Nadere regels compensatie afvalstoffenheffing onvermijdbaar medisch afval Velsen 2023

Geldend van 28-09-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels compensatie afvalstoffenheffing onvermijdbaar medisch afval Velsen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

gelet op artikel 10 van de Verordening afvalstoffenheffing 2023

overwegende dat;

- De gemeenteraad van Velsen in 2022 heeft besloten om het variabel tarief voor de afvalstoffenheffing in te voeren waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;

- De gemeenteraad heeft aangegeven dat het wenselijk is dat inwoners die door medische omstandigheden vaak restafval aanbieden gecompenseerd worden om hoge kosten te voorkomen.

Besluit vast te stellen nadere regels compensatie afvalstoffenheffing onvermijdbaar medisch afval Velsen 2023.

Artikel 1 Reikwijdte van de regeling

Deze nadere regels hebben betrekking op de heffing van het variabele deel van de afvalstoffenheffing.

Artikel 2 Doelgroep

Voor compensatie zoals bedoeld in deze regeling komt in aanmerking de belastingplichtige die als gevolg van zijn medische omstandigheden of die van een medebewoner die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven op hetzelfde perceel, meer dan 50 keer per jaar medisch restafval (zoals incontinentiemateriaal, stoma, dialyse afval) aanbiedt.

Artikel 3 Compensatie

De compensatie houdt in dat de belastingplichtige wordt aangeslagen voor een apart tarief gebaseerd op het gemiddelde aantal aanbiedingen van restafval binnen de gemeente in het voorafgaande belastingjaar. Dit tarief wordt vastgelegd in de Verordening afvalstoffenheffing Velsen.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze compensatie dient een daartoe strekkende aanvraag in. Hiervoor gebruikt de belastingplichtige het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. Aanvragen worden ingediend vóór 1 december van het kalenderjaar waarin onvermijdbaar medisch afval zoals incontinentiemateriaal, stoma, dialyse afval is vrijgekomen in een huishouden.

 • 3. Een aanvraag voor compensatie heeft betrekking op het belastingjaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 • 4. Een toegekende compensatie geldt voor twee kalenderjaren.

 • 5. Eén keer in de 2 jaar kan de belastingplichtige opnieuw een compensatie aanvragen.

 • 6. De belastingplichtige hoeft geen bewijsstukken van onvermijdbaar medisch afval mee te sturen met de aanvraag.

 • 7. Indien een aanvraag niet volledig is , wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van twee weken nadat hem dit is medegedeeld aan te vullen .

 • 8. Een aanvraag kan niet met terugwerkende kracht over voorgaande jaren worden ingediend.

Artikel 4 Bewijsstukken

 • 1. De belastingplichtige is verplicht bewijsstukken van onvermijdbaar medisch afval, in de vorm van een verklaring van arts(assistent) of zorginstelling, factuur apotheek, aankoopbon van hulpmiddelen of overzicht verzekeraar, (digitaal) te bewaren en op verzoek te tonen.

 • 2. Controle kan plaatsvinden tussen het moment van de aanvraag en in de belastingjaren waarvoor de compensatie geldt. De belastingplichtige is verplicht de bewijsstukken gedurende deze termijn te bewaren.

 • 3. Indien de aanvrager de in bedoelde verplichting tot het tonen van bewijsstukken onvoldoende nakomt of niet kan aantonen dat sprake is van onvermijdbaar medisch afval, trekt het college het recht op de compensatie in en volgt een reguliere heffing.

Artikel 5. Doorgeven wijzigingen

 • 1. Als sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor geen onvermijdbaar medisch afval meer ontstaat op het betreffende perceel, is de belastingplichtige verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden.

 • 2. Als de bewoner wiens medische situatie leidt tot onvermijdbaar medisch afval niet langer woont op het betreffende perceel, is de belastingplichtige verplicht dit voor 1 december van het kalenderjaar door te geven.

 • 3. Het college kan via de Basisregistratie Personen (BRP) controleren of de gegevens actueel zijn.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de variabele afvalstoffenheffing is 1 januari 2024.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels compensatie afvalstoffenheffing onvermijdbaar medisch afval 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Velsen op 19 september 2023