Besluit ondermandaat clustermanager Economie & Innovatie inzake de Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant

Geldend van 26-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 24-10-2022

Intitulé

Besluit ondermandaat clustermanager Economie & Innovatie inzake de Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant

De heer D.F. Timmer,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2022 en Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2022;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 11 oktober 2022 de Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant hebben vastgesteld;

Overwegende dat de heer D.F. Timmer om redenen van doelmatigheid de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van voornoemde subsidieregeling wenst te ondermandateren aan de clustermanager Economie & Innovatie (en bij diens afwezigheid aan de adjunct-clustermanager Economie & Innovatie);

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg;

 • c.

  mandaatregister: openbaar register als bedoeld in 12 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2022;

 • d.

  subsidieregeling: Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant.

Artikel 2 Ondermandaatverlening

 • 1. De heer D.F. Timmer verleent aan de clustermanager Economie & Innovatie (en bij diens afwezigheid aan de adjunct-clustermanager Economie & Innovatie) ondermandaat tot het namens Gedeputeerde Staten nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van de subsidieregeling.

 • 2. Het ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, in acht genomen het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Awb, ziet tevens op de bevoegdheid tot:

  • a.

   het verstrekken van informatie over de werking van de subsidieregeling;

  • b.

   het in behandeling nemen en beoordelen van aanvragen;

  • c.

   het verstrekken van subsidie in de vorm van een geldbedrag voor zover dit het subsidieplafond niet overschrijdt;

  • d.

   het nemen van besluiten tot weigeren van subsidie of het intrekken of wijzigen van subsidiebeschikkingen;

  • e.

   het toepassen van artikel 4:5 van de Awb;

  • f.

   het opvragen van overige gegevens, indien de subsidieaanvraag daartoe aanleiding geeft;

  • g.

   het aan de subsidieverstrekking verbinden van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 4:37, 4:38 en 4:39 van de Awb;

  • h.

   het betalen van subsidiebedragen;

  • i.

   het opschorten van de verplichting tot betaling van subsidiebedragen uit het subsidieplafond;

  • j.

   het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen;

  • k.

   het nemen van overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen, waaronder begrepen besluiten tot het afzien van terugvordering;

  • l.

   het ondertekenen van namens Gedeputeerde Staten genomen beschikkingen en overige correspondentie;

  • m.

   het vormen van archiefdossiers waarbij goed te reconstrueren is op welke overwegingen de besluitvorming heeft plaatsgevonden;

  • n.

   het indienen van verweerschriften en eventuele nadere memoires, waarbij het eerder ingenomen standpunt door Gedeputeerde Staten wordt gehandhaafd.

 • 3. Het ondermandaat, bedoeld in het eerste en tweede lid, ziet in ieder geval niet op het beslissen op bezwaarschriften en het behandelen van beroepschriften als bedoeld in artikel 6:4 van de Awb, die gericht zijn tegen de subsidieverstrekking.

Artikel 3 Toepasselijke wet- en regelgeving

 • 1. De clustermanager Economie & Innovatie neemt bij de uitoefening van de aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden het ter zake geldende recht in acht, in het bijzonder de Awb, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de subsidieregeling.

 • 2. Op dit besluit is het bepaalde in de artikelen 7 t/m 10 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2022 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Registratie en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt toegevoegd in het mandaatregister.

 • 2. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht vanaf 24 oktober 2022 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat clustermanager Economie & Innovatie inzake de Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant.

Ondertekening

Uitgegeven 11 september 2023,

D.F. Timmer

Directielid