Vervangingsbesluit (ex artikel 6 Archiefbesluit 1995)

Geldend van 26-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Vervangingsbesluit (ex artikel 6 Archiefbesluit 1995)

Besluit tot vervanging van te vernietigen archiefbescheiden

van het sociale zaken systeem Suite4SocialeRegie van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Namens dezen,

de gemeentearchivaris

Overwegende dat het noodzakelijk is om in het kader van het digitale werken, ook digitaal te archiveren;

Gelet op:

  • de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

  • artikel 7 van de Archiefwet.

Besluit

Artikel 1

  • 1. Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

  • 2. Vervanging geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde “Algemeen handboek vervanging”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Vervangingsbesluit 04 KR542 - Suite4SocialeRegie 2023

Vervangingsbesluit 04

Organisatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Team

Team Krimpenwijzer

Werkproces

Alle werkprocessen die in Suite4SocialeRegie worden afgehandeld

Bewaartermijn

Conform selectielijst

Periode

Alle documenten vanaf 01-01-2018

Scan verantwoordelijke

Team Krimpenwijzer

Vervanging verantwoordelijke

Team Duurzaam informatiebeheer

Applicatie

Suite4SocialeRegie van Centric

Scanner

Scanner op de afdeling

Uitzonderingen

Uitzonderingen staan beschreven in het Algemeen handboek vervanging.

Ondertekening