Regeling vervallen per 28-09-2024

Mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Stationsgebied en Lombok-Oost krachtens artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010.

Geldend van 28-09-2023 t/m 27-09-2024

Intitulé

Mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Stationsgebied en Lombok-Oost krachtens artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010.

DE BURGEMEESTER VAN UTRECHT;

Gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 177 Gemeentewet en artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010;

BESLUIT:

 • I. Het sectorhoofd Utrecht-Stad van de politie, Eenheid Midden-Nederland, alsmede zijn plaatsvervanger of waarnemer en de ambtenaren van politie ex artikel 2 en 2a Politiewet 2012 die feitelijk werkzaam zijn in de Eenheid Midden-Nederland, District Utrecht-Stad, mandaat te verlenen tot het namens hem opleggen en ondertekenen van een verblijfsontzegging op grond van artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 en het bijbehorende geldende aanwijzingsbesluit verblijfsontzeggingen Stationsgebied en Lombok-Oost.

 • II. Het hoofd Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht, alsmede zijn plaatsvervanger of waarnemer en de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij deze afdeling en belast met de opsporing van strafbare feiten in de openbare ruimte (domein I) conform de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar, mandaat te verlenen tot het namens hem opleggen en ondertekenen van een verblijfsontzegging op grond van artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 en het bijbehorende geldende aanwijzingsbesluit verblijfsontzeggingen Stationsgebied en Lombok-Oost.

 • III. Aan de verlening van dit mandaat de volgende voorschriften te verbinden:

 • 1.

  Het mandaat betreft uitsluitend de bevoegdheid tot het opleggen en ondertekenen van verblijfsontzeggingen op grond van artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 en het Aanwijzingsbesluit verblijfsontzeggingen Stationsgebied en Lombok-Oost;

 • 2.

  Het mandaat geldt uitsluitend voor verblijfsontzeggingen geredigeerd conform bijgevoegde standaardbesluit Stationsgebied en Lombok-Oost en conform bijgevoegde instructies;

 • 3.

  Een ter uitvoering van het mandaat opgemaakt stuk wordt in de enkelvoudvorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

 • Namens de burgemeester van Utrecht,

 • (handtekening)

 • (naam)

 • (functie);

 • 4.

  De ondertekening van een ter uitvoering van het mandaat opgemaakt stuk geschiedt schriftelijk en niet door het plaatsen van een handtekeningstempel of elektronische handtekening;

 • 5.

  De ondertekening geschiedt door de functionaris die het mandaat heeft, ondertekening per order of bij afwezigheid is derhalve niet toegestaan.

 • IV. Dit mandaatbesluit treedt in werking op 28 september 2023 en is geldig tot 28 september 2024.

Ondertekening

Utrecht, 25 september 2023,

De burgemeester van Utrecht,

Sharon A.M. Dijksma

Bijlagen:

 • Artikel 2:3 APV

 • Modelbesluit verblijfsontzeggingen Stationsgebied en Lombok-Oost

 • Instructie behorende bij mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Stationsgebied en Lombok-Oost