Regeling vervallen per 11-10-2023

Subsidieregeling uitvoering Noodfonds energiekosten 2023 gemeente Coevorden

Geldend van 29-09-2023 t/m 10-10-2023 met terugwerkende kracht vanaf 22-04-2023

Intitulé

Subsidieregeling uitvoering Noodfonds energiekosten 2023 gemeente Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,

Gelezen het voorstel van 11 april 2023 en het voorstel van 19 september 2023

Gelet op artikel 3 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Coevorden;

Besluit vast te stellen:

De Subsidieregeling uitvoering Noodfonds energiekosten 2023 gemeente Coevorden

Artikel 1 Doel

Het met deze subsidieregeling ingestelde Noodfonds heeft tot doel maatschappelijke organisaties, die door de stijgende energielasten bedreigd worden in het uitvoeren van hun activiteiten of in hun bestaan, te ondersteunen. Aan de ondersteuning is de voorwaarde verbonden dat organisaties zich inzetten om hun energievoorzieningen zoveel mogelijk te verduurzamen en de energiekosten te beperken.

Artikel 2 Doelgroep

Het Noodfonds is bedoeld voor (sport)verenigingen, buitenzwembaden en dorpshuizen zonder winstoogmerk die in de vorm van activiteiten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de samenleving in de gemeente Coevorden.

Artikel 3 De aanvrager

Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door een organisatie die behoort tot de doelgroep en:

 • a.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • b.

  de activiteiten hoofdzakelijk uitvoert in Coevorden;

 • c.

  een eigen energiecontract heeft of naast huur separaat energiekosten aan de verhuurder betaalt;

 • d.

  door de hoge inflatie te maken heeft met hoge huurprijzen en hierdoor in de financiële problemen komt.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt voor 1 januari 2024 ingediend via het formulier op de website van de gemeente Coevorden.

 • 2. De aanvragen worden op volgorde van datum binnenkomst en compleetheid beoordeeld;

 • 3. Bewijsstukken die voor de aanvraag moeten worden ingeleverd, worden bewaard tot de accountantscontrole over het betreffende jaar gereed is.

Artikel 5 Toetsingscriteria

De subsidie uit het Noodfonds wordt verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a.

  de aanvraag wordt ingediend door de bevoegde vertegenwoordiger van de organisatie/vereniging;

 • b.

  de subsidie wordt aangevraagd over de in artikel 6 lid 1 genoemde periode;

 • c.

  de aanvrager toont aan dat gebruik wordt gemaakt van een accommodatie in de gemeente Coevorden;

 • d.

  de aanvrager heeft geen lopend contract dat is afgesloten vóór de prijsstijgingen en waarin een vast tarief is overeengekomen,; of de aanvrager komt in financiële problemen door de hoge inflatie en verhoging van de huurprijs per 1 januari 2023;

 • e.

  de aanvrager geeft inzage in de jaarrekeningen van 2021 en 2023 en levert bewijsstukken aan van de energiecontracten of bewijsstukken met verhoging van de huurprijs per 1 januari 2023;

 • f.

  de subsidie uit het Noodfonds wordt gebruikt ter compensatie van de energiekosten of stijging van de huurprijs;

 • g.

  de aanvrager toont aan dat hij initiatief heeft genomen om de energiekosten te beperken, er is bijvoorbeeld een plan van aanpak om de kosten daadwerkelijk te verminderen of er wordt gebruik gemaakt van energiescans. De aanvrager kan ook aantonen dat hij deelneemt aan het project Drenthe Sport Duurzaam of het Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed, beiden van de provincie Drenthe;

 • h.

  de aanvrager heeft niet eerder een aanvraag ingediend voor een subsidie uit het Noodfonds over de periode van 1 mei 2023 tot 1 januari 2024.

Artikel 6 Subsidieduur en subsidiehoogte

 • 1. De periode waarover subsidie wordt verleend begint op de dag dat de aanvrager het hogere variabele tarief is gaan betalen en eindigt op 1 januari 2024. Tenzij de aanvrager al een aanvraag heeft ingediend over de periode van 1 november 2022 tot 1 mei 2023; dan bedraagt de periode 1 mei 2023 tot 1 januari 2024.

 • 2. De periode waarover subsidie wordt verleend is maximaal 14 maanden.

 • 3. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de gemiddelde jaartarieven keer het geschatte jaarverbruik 2023 minus de jaarafrekening 2021. Het prijsplafond van € 2.900 wordt hierop in mindering gebracht; De uitkomst hiervan wordt gedeeld door 12 keer het aantal maanden waar subsidie voor wordt aangevraagd (maximaal 14 maanden).

 • 4. De hoogte van de subsidie voor de aanvragers die te kampen hebben met huurverhoging per 1 januari 2023 wordt bepaald op basis van de huur voor het jaar 2023 minus de huur voor het jaar 2022.

 • 5. Landelijke regelingen gaan voor op het Noodfonds en worden in mindering gebracht op de subsidie.

 • 6. De subsidie wordt verleend als voorschot. De definitieve vaststelling volgt aan de hand van aangeleverde stukken.

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond vast op € 750.000.

 • 2. Verlening van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8 Informatieplicht

De aanvrager is het verplicht te melden als zijn situatie, na de verlening van de subsidie uit het Noodfonds, verandert.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In uitzonderlijke gevallen kan het college in de geest van deze subsidieregeling afwijken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 22 april 2023. De subsidieregeling uitvoering Noodfonds energiekosten 2023 gemeente Coevorden vastgesteld op 18 april 2023 wordt ingetrokken.

 • 2. In verband met het vaststellen van de verleende subsidies blijft deze regeling geldig tot 1 juli 2024. Per 1 juli 2024 wordt de regeling ingetrokken.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als subsidieregeling uitvoering Noodfonds energiekosten 2023 gemeente Coevorden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 19 september 2023.

Namens het et college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,

De gemeentesecretaris

K. Cornelissen

de burgemeester

R. Bergsma