Mandaatbesluit huisvestingsverordening Gooise Meren 2023

Geldend van 26-09-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit huisvestingsverordening Gooise Meren 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren

 • Gelet op het bepaalde in de Huisvestingswet 2014;

 • Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • Gelezen het bepaalde in de Huisvestingsverordening gemeente Gooise Meren 2023

 • Overwegende dat de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren op het terrein van volkshuisvesting intensief samenwerken en hun volkshuisvestelijk beleid met elkaar afstemmen in nauwe samenspraak en overleg met de woningcorporaties die actief zijn op de regionale woningmarkt;

 • Overwegende dat de gemeente Gooise Meren de Huisvestingsverordening 2023 heeft vastgesteld ingaande 1 juli 2023;

 • Overwegende dat de voorbereiding en de uitoefening van een aantal bevoegdheden in de huisvestingsverordening gemeente Gooise Meren 2023 aan functionarissen binnen de woningcorporaties actief op de regionale woningmarkt binnen de Regio Gooi en Vechtstreek moet worden toebedeeld.

Besluit:

 • 1.

  De uitoefening van de navolgende bevoegdheden en de uitvoering van de navolgende taken van het college op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Gooise Meren 2023:

  • 1.

   het bijhouden van een uniform inschrijfsysteem van woningzoekenden als bedoeld in artikel 1.3

  • 2.

   de bekendmaking van het aanbod van woonruimte als bedoeld in artikel 1.4

  • 3.

   de verlening van de vergunning tot het in gebruik nemen van vergunningplichtige woonruimte als bedoeld in artikel 2.1

  • 4.

   de bevoegdheid woonruimte specifiek aan te merken als bedoeld in artikel 1.5

  • 5.

   de bevoegdheid de passendheid van de woning in het kader van de spoedzoekregeling te bepalen als bedoeld in artikel 2.3. lid 3

  • 6.

   de bevoegdheid tot het –mede op advies van betrokken zorgpartijen- om aan een vergunning bijzondere voorwaarden en voorschriften te verbinden als bedoeld in artikel 2.9

  • 7.

   de bevoegdheid om (potentieel) woningzoekenden -voor een maximale periode van één of drie jaar- uit te sluiten van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10

  • 8.

   de bevoegdheid tot het intrekken van de huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2.11

 • toe te kennen aan de directeuren van de woningcorporaties

 • 2.

  Ten aanzien van de uitoefening van de onder 1 vermelde bevoegdheden de navolgende voorschriften vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Huisvestingswet 2014

 • b.

  Regio: het openbaar lichaam “ Regio Gooi en Vechtstreek”

 • c.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders besluiten te nemen;

 • d.

  Gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt

Artikel 2 Algemeen

Bij de uitoefening van de bevoegdheden in mandaat wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, verordeningen, regelingen, besluiten, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid

De uitoefening van de bevoegdheden in mandaat vindt plaats in naam en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat

 • 1. De verlening van de bevoegdheden in mandaat geschiedt in de ruimste zin des woords.

 • 2. De gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen besluit.

 • 3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1. In de ondertekening van de besluiten dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

 • “namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren,

 • de directeur/bestuurder van woningcorporatie:

 • handtekening en naam”.

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1. Ondermandaat is toegestaan.

 • 2. Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit door de oorspronkelijke gemandateerde. De oorspronkelijke gemandateerde blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde bevoegdheden.

 • 4. Bij ondermandaat geschiedt de ondertekening op de wijze als bepaald in artikel 5, waarbij voor gemandateerde ontvanger de naam en functie van de ondergemandateerde moet worden ingevuld.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als mandaatbesluit huisvestingverordening Gooise Meren 2023.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente op 7 maart 2023.

De gemeentesecretaris,

Maurits Voorhorst:

De burgemeester,

Han ter Heegde: