Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2023

Geldend van 26-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2023

De raad van de gemeente Borsele;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Borsele van 1 augustus 2023;

Gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Overwegende dat:

 • -

  artikel 47 Participatiewet voorschrijft dat iedere gemeente een verordening cliëntenparticipatie dient vast te stellen;

 • -

  de Verordening cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2015 actualisering behoeft;

 • -

  de uitvoering van de Participatiewet is overgedragen aan Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2023

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  de cliëntenraad: de cliëntenraad Bevelands Belang Werk en Inkomen;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Borsele;

 • d.

  GR de Bevelanden: samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg, ICT en HRM;

 • e.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van GR de Bevelanden;

 • f.

  de directeur: de directeur van GR de Bevelanden;

 • g.

  de cliënt/klant: een inwoner van de gemeente Borsele die cliënt is van GR de Bevelanden.

Hoofdstuk 2. De cliëntenraad

Artikel 2. Doel

Het doel van de cliëntenparticipatie is dat cliënten en hun vertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening met betrekking tot de uitvoeringstaken Werk, Inkomen, Inburgering, Schulddienstverlening en Zorg van GR de Bevelanden door hierover gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Artikel 3. Taken

 • 1. Beleid: In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert de cliëntenraad over het gemeentelijk beleid op het terrein van de Participatiewet, de Wet inburgering 2021, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanverwante regelingen.

  Dienstverlening: De cliëntenraad adviseert over aangelegenheden die de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening van GR de Bevelanden betreffen voor de taakvelden werk, inkomen, inburgering, schulddienstverlening en zorg.

 • 2. De cliëntenraad houdt zich niet bezig met:

  • -

   individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele cliënten;

  • -

   verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid aanwezig is;

  • -

   het beleid op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 4. Bevoegdheden

 • 1. Initiatiefrecht

  • -

   De cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die het beleid en de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inburgering 2021 en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van de gemeente Borsele raken in de overleggen met GR de Bevelanden aan de orde te stellen en hiervoor verbetervoorstellen te doen.

  • -

   De cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan en een jaarverslag op. In het jaarverslag zijn ten minste de in het afgelopen jaar door de cliëntenraad gegeven (gevraagde en ongevraagde) adviezen opgenomen, het bevat een financieel deel en een verslag van wat er wel en niet bereikt is uit het voorgaande werkplan. In het werkplan wordt onder andere vermeld welke acties zijn uitgevoerd om het raadplegen van cliënten te optimaliseren.

  • -

   De cliëntenraad kan ter uitvoering van zijn taken zelfstandig onderzoeken doen of laten doen, interne en externe deskundigen raadplegen en activiteiten ontplooien om de betrokkenheid van cliënten te bevorderen.

  • -

   De lokale verankering binnen de eigen gemeente dient de cliëntenraad zelf vorm te geven.

 • 2. Adviesrecht

  • -

   De cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding van beleid.

  • -

   De cliëntenraad geeft advies over vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het beleid waaronder ook wordt verstaan: zaken waarmee de cliënt in de uitvoering rechtstreeks wordt geconfronteerd zoals formulieren, brochures, klachtenrapportages, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.

  • -

   De advisering door de cliëntenraad vindt zowel gevraagd als ongevraagd plaats en kan gericht zijn aan de directeur, het dagelijks bestuur, het college, de raadscommissie of de gemeenteraad.

  • -

   Als de cliëntenraad om advies wordt gevraagd, brengt de cliëntenraad het advies binnen 4 weken uit waarbij er voor wordt gezorgd dat de cliëntenraad de adviesaanvraag tijdig ontvangt.

  • -

   Alle adviezen, gevraagd en ongevraagd, informatieverzoeken en verbetervoorstellen verstrekt de cliëntenraad schriftelijk en deze worden door het college, het dagelijks bestuur, de gemeenteraad en/of GR de Bevelanden beoordeeld.

  • -

   Als het college, dan wel het dagelijks bestuur, dan wel de gemeenteraad afwijkt van het advies van de cliëntenraad, brengen zij de cliëntenraad daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis.

  • -

   Als wordt afgeweken van het advies van de cliëntenraad, dan wordt dit in het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de cliëntenraad is afgeweken.

 • 3. Informatierecht

  • -

   De cliëntenraad krijgt tijdig, spontaan en op verzoek alle informatie die het voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft.

  • -

   Het college en het dagelijks bestuur zijn verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de cliëntenraad om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de cliëntenraad ter informatie heeft ontvangen. Zij kunnen zich daarbij laten vertegenwoordigen door een ambtenaar.

Artikel 5. Samenstelling

De cliëntenraad wordt samengesteld uit maximaal negen leden waarbij wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging door cliënten uit alle deelnemende gemeenten:

 • -

  één persoon uit de gemeente Borsele die een bijstandsuitkering of een andere tegemoetkoming van de gemeente Borsele ontvangt;

 • -

  één persoon uit de gemeente Goes die een bijstandsuitkering of een andere tegemoetkoming van de gemeente Goes ontvangt;

 • -

  één persoon uit de gemeente Kapelle die een bijstandsuitkering of een andere tegemoetkoming van de gemeente Kapelle ontvangt;

 • -

  één persoon uit de gemeente Noord-Beveland die een bijstandsuitkering of een andere tegemoetkoming van de gemeente Noord-Beveland ontvangt;

 • -

  één persoon uit de gemeente Reimerswaal die een bijstandsuitkering of een andere tegemoetkoming van de gemeente Reimerswaal ontvangt;

 • -

  vertegenwoordigers van maximaal vier (maatschappelijke) organisaties die door hun specifieke expertise de belangen van de doelgroep kunnen behartigen.

Artikel 6. Benoeming

 • 1. De leden worden benoemd door het dagelijks bestuur op voorstel van de cliëntenraad en/of de ambtelijk adviseur.

 • 2. De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • 3. Leden van de cliëntenraad die cliënt zijn van GR de Bevelanden worden in die hoedanigheid niet aangesproken op hun functioneren c.q. lidmaatschap.

Artikel 7. Zittingsduur leden cliëntenraad

 • 1. De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijdse aftreding, vier jaar.

 • 2. Na de zittingsduur van vier jaren treden alle leden af, ook de leden die eventueel tussentijds zijn toegetreden.

 • 3. De leden kunnen zich na de zittingsperiode wederom beschikbaar c.q. herkiesbaar stellen.

 • 4. Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt:

  • -

   aan het einde van de zittingsperiode als bedoeld in lid 1.;

  • -

   op eigen verzoek;

  • -

   indien het lid geen vertegenwoordiger meer is van een belangenorganisatie voor minima;

  • -

   indien het lid geen cliënt meer is van GR de Bevelanden,

  • -

   in voorkomende gevallen op voorstel van de organisatie die het lid vertegenwoordigt.

Artikel 8. Vergaderingen cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad stelt zelf jaarlijks een vergaderrooster op.

 • 2. De vergaderingen van de cliëntenraad zijn in principe openbaar, tenzij de cliëntenraad uitdrukkelijk besluit dat een bepaald onderwerp in een besloten zitting zal worden behandeld. Dit laatste is in ieder geval aan de orde wanneer over personen wordt vergaderd

 • 3. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergadering op en verzendt deze onder bijvoeging van de vergaderstukken zo mogelijk tien dagen voor de vergadering aan de leden van de cliëntenraad, alsmede aan de directeur.

 • 4. De vergadering wordt niet gehouden als niet de meerderheid van de zitting hebbende leden aanwezig is. De voorzitter bepaalt terstond de datum en het uur waarop de vergadering alsnog gehouden kan worden. De tweede vergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal opgekomen leden.

 • 5. De cliëntenraad brengt met meerderheid van stemmen van de leden een advies uit. Het advies wordt schriftelijk vastgelegd. Desgewenst worden minderheidsstandpunten in het advies vermeld. Bij staken van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 • 6. De cliëntenraad maakt van elke vergadering een verslag. Het verslag wordt vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

 • 7. GR de Bevelanden zorgt ervoor dat een vertegenwoordiging namens de organisatie aanwezig is bij de vergadering van de cliëntenraad voor toelichting op beleidsstukken en overige ontwikkelingen.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

Artikel 9. Ambtelijke ondersteuning

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de cliëntenraad, te weten:

 • -

  het beschikbaar stellen van vergaderruimte zowel voor de eigen vergaderingen als voor overleggen met de achterban;

 • -

  het geven van advies over en toelichting op aan de orde zijnde onderwerpen.

Artikel 10. Financiële ondersteuning

 • 1. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de cliëntenraad kan beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn om de in deze verordening geformuleerde taken te kunnen uitvoeren.

 • 2. Het dagelijks bestuur stelt deze middelen zodanig ter beschikking dat de cliëntenraad redelijkerwijs in staat kan worden geacht namens een brede achterban gemeenschappelijke belangen te behartigen.

 • 3. Het dagelijks bestuur kent de faciliteiten jaarlijks toe in de vorm van een budget op basis van een werkplan met een bijbehorende begroting.

 • 4. De cliëntenraad dient het werkplan en de begroting in voor 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft op basis waarvan per 1 januari een voorschot voor het nieuwe jaar wordt uitbetaald.

 • 5. De cliëntenraad dient een financiële verantwoording en een jaarverslag in voor 1 april over het voorafgaande jaar. Op basis van dat verslag wordt het budget over het voorafgaande jaar definitief vastgesteld.

Artikel 11. Onkostenvergoeding cliëntenraad

Aan de cliëntenraad wordt een onkostenvergoeding toegekend zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregels Onkostenvergoeding Cliëntenraad en vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 12. Geheimhoudingsplicht

De cliëntenraad houdt zich aan de geheimhoudingsplicht van voor advies beschikbaar gestelde (concept) beleidsstukken dan wel mondeling overgebrachte beleidsvoornemens van de gemeenten.

Deze geheimhouding duurt tot het moment dat over het betreffende beleidsonderdeel een openbaar besluit is genomen door het college, het dagelijks bestuur en/of de gemeenteraad.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2023".

Artikel 14. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 15. Hardheidsclausule

In afwijking van artikel 5 is het bij uitzondering toegestaan om meerdere cliënten van een gemeente te benoemen als het door omstandigheden niet lukt een vertegenwoordiger te vinden in één of meerdere gemeenten.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 7 september 2023.

de griffier,

de voorzitter,

Algemene toelichting

Met deze verordening geeft de gemeente uitvoering aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de uitvoering van de wet en de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid. In deze verordening wordt geregeld dat dit ook geldt voor het beleid en de uitvoering van de Wet inburgering 2021 en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn personen:

 • -

  die algemene bijstand ontvangen;

 • -

  als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, en 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend;

 • -

  als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 • -

  met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • -

  met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • -

  zonder uitkering en

 • -

  die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.

Ten behoeve van de uitvoeringstaken Werk, Inkomen, Inburgering en Schulddienstverlening van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden wordt cliëntenparticipatie vormgegeven door middel van een cliëntenraad.

Om een goede werking van de cliëntenraad te waarborgen, worden de leden van de cliëntenraad ondersteund en gefaciliteerd door GR de Bevelanden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 tot en met artikel 9

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 10

De financiële middelen worden aan de cliëntenraad ter beschikking gesteld in de vorm van een jaarlijks budget.

Het jaarlijkse budget wordt met inachtneming van artikel 11 vastgesteld.

Artikel 11

Het werk voor de cliëntenraad is vrijwilligerswerk. Er wordt geen loon uitbetaald voor de verrichte werkzaamheden en het werk heeft geen commercieel karakter. De leden van de cliëntenraad hebben recht op een onkostenvergoeding op grond van de Uitvoeringsregels Onkostenvergoeding Cliëntenraad.

Artikel 12 tot en met artikel 14

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 15

Er wordt naar gestreefd om uit iedere gemeente één cliënt als lid te benoemen. Als dit niet lukt, mag hiervan worden afgeweken op grond van de hardheidsclausule en kunnen eventueel meerdere cliënten uit één gemeente worden benoemd om het aantal leden van negen te bereiken. Wel dient altijd eerst een vacature in de betreffende gemeente te worden opengesteld gedurende een redelijke termijn.

Artikel 16

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.