Aanwijzingsbesluit honden juli 2023

Geldend van 03-07-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit honden juli 2023

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren,

Overwegende dat,

het op grond van artikel II.5, eerste en tweede lid van de

- Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018- grondgebied Rotterdam;

- Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018- grondgebied Lansingerland;

- Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018- grondgebied Zuidplas;

(gezamenlijk hierna te noemen ‘Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018’),

verboden is om honden los te laten lopen of te laten verblijven en de eigenaar of houder van een hond de zorg draagt dat dit dier geen overlast veroorzaakt aan anderen en geen uitwerpselen achterlaat (opruimplicht);

de colleges van zowel de gemeente Rotterdam, de gemeente Lansingerland als van de gemeente Zuidplas, op grond van artikel II.5, derde lid, van de Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018, de bevoegdheid hebben om gebieden en tijdstippen aan te wijzen waar het verboden is zich met een hond te bevinden en dat de colleges op grond van artikel II.5, vierde lid van de Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018 de bevoegdheid hebben om gebieden en tijdstippen aan te wijzen waar het in artikel II.5, eerste en tweede lid bedoelde verbod en de opruimplicht niet gelden;

de bevoegdheid van de colleges om op grond van artikel II.5, derde en vierde lid van de Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018, op grond van artikel 3 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Rottemeren, overgedragen is aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren,

BESLUIT A.

De hieronder vermelde openbare terreinen en wateren aan te wijzen waar het, op grond van artikel II.5, derde lid van de Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018 en in belang van de recreatieve en natuuraspecten, verboden is om zich met een hond - al dan niet aangelijnd - te bevinden gedurende de hierna aangegeven periodes en tijdstippen:

  • 1. de Hennipgaarde, met uitzondering van het fietspad en de hoofdwandelpaden. Op het fietspad en de hoofdwandelpaden geldt een aanlijnplicht voor honden. De hoofdwandelpaden zijn op bijgaande kaart in rood aangegeven. Het gaat om:

  • het voormalige landbouwpad tussen het parkje achter De Wielewaal en de Slingerkade;

  • het wandelpad vanaf de hoofdentree bij de fietsparkeerplaats tot aan de zuidelijke watergang.

Tevens is er een uitzondering voor het parkeerveld. Op het parkeerveld in de Hennipgaarde mogen honden los lopen.

  • 2. gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober: de strandjes en aangrenzend water aan de Zevenhuizerplas en Bleiswijkse Zoom;

  • 3. het natuurgebiedje gelegen ten noorden van het Hoge Bergse Bos, ook wel plaatselijk bekend als de zogenaamde "Wiebertjes" (zie bijgevoegde kaart);

  • 4. de speelpolder ‘de Bergse Vallei’ in het Lage Bergse Bos;

  • 5. De laaggelegen eilanden in de plas-dras van de Eendragtspolder, met uitzondering van de stroken langs de paden, binnen de rasters (zie bijgevoegde kaart);

  • 6. het Nessebos (zie bijgevoegde kaart).

B.

Met uitzondering van de onder A aangegeven openbare terreinen en wateren te bepalen dat, op grond van het gestelde in artikel II.5, vierde lid van de Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018, voor de overige openbare gebieden en wateren geen aanlijn- en opruimplicht geldt. De eigenaar of houder van een hond draagt de zorg dat dit dier geen overlast aan anderen veroorzaakt.

C.

De onder B genoemde vrijstelling van aanlijnplicht geldt niet voor het zogenaamde Rundereiland in het Lage Bergse Bos (zie kaart).

D.

De onder A, B en C van dit besluit aangegeven aanwijzingen en de daarbij behorende kaarten de dag na die van publicatie te laten ingaan.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2023

Ondertekening

De voorzitter,