Subsidieregeling Katwijks Isolatiefonds

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Katwijks Isolatiefonds

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

Overwegende dat het gewenst is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van energiearmoede en het beperken van de energievraag, dan wel de CO2 -uitstoot van de gebouwde omgeving;

Gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 (hierna: ASV 2018);

B E S L U I T E N

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Katwijks Isolatiefonds

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

 • b)

  Subsidieplafond: het budget dat voor een bepaalde periode beschikbaar is gesteld;

 • c)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon die volledig of deels eigenaar en tevens bewoner is van een bestaande zelfstandige koopwoning liggend binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Katwijk. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • d)

  Aanvraagformulier: een door het college beschikbaar gesteld formulier om subsidie mee aan te vragen;

 • e)

  Beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, aangaande een aanvraag tot beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan;

 • f)

  Subsidieverlening: de beschikking die een aanspraak op subsidie verschaft;

 • g)

  Zelfstandige koopwoning: een woning zoals bedoeld in artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek waarvan de eigenaar geen lid is van een vereniging van eigenaren;

 • h)

  Isolatiemaatregelen: alle maatregelen zoals opgenomen in artikel 4, eerste lid van deze regeling;

 • i)

  Rd-waarde: een aanduiding van de warmteweerstand van isolatiemateriaal;

 • j)

  U-waarde: een aanduiding van de hoeveelheid warmte die er per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden van glas wordt doorgelaten;

 • k)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van isolatiemaatregelen;

 • l)

  Erkend bedrijf: een bouwbedrijf of een (bouw)installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in de betreffende werkzaamheden en geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel onder de sectie bouwnijverheid, bouwinstallatiebedrijf of een vergelijkbare sectie;

 • m)

  ISDE: investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, zoals deze luidde op 1 januari 2023;

 • n)

  Geregistreerd inkomen: het inkomen dat de Belastingdienst registreert in de basisregistratie inkomen.

Artikel 2 - Doel van de regeling en doelgroep

 • 1) Het doel van deze regeling is om eigenaren en tevens bewoners van zelfstandige koopwoningen met een lage energetische kwaliteit en een laag tot middeninkomen aan te zetten tot het aanbrengen van bouwkundige aanpassingen aan hun woning in de vorm van isolatiemaatregelen. Het isoleren van zelfstandige koopwoningen met een lage energetische kwaliteit draagt bij aan:

  • a.

   het structureel bestrijden en voorkomen van energiearmoede;

  • b.

   het verminderen van de energievraag en de CO2 -uitstoot van de bebouwde omgeving.

 • 2) Deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor particuliere eigenaren en tevens bewoners van zelfstandige koopwoningen gesitueerd in de gemeente Katwijk.

Artikel 3 - Werkingsgebied

Deze regeling is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Katwijk.

Hoofdstuk 2 - Activiteiten en voorwaarden

Artikel 4 - Maatregelenlijst

 • 1) Voor de volgende isolatiemaatregelen kan subsidie worden verleend dan wel vastgesteld:

  • a.

   Vloerisolatie met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;

  • b.

   Bodemisolatie met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;

  • c.

   Dakisolatie (binnen- en buiten dakisolatie) met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;

  • d.

   Zolder- en vlieringisolatie met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;

  • e.

   Gevel (binnen- en buitengevelisolatie) met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;

  • f.

   Spouwmuurisolatie met een minimale Rd-waarde van 1,1 per m²K/W;

  • g.

   Hoogrendementsglas ++ (HR++ glas) met een maximale U-waarde van 1,2 W/m²K en een minimale oppervlakte van 8 m2;

  • h.

   Triple glas met een maximale U-waarde van 0,7 W/m²K en een minimale oppervlakte van 8 m2;

  • i.

   Isolerende deur met HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,5 W/m²K;

  • j.

   Isolerende deur met triple glas met een maximale U-waarde van 1,0 W/m²K;

  • k.

   Andere isolerende maatregelen, voor zover het merk en type op het moment van indienen van de aanvraag zijn opgenomen in de dan geldende ISDE meldcodelijst Isolatie en Hoogrendementsglas van het RVO.

 • 2) Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 • 3) Indien meerdere isolatiemaatregelen worden gerealiseerd, kunnen deze in een enkele subsidieaanvraag gebundeld worden.

Artikel 5 - Voorwaarden

Op basis van deze regeling kan subsidie worden verleend en/of vastgesteld aan de eigenaar en tevens bewoner van een zelfstandige koopwoning voor de tegemoetkoming in de kosten van het aanbrengen van isolatiemaatregelen, met de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • 1)

  De woning heeft een bouwjaar van 1983 of ouder;

 • 2)

  Voor de woning is geen definitief energielabel van A, B of C vastgesteld;

 • 3)

  Het geregistreerd inkomen over het aan de subsidieaanvraag voorafgaande jaar van de aanvrager (tezamen) is gelijk aan of lager dan € 60.000,-;

 • 4)

  Er wordt uitsluitend subsidie verleend voor de werkelijke kosten van het aanbrengen van isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 4, eerste lid van deze subsidieregeling;

 • 5)

  Het ontwerp, de installatie en het aanbrengen van de isolatiemaatregelen dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig door een erkend bedrijf te worden uitgevoerd;

 • 6)

  De aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunning(en). Subsidieverlening biedt geen garantie dat de vereiste vergunningen worden verleend;

 • 7)

  Per aanvrager kan eenmaal aanspraak gemaakt worden op deze regeling;

 • 8)

  De subsidie wordt alleen vastgesteld en verstrekt voor zover voldaan is aan de bewijslast zoals beschreven in artikel 8, derde lid van deze subsidieregeling. Hiermee moet worden aangetoond dat de isolatiemaatregelen daadwerkelijk zijn toegepast binnen de criteria van deze regeling;

 • 9)

  Een aanvraag voor subsidieverlening moet vóór de realisatie van de isolatiemaatregelen worden ingediend;

 • 10)

  Een aanvraag voor subsidievaststelling kan tot maximaal 3 maanden na de realisatie van de isolatiemaatregelen worden ingediend;

 • 11)

  Na toewijzing van een aanvraag voor subsidieverlening heeft de aanvrager uiterlijk 9 maanden de tijd om de isolatiemaatregelen aan te brengen en een aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen;

 • 12)

  Op deze subsidie worden geen voorschotten verleend;

 • 13)

  De aanvraag, zoals beschreven in artikel 8, eerste lid moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

Hoofdstuk 3 - Subsidieplafond en hoogte subsidie

Artikel 6 - Subsidieplafond

 • 1) De raad van de gemeente Katwijk stelt het subsidieplafond vast voor deze regeling.

 • 2) Subsidie kan alleen verleend/vastgesteld worden indien het vastgestelde subsidieplafond niet bereikt is.

 • 3) Subsidieaanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 4) Volgens de rangschikking, bedoeld in het derde lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 5) Indien het subsidieplafond in enig jaar eerder wordt bereikt dan op 31 december van dat jaar, worden ingeleverde aanvragen op een wachtlijst geplaatst voor het volgende subsidiejaar.

Artikel 7 - Hoogte subsidie

 • 1) De subsidie bedraagt 40% van de werkelijke kosten van de getroffen isolatiemaatregelen.

 • 2) Het minimaal uit te keren subsidiebedrag per aanvraag is niet lager dan € 500,- en het maximaal uit te keren subsidiebedrag per aanvraag is niet hoger dan € 2500,-.

 • 3) Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het verleende subsidiebedrag. Het vastgestelde subsidiebedrag is lager dan het verleende subsidiebedrag indien:

  • a.

   de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen;

  • c.

   de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

  • d.

   de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag voor subsidieverlening en -vaststelling

Artikel 8 - Wijze van indienen aanvraag

 • 1) Een aanvraag voor subsidieverlening of -vaststelling wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier (of portal website).

 • 2) Bij het aanvraagformulier voor subsidieverlening voegt de aanvrager de volgende gegevens toe:

  • a.

   Een offerte met specificatie, waaruit blijkt wat de werkelijke kosten van de geplande isolatiemaatregelen zijn;

  • b.

   Een afschrift van het in de basisregistratie inkomen geregistreerd jaarinkomen over het aan de subsidieaanvraag voorafgaande jaar van de eigenaar- bewoner(s) van de woning waarin de isolatiemaatregelen worden verricht.

 • 3) Bij het aanvraagformulier voor subsidievaststelling voegt de aanvrager de volgende gegevens toe:

  • a.

   Een factuur: een kopie van een door een erkend bedrijf opgestelde rekening van de isolatiemaatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd. In de factuur moet een specifiek onderscheid zijn gemaakt tussen de kwaliteit van de isolatiemaatregelen en de verschillende kostenposten, waaruit de werkelijke kosten van de isolatiemaatregelen blijken;

  • b.

   Een of meerdere foto’s van de werkzaamheden of de geïnstalleerde/aangebrachte isolatiemaatregelen;

  • c.

   Een afschrift van het in de basisregistratie inkomen geregistreerd jaarinkomen over het aan de subsidieaanvraag voorafgaande jaar van de eigenaar- bewoner(s) van de woning waarin de isolatiemaatregelen zijn verricht.

Hoofdstuk 5 - Behandeling van aanvraag subsidieverlening en - vaststelling

Artikel 9 - Afhandelen aanvraag subsidieverlening en -vaststelling

 • 1) Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 2 weken.

 • 2) Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken te completeren.

 • 3) Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4) Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5) Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing over het verlenen dan wel vaststellen van de subsidie en deelt die middels een beschikking mee aan de aanvrager.

 • 6) Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7) Na subsidieverlening heeft de aanvrager uiterlijk 9 maanden de tijd om de geplande isolatiemaatregelen uit te voeren en een aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen.

 • 8) Het college kan aan de subsidieverlening dan wel vaststelling nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 10 - Betaalbaarstelling

Het op grond van artikel 7 vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen zes weken na de datum van de subsidievaststelling uitbetaald op het rekeningnummer zoals opgegeven op het aanvraagformulier.

Artikel 11 - Weigeringsgronden

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1)

  het budget van het jaarlijkse subsidieplafond niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2)

  de werkelijke kosten naar haar oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3)

  het berekende subsidiebedrag minder dan € 500,- is;

 • 4)

  naar haar oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling is voldaan;

 • 5)

  de isolatiemaatregelen meer dan 3 maanden voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling zijn aangebracht;

 • 6)

  wanneer blijkt dat de aanvrager al eens subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling op hetzelfde adres dan wel een ander adres;

 • 7)

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

 • 8)

  het aanbrengen van de isolatiemaatregelen in strijd is met wet- en regelgeving en/of er geen vergunning is verleend waar deze vereist is.

Artikel 12 - Intrekken of wijziging besluit subsidieverlening

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien de werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling.

Hoofdstuk 6 - Slotbepalingen

Artikel 13 - Inwerkingtreding en looptijd

 • 1) Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024. Aanvragen ingediend voor 1 januari 2024 worden niet in behandeling genomen.

 • 2) Deze regeling is geldig tot en met 31 december 2025. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2026 zijn ingediend tot uiterlijk 31 december 2026. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2026 worden niet in behandeling genomen.

Artikel 14 - Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Katwijks Isolatiefonds”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk

in zijn openbare vergadering van 4 juli 2023

burgemeester en wethouders van Katwijk,

de secretaris,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

de burgemeester,

ir. C.L. Visser