gebiedsplannen en agenda.

Artikel 7.3.e. “de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden”

● Vernieuwing: verbanden met andere disciplines

● Originaliteit:

a. door onverwachte aspecten van de kunst aan de orde te stellen

b. door onverwachte verbanden met andere disciplines

Artikel 7.3.f. “de zakelijke kwaliteit van de aanvrager”

● Bedrijfsvoering:

a. Sluitende begroting

b. Mate van cofinanciering

c. Haalbaarheid (organisatie/entreeprijs)

d. Verhouding kosten/kwaliteit

e. heeft de aanvrager de zakelijke kennis voor de betreffende activiteit.

● Cultureel ondernemerschap:

a. Benut/creëert kansen uit omgeving

b. Kijkt kritisch naar eigen organisatie/middelen

c. De aanvraag is niet bedoeld als jaarlijks terugkomende subsidie

● Transparantie

a. Is transparant hoe de geldstromen lopen.

b. Indien een derde partij aanvraagt namens de uitvoerder, ligt er een overeenkomst aan ten grondslag. Komt de indirecte aanvrager niet boven het maximaal aan te vragen bedrag uit voor rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid of natuurlijke personen.

c. Als aanvrager onderdeel uitmaakt van meerdere partners, is uit de aanvraag duidelijk hoe de verhoudingen liggen?

d. Is uit de aanvraag helder welke natuurlijke personen uiteindelijk verantwoording dragen.

De medewerkers van de gemeente Amsterdam die voor het stadsdeel werken en de beoordeling doen zullen deze beoordeling doen aan de hand van een kwalitatieve schaal van 1 – 5 op de hierboven genoemde punten. Bij afwezigheid van de kenmerken kan daarnaast een nul worden gescoord.

De Gebiedsteams, bestaande uit medewerkers die voor het stadsdeel werken in de betreffende gebieden, adviseren waar mogelijk op de punten 7.3.a, b, e en f van de regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten. Het programma Kunst – en Cultuur van het stadsdeel adviseert waar mogelijk over de toekenning van de punten. De adviezen van de Gebiedsteams en de uitkomsten van de beoordeling worden vervolgens gebundeld aangeboden aan de portefeuillehouder die een eindadvies kan geven.