Mandaatoverzicht 2023-2

Geldend van 23-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Mandaatoverzicht 2023-2

Burgemeester en Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

BESLUITEN:

vast te stellen het mandaatoverzicht 2023-2

Inhoudsopgave

Concernbreed

Mandaatoverzicht Concernbreed Algemeen

Mandaatoverzicht Concernbreed Bestuurlijke geldschulden

Mandaatoverzicht Concernbreed Personeel & Organisatie

Mandaatoverzicht Sector Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

Mandaatoverzicht ten behoeve van de Griffier van de Raad

Veiligheidsdomein

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken

Mandaatoverzicht Handhaving

Mandaatoverzicht RIEC

Fysiek domein

Mandaatoverzicht Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte (IBB) – beheer & onderhoud

Mandaatoverzicht Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte (IBB) – begraafplaatsen

Mandaatoverzicht Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte (IBB) – verkeer & vervoer

Mandaatoverzicht Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte (IBB) - Geo-Informatie

Mandaatoverzicht Sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering (GEB)

Mandaatoverzicht Sector Duurzame Omgevingskwaliteit (DOK)

Sociaal Domein

Mandaatoverzicht Sociaal Domein – Beleid & Strategie

Mandaatoverzicht Concernbreed Subsidies

Mandaatoverzicht Uitvoering Sociaal Domein (USD)

Mandaatoverzicht Mandaat aan derden

Sociaal Domein Fryslân

Mandaatoverzicht Sociaal Domein Fryslân

Publieke Dienstverlening

Mandaatoverzicht Publieke dienstverlening (PD)

Shared Service Center

Mandaatoverzicht Shared Service Center (SSC)

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2023-2

De Algemeen Directeur, Directeur II en Strategisch Managers I, II, en III hebben voor de bevoegdheden genoemd in het mandaatoverzicht altijd mandaat krachtens het mandaatstatuut, voorzover niet uitgezonderd of beperkt tot (een) specifiek aangeduide functionaris(sen) binnen deze groep en verder onder de voorwaarden zoals genoemd in het mandaatoverzicht.

In het mandaatoverzicht worden alleen de laagst gemandateerde functionarissen genoemd.

De rangorde van HR21-functies dient van hoog naar laag als volgt te worden gelezen (voorbeeld):

 • Adviseur IIA met coördinatiemodule

 • Adviseur IIA

 • Adviseur II

 • Adviseur III

 • Enz.

CONCERNBREED

Mandaatoverzicht Concernbreed Algemeen

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

1

Vertegenwoordiging van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve, beroeps- en gerechtelijke procedures, bij hoger beroep, bij de behandeling van (aanvragen voor) voorlopige voorzieningen en bij schorsingsverzoeken

Gemeentewet

B en B&W

Personen genoemd in de verzamelbesluiten van het college en de burgemeester regelende de vertegenwoordiging van de gemeente en/of het gemeentebestuur

2

Het besluiten tot aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot:

huur en verhuur, koop en verkoop alsmede ruiling en in bruikleen geven van roerende, onroerende zaken;

voor zover dit niet valt onder de werkingssfeer van de Aanbestedingswet.

Gemeentewet

B en B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager II SDF, tot € 250.000,--

Strategisch manager I,II, III, Adviseur I met coördinatiemodule, Programmamanager I met coördinatiemodule tot € 50.000

Tactisch leidinggevende I, II, III tot € 25.000

Adviseur IV-A Handhaving, Medewerkers ontwerp & voorbereiding II, Operationeel leidinggevende II begraafplaatsen, Medewerker toezicht V, Medewerker Bedrijfsvoering I tot € 5000,--

Medewerker Technische Uitvoering I, Medewerker Beleidsuitvoering II tot € 1.000,-.

3

Het besluiten tot het uitschrijven van aanbestedingen dan wel het doen van offerte- aanvragen voor ‘werken’, mits passend binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid en overeenkomstig de vastgestelde begroting en toegekende budgetten.

Gemeentewet

Europese Richtlijn 2014/24

Aanbestedingswet

ARW2016

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden

B en B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager II PD, Strategisch manager I DOK, IBB, PMB, en GEB, vanaf € 500.000 tot Europese drempelbedragen

Tactisch leidinggevende II DOK, GEB, Inrichting en Beheer Buitenruimte tot € 500.000,--

4

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbesluiten (incl. verlengen) naar aanleiding van inkoop- en aanbestedingsprocedures voor ‘werken’, alsmede het aangaan en ondertekenen van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, mits passend binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid en overeenkomstig de vastgestelde begroting en toegekende budgetten inclusief het tijdens contractduur accorderen van meerwerk en prijsaanpassingen, mits passend binnen contractvorm en van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

Gemeentewet

Europese Richtlijn 2014/24

Aanbestedingswet

ARW2016

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden

B en B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein vanaf € 500.000,--,

Strategisch manager I DOK, IBB, PMB, en GEB tot € 500.000,--

Tactisch leidinggevende II DOK, GEB, IBB tot € 200.000

Medewerker ontwikkeling IIa met coördinatiemodule tot € 40.000,--

5

Het besluiten tot het uitschrijven van inkoop- en aanbestedingsprocedures voor ‘leveringen’ of ‘diensten’ , mits passend binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid en overeenkomstig de vastgestelde begroting en toegekende budgetten.

Gemeentewet Europese Richtlijn 2014/24

Aanbestedingswet

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden

B en B&W

Strategisch manager I II III, Adviseur I met coördinatie-module en Programmamanager I met coördinatiemodule vanaf € 40.000,-- tot Europese drempelbedragen

Tactisch leidinggevende I II III, Operationeel leidinggevende I Inrichting en Beheer Buitenruimte, Medewerker ontwikkeling IIa met coördinatiemodule tot € 40.000,--

6

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbesluiten (incl. verlengen) naar aanleiding van inkoop- en aanbestedingsprocedures voor ‘leveringen of diensten’, alsmede het aangaan en ondertekenen van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, mits passend binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid en overeenkomstig de vastgestelde begroting en toegekende budgetten inclusief het tijdens contractduur accorderen van meerwerk en prijsaanpassingen, mits passend binnen contractvorm en van toepassing verklaarde algemene voorwaarden..

Gemeentewet Europese Richtlijn 2014/24

Aanbestedingswet

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden

 

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF, vanaf de Europese drempelbedragen

Strategisch manager I II III, Adviseur I met coördinatie-module en Programmamanager I met coördinatie-module vanaf € 40.000 tot de Europese drempelbedragen

Tactisch leidinggevende I II III, Operationeel leidinggevende I Inrichting en Beheer Buitenruimte, Medewerker ontwikkeling IIa met coördinatiemodule tot

€ 40.000,-

7

Het besluiten tot het maken van een uitzondering op de reguliere inkoop- en aanbestedingsprocedures uit het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid

Aanbestedingswet

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden

B&W

Directeur II , Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF, tot de Europese drempelbedragen

8

Het besluiten tot het aangaan van en ondertekenen van overeenkomsten tot dienstverlening aan aanbestedende diensten in de zin van Art. 1.1 van de Aanbestedingswet 2012

Gemeentewet

Aanbestedingswet

B en B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF, tot € 250.000,-

9

Het besluiten tot het aangaan van en ondertekenen van Dienstverleningsovereenkomsten op basis van een Centrumgemeenteregeling

Gemeentewet

Aanbestedingswet

B en B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II SDF tot € 250.000

10

Het besluiten tot het opzeggen van privaatrechtelijk overeenkomsten tegen een geldige opzegtermijn en binnen de mogelijkheden als bepaald in de overeenkomst. Een en ander voor zover er als gevolg van de opzegging geen nadelige financiële consequenties voor de gemeente uit voortvloeien.

Gemeentewet

Aanbestedingswet

B en B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC

11

Het vertegenwoordigen van de gemeente en het verrichten van handeling daartoe bij voeging in een strafproces ter zake van geleden schade veroorzaakt door een strafbaar feit dat is gepleegd door een derde.

 
 

Directeur II

Strategisch manager I SSC

Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

Strategisch manager I RIEC

Strategisch manager II PD

Strategisch manager II F&A SSC

Adviseur IV SSC

Medewerker bedrijfsvoering I Medewerker bedrijfsvoering II belast met verzekeringen

12

Het doen van aangifte wegens het begaan van een strafbaar feit gepleegd door een derde jegens de gemeente of een van haar bestuursorganen.

Wetboek van Strafvordering

B en B&W

Strategisch manager I II III

13

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten t.b.v. het overdragen / uitlenen van dossiers uit archieven aan andere organisaties.

INSTRUCTIE: gehoord de gemeentearchivaris

Gemeentewet Besluit informatiebeheer Leeuwarden 2018

B en B&W

Directeur II

Strategisch manager I SSC

Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

Strategisch manager I RIEC

14

Het besluiten tot vervanging van archiefbescheiden.

INSTRUCTIE: instemming van de gemeentearchivaris

Archiefwet 1995

Archiefbesluit 1995

Besluit informatiebeheer Leeuwarden 2018

B&W

Directeur II

Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

Strategisch manager I RIEC

Strategisch manager II SSC

Strategisch manager II PD

15

Het overleggen over de gemeentelijke informatievoorziening en informatiebeheer, het opstellen van een selectielijst, overzichten en schema's, en het aanwijzen van archiefruimtes, als bedoeld in het Besluit Informatiebeheer Leeuwarden 2018

INSTRUCTIE: gehoord de gemeentearchivaris

Archiefwet 1995

Archiefbesluit 1995

Archiefregeling

Besluit informatiebeheer Leeuwarden 2018

B&W

Adviseur I Concernstaf

16

Verklaring van migratie/conversie opstellen

INSTRUCTIE: Instemming van de gemeentearchivaris

Archiefregeling

Besluit informatiebeheer Leeuwarden 2018

B&W

Directeur II

Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

Strategisch manager I RIEC

Strategisch manager II SSC

Strategisch manager II PD

17

Het vragen van een machtiging aan de minister van OCW voor besluiten tot vervreemding van archiefbescheiden

Archiefwet 1995

B&W

Algemeen directeur

18

Het besluiten tot indienen van aanvragen, tussenrapportages en einddeclaraties voor Europese, landelijke en provinciale subsidies

Gemeentewet

B&W

Directeur II

Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

Strategisch manager I SSC

Strategisch manager I RIEC

Strategisch manager II PD

19

Het beslissen tot en doen van uitgaven in het kader van de (piketregeling) gemeentelijke rampenbestrijding

Gemeentewet

B&W

Piketmedewerker incidentbestrijding tot € 20.000,-

20

Het mededelen dat de beslistermijn voor het geven van een beschikking is opgeschort alsmede de mededeling en de mededeling dat de opschorting is geëindigd

Awb

B en B&W

Tactisch leidinggevende II PD

Tactisch leidinggevende II BWM

Medewerker Ontwikkeling IIIA Medewerker beleidsuitvoering II, III, IV en Adviseur IV

21

Het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst met de Veiligheidsregio Fryslân, voortvloeiend uit het Aanwijzingsbesluit Deelnemers Expertteam Bevolkingszorg

Gemeentewet

Besluit Veiligheidsregio’s

B en B&W

Algemeen directeur

22

Het besluiten tot invordering van een dwangsom bij dwangbevel.

Awb

B en B&W

Strategisch manager I,II,III

23

Namens (een bestuursorgaan van) de gemeente pro forma bezwaar of (hoger) beroep indienen.

Gemeentewet

B en B&W

Strategisch manager I, II, III

24

Verweerschriften t.b.v. bezwaar- en beroepsprocedures (opstellen en ondertekenen)

Awb

B en B&W

Tactisch leidinggevende I, II,III

Medewerker ontwikkeling II-A met coördinatiemodule

25

Het schriftelijk reageren op een dagvaarding van de wederpartij (conclusie van antwoord) in geval van behandeling van een civiele procedure bij de Kantonrechter als bedoeld in artikel 93 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Gemeentewet

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

B en B&W

Strategisch managers I, II, III

26

Het schriftelijk reageren (conclusie van dupliek) op een conclusie van repliek van de wederpartij in geval van behandeling van een civiele procedure bij de Kantonrechter als bedoeld in artikel 93 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Gemeentewet

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

B en B&W

Strategisch managers I,II,III

27

Verlenen van een machtiging aan een advocaat voor het verrichten van proceshandelingen in het kader van alle fasen van een civiele procedure

Gemeentewet

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

B

Directeur II

Strategisch manager I SSC

Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

28

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid

Woo

B en B&W

Adviseur I met coördinatiemodule Programmamanager I met coördinatie-module,

Tactisch leidinggevende I II III

29

Verdaging beslissing op verzoek, opschorten van de behandeltermijn en mededelingen omtrent de voortgang van de afhandeling van een verzoek op grond van de Wet Open Overheid

Awb, Woo

B en B&W

Adviseur I met coördinatiemodule Programmamanager I met coördinatie-module,

Tactisch leidinggevende I II III

30

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

Who

B en B&W

Adviseur I met coördinatiemodule Programmamanager I met coördinatie-module,

Tactisch leidinggevende I II III

31

Verdaging beslissing op verzoek, opschorten van de behandeltermijn en mededelingen omtrent de voortgang van de afhandeling van een verzoek op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

Awb, Who

B en B&W

Adviseur I met coördinatiemodule Programmamanager I met coördinatie-module,

Tactisch leidinggevende I II III

32

Het afhandelen van klachten tegen gedragingen van ambtenaren

Awb/Klachtenregeling

B en B&W

Strategisch manager I, II, III

33

Het sturen van ontvangstbevestigingen, het verzoeken om verduidelijking, en het verdagen van de wettelijke behandelingstermijn van klachten

Awb/Klachtenregeling

B en B&W

Medewerker beleidsuitvoering I (klachtenbemiddelaar)

34

Het communiceren met de Nationale Ombudsman over lopende klachten

Awb/Klachtenregeling

B en B&W

Medewerker beleidsuitvoering I (klachtenbemiddelaar)

35

Beschikkingen in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving (herstelsancties: last onder bestuursdwang, last onder dwangsom)

Gemeentewet

Awb

B en B&W

Tactisch leidinggevende II

36

De verplichting tot het doorzenden van geschriften of bezwaar- en beroepschriften naar een tot de behandeling bevoegd bestuursorgaan of bevoegde rechterlijke instantie, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender

Awb

B en B&W

Tactisch leidinggevende I II III,

Adviseur III-A

Medewerker E

Adviseur IV-A Medewerker Beleidsuitvoering III

37

De verplichting geschriften die niet voor hem bestemd zijn en ook niet kunnen worden doorgezonden, terug te zenden aan de afzender

Awb

B en B&W

Adviseur I met coördinatiemodule Programmamanager I met coördinatiemodule,

Tactisch leidinggevende I II III, Adviseur III-A

Medewerker E

Adviseur IV-A

Medewerker Beleidsuitvoering III

38

De bevoegdheid een formulier vast te stellen voor het indienen van een aanvraag en het verstrekken van gegevens

Awb

B en B&W

Strategisch manager I,II,III

39

De bevoegdheid tot het verdagen van de beschikking met een redelijke termijn, indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven

Awb

B en B&W

Strategisch manager I,II,III

40

De verplichting tot het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift

Awb

B en B&W

Adviseur III-A

Adviseur IV-A

Medewerker Beleidsuitvoering III

41

De bevoegdheid tot het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift en het doen van mededeling daarvan aan belanghebbenden

Awb

B en B&W

Adviseur III-A

Adviseur IV-A

Medewerker Beleidsuitvoering III

42

Verzoek tot intrekking van een bezwaarschrift

Awb

B en B&W

Tactisch leidinggevende I II III,

Adviseur III-A

Adviseur IV-A

Medewerker Beleidsuitvoering III

43

Schriftelijk meedelen aan een betrokkene of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt

AVG

B en B&W

Functionaris gegevensbescherming

Medewerker beleidsuitvoering I

Adviseur III-A

Adviseur IV-A

44

Het afhandelen van verzoeken en bezwaren voor wat betreft de rechten van de betrokkene

AVG

B en B&W

Strategisch manager I II en III

Functionaris gegevensbescherming

Adviseur IIIA (privacy)

45

Het opstellen en wijzigen van het verwerkingsregister zoals bedoeld in artikel 30 AVG.

AVG

B en B&W

Functionaris gegevensbescherming

Medewerker beleidsuitvoering I

Adviseur III-A

Adviseur IV-A

46

Het aangaan en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker

AVG

B en B&W

Strategisch manager I, II en III

47

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten, protocollen en convenanten met als doel het borgen van afspraken voortvloeiende uit de verwerking van persoonsgegevens

AVG

B en B&W

Strategisch manager I, II en III gehoord de functionaris gegevensbescherming

48

Het schriftelijk vragen van toestemming aan betrokkene als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

AVG

B en B&W

Functionaris gegevensbescherming

Medewerker beleidsuitvoering I Adviseur IV-A

49

Het uitvoeren en opstellen van een gegevenseffectbeoordelingsrapportage (instructie: gehoord de functionaris gegevensbescherming)

AVG

B en B&W

Strategisch manager I, II en III

50

Het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de autoriteit persoonsgegevens

AVG

B en B&W

Functionaris gegevensbescherming

Adviseur IIIA (privacy)

51

Het doen van een mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens

AVG

B en B&W

Functionaris gegevensbescherming

Medewerker beleidsuitvoering I, Adviseur IV-A

52

Het intern documenteren van inbreuken in verband met persoonsgegevens

AVG

B en B&W

Functionaris gegevensbescherming

Adviseur IIIA (privacy)

53

Het geven van inlichtingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met diens toezichthoudende taak

AVG

B en B&W

Functionaris gegevensbescherming

Adviseur IIIA (privacy)

54

Verdaging van de beslissing op aanvraag van een vergunning of ontheffing op grond van de APV

APV

B en B&W

Strategisch manager I,II,III

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering IV en Adviseur IV

55

Besluiten op verzoeken tot vergoeding van de kosten voor juridische bijstand in de bestuurlijke voorprocedure

Awb

B en B&W

Strategisch manager I,II,III

56

Besluiten op verzoeken om rechtstreeks beroep

Awb

B en B&W

Strategisch manager I,II,III

57

Vaststelling verschuldigdheid en betalen van dwangsom bij niet tijdig beslissen

Awb

B en B&W

Strategisch manager I,II,III

58

Beslissing op bezwaarschrift waarover de Algemene of Sociale Kamer van de Adviescommissie bezwaarschriften heeft geadviseerd, indien de beslissing conform het advies van de adviescommissie is

Awb

B en B&W

Algemeen directeur

59

Beslissing op bezwaarschrift waarover de Algemene of Sociale Kamer van de Adviescommissie bezwaarschriften heeft geadviseerd, indien de beslissing afwijkt van het advies van de adviescommissie

Awb

B&W

College van B&W

60

Beslissing op bezwaarschrift waarover de Algemene of Sociale Kamer van de Adviescommissie bezwaarschriften heeft geadviseerd

Awb

B

Burgemeester

61

Het actualiseren (vaststellen) van het Aanwijzingsbesluit Deelnemers Expertteam Bevolkingszorg (Veiligheidsregio)

Besluit Veiligheidsregio’s

B&W

Algemeen directeur

Mandaatoverzicht Concernbreed Bestuurlijke geldschulden Vierde Tranche

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

1

Beschikking tot betaling van geldsom in verband met bestuursrechtelijke geldschulden

Awb, titel 4.4

B, B&W

Medewerker beleidsuitvoering III

2

Beschikking tot verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden met gemeentelijke vorderingen

Awb, titel 4.4

B, B&W

Medewerker beleidsuitvoering III

3

Beschikkingen tot het geven van uitstel tot betaling van bestuursrechtelijke geldvorderingen en intrekking en wijziging daarvan

Awb, titel 4.4

B, B&W

Medewerker beleidsuitvoering III

4

Beschikkingen tot het verlenen van een voorschot, voorafgaand aan de vaststelling van een bestuursrechtelijke geldschuld en tot wijziging en intrekking van die voorschotten

Awb, titel 4.4

B, B&W

Directeur II

Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

5

Beschikkingen tot vaststelling van de verschuldigde wettelijke rente op bestuurlijke geldschulden en – vorderingen

Awb, titel 4.4

B, B&W

Medewerker beleidsuitvoering III

6

Het doen van een aanmaning

Awb titel 4.4

B, B&W

Medewerker beleidsuitvoering III

7

Beschikking tot het in rekening brengen van aanmaningskosten

Awb titel 4.4

B, B&W

Medewerker beleidsuitvoering III

8

Uitvaardigen dwangbevel , op basis van een specifieke wettelijke grondslag

Awb, titel 4.4

B, B&W

Medewerker beleidsuitvoering III

Mandaatoverzicht Concernbreed Personeel & Organisatie (PO&O)

 • In dit mandaatoverzicht Concernbreed Personeel & Organisatie (PO&O) wordt ervan uitgegaan dat binnen het P&O-werkgebied de tactisch leidinggevenden I, II, III en de programmamanager I alle bevoegdheden hebben voor de ambtelijke dienst, en de voorzitter van de werkgeverscommissie voor de griffie, tenzij hieronder anders bepaald.

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

(onder)mandaat

1

Sluiten van een arbeidsovereenkomst (bepaalde en onbepaalde tijd) en het openstellen van de vacatures voor leidinggevend personeel

Art. 2:1, 2.2 cao gemeenten

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

2

Sluiten van een arbeidsovereenkomst (bepaalde en onbepaalde tijd) en het openstellen van de vacatures, met uitzondering van leidinggevend personeel

Art. 2:1, 2.2 cao gemeenten

B&W

Strategisch manager I, II, III

3

Sluiten van een oproepovereenkomst

Art. 2.4 cao gemeenten en artikel 7:628a, lid 9 BW

B&W

Strategisch manager I, II, III

4

Aanwijzen van functies waarvoor een geneeskundig onderzoek noodzakelijk is en aanwijzen van geneeskundige

Art. 4 Wet op de medische keuringen

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

5

Uitbreiding of vermindering van de arbeidsduur

Art. 2 Wet flexibel werken

B&W

Strategisch manager I, II, III

6

De arbeidsduur tijdelijk uitbreiden van 36 uur naar 40 uur per week (Instructie: Vooraf melden en rapporteren naar OR)

Art. 5:1, lid 2 cao gemeenten

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

7

Beschrijven, indelen, waarderen en vaststellen van de functies (na vaststelling van de waardering door de waarderingscommissie)

Art. 3:1, lid 1 cao gemeenten en Procedureregeling functiewaardering

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

8

Vaststellen van de functiewaardering en de toepassing van de coördinatiemodule

Art. 3:1, lid 2 cao gemeenten en Procedureregeling functiewaardering art. 2, lid 2

B&W

Waarderingscommissie

9

Toekennen vergoeding BHV, EHBO of interventieteam

Art. 3:20 cao gemeenten en Uitvoeringsregeling beloningsbeleid: BHV-vergoeding

B&W

Adviseur IV SSC

10

Toekennen van een arbeidsmarkt, functionerings - en garantietoelage

Art.3:8, 3:9 en 3:15 cao gemeenten en Uitvoeringsregeling beloningsbeleid

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

11

Beslissen op verzoek tot uren omzetten in vakantie

Art. 5:1, lid 2 en art. 6:3 lid 4 cao gemeenten

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

12

Verlenen van uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst (instructie: verplicht advies PO&O)

Art. 7:3, lid 2 cao gemeenten

B&W

Strategisch manager I,II,III

13

Het staken van de doorbetaling van het salaris (instructie: verplicht advies PO&O)

Art. 7:628 en art. 7:629 lid 3 BW

B&W

Strategisch manager I,II,III

14

Disciplinaire straf wegens het niet naleven van het verzuimprotocol (instructie: verplicht advies PO&O)

Art. 7:629, lid 6 en 7:670a, lid 1 BW en art. 23 van het Verzuimprotocol

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

15

Uitbetalen van het salaris aan anderen dan de ambtenaar bij niet doorbetalen van de ambtenaar (instructie: verplicht advies PO&O)

Art. 7:628 en 7:629 BW

B&W

Strategisch managers I,II,III

16

Indienen verzoek tot ontslag wegens reorganisatie bij de ontslagcommissie (instructie: verplicht advies PO&O)

Art. 9.2, lid 2 en 9.12, lid 2 cao gemeenten en art. 7:669, lid 3 onder a BW

B&W

Strategisch manager I, II, III

17

Vaststelllingsovereenkomst met overeenkomende transitievergoeding inzake ontslag wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na WIA/IVA beschikking (instructie: verplicht advies PO&O)

Art. 7:669, lid 3, onder b BW en art. 7.5 cao gemeenten

B&W

Strategisch manager I,II,III

18a

Vaststellingsovereenkomst regeling vervroegde uittreding (RVU) indien aan alle voorwaarden van 2.11 lid 1 is voldaan

artikel 2.11 lid 1 cao gemeenten

B&W

Strategisch manager I, II, III

18b

Vaststellingsovereenkomst RVU maatwerk

artikel 2.11 lid 4 cao gemeenten

B&W

Algemeen directeur

19

Aanvraag ontslag bij de kantonrechter (instructie: verplicht advies PO&O)

Art. 7:669, lid 3, onder b BW

B&W

Directeur II

20

Aangaan en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst bij einde arbeidsovereenkomst

(instructie: verplicht advies PO&O)

Art. 7:672 en 760b BW

Art. 160 lid 1 sub 3 en art. 171 lid 2 Gemeentewet

B&W

tot een bedrag van € 50.000 (excl. WW verplichtingen): Directeur II, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

tot een bedrag van € 150.000 (excl. WW verplichtingen): Algemeen directeur

boven € 150.000 (excl. WW verplichtingen): B&W (geen mandaat)

21

Opzeggen arbeidsovereenkomst, inbrengen bij de kantonrechter/ UwV / ontslagcommissie

Art. 7:669 BW, Wet WIA, artikel 9.15 cao gemeenten

B&W

Directeur II, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

22

Mogelijkheid tot in bijzondere gevallen afwijken van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd met instemming van de werknemer

Art. 2:10, lid 2 cao gemeenten en Beleidskader doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

23

Schorsen als ordemaatregel (instructie: verplicht advies PO&O)

Art. 11.4 cao gemeenten

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

24

Tussentijdse beëindiging van het Van Werk naar Werk traject en ontslag

Art. 9.9 en 9.10 cao gemeenten en art. 7:669, lid 3 BW

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

25

Aanwijzen van functies waarbij er een hoog risico is tot financiële belangenverstrengeling of oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie

Art. 8 lid 2, onder d Ambtenarenwet 2017

B&W

Algemeen directeur

26

Toekennen van een gratificatie i.v.m. de goede vervulling van de betrekking (instructie: Dienstbrede attenties en gratificaties >€500 vooraf melden in het DT)

Art. 3:18 cao gemeenten en uitvoeringsregeling beloningsbeleid

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

Tot €500: Strategisch manager I, II, III, Tactisch leidinggevende I, II, III. Tot €100 zelfstandig, tussen €100 - €500 vooraf melden bij Directeur II / Strategisch manager I SSC / Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein / Strategisch manager II PD

27

Instellen van onderzoek naar aanleiding van een vermoeden van een misstand

Regeling melding vermoeden misstand

B&W

Algemeen directeur

28a

Opleggen van disciplinaire straffen (instructie: verplicht advies PO&O)

Regeling Sanctiebeleid en art. 7:611 BW

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

28b

Ontslag op staande voet

Regeling Sanctiebeleid en art. 7:611 BW

B&W

Burgemeester

29

Toekennen pensioen aan oud-wethouders

Uitkerings- en pensioenverordening

B&W

Algemeen directeur

30

Besluit tot meewerken aan pensioenoverdracht oud-wethouders

Uitkerings- en pensioenverordening

B&W

Algemeen directeur

31

Verstrekken van gegevens aan deskundige werknemers, bedrijfshulpverleners en arbodiensten

Artt. 14, 14a en 15 Arbeidsomstandighedenwet 1998

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

32

Aanbieden van een periodiek medisch onderzoek aan de personeelsleden

Art. 15a Arbeidsomstandighedenwet 1998

B&W

Algemeen directeur

33

Instellen van administratief beroep tegen een beschikking op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Art. 31 Arbeidsomstandighedenwet 1998

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

34

Vaststellen premie verhalen 50% van de WGA lasten

Wet Financiering Sociale Verzekeringen

B&W

Algemeen directeur

35

Verrichten van aanpassingen in de structurele of tijdelijke formatie

Art. 5 lid 3 Richtlijnen informatiebeheer 2013

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

36

Aangaan en ondertekenen detacheringsovereenkomst voor personeel van derden

Artikel 160 lid d en artikel 171 Gemeentewet

B&W

Strategisch manager I, II, III

37

Aangaan en ondertekenen detacheringsovereenkomst m.b.t. (eigen) gemeentepersoneel bij derden

Artikel 160 lid d en artikel 171 Gemeentewet

B&W

Strategisch manager I, II, III

38

Aanwijzen bij buitengewone omstandigheden

Art. 11.6 cao gemeenten

B&W

Directeur II, Strategisch manager I SSC, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, Strategisch manager I RIEC, Strategisch manager II PD, Strategisch manager II SDF

39

Invoeren, wijzigen of intrekken van lokale regelingen/bepalingen in het Personeelshandboek

(Instructie: verplichte instemming Lokaal overleg en/of Ondernemingsraad)

Ambtenarenwet, cao gemeenten, Arbeidstijdenwet e.a.

B&W

B&W (geen mandaat)

Mandaatoverzicht Sector Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

1

Het aangaan van overeenkomsten m.b.t. opneming, bewaring, overdracht, schenking en bruikleen van archiefbescheiden

(Instructie: na instemming van de Gemeentearchivaris)

Gemeentewet/

Archiefwet 1995/

Regeling Historisch Centrum Leeuwarden 2018

B&W

Strategisch manager III (HCL)

Gemeentearchivaris

2

Volmacht tot het aangaan van overeenkomsten m.b.t. opneming, bewaring, overdracht, schenking en bruikleen van kunstvoorwerpen

Gemeentewet

Regeling Historisch Centrum Leeuwarden 2018

B&W

Strategisch manager III (HCL)

3

Het ondertekenen van overeenkomsten genoemd onder 1

Gemeentewet/

Archiefwet 1995

B

Strategisch manager III (HCL)

Gemeentearchivaris

4

Het ondertekenen van overeenkomsten genoemd onder 2

Gemeentewet

B

Strategisch manager III (HCL)

Mandaatoverzicht ten behoeve van de Griffier van de Raad

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

1

Het aangaan van overeenkomsten voor het doen uitvoeren van advies- en onderzoekswerkzaamheden, voor het inhuren van externe adviseurs en voor inkopen en andere dienstverlening t.b.v. het functioneren van de raad en de griffie, indien passend binnen de daarvoor bestemde posten uit de begroting en in lijn met de Beleidsregels Inkoop en aanbesteding

Gemeentewet

B&W

Griffier I

VEILIGHEIDSDOMEIN

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

 

MACHTIGINGEN

 
 
 

1

Verzoeken om inlichtingen uit de algemene documentatieregisters

Besluit inlichtingen justitiële documentatie

B

Zie overzicht gemachtigden Centrale Justitiële Documentatie

2

Aanvragen verklaring omtrent gedrag ten behoeve van een exploitatievergunning

APV

B

Adviseur V

3

Raadplegen register sociale hygiëne

Alcoholwet

B

Adviseur V

4

Tenuitvoerlegging van een crisismaatregel

Wvggz

B

Teamchef basisteam Leeuwarden, Korps Nationale politie, eenheid Noord Nederland en de door de Teamchef aangewezen politiefunctionarissen

5

Het uitoefenen van de navolgende bevoegdheden in het kader van de crisismaatregel uit de Wvggz:

 • toezenden afschrift van de beslissing tot het nemen van een crisismaatregel en de afgegeven medische verklaring aan betrokkene, de advocaat, de geneesheer-directeur, de inspectie, de officier van justitie en voor zover aanwezig de vertegenwoordiger en de gezinsvoogdijwerker

 • zorgdragen dat een betrokkene wordt bijgestaan door een advocaat, tenzij betrokkene daartegen bedenkingen heeft

 • verstrekken van persoonsgegevens van een betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon

 • zorgdragen dat een zorgaanbieder ten behoeve van de inspectieverlichtingen de afgegeven medische verklaring ontvangt.

Wvggz

B

Medewerker ontwikkeling IIA Veiligheidsdomein

6

Inschakelen van zorgverleners met kennis van en ervaring met het verlenen van zorg en verplichte zorg in verband met de tenuitvoerlegging of de uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging

Wvggz

B

Medewerker ontwikkeling IIA Veiligheidsdomein

Tactisch leidinggevende II Sociaal Domein

7

Inschakelen van ambtenaren van politie in verband met de tenuitvoerlegging of de uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging

Wvggz

B

Hulpofficieren van justitie van Politie Nederland

8

Opvragen uittreksels justitieel documentatiesysteem

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

B en B&W

Medewerker ontwikkeling II

Adviseur V

9

Het digitaal opvragen en/of toevoegen van justitiële documentatie

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

B. en B&W

Medewerker ontwikkeling II

Adviseur V

10

Het besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, met inbegrip van

 • het hiervoor benodigde onderzoek

 • het mondeling aanzeggen van het huisverbod aan de uit huis te plaatsen persoon in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden

 • de communicatie met betrokkenen

 • het zorgdragen voor juridische bijstand voor een uithuisgeplaatste

Wet tijdelijk huisverbod

B

Hulpofficieren van justitie, belast met het uitvoeren van een huisverbod

11

Het besluiten tot het wel of niet verlengen van een huisverbod

Wet tijdelijk huisverbod

B

Burgemeester (geen mandaat)

12

Verzoek om advies aan Landelijk Bureau Bibob

Wet Bibob

B en B&W

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

13

Opvragen politiegegevens

Wet politiegegevens

B

Medewerker ontwikkeling II

Adviseur V

 

VOLMACHTEN

 
 
 

14

Het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten in verband met de uitvoering, management, coördinatie van taken en het beheer van het apparaat van het Veiligheidshuis Fryslân

Gemeentewet

B en B&W

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

15

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot het aanvullend toezicht in het kader van het beveiligingsproject bedrijventerrein De Hemrik

Gemeentewet

B en B&W

Medewerker Ontwikkeling II

 

MANDATEN

 
 
 

16

Verlening, weigering en intrekking vergunning uitoefening horecabedrijf, slijtersbedrijf, terrasvergunning, aanhangsel, ontheffing sluitingstijden en het verbinden van voorschriften of beperkingen daaraan.

Alcoholwet

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

17

Verlening ontheffing van paracommerciële verordening

Alcoholwet

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

18

Verlening, weigering en intrekking ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholische drank bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard.

Alcoholwet

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

19

Verlening, weigering en intrekking exploitatievergunning, terrasvergunning, aanhangsel, ontheffing sluitingstijden voor een horecabedrijf en het verbinden van voorschriften of beperkingen daaraan.

APV

Wet Bibob

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

20

Verlening, weigering en intrekking vergunning voor aanwezigheid speelautomaten

Wet op de kansspelen

Wet Bibob

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

21

Verlening/weigering/intrekking vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting of escortbedrijf

APV

Wet Bibob

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

21

Verlening, weigering en intrekking vergunning voor kansspel waarvan de opbrengst enig algemeen belang dient tot een bedrag van € 4.500

Wet op de kansspelen

B&W

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

22

Opleggen stadiongebiedsverbod, dealerverblijfsverbod, verblijfsverbod overlastgebied en verblijfsverbod uitgaansgebied (APV) en opleggen gebiedsverbod, meldplicht en groepsverbod Wet Mbveo (Gemeentewet)

APV, Gemeentewet

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

23

Verlenen / weigeren ontheffing verblijfsverbod / stadiongebiedsverbod en intrekken/beëindigen verblijfsverbod / stadiongebiedsverbod

APV

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

24

Verklaring al dan niet bedenkingen te hebben tegen de verlening van toestemming door Gedeputeerde Staten tot ontbranding van vuurwerk , twee of vier weken na ontvangst van een afschrift van de aanvraag om een vergunning

Vuurwerkbesluit

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

25

Besluiten tot opleggen aanlijngebod / muilkorfgebod gevaarlijke honden

APV

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

26

Besluiten tot het opleggen van een locatieverbod honden (2:59b)

APV

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

27

Aanbrengen van hekwerk en sluitwerk op eigen terrein i.v.m. gevaarlijke/hinderlijke hond

APV

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

28

Eigenaar of houder verplichten een hond onder te brengen op een vaste verblijfplaats indien de eigenaar/houder die zelf niet heeft

APV

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

29

Waarschuwing / vrijwillige gedragsaanwijzing aanpak woonoverlast, en opleggen gedragsaanwijzing / huisverbod aanpak woonoverlast

APV / Gemeentewet

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

30

Het opleggen van een individueel verblijfsverbod voor de duur van 24 uur of 2 weken als bedoeld in artikel 2:1g APV en het opleggen van een verblijfsverbod uitgaansgebied als bedoeld in artikel 2:1i APV

APV

B

Teamchef basisteam Leeuwarden, Korps Nationale politie, eenheid Noord Nederland en de

door de Teamchef basisteam Leeuwarden, Korps Nationale politie, eenheid Noord Nederland aangewezen politiefunctionarissen

Medewerker handhaving IV

31

Voornemen tot het sluiten van een woning op basis van artikel 13b Opiumwet

Opiumwet

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

32

Besluit tot het sluiten van een woning op basis van artikel 13b Opiumwet

Opiumwet

B

Burgemeester (geen mandaat)

33

Voornemen tot het sluiten van een woning op basis van artikel 174a Gemeentewet

Gemeentewet

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

34

Besluit tot het sluiten van een woning op basis van artikel 174a Gemeentewet

Gemeentewet

B

Burgemeester (geen mandaat)

35

Opleggen en invorderen van een dwangsom wegens overtreding van bepalingen uit de APV, Alcoholwet, Kansspelenbesluit, of Gemeentewet

Awb

B en B&W

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

36

Voornemen tot het sluiten van een pand in verband met het overtreden van de registerplicht voor handelaren

APV

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

37

Besluit tot het sluiten van een pand in verband met het overtreden van de registerplicht voor handelaren

APV

B

Burgemeester (geen mandaat)

38

Voornemen tot het sluiten van een voor publiek toegankelijk lokaal

APV

B

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

39

Besluit tot het sluiten van een voor publiek toegankelijk lokaal

APV

B

Burgemeester (geen mandaat)

40

Het nemen van besluiten op aanvragen van planschade, inclusief het verstrekken van voorschotten

Wro

B&W

Algemeen directeur

Tot €50.000: Adviseur IIIA met coördinatiemodule, Adviseur IVA met coördinatiemodule, Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

41

Correspondentie met aanvrager m.b.t. aanvragen planschade, met inbegrip van op de hoogte stellen van samenstelling schadebeoordelingscommissie, mogelijkheid tot wraking, en verdagen beslistermijn

Awb

Besluit ruimtelijke ordening Wro

B&W

Adviseur IIIA Medewerker Beleidsuitvoering III

42

Opdrachtverstrekking aan en correspondentie met de schadebeoordelingscommissie planschade

Besluit ruimtelijke ordening

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade

B&W

Adviseur IIIA

Medewerker Beleidsuitvoering III

43

Beslissen op verzoek om wraking

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade

B&W

Adviseur IIIA met coördinatiemodule

Adviseur IVA met coördinatiemodule

Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

44

Correspondentie met aanvrager m.b.t. aanvragen nadeelcompensatie, met inbegrip van op de hoogte stellen van samenstelling schadebeoordelingscommissie, mogelijkheid tot wraking, en verdagen beslistermijn

Nadeelcompensatieverordening

B&W

Adviseur IIIA

Medewerker Beleidsuitvoering III

45

Het nemen van besluiten op aanvragen van nadeelcompensatie, inclusief het verstrekken van voorschotten

Awb, Nadeelcompensatieverordening

B&W

Algemeen directeur

Tot €50.000: Adviseur IIIA met coördinatiemodule, Adviseur IVA met coördinatiemodule, Medewerker ontwikkeling II met coördinatiemodule

 

Mandaatoverzicht Handhaving

 
 
 

1

Beschikkingen in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving (herstelsancties: last onder bestuursdwang: last onder dwangsom)

Gemeentewet/Awb

B en B&W

Adviseur IV-A, Medewerker Ontwikkeling III-A, Medewerker Handhaving II

2

Bestuursrechtelijke handhaving artikel 5:12 Apv (herstelsanctie: last onder bestuursdwang)

Gemeentewet/Awb

B&W

Medewerker Handhaving IV

3

Beschikkingen in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Afvalstoffenverordening Leeuwarden (herstelsanctie: last onder bestuursdwang)

Gemeentewet/Awb

B&W

Medewerker Handhaving IV

4

Bestuursrechtelijke handhaving Wegenverkeerswet 1994, Besluit wegslepen van voertuigen, Wegsleepregeling gemeente Leeuwarden (herstelsanctie: last onder bestuursdwang)

Gemeentewet/Awb

B&W

Medewerker Handhaving II

5

Beschikkingen in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wrakkenwet

Gemeentewet/Awb

B&W

Tactisch leidinggevende II

6

Beklag doen als bedoeld in artikel 12 Wetboek van Strafvordering

Wetboek van Strafvordering

B&W

Tactisch leidinggevende II

 

Mandaatoverzicht Regionaal Informatie en Expertisecentrum Noord (RIEC Noord)

 
 
 

1

Volmacht/machtiging/mandaat

Het uitvoeren van alle handelingen en bevoegdheden in het kader van de diensten en leveringen van gemeente Leeuwarden voor het RIEC Noord, zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst "Transitie RIEC Noord-Nederland", waaronder begrepen het aangaan van arbeidsovereenkomsten en overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Aanbestedingswet

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden

B/B&W

Hoofd RIEC tot €50.000 (bij arbeidsovereenkomsten: geen maximumbedrag)

Algemeen Directeur vanaf €50.000

Mandaatoverzicht Fysiek Domein

Mandaatoverzicht Inrichting en Beheer Buitenruimte (IBB) / Beheer en onderhoud

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

1

Het verlenen van toestemming tot het direct vellen van een houtopstand als er sprake is van acuut gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang

APV

B

Directeur II

2

a. Aanschrijven ten behoeve van bestrijding iepziekte

APV

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker ontwerp en voorbereiding III-A

 

b. Het verlenen van ontheffing op het verbod gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren

APV

B&W

Tactisch leidinggevende I Medewerker ontwerp en voorbereiding III-A

 

c. het laten uitgaan van een aanschrijving als bedoeld in de Distelverordening

Provinciewet

B&W

Tactisch leidinggevende I

 

d. Het aanvragen van een vergunning t.b.v. beheers-/onderhoudswerkzaamheden bij bevoegde instanties

Gemeentewet

B&W

Operationeel leidinggevende I

 

e. Aanvraag ontheffing vaarverbod ijswegen t.b.v. de gemeentepont

Gemeentewet

B&W

Directeur II

3

In geval van calamiteiten, evenementen en werkzaamheden te besluiten tot afwijkende bedieningstijden van beweegbare bruggen.

Regeling bediening bruggen in de gemeente Leeuwarden 2014

B&W

Operationeel leidinggevende I

4

Het aanbrengen van wijzigingen in de losloopterreinen

APV

B&W

Strategisch Manager I

5

Bekend maken aan rechthebbende op een bouwwerk van het besluit tot het aanbrengen van een voorwerp, bord of voorziening t.b.v. de openbare verlichting op het bouwwerk

APV

B&W

Strategisch Manager I

6

In het kader van gladheid-bestrijding, bij extreme weersituaties, opdracht verlenen aan een derde (contract)partij tot inzet van extra materieel

Gladheidbestrijdingsplan

B&W

Tactisch leidinggevende I Tot €15.000: Medewerker toezicht III

7

Het verlenen van toestemming voor het kortdurende en incidenteel innemen van vaartuigen op andere ligplaatsen voor andere categorieën als bedoeld in artikel 1, 2, en hoofdstuk 3 van het aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen

B&W

Tactisch leidinggevende II

8

Het nemen van een instemmingsbesluit ter uitvoering van werkzaamheden

Telecommunicatiewet

B&W

Tactisch leidinggevende II

Medewerker ontwikkeling III-A

Medewerker beleidsuitvoering II

Mandaatoverzicht Inrichting en Beheer Buitenruimte (IBB) - Begraafplaatsen

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

1

Het verlenen van een ontheffing op het verbod met motorvoertuigen op de begraafplaatsen te rijden, anders dan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

2

Het afwijken van de vastgestelde tijden van begraven en asbezorging

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

3

Het verlenen en het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf

Wet op de lijkbezorging

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

4

Het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een grafkelder

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

5

Het overschrijven, op naam stellen en het laten vervallen van grafrechten

Wet op de lijkbezorging

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

6

Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning tot het aanbrengen en houden van grafbedekkingen, gedenktekens, naamplaatjes, afsluitplaten

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

7

Het voorzien in onderhoud van gedenktekens

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

8

Het verwijderen van grafbedekking

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

9

Het per aanschrijving verplichten een beschadiging of verwaarlozing te herstellen

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

10

Het bijhouden van een lijst van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft en het doen van onderzoek daarnaar

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

11

Het beslissen over het ruimen van graven, voor zover dit kleinschalig en niet projectgebonden is en voor zover het geen graven als bedoeld onder punt 10 Betreft:

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

12

Het vaststellen van voorschriften voor het register van de begraven lijken en bezorgde as

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018

B&W

Operationeel leidinggevende II

13

Het verlenen van verlof tot opgraving

Wet op de lijkbezorging

B

Operationeel leidinggevende II

14

Het voorzien in lijkbezorging indien niemand hierin voorziet

Wet op de lijkbezorging

B

Operationeel leidinggevende II

Mandaatoverzicht Inrichting en Beheer Buitenruimte (IBB) - Verkeer en Vervoer

1

Het nemen van tijdelijke verkeersbesluiten en de uitvoering hiervan

BABW

B&W

Medewerker II-A met coördinatiemodule

2

Bevoegdheid tot het nemen van kleine verkeerstechnische maatregelen

BABW

B&W

Medewerker II-A met coördinatiemodule

3

Nemen/weigeren van verkeersbesluiten en de daarbij behorende maatregelen

BABW

B&W

Medewerker II-A met coördinatiemodule

Mandaatoverzicht IBB Geo-Informatie

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

10

Het opmaken van processen-verbaal van constatering en het aanwijzen van ambtenaren die hiermee zijn belast

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

B&W

Tactisch leidinggevende II DSOB

Tactisch leidinggevende II Vergunningen en Leefomgeving (PD)

Strategisch manager III SSC

11

Het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen aangewezen brondocument.

Het aanwijzen van ambtenaren die met bovengenoemde zijn belast.

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

B&W

Tactisch leidinggevende II DSOB

Tactisch leidinggevende II Vergunningen en Leefomgeving (PD)

Strategisch manager III SSC

12

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor het gebruik van digitale gegevens

Gemeentewet

B&W

Tactisch leidinggevende II

13

Het uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein en het uitzetten van het straatpeil

Bouwbesluit 2012

B&W

Medewerker gegevens IV

14

Aangeven van grenzen bij aan- en verkoop uitgifte van gronden c.a.

Raadsbesluit inzake aan- en verkoop uitgifte desbetreffende perceel grond

B&W

Medewerker gegevens IV

15

Het uitvoeren van de handelingen uit de Wkpb, waaronder het uitgeven van inschrijf- en identificatienummers, het verwerken van kadastrale mutaties, het inschrijven van documenten in het register, het verstrekken van afschriften en verklaringen, het beheren van de gemeentelijke beperkingenregistratie en het bijbehorende register

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkbp)

B&W

Medewerker gegevens IV

16

Het bijhouden van de geografische gegevens in de Wet BGT met inachtneming van de vereisten van deze wet, en levering aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers

Wet Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT), Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

B&W

Medewerker gegevens IV

17

Het registeren en beheren van onroerende zaken in de Basisregistratie WOZ, inclusief het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie WOZ

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

B&W

Medewerkers gegevens IV

17a

Het beheer van de gemeentelijke beperkingenregistratie

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

B&W

Medewerker gegevens IV

18

Het beheren van de basisregistratie ondergrond inclusief communicatie met de landelijke overheid over de registraties

Wet Basisregistratie ondergrond (Bro)

B&W

Medewerker gegevens IV

19

Registreren van belang bij het Kadaster t.b.v. de Wet uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Wet uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON)

B&W

Medewerker gegevens IV

 

Mandaatoverzicht Inrichting en Beheer Buitenruimte (IBB) - Civiele techniek

 
 
 

52

Het nemen van kleine (verkeers)technische maatregelen in het kader van uitvoering werkzaamheden

BABW

B&W

Medewerker Toezicht III

53

Het verlenen van toestemming c.q. het aangaan van een overeenkomst met kabel- en leidingbeheerders voor het (ver)leggen van kabels en leidingen, alsmede het ondertekenen daarvan en het voeren van correspondentie (zulks ter uitvoering van eventuele leidingrechtenovereenkomsten)

Gemeentewet

B en B&W

Algemeen directeur

Strategisch manager I tot €500.000,

Tactisch leidinggevende II tot een bedrag van € 200.000

54

Het aangaan van een overeenkomst met kabel- en leidingbeheerders voor leidingrechten, alsmede het ondertekenen daarvan en het voeren van correspondentie.

Burgerlijk wetboek

B&W

Tactisch leidinggevende II

Mandaatoverzicht Sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering (GEB)

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

1

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten strekkende tot:

 • eigendomsoverdracht van onroerende zaken en beperkte rechten - tot vestiging van beperkte rechten - tot verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van bij de dienst ondergebrachte gemeente eigendommen - tot huurontbinding en pachtontbinding

Gemeentewet

B en B&W

Directeur II tot €2.500.000 (instructie: mits passend binnen een door B&W vastgestelde grondexploitatie; indien die niet is vastgesteld dan geldt een beperking tot €250.000);

Tactisch leidinggevende I tot €250.000 (instructie: slechts indien sprake is van verkoop aan particuliere kopers van bouwkavels voor woningbouw binnen een door B&W vastgestelde grondexploitatie; in alle andere gevallen geldt een beperking tot €25.000);

2

Verrichten van een één- of tweezijdige rechtshandeling tot beëindiging van erfpachtrecht alsmede ondertekening van benodigde documenten

Erfpachtbepalingen 1917/ Algemene Erfpachtbepalingen Leeuwarden 1965, 1982/ Gemeentewet

B en B&W

Tactisch leidinggevende I

3

a. Besluiten tot het verlenen van toestemming tot splitsing van erfpachts- recht alsmede het bezwaren daarvan met een beperkt zekerheidsrecht

Erfpachtbepalingen 1917, Algemene Erfpachtbepalingen Leeuwarden 1965, 1982

B&W

Tactisch leidinggevende I

 

b. Vaststellen van verkoop- prijzen van erfpacht- percelen waarop voortdurende erfpacht- rechten rusten en de percelen waarvoor de Raad op 13 november 1995 de grondwaarden heeft vastgesteld

Raadsbesluit 5 juni 1989,

Raadsbesluit 20 oktober 1965

B&W

Strategisch manager I

4

Periodiek eenzijdig vaststellen van de bedragen en in voorkomende gevallen ook de percentages die strekken tot berekening van aan te passen erfpachtcanons en voor zover nodig het inschrijven daarvan in de openbare registers

Erfpachtbepalingen 1917, Algemene Erfpachts-bepalingen Leeuwarden 1965, 1982 en de desbetreffende erfpachts-overeenkomsten

B&W

Strategisch manager I

5

Weigeren/verlenen van ontheffingen of goedkeuringen van in koopovereenkomsten opgenomen verplichtingen/verboden inzake bouwplicht (alle soorten bouwterrein), detailhandelsverbod (bedrijfs- en industrieterreinen) en zelfbewoning (bouwterrein voor woningbouw)

Gemeentewet

B&W

Tactisch leidinggevende I

6

Verstrekken van leningen aan Stichting Bison

Gemeentewet

Collegebesluit d.d. 12-5-2015 kenmerk DP401641

B&W

Strategisch manager I tot €25.000

7

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten en het uitbetalen van bijdragen met betrekking tot de Stimuleringsregeling werkgelegenheid marktsector

Regeling Stimuleringsfonds Werkgelegenheid Marktsector

B&W

Directeur II tot €50.000

Strategisch manager I tot €25.000

Mandaatoverzicht Duurzame Omgevingskwaliteit (DOK)

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

 

Wabo

 
 
 

1

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, meldingen en informatieplichten alsmede het beslissen op verzoeken om goedkeuring of toestemming op grond van de hieraan verbonden voorschriften, het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van deze voorschriften

Wabo, Wet milieubeheer en Awb

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Awb, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

2

Afhandeling van correspondentie en verzoeken om aanvullende informatie over aanvragen omgevingsvergunning en adviezen, alsmede toesturen adviezen aan aanvragers, voor zover het geen besluit in de zin van de Awb is.

Wabo en Awb

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Awb, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

Medewerker beleidsuitvoering II

Medewerker bedrijfsvoering IV

Medewerker administratief & secretarieel II

Medewerker ontwikkeling IV

3

Beslissen op en correspondentie betreffende zgn. principe-aanvragen of schetsplannen o.a. inzake het wijzigen van een bestemmingsplan (t/m 31-12-2023) of omgevingsplan (vanaf 1-1-2024)

Wabo, Awb, Gemeentewet

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

4

Beslissingen zoals het stellen van termijnen, het verlenen van toestemming of instemming, het verzoeken om het overleggen van informatie, gegevens of verslagen en het verzoeken om aan te tonen dat wordt voldaan aan gestelde regels

Wabo, Wet milieubeheer, Woningwet

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

5

Het opleggen van nadere eisen en maatwerkvoorschriften

Wet milieubeheer

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

6

Het beslissen over de gelijkwaardigheid van andere maatregelen

Wet milieubeheer/ Woningwet

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

7

Het beslissen over het uitvoeren en het overleggen van een onderzoek

Wet milieubeheer

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

8

Het beslissen over het vaststellen van een lager puntenaantal

Activiteitenbesluit milieubeheer

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

9

Het beslissen over het afgeven van een schriftelijke verklaring

Activiteitenbesluit milieubeheer

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

10

Het aanwijzen van activiteiten, niet zijnde festiviteiten

Activiteitenbesluit milieubeheer

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

11

Afhandelen van een gebruiksmelding en het stellen van voorwaarden

Bouwbesluit 2012

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

12

Afhandelen van een sloopmelding en het stellen van voorwaarden

Bouwbesluit 2012

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

13

De afhandeling, inclusief het stellen en wijzigen van voorwaarden van de gebruiksmelding

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

 

Verordening naamgeving

 
 
 

14

Het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en ligplaatsen of standplaatsen, het plaatsen van naam en nummerborden alsmede het stellen van uitvoeringsvoorschriften

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Leeuwarden 2018

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

Medewerker gegevens IV

 

APV

 
 
 

15

Het beslissen op aanvragen om vergunning of ontheffing, alsmede het beslissen op verzoeken om goedkeuring of toestemming op grond van de hieraan verbonden voorschriften.

APV

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

16

Afhandeling van correspondentie en verzoeken om aanvullende informatie over aanvragen omgevingsvergunning en adviezen, alsmede toesturen adviezen aan aanvragers, voor zover het geen besluit in de zin van de Awb is.

APV

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Projectleider II

Medewerker beleidsuitvoering II

Medewerker bedrijfsvoering IV

Medewerker administratief & secretarieel II

Medewerker ontwikkeling IV

 

Geluid

 
 
 

17

Indienen programma van maatregelen (saneringsprogramma)

Wet geluidhinder

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

18

Indienen van declaraties bij het Rijk

Wet geluidhinder

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

19

Het nemen van subsidiebesluiten saneringsprojecten wegverkeerslawaai

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

20

Vaststellen geluidsniveaukaart

Wet geluidhinder

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

21

Maatregelen ter vermindering van de geluidsbelasting

Wet geluidhinder

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

22

Besluit tot reconstructie

Wet geluidhinder

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

23

Vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Wet geluidhinder

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

24

Maatregelen ter vermindering van de geluidsbelasting

Wet geluidhinder

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

 

Erfgoed en cultuurhistorie

 
 
 

25

Besluiten tot aanwijzing, wijziging, intrekking gemeentelijk monument

Erfgoedverordening

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

26

Vaststelling selectiecriteria voor de monumentwaardigheid

Erfgoedverordening

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

27

Vaststelling archeologische waardekaart

Erfgoedverordening

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

28

Het stellen van nadere regels met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden m.b.t. archeologische locaties

Erfgoedverordening

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

29

Aanwijzing locatie met een hoge verwachting of als hoogwaardige locatie

Erfgoedverordening

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

30

Aangaan van een overeenkomst of het afsluiten van convenanten

Verordening Restauratiefonds Leeuwarden 2014

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

31

Vaststellen en wijzigen van een restauratieuitvoeringsprogramma, vaststellen en wijzigen programma van eisen, stellen van nadere eisen

Verordening Restauratiefonds Leeuwarden 2014

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

32

Besluiten, stellen van voorwaarden en definitieve vaststelling, intrekken, wijzigen en terugvorderen van een restauratiefondshypotheek

Verordening Restauratiefonds Leeuwarden 2014

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

33

Besluiten in “bijzondere gevallen”, toepassen hardheidsclausule, toepassen algemene vrijstellingsbevoegdheid

Verordening Restauratiefonds Leeuwarden 2014

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

 

Afvalstoffen

 
 
 

34

Goedkeuren en ondertekenen prestatieovereenkomst met Fryslân Miljeu(instructie: moet passen binnen raamovereenkomst en gemeentebegroting)

Gemeentewet

B&W

Directeur II

 

Bodem

 
 
 

35

Besluiten inzake het vaststellen van een geval van ernstige bodemverontreiniging

Wet bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

36

Adviseren over te nemen maatregelen met betrekking tot “ongewone voorvallen”

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B/B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

37

Besluiten inzake het vaststellen van de saneringsurgentie, tijdstip van saneren, treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen en melden van wijzigingen van het gebruik van een locatie

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

38

Besluiten inzake het toestaan van een gefaseerde sanering met daaraan gekoppelde voorwaarden

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

39

Besluiten inzake het instemmen met saneringsplannen

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

40

Het geven van aanwijzingen naar aanleiding van gemelde wijzigingen van het saneringsplan

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

41

Besluiten inzake een evaluatieverslag en nazorgplan

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

42

Het verbinden van voorschriften tot het stellen van financiële zekerheid aan instemming met sanerings- of nazorgplan

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

43

Besluiten inzake het toestaan van een deelsanering

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

44

Besluiten inzake de bepaling dat meerdere gevallen van bodemverontreiniging tegelijkertijd worden opgepakt

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

45

Besluiten tot het treffen van maatregelen, het opleggen van bevelen en het geven van aanwijzingen

Wet Bodembescherming

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

 

Toezicht en Handhaving

 
 
 

46

Aanwijzing toezichthouders

Wabo, Awb, APV, Erfgoedverordening, Afvalstoffen-verordening

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

47

Besluit tot last onder bestuursdwang of last onder dwangsom alsmede effectuering bestuursdwang

Gemeentewet, Awb

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

48

Invorderingsbeschikking na verbeurde dwangsom of verhaal kosten bestuursdwang

Awb

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

49

Stilleggen van bouw en sloop (n.b. de medewerkers handhaving I geven een mondeling bevel)

Wabo en Awb

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

50

Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

Bouwbesluit 2012

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet, Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Projectleider II

Medewerker handhaving I

51

Ondertekenen van een machtiging tot binnentreden van een woning in kader van de uitoefening van bestuursdwang

Awb

B&W

Burgemeester

 

Ruimtelijke initiatieven / plannen

 
 
 

52

Weigeren/verlenen van medewerking (principe-aanvragen) aan het wijzigen van een bestemmingsplan (t/m 31-12-2023) / omgevingsplan (vanaf 1-1-2024)

Gemeentewet

B&W

Tactisch leidinggevende I

53

Aangaan van een planschadeovereenkomst, een parkeerovereenkomst, een overeenkomst vergoeding ambtelijke kosten, of een exploitatieovereenkomst met een initiatiefnemer van een ruimtelijk project, voorzover geen meeromvattende (ontwikkel)overeenkomst met een initiatiefnemer wordt aangegaan

Wet ruimtelijke ordeningGemeentewet

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

54

Van toepassing verklaren uitgebreide voorbereidingsprocedure op buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, alleen in gevallen die vallen onder het bindend advies door de gemeenteraad en verplichte participatie

Vanaf 1-1-2024: Omgevingswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Mandaatoverzicht Sociaal Domein – Beleid en strategie

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

1

Een gedeelte van een gebouw of terrein, dat tijdelijk niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, te bestemmen voor huisvesting van een andere school, voor ander onderwijs (niet zijnde basis-, speciaal of voortgezet speciaal onderwijs), voor educatie dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden

Wet op het Primair Onderwijs

Wet op de Expertisecentra

B&W

Strategisch manager I

2

Ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening, expressie-activiteiten, watergewenning en bewegingstherapie een (gedeelte van een) gebouw of terrein, dat niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, te bestemmen als huisvesting voor een andere school of ander onderwijs (niet zijnde speciaal en voortgezet speciaal onderwijs), voor educatie dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden

Wet op het Primair Onderwijs

Wet op de Expertisecentra

B&W

Strategisch manager I

3

Toestemming verlenen voor verhuur aan een derde door een schoolbestuur van een gedeelte van een gebouw of terrein dat tijdelijk niet nodig is voor de daarin gevestigde, niet door de gemeente in stand gehouden school, voor andere doeleinden, zijnde geen woon- of bedrijfsdoeleinden zoals bedoeld in art. 1623, 2e lid en art 1624, 2e lid BW

Wet op het Primair Onderwijs

Wet op de Expertisecentra

B&W

Strategisch manager I

4

Beslissen op aanvragen om een kindercentrum of gastouderbureau in exploitatie te nemen

Wet Kinderopvang

B&W

Strategisch manager I

5

Gemeentelijk ingrijpen door een aanwijzing, bestuursdwang, etc.

Wet Kinderopvang

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Leeuwarden

B&W

Strategisch manager I

6

Machtiging

Alle correspondentie ter voorbereiding op de besluiten onder 4

Gemeentewet

B&W

Medewerker ontwikkeling III

Medewerker bedrijfsvoering II

7

Machtiging

Inschrijving van het onder 4 genoemde kindercentrum of gastouderbureau in het register Kinderopvang, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de aanvrager

Wet kinderopvang

B&W

Medewerker ontwikkeling III

Medewerker bedrijfsvoering II

8

Bepalen of een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf toegekend moet worden

Jeugdwet

B&W

Strategisch manager I

9

Het ondertekenen van de bekendmakingen van de besluiten van de gemeenteraad betreffende het bekostigingsplafond en van B&W betreffende het programma en overzicht onderwijshuisvesting

Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs 2018

B&W

Strategisch manager I

10

Benoeming van de leden van de Adviesraad voor het sociale domein Gemeente Leeuwarden, de voorzitter van de overlegvergadering en hun plaatsvervangers

Verordening Adviesraad voor het sociale domein Gemeente Leeuwarden

B&W

Strategisch manager I

11

Mandaat/Volmacht

Vaststelling van de aanspraken op voorzieningen op grond van de Wmo in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Gemeentewet

WMO 2015

Verordening WMO 2022

B&W

Directeur II, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

12

Mandaat/Volmacht

Vaststelling van de aanspraken op voorzieningen op grond van de Wmo in een individueel geval binnen 24 Friese gemeenten, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Gemeentewet

WMO 2015

Verordeningen WMO van de andere 18 Friese gemeenten

B&W/18 Friese gemeenten

Directeur II, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

13

Goedkeuring verlenen aan door de gemeente gecontracteerde partijen met betrekking tot het aangaan van een onderaanneemconstructie met derden voor de uitvoering van de gecontracteerde werkzaamheden

Aanbestedingswet

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden

B&W

Strategisch manager I

14

In behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie

Wvggz

B&W

Strategisch manager I

15

Inschakelen van zorgverleners met kennis van en ervaring met het verlenen van zorg en verplichte zorg in verband met de tenuitvoerlegging of de uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging

Wvggz

B

Medewerker ontwikkeling II-AVeiligheidsdomein

Tactisch leidinggevende II Sociaal Domein

Mandaatoverzicht Concernbreed Subsidies

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

 

Mandaat

 
 
 

1

Verlenen en (deels) weigeren van subsidieaanvragen en (deels) ambtshalve vaststellen van subsidies

Awb

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

Verordening WMO 2022 gemeente Leeuwarden

Financieel besluit Wmo 2022-2 gemeente Leeuwarden

Wet op het Primair onderwijs

B&W

Directeur II, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein, tot een bedrag van €250.000

Strategisch manager I, II, III tot een bedrag van €50.000

Tactisch leidinggevende I, II, III tot een bedrag van €15.000

2

Besluiten op een subsidieaanvraag tot en met €50.000 door middel van een enkele vaststellingsbeschikking , vaststellen subsidies overeenkomstig de subsidieverlening, intrekken, lager vaststellen en wijzigen van de subsidies en intrekken en wijzigen van vastgestelde subsidies

Awb

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

B&W

Strategisch manager I, II, III

3

Verlengen indieningstermijn en verdagen en opschorten beslistermijn

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

B&W

Strategisch manager I, II, III

4

In behandeling nemen niet tijdig ingediende aanvragen

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

Wet op het Primair Onderwijs

B&W

Strategisch manager I, II, III

5

Het ondertekenen van besluiten van B&W betreffende het verlenen, weigeren, intrekken, wijzigen en vaststellen van subsidies

Awb

B&W

Strategisch manager I, II, III

6

Bevoorschotting op het nog vast te stellen subsidiebedrag dan wel op grond van een in behandeling genomen subsidieaanvraag van een subsidieontvanger die drie achtereenvolgende jaren dezelfde of in hoofdzaak dezelfde activiteiten heeft verricht

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

B en B&W

Strategisch manager I, II, III

7

Opschorten verplichting betaling subsidiebedrag of voorschot

Awb

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

B&W

Directeur II, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

8

Terugvorderen onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

B&W

Directeur II, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

9

Aanmerken onverschuldigd betaalde subsidiebedragen als voorschot op subsidie voor nieuwe activiteiten of voor een volgend tijdvak

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

B&W

Directeur II, Strategisch manager I Uitvoering Sociaal Domein

11

Verlenen, (gedeeltelijk) weigeren, bevoorschotten, vaststellen en terugvorderen van subsidie aan een werkgever met betrekking tot voormalige WIW- en ID-banen

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

Re-integratie-verordening

Beleidsregels re-integratie

B&W

Strategisch manager I, II, III

12

Aan werknemers aanbieden en intrekken van de voorziening gesubsidieerde arbeid

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

Re-integratieverordening

Beleidsregels re-integratie

B&W

Strategisch manager I, II, III

14

Verstrekken, bevoorschotten, vaststellen en terugvorderen van scholings- en/of begeleidingskosten, aan een werkgever

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018

B&W

Strategisch manager I, II, III

Mandaatoverzicht Uitvoering Sociaal Domein (USD)

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

A

Algemene bevoegdheden in aanvulling op het concernbrede overzicht algemeen

 
 
 

1

Machtiging

Het vertegenwoordigen van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve-, beroeps- en gerechtelijke procedures (incl. zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid), bij (hoger) beroep, bij de behandeling van (aanvragen voor) voorlopige voorzieningen en bij schorsingsverzoeken

Gemeentewet

B en B&W

Personen voorkomend in het verzamelbesluit;

Medewerker beleidsuitvoering I

2

Mandaat

Het opstellen en ondertekenen van verweerschriften

Awb

B en B&W

Medewerker beleidsuitvoering I

3

Mandaat/volmacht

De bevoegdheden genoemd onder A1 en A2 voor zover het betreft de mandaatbesluiten van de 18 Friese gemeenten hieromtrent

WMO 2015 Verordening WMO 2022-2 gemeente Leeuwarden

Directeur Sociaal Domein

Medewerker beleidsuitvoering I

4

Volmacht

Het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van besluiten genomen krachtens de onder rubriek B t/m K vermelde bevoegdheden

Gemeentewet

De onder B genoemde bijzondere wetten

B&W

Medewerker beleidsuitvoering I

5

Volmacht

Het sluiten van overeenkomsten in het kader van de aansprakelijkstelling wegens onrechtmatig gebleken besluiten

Gemeentewet

B&W

Medewerker beleidsuitvoering I (beperking: zie A3)

6

Machtiging

Het vertegenwoordigen van de gemeente ter uitvoering van de in dit overzicht vermelde besluiten, waaronder het ondertekenen van overeenkomsten genoemd onder A4

Gemeentewet

B

Medewerker beleidsuitvoering I

7

Mandaat/Volmacht

Het beslissen, al dan niet bij wijze van een zelfstandig schadebesluit, op aansprakelijkstelling van de gemeente door derden wegens onrechtmatige besluiten in het kader van de onder rubriek B t/m K vermelde bevoegdheden (beperking: de bepalingen van de betreffende verzekeringsovereenkomst), waarbij de hoogte van de aansprakelijkheidsstelling door derden beneden het bedrag van €2.275 blijft

Gemeentewet

B&W

Medewerker beleidsuitvoering I

8

Mandaat/Machtiging

Het (besluiten tot het) voeren van rechtsgedingen ter vaststelling van betalingsverplichtingen van derden, danwel ter tenuitvoerlegging van besluiten en rechterlijke uitspraken terzake, voorzover deze betalingsverplichtingen: a) rechtens of feitelijk verband houden met de uitoefening van de onder rubriek B vermelde bevoegdheden, of b) deze hun grond vinden in besluiten tot terugvordering die bekend zijn gemaakt voor 1 juli 1997 en de uitvoering van de ABW ( tot 1996), Abw, Ioaw en Ioaz betreffen, een en ander met uitzondering van het instellen van beroep

Gemeentewet;

de onder B t/m K genoemde regelingen

B&W

Medewerker beleidsuitvoering I

9

Mandaat/Machtiging

Het besluiten tot het treffen van conservatoire en executoriale maatregelen ter verkrijging van betaling van de onder A8 bedoelde vorderingen.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

B&W

Medewerker beleidsuitvoering I

10

Mandaat/Machtiging

Het besluiten tot het voeren van een rechtsgeding

Ioaw/Ioaz

Participatiewet

Wet inburgering

B&W

Medewerker beleidsuitvoering I

11

Mandaat

Het nemen van besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter voorbereiding van de uitoefening van de onder B t/m K vermelde bevoegdheden, voorzover de bijzondere wet geen bijzondere bepalingen daaromtrent inhoudt

Awb

B&W

Medewerker beleidsuitvoering I

12

Mandaat

Het doorzenden van geschriften of bezwaar- en beroepschriften naar een tot behandeling bevoegd bestuursorgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender

Awb

B&W

Medewerker beleidsuitvoering I

B

Participatiewet/Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz), Wet inburgering

 
 
 

1

Mandaat 

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Participatiewet

loaw/loaz Gemeentewet

Wet inburgering

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II

Medewerker handhaving II

Medewerker bedrijfsvoering II

2

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van verhaal en verhaal in rechte, in een individueel geval die voorvloeien uit bijstandsverlening

Participatiewet

loaw/loaz

B&W

Medewerker beleidsuitvoering I

3

Mandaat/Machtiging 

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevensuitwisseling met derden

Participatiewet

loaw/loaz

Wet inburgering

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II

Medewerker handhaving II

Medewerker bedrijfsvoering II

4

Het vestigen van zekerheid (recht van hypotheek bij de notaris) in verband met de nakoming van een verstrekte geldlening ten aanzien van een woning

Participatiewet

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II

Medewerker beleidsuitvoering III PD

5

Het opstellen en ondertekenen van hersteltermijnbrieven

Participatiewet

loaw/loaz

B&W

Medewerker bedrijfsvoering II

C

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

 
 
 

1

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de Bbz 2004, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Gemeentewet

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II Bbz/Wik

Medewerker bedrijfsvoering III

2

Mandaat/Machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevensuitwisseling met derden

Participatiewet

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II Bbz/Wik

3

Mandaat/volmacht

Het vestigen van zekerheid (recht van hypotheek bij de notaris voor zowel woningen als bedrijfspanden) in verband met de nakoming van een verstrekte geldlening op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Participatiewet

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II Bbz/Wik

D

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 
 
 

1

Mandaat

Het nemen van besluiten, onder andere de “kopjesregeling”, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken op een aanvullende compensatie in de eigen bijdrage voor kinderopvang in een individueel geval en van (betalings)verplichtingen, die voortvloeien uit de toepassing van Wk, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II

2

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken op tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang in een individueel geval en van (betalings-) verplichtingen, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Gemeentewet

Verordening sociaal medische indicatie 2018 gemeente Leeuwarden

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II

E

Regionale samenwerking BBZ 2004 c.a

 
 
 

1

Mandaat 

Het instemmen met de mandaten, volmachten en machtigingen die worden verleend aan de bestuursorganen van de gemeente Leeuwarden door de bestuursorganen van andere gemeenten in het kader van de regionale samenwerking betreffende de Bbz c.a. in de provincie Fryslân

Awb

Gemeentewet

B&W

B

Strategisch manager I

F

Regionale samenwerking Sociale Recherche Fryslân

 
 
 

1

Machtiging

Het verrichten van werkzaamheden als opdrachtnemer ter uitvoering van de dienstverlenings-overeenkomsten gesloten met de overige deelnemers aan het samenwerkingsverband betreffende sociale recherche

Besluit B&W 18/11/2003, kenmerk 24682

B&W

Tactisch leidinggevende II

G

Gesubsidieerde arbeid: Loonkostensubsidie

 
 
 

1

Verlenen, (gedeeltelijk) weigeren, bevoorschotten, vaststellen en terugvorderen van loonkostensubsidie aan een werkgever

Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018

Participatiewet

B&W

Medewerker beleidsuitvoering IV

2

Volmacht

Het sluiten van een overeenkomst voor loonkostensubsidies

Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018

Participatiewet

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II

3

Machtiging

Het ondertekenen van overeenkomsten genoemd onder G2

Gemeentewet

B

Medewerker beleidsuitvoering II

H

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

 
 
 

1

Mandaat/machtiging 

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en de invordering hiervan, uitgezonderd het beslissen op bezwaarschriften

Gemeentewet

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2022

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II

I

Handhaving

 
 
 

1

Mandaat

Het aanwijzen van ambtenaren belast met toezicht op de naleving van

 • de Participatiewet;

 • het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo)

 • Jeugdwet

 • Wet inburgering

Participatiewet

Ioaw /Ioaz

WMO 2015

Jeugdwet

Awb

Wet inburgering

B&W

Tactisch leidinggevende II

2

Het nemen van besluiten tot het opleggen en ten uitvoer leggen van een bestuurlijke boete in een individueel geval, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Participatiewet

Ioaw/ Ioaz

Wet inburgering

B&W

Medewerker handhaving II

3

Het nemen van besluit tot terug- en invordering in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning

Jeugdwet

B&W

Medewerker beleidsuitvoering II

J

Leerlingenzorg

 
 
 

1

Toekennen en weigeren van een vervoersvoorziening ten behoeve van schoolbezoek aan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen

Verordening leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2018

B&W

Tactisch leidinggevende II

Mandaatoverzicht Mandaat aan derde

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

Zienn, LIMOR en Fier Fryslân: maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

1

Mandaat/Machtiging

Het nemen van besluiten over toelating in de opvang en tot vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en de invordering hiervan, uitgezonderd het beslissen op bezwaarschriften

Gemeentewet

Verordening Wmo 2022

Financieel besluit Wmo 2022-2

Beleidsregels Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

B&W

Manager intake opvanginstelling Zienn, LIMOR, Fier Fryslân

Kredietbank Nederland en Zuidweg & Partners BV: schuldhulpverlening

2

Mandaat

Het nemen van het besluit tot toelating tot de gemeentelijke schuldhulpverlening, weigering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en het buiten behandeling stellen van de aanvraag tot toelating tot de schuldhulpverlening en tot beëindiging van schuldhulpverlening

Gemeentewet

Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

Hoofd adviesteam Kredietbank Nederland Leeuwarden

Regiomanager Zuidweg & Partners Leeuwarden

3

Afgifte van de verklaring als bedoeld in artikel 258, lid 1 onder f Faillissementswet inzake schuldsaneringsregeling natuurlijke personen alsmede het weigeren van afgifte van deze verklaring

Faillissementswet

B&W

Directie Stichting Kredietbank Nederland en de schuldregelaar van de Stichting Kredietbank Nederland

4

In behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie

Wvggz

B&W

Veiligheidsregio Fryslân, onderdeel GGD Fryslân

Mandaatoverzicht Sociaal Domein Fryslân (SDF)

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

Mandaat

1

Opschorten verplichting betaling subsidiebedrag of voorschot

Awb

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden

B&W

Algemeen directeur

2

Terugvorderen onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten

Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden

B&W

Algemeen directeur

3

Bepalen of een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf toegekend moet worden

Jeugdwet

B&W

Strategisch manager II

4

Goedkeuring verlenen aan door de gemeente gecontracteerde partijen met betrekking tot het aangaan van een onderaanneemconstructie met derden voor de uitvoering van de gecontracteerde werkzaamheden

Aanbestedingswet

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden

B&W

Strategisch manager II

Mandaatoverzicht Publieke Dienstverlening (PD) - Burgerzaken

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

1

Aanwijzen (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand ((B)ABS)

Burgerlijk Wetboek

B&W

Tactisch leidinggevende I

2.1

Bijhouden van de basisregistratie personen

Wet Basisregistratie personen, hierna: Wet BRP

B&W

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

2.2

Afgifte van gewaarmerkte afschriften uit de basisregistratie personen/Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Wet BRP en het Privacyreglement basisregistratie persoonsgegevens

B&W

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IVA

Medewerker beleidsuitvoering IV

Medewerker publiek III

2.3

Beslissingen:

 • a.

  Over aangiften als bedoeld in artikel 2.4, 2.38, 2,39 en 2.43 Wet BRP;

 • b.

  Over de acceptatie van documenten die op grond van artikel 2.8 en 2.15 Wet BRP worden aangeboden;

 • c.

  Om ambtshalve gegevens op te nemen als bedoeld in artikel 2.4, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 en 2.23 Wet BRP;

 • d.

  Over een verzoek als bedoeld in de artikelen 2.55 tot en met 2.59 Wet BRP

Wet BRP

B&W

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

3.1

a. In ontvangst nemen van de aanvragen voor nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen

Paspoortwet

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

 

b. Verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen.

Paspoortwet

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

Medewerker publiek III

 

c. Vaststellen identiteit aanvrager reisdocument

Paspoortwet

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

 

d. Uitreiking van reisdocumenten

Paspoortwet

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

Medewerker publiek III

 

e. Waarschuwing i.v.m. het niet binnen drie maanden na ter beschikkingstelling afhalen van het reisdocument door de aanvrager

Paspoortwet

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

 

f. Weigering of vervallenverklaring van reisdocumenten

Paspoortwet

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

 

g. Inhouding van reisdocumenten

Paspoortwet

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

Medewerker publiek III

3.2

a. Aanwijzen personen die bevoegd zijn tot het verrichten van de handelingen die bij of krachtens de Paspoortwet zijn voorgeschreven

Paspoort uitvoeringsregeling Nederland 2001, hierna: PUN

B

Tactisch leidinggevende I

 

b. Aanwijzen van autorisatiebevoegden reisdocumenten

PUN

B

Tactisch leidinggevende I

 

c. Aanwijzen ambtenaren om zendingen van reisdocumenten, identificatiekaarten en aanvraagformulieren in ontvangst te nemen

PUN

B

Tactisch leidinggevende I

 

d. Aanwijzen beveiligingsfunctionaris die belast is met het beheer van en het toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedure

PUN

B

Tactisch leidinggevende I

 

e. Aanmelden van een uitgiftelocatie aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

PUN

B

Tactisch leidinggevende I

 

f. Vastlegging tijdstip waarop zending wordt afgeleverd

PUN

B

Tactisch leidinggevende I

4.1

In ontvangst nemen van een verzoek tot een verklaring omtrent het gedrag

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

Medewerker publiek III

4.2

Adviseren Ministerie van Justitie (COVOG) i.v.m. de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

Medewerker publiek III

5

Inwinning van gegevens uit de algemene documentatieregisters i.v.m. een verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

6.a

In ontvangst nemen van optieverklaringen, naturalisatieverzoeken en verklaringen van afstand i.v.m. verkrijging en verlies van het Nederlanderschap

Rijkswet op Nederlanderschap/ Besluit verkrijging- en verlies Nederlanderschap

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

6.b

Bevestiging en weigering van de verkrijging van het Nederlanderschap door optie

Rijkswet op Nederlanderschap/ Besluit verkrijging- en verlies Nederlanderschap

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

6.c

Adviseren betreffende verzoeken om naturalisatie

Rijkswet op Nederlanderschap/ Besluit verkrijging- en verlies Nederlanderschap

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

7

Afgeven van Laissez-passer voor lijken

Internationale Overeenkomst inzake het vervoer van lijken, Straatsburg, 26-10-1973, Trb 1975,95/Besluit op de Lijkbezorging

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

8

De uitvoering van de rijbewijswetgeving voor zover het betreft de aan de burgemeester opgelegde taken en bevoegdheden, inclusief het nemen van beschikkingen m.b.t. weigering van de afgifte en ongeldigheidsverklaringen van rijbewijzen

Wegenverkeerswet

Wegenverkeersreglement

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV

Medewerker publiek III

9

Opmaken en afnemen verklaring onder eed of belofte

Wet BRP

B&W

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

10

Aangifte geboorte wanneer de tot de aangifte bevoegde of verplichte personen ontbreken of nalaten de aangifte te doen

BW

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

11

Aangifte overlijden wanneer tot de aangifte bevoegde personen ontbreken of nalaten binnen de in de Wet op de lijkbezorging gestelde termijn voor de begraving verbranding de aangifte te doen

BW

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

12

Bevoegdheden van de burgemeester en van Burgemeester en Wethouders genoemd in de volgende hoofdstukken van de Kieswet:

B Het Kiesrecht

D De registratie van de kiesgerechtigdheid

E Kieskringen en stembureaus (o.a. benoemen voorzitter en leden (gemeentelijk) stembureau)

G De registratie van de aanduiding en het logo van een politieke groepering

H De inlevering van kandidatenlijsten

J De stemming

K Het stemmen met een kiezerspas

L Het stemmen bij volmacht

M Het stemmen per brief

N De stemopneming na de taak van het gemeentelijk stembureau bij de totstandkoming van de verkiezingsuitslag (o.a. aanwijzen locatie en openingstijden gemeentelijk stembureau)

V Het begin van het lidmaatschap van de gemeenteraad en provinciale staten

W De opvolging

Y De verkiezing van de leden van het Europese Parlement

Kieswet

B en B&W

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

13

Wijzigen bijlagen privacyreglement BRP (Verbanden met andere gemeentelijke registraties, rechtstreekse toegang tot de BRP, verstrekking gegevens uit de BRP aan binnengemeentelijke afnemers en (vrije) derden)

Wet BRP

Beheerregeling BRP

B&W

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

14

Wijzigen procedures beveiligingsplan burgerzaken

Wet BRP

PUN

B, B&W

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

15

Aanwijzen trouwlocaties

BW

B&W

Tactisch leidinggevende I

16

Beslissen op verzoeken om afwijking van de in artikel 10, lid 1, Reglement burgerlijke stand, genoemde uren

Reglement burgerlijke stand

B&W

Tactisch leidinggevende I

17

Organiseren en uitvoeren naturalisatieceremonie

Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RVVN)

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BVVN)

B

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

18

Registratie niet-ingezetenen (RNI) en alle hierbij behorende werkzaamheden zoals benoemd in het RNI Convenant Dienstverlening

Betreft ondermandaat door B&W; mandaatverlening aan B&W door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BRP

RNI Convenant Dienstverlening

B&W

Tactisch leidinggevende I

Adviseur IV-A

Medewerker beleidsuitvoering IV

 

Mandaatoverzicht Publieke Dienstverlening (PD) – Vergunningen en Leefomgeving (V&L)

 
 
 

19

Verlening van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte

Leegstandswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

20

Het verlenen, weigeren, intrekken of wijzigen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden (APV)

Apv

B en/of B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

21

Afwijken van de in het “aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen” genoemde lengtematen en afstanden

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

22

Afgeven/weigeren gehandicaptenparkeerkaarten en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten die niet op naam/kenteken zijn gesteld

Wegenverkeerswet

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Regeling gehandicaptenparkeerkaart

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering III

Medewerker publiek II

23

Nemen/weigeren van verkeersbesluiten voor het aanwijzen van parkeerplaatsen bestemd voor elektrische voertuigen

Wegenverkeerswet

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

B&W

Tactisch leidinggevende II

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

24

Verlenen van ontheffingen RVV 1990

Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering IV

25

Verlenen, weigeren, wijzigen van parkeervergunningen en abonnementen

Parkeerverordening

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering IV

Medewerker publiek II

26

Verlenen/weigeren/intrekken gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen/op kenteken (naam)

RVV 1990

Wegenverkeerswet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

27

Aanstellen van evenementenverkeersregelaars en intrekking van aanstellingsbesluiten

Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Regeling verkeersregelaars 2009

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

28

Verlenen van inzage in Register en Registratie; Het verstrekken van informatie/afschrift uit Kadaster On Line; een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijk Register opgenomen brondocument of in de registratie opgenomen gegevens

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering III

29

Verlenen/weigeren/ intrekken of wijzigen van een verklaring van geen bezwaar

Wegenverkeerswet 1994

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

30

Afhandelen van een gebruiksmelding en het stellen van voorwaarden

Bouwbesluit 2012

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

31

Weigering/verlening/ intrekking ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholische drank bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

Alcoholwet

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

32

Ontheffing verbod openstelling

Verordening Winkeltijden Leeuwarden 2015

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

33

Ontheffing in het kader van de Zondagswet

Zondagswet

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

34

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede het beslissen op verzoeken om goedkeuring of toestemming op grond van de hieraan verbonden voorschriften, het opleggen van nadere eisen op grond van deze voorschriften en het beslissen op aanvragen om een ontheffing van deze voorschriften

Wabo

Awb

B&W

Tactisch Leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

35

Weigeren/verlenen van medewerking (principeaanvragen) aan het wijzigen van een bestemmingsplan

Gemeentewet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

36

Verlening en weigering vergunning uitoefening horecabedrijf, slijtersbedrijf, aanhangsel, terrasvergunning, en het verbinden van voorschriften of beperkingen daaraan

Alcoholwet

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

37

Verlening ontheffing van paracommerciële verordening

Alcoholwet

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

38

Bevestigen ontvangst aanvraag wijziging aanhangsel

Alcoholwet

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering IV

39

Verlening en weigering exploitatievergunning voor een horecabedrijf, terrasvergunning, aanhangsel, ontheffing sluitingstijden, en het verbinden van voorschriften of beperkingen daaraan

APV

Wet Bibob

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

40

Verlening en weigering vergunning voor aanwezigheid speelautomaten

Wet op de Kansspelen

Wet Bibob

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering III

41

Verzoek om advies aan Landelijk Bureau Bibob

Wet Bibob

B en B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

42

Verlening en weigering vergunning voor kansspel waarvan de opbrengst enig algemeen belang dient tot een bedrag van €4.500

Wet op de Kansspelen

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

43

Afhandeling melding bijeenkomst voor het kleine kansspel

Wet op de Kansspelen

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

44

Het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en ligplaatsen of standplaatsen, het plaatsen van naam en nummerborden alsmede het stellen van uitvoeringsvoorschriften

Verordening naamgeving openbare ruimte en nummertoekenning

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

45

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot:

- huur en verhuur, koop en verkoop, alsmede ruiling en in bruikleen geven van roerende, onroerende zaken

Gemeentewet/Awb

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II, allen tot €1000

46

Verlenen, weigeren, wijzigen en intrekken van ontheffing exceptioneel transport voor zover niet vallend onder art. 149A lid 2 WVW

WVW 1994

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

47

Verlenen, weigeren, wijzigen en intrekken van ontheffingen incidentele transporten

RVV 1990

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

48

Verlenen ontheffingen inrijverbod venstertijdengebied

RVV 1990

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering III

49

Afhandelen van een sloopmelding en het stellen van voorwaarden

Bouwbesluit 2012

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

50

De afhandeling, inclusief stellen en wijzigen van voorwaarden van de gebruiksmelding

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

51

Inwinnen van adviezen

Wet milieubeheer

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

52

Verzoeken om inlichtingen uit de algemene documentatieregisters

Besluit inlichtingen justitiële documentatie

B

Zie overzicht gemachtigden Centrale Justitiële Documentatie

53

Aanvragen verklaring omtrent gedrag

APV

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering IV

54

Raadplegen register sociale hygiëne

Alcoholwet

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering IV

55

Uitgifte van abonnementen veerpont

Beheerverordening veerpont De Burd

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker Ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering II

56

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen aangewezen brondocument

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

B&W

Tactisch leidinggevende I

57

Mandaat 

Het nemen van een besluit tot lijkbezorging van gemeentewege

Wet op de lijkbezorging (Wlb)

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering II

58

Mandaat/Machtiging 

Het besluiten tot verhaal van de kosten van lijkbezorging op de nalatenschap van de overledene en op de aangewezen verwanten, en het verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering daarvan

Wlb

Gemeentewet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering II

59

Machtiging

Raadplegen register sociale hygiëne

Alcoholwet

B

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV

60

Het opmaken van processen-verbaal van constatering

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

B&W

Tactisch leidinggevende I

61

Machtiging

Het digitaal opvragen en/of toevoegen van justitiële documentatie

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

B en B&W

Medewerker ontwikkeling IIIA

Medewerker beleidsuitvoering IV

Adviseur IV

 

Mandaatoverzicht Publieke Dienstverlening (PD) – Inkomen en Zorg (I&Z)

 
 
 

B.1

Participatiewet

 
 
 

B.1

1

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de Participatiewet, alsmede voorschotverlening met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Participatiewet

Gemeentewet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.1

2

Mandaat/Machtiging 

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevensuitwisseling met derden

Participatiewet

Ioaw

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.1

3

Machtiging

Het vestigen van zekerheid (recht van hypotheek bij de notaris) in verband met de nakoming van een verstrekte geldlening ten aanzien van een woning

Participatiewet/Wwb

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.2

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

 
 
 

B.2

1

Mandaat 

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen in een individueel geval, die voortvloeien uit de Ioaw; met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Ioaw

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.2

2

Mandaat/Machtiging 

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden aan de gemeente en de gegevensuitwisseling met derden

Ioaw

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.3

Wet Kinderopvang (Wk) c.a.

 
 
 

B.3

1

Mandaat 

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken op tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang in een individueel geval en van (betalings)verplichtingen, die voortvloeien uit de toepassing van Wk en de plaatselijke verordening, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Verordening Wet Kinderopvang gemeente Leeuwarden/Wk

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.3

2

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken op tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang in een individueel geval en van (betalings-) verplichtingen, die voortvloeien uit de toepassing van het besluit van het college van B en Wethouders van 25 januari 2005 betreffende sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Gemeentewet/ Besluit B&W d.d. 25 januari 2005 tot vaststelling Beleid sociaal medisch geïndiceerden en kinderopvang 2005

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.4

Declaratieregeling minima Leeuwarden

 
 
 

B.4

1

Mandaat/Machtiging 

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraken op subsidie in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.5

Regeling vergoeding zwemles kinderen zonder diploma

 
 
 

B.5

1

Mandaat

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op gratis zwem-onderwijs in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Raadsbesluit d.d. 29/06/1998

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.6

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

 
 
 

B.6

1

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en de invordering hiervan uitgezonderd het beslissen op bezwaarschriften

Gemeentewet

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.7

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO)

 
 
 

B.7

1

Mandaat 

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling, intrekking en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de WMO, alsmede voorschotverlening met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Awb

Gemeentewet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2022

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.7

2

Mandaat/Machtiging 

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevensuitwisseling met derden

Awb

Gemeentewet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2022

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.7

3

Mandaat/Volmacht

De bevoegdheden genoemd onder B.16.1 en B.17.2 voor zover het betreft de mandaatbesluiten van de 24 Friese gemeenten hieromtrent

Awb

Gemeentewet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2022

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.8

Jeugdwet

 
 
 

B.8

1

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling, intrekking en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de Jeugdwet, alsmede voorschotverlening met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Awb

Gemeentewet

Jeugdwet

Verordening jeugdhulp gemeente Leeuwarden 2022

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

B.8

2

Mandaat/Machtiging 

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevensuitwisseling met derden

Awb

Gemeentewet

Jeugdwet

Verordening jeugdhulp gemeente Leeuwarden 2022

B&W

Tactisch leidinggevende I

Medewerker beleidsuitvoering IV Inkomen en Zorg

Mandaatoverzicht Shared Service Center (SSC) – Financiën en administratie (F&A)

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

mandaat

 

Treasury

 
 
 

1

a. Volmacht

Het opereren op de Kapitaalmarkt en geldmarkt: het aangaan, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten voor geldleningen en voor het uitzetten van middelen

Gemeentewet

Awb

B&W

tot 10 miljoen euro: Adviseur III

10-50 miljoen euro: Strategisch manager II SSC met aandachtsgebied financiën

>50 miljoen euro: Directeur II SSC

 

b. Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten van geldleningen op de kapitaalmarkt en geldmarkt

Gemeentewet

Awb

B&W

tot 10 miljoen euro: Adviseur III

10-50 miljoen euro: Strategisch manager II SSC met aandachtsgebied financiën

>50 miljoen euro: Directeur II SSC

2

a. Volmacht

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten voor het gebruik van gemeentelijke bankrekeningen (inclusief het aangaan van een nieuwe bankrelatie)

Gemeentewet

Awb

B&W

Strategisch manager II SSC F&A

3

Volmacht

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van rekening-courant-overeenkomsten

Gemeentewet/Awb

B&W

Strategisch manager II SSC F&A

Adviseur IV F&A

4

Volmacht

Het vervallen verklaren van een hypotheek (verlenen "royement om niet")

BW 3:274

B&W

Strategisch manager II SSC F&A

5

Machtiging

Het ondertekenen van een “volmacht tot vervallen-verklaring hypotheek”

Gemeentewet

B

Strategisch manager II SSC F&A

6

a. Volmacht

Het verstrekken van bankgaranties voor geldleningen

Gemeentewet/Awb

B&W

tot 5 miljoen euro: Strategisch manager II SSC F&A

>5 miljoen euro:

Directeur II SSC

 

b. Machtiging

Het verstrekken van garantieverklaringen inzake geldleningen

Gemeentewet/Awb

B

Adviseur III

7

a. Volmacht

Het verstrekken van informatie zoals bedoeld in art. 71 BBV aan het College van Gedeputeerde Staten en aan het CBS.

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en Ministeriele regeling informatie voor derden van 6 februari 2003

B&W

Strategisch manager II SSC F&A

Adviseur IV F&A

8

a. Volmacht

Toezenden informatie ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de regeling van een specifieke uitkering aan de minister van BZK

Financiële Verhoudingswet

B&W

Strategisch manager II SSC F&A

Adviseur IV F&A

9

Machtiging

Het ondertekenen van overeenkomsten tot het verstrekken van een geldlening aan een derde indien tot het aangaan van de geldlening is besloten door het college van B&W

Gemeentewet

B

Strategisch manager II SSC F&A

Adviseur IV F&A

10

a. Volmacht

Het bevestigen dat de accountant alle noodzakelijke informatie heeft ontvangen ten behoeve van een controle (bevestigingsverklaring / letter of representation)

Controleverordening

Gemeentewet

B&W

Strategisch manager II SSC F&A

 

Algemeen

 
 
 

11

Staken van vruchteloos gebleken pogingen tot innen van civielrechtelijke vorderingen en voorstellen deze vorderingen als oninbaar op te nemen in de gemeenterekening

Gemeentewet

Burgerlijk wetboek

B&W

Strategisch manager II SSC F&A tot €50.000

Adviseur III SSC/F&A/CFA tot €5.000

Medewerker Bedrijfsvoering IV SSC/F&A/CFA tot €250

12

Het ondertekenen van akkoordverklaringen inzake de finale kwijting van oninbare vorderingen alsmede het ondertekenen van de daarbij behorende machtiging om tijdens de crediteurenvergadering namens de gemeente een stem uit te brengen voor de betreffende akkoordverklaring.

Gemeentewet

B

Strategisch manager II SSC F&A

13

Het treffen van betalingsregelingen met debiteuren binnen de vastgestelde beleidsregels(N.b. het betreft hier uitsluitend privaatrechtelijke vorderingen)

Gemeentewet

Burgerlijk wetboek

B&W

Strategisch manager II SSC F&A tot €50.000

Adviseur III SSC/F&A/CFA tot €10.000

Medewerker Bedrijfsvoering IV SSC/F&A/CFA tot €1.000

14

Beslissingen inzake aansprakelijkstelling van de gemeente door derden (beperkingen: bepalingen van de betreffende verzekeringsovereenkomst) waarbij de hoogte van de aansprakelijkheidsstelling door derden beneden het bedrag van €10.000 blijft en ondertekenen van overeenkomsten daartoe.

Gemeentewet

B&W

Directeur II

Strategisch manager I SSC

Strategisch manager II F&A SSC

Medewerker bedrijfsvoering I

Medewerker bedrijfsvoering II belast met verzekeringen

12

Aansprakelijkstelling namens de gemeente tegen veroorzakers van schade of veroorzakers onrechtmatige daad ingevolge Art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en Art. 185 Wegenverkeerswet

Gemeentewet

B&W

Medewerker bedrijfsvoering I

Medewerker bedrijfsvoering II belast met verzekeringen

 

Communicatie

 
 
 

1

Machtiging

Verzoek om inlichtingen uit de archieven van de Bijzondere Rechtspleging bij het Ministerie van Justitie t.b.v. Koninklijke onderscheidingen

Circulaire Commissaris der Koningin in de provincie Friesland van 9 februari 1988

B

Adviseur IV

Medewerker Beleidsuitvoering II belast met kabinetszaken

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2023

Het college van burgemeester en wethouders, de Strategisch Manager III (afdelingshoofd Belastingen) en de Medewerker beleidsuitvoering II (senior medewerker belastingheffing en invordering), elk voor zover hun bevoegdheden reiken;

Gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel a, b, c, d en e, artikel 232, artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet, artikel 28, 63, 66, van de Algemene wet rijksbelastingen, artikel 4, tweede lid, artikel 11, eerste lid, artikel 30, derde lid, artikel 32 en 38, van de Wet waardering onroerende zaken

Besluiten het volgende:

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

a. heffingen

: belastingen en rechten als bedoeld in de Gemeentewet;

b. Wet WOZ

: Wet waardering onroerende zaken;

c. AWR

: Algemene wet inzake rijksbelastingen;

d. Awb

: Algemene wet bestuursrecht

e. BRP

: basisregistratie personen

f. CAR

: Collectieve arbeidsvoorwaarderegeling

g. Uitvoering Wet WOZ

: alle bevoegdheden op grond van de Wet WOZ voor waardering van onroerende zaken en vaststellen van WOZ-beschikkingen, het doen van uitspraak op een bezwaarschrift en het voeren van een procedure voor een WOZ-beschikking bij de rechtbank en het gerechtshof;

h. WOZ-beschikking

: schriftelijke beslissing met de vastgestelde waarde op basis van de Wet WOZ;

i. totale heffing

: alle bevoegdheden ter voorbereiding van de aanslagoplegging, bezwaar en (hoger) beroep;

j. aanslagoplegging

: het door middel van een belastingaanslag, dan wel op andere wijze, het mondeling of schriftelijk kenbaar maken van het verschuldigde bedrag;

k. bezwaar

: alle bevoegdheden voor het voorbereiden en doen van uitspraak op het bezwaarschrift gericht tegen de aanslag of kennisgeving;

l. beroep rechtbank

: alle bevoegdheden voor het voeren van een procedure bij de belastingrechter van de rechtbank over een aanslag, kennisgeving of WOZ-beschikking;

m. beroep gerechtshof

: alle bevoegdheden voor het voeren van een procedure bij de belastingrechter van het gerechtshof over een aanslag, kennisgeving of WOZ-beschikking;

n. dwanginvordering

: vervolgingsmaatregelen bij niet tijdig betalen van de aanslag;

o. totale invordering

: alle bevoegdheden rond het invorderen van belastinggelden tot en met de dwanginvordering;

p. gewone invordering

: alle bevoegdheden rond het innen van belastinggelden tot de dwanginvordering;

q. SSC

: Shared Servicecentrum Leeuwarden;

r. DSOB

: Dienst Stadsontwikkeling en- Beheer;

s. V&L

: team Vergunningen en Leefomgeving;

t. B&W

: het college van burgemeester en wethouders;

u. BD

: Belastingdienst Nederland;

v. UWV

: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering;

w. SUWI

: Structuur Uitvoering Werk en Inkomen.

NB. In de hierna genoemde artikelen zijn voor de duidelijkheid de genoemde functies in de volledige hiërarchische lijn weergegeven (bijv. SSC/Belastingen).

Artikel 2 Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar door B&W

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

Aangewezen medewerkers

2.1

Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar

Gemeentewet

B&W

De belastingdeurwaarders en medewerkers van Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase BV (KvK 27164963) en van Flanderijn Invordering BV (KvK 62699415)

2.2.

Verlenen ondermandaat aan strategisch manager III (afdelingshoofd Belastingen) om medewerkers aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar als bedoeld in 2.1

Gemeentetwet, mandaatstatuut

B&W

Strategisch manager III (afdelingshoofd Belastingen)

Artikel 3 Aanwijzing tot heffing en invordering voor alle heffingen van de gemeente Leeuwarden en de Wet WOZ door B&W

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

Aangewezen Gemeenteambtenaar

3.1

Aanwijzen Heffingsambtenaar

Artikel 231, tweede lid, onderdeel b en artikel 232 van de Gemeentewet

Artikel 1, tweede lid, van de Wet WOZ

B&W

Strategisch manager III (afdelingshoofd Belastingen)

3.2

Aanwijzen Invorderingsambtenaar

Artikel 231, tweede lid, onderdeel c en artikel 232 van de Gemeentewet

B&W

Strategisch manager III (afdelingshoofd Belastingen)

3.3

Aanwijzen medewerker belastingen

Artikel 231, tweede lid, onderdeel d en artikel 232 van de Gemeentewet

B&W

SSC/Belastingen:

 • Medewerker ontwikkeling IIIA (Beleidsadviseur)

 • Medewerker beleidsuitvoering I (WOZ coördinator)

 • Adviseur IVA (Fiscaal jurist)

 • Medewerker beleidsuitvoering II (taxateur)

 • Medewerker beleidsuitvoering I (clustercoördinator)

 • Medewerker beleidsuitvoering II (senior medewerker)

 • Medewerker beleidsuitvoering III (medewerker)

SSC/F&A:

 • Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F)

PD/V&L:

 • Tactisch Leidinggevende II (teamleider)

 • Medewerker beleidsuitvoering II III IV (medewerker Aanvraag en Antwoord C B A)

PD/S&I:

 • Medewerker publiek I II III (medewerker Aanvraag en Antwoord C B A)

Handhaving:

 • Tactisch leidinggevende II (manager)

 • Medewerker ontwikkeling III-A (juridisch beleidsmedewerker)

 • Senior Coördinator handhaving

 • Medewerker handhaving II (inspecteur buitenruimte, senior integraal handhaver, coördinator handhaving)

 • Medewerker handhaving III (integraal handhaver) inspecteur buitenruimte, senior integraal handhaver, coördinator handhaving)

 • Medewerker handhaving IV -aspirant-junior integraal handhaver)

Overig:

 • De in 2.1. genoemde medewerkers van Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase BV (KvK 27164963) en van Flanderijn Invordering BV (KvK 62699415)

3.4

Aanwijzen Belastingdeurwaarder

Artikel 231, tweede lid, onderdeel e en artikel 232 van de Gemeentewet

B&W

 • K.A. Dijkstra

 • J.H. Dijkstra

 • De in 2.1 genoemde belastingdeurwaarders van Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase BV (KvK 27164963) en van en Flanderijn Invordering BV (KvK 62699415)

 • J.R. Baldew

 • W. Steenkamer–Sterk

 • P. Nijholt

 • C. Veenstra-Abma

 • J. Berends

 • A. Marissen

 • E. van der Geest

 • K. Meijer

Tot en met het opvragen van gegevens bij BD, UWV en raadplegen SUWI-net

3.5

Verlenen ondermandaat aan strategisch manager III (afdelingshoofd Belastingen) om belastingdeurwaarders aan te wijzen als bedoeld in 3.4

Gemeentewet, mandaatstatuut

B&W

Strategisch manager III (afdelingshoofd Belastingen)

Artikel 3A Aanwijzing bij afwezigheid Strategisch manager III (afdelingshoofd Belastingen) door B&W

De directeur II SSCzal bij afwezigheid van manager III (afdelingshoofd Belastingen) treden in de bevoegdheden die strategisch manager III (afdelingshoofd Belastingen) toekomen.

Artikel 4 Verlening mandaat door de heffings- en invorderingsambtenaar (= Manager III (afdelingshoofd Belastingen) ) voor alle gemeentelijke heffingen met uitzondering van de leges

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

Mandaat

4.1

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

Verordening begraafrechten

Heffingsambtenaar

Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSC/F&A)

4.2

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

Verordening bruggelden

Heffingsambtenaar

 • Medewerker technische uitvoering IV (brugwachter)

4.3

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

Verordening havengelden

Heffingsambtenaar

 • Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSC/F&A)

 • Medewerker handhaving III (havenmeester)

4.4

Aanslagoplegging

(naheffingsaanslag)

Gewone invordering

Verordening parkeerbelastingen

Heffingsambtenaar

 • Tactisch leidinggevende II (PD/V&L en Handhaving)

 • Medewerker ontwikkeling III-A (juridisch beleidsmedewerker Handhaving)

 • Medewerker beleidsuitvoering II III IV (PD/V&L Aanvraag en Antwoord C B A))

 • Senior Coördinator handhaving

 • Medewerker handhaving II (inspecteur buitenruimte, senior integraal handhaver, coördinator handhaving)

 • Medewerker handhaving III (integraal handhaver)

 • Medewerker handhaving IV (-aspirant– junior integraal handhaver)

4.5

Aanslagoplegging

Verordening precariobelasting

Heffingsambtenaar

 • Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSC/F&A)

4.6

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

Heffingsambtenaar

 • Medewerker handhaving III (havenmeester)

 • Medewerker Bedrijfsvoering II (Coördinator heffingen)

Artikel 5 Mandaat verlening (= Manager III (afdelingshoofd Belastingen) voor de leges door de heffings- en invorderingsambtenaar

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

Mandaat

5.1

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij legesverordening

1.1 en 1.2 kopieën

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSC/F&A)

5.2

Aanslagoplegging (kennisgeving),

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij legesverordening

1.1 en 1.2 kopieën

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker beleidsuitvoering II III IV (PD/V&L Aanvraag en Antwoord C B A)

 • Medewerker Publiek I II III (PD/S&I Aanvraag en Antwoord C B A)

5.3

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij legesverordening

1.3 Raad- en commissiestukken

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker bedrijfsvoering II ( senior medewerker F SSC/F&A

5.4

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij legesverordening

1.4.1 Gemeentearchief / Archief HCL

1.4.2 t/m 1.5 Landmeetkundig archief

1.6 t/m 1.10 Historisch centrum Leeuwarden

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSC/F&A)

 • Medewerker Publiek III (receptioniste en telefoniste HCL)

 • Medewerker administratie & secretarieel III (managementassistent HCL)

5.5

Aanslagoplegging (kennisgeving),

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij legesverordening

1.4.1 Gemeentearchief / Archief HCL

1.4.2 t/m 1.5 Landmeetkundig archief

1.6 t/m 1.10 Historisch centrum Leeuwarden

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker Publiek III (receptioniste en telefoniste HCL)

 • Medewerker administratie & secretarieel III (managementassistent HCL)

5.6

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij legesverordening

2.1 Burgerlijke stand

2.2 Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

2.3 locatie huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

2.4 Trouw-/(geregistreerd) partnerschaps- boekje

2.5, 2.6 en 2.7 Verstrekkingen uit het BRP

2.8 Selecties uit BRP

2.9 Reisdocumenten

2.10 Rijbewijzen

2.11 Verklaring omtrent het gedrag

2.12 Naturalisatie Adviezen

2.13 Legalisatie handtekening en bewijs van leven

2.14 Verstrekking op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSC/F&A)

5.7

Aanslagoplegging (kennisgeving),

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij legesverordening

2.1 Burgerlijke stand

2.2 Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

2.3 locatie huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

2.4 Trouw-/(geregistreerd) partnerschaps- boekje

2.5, 2.6 en 2.7 Verstrekkingen uit het BRP

2.8 Selecties uit BRP

2.9 Reisdocumenten

2.10 Rijbewijzen

2.11 Verklaring omtrent het gedrag

2.12 Naturalisatie Adviezen

2.13 Legalisatie handtekening en bewijs van leven

2.14 Verstrekking op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker beleidsuitvoering II III IV (PD/BZ Aanvraag en Antwoord C B A)

5.8

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij de legesverordening

3.1 t/m 3.6 Vergunning/ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke verordening Leeuwarden (APV)

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

Medewerker bedrijfsvoering II (senior medewerker F SSC/F&A)

5.9

Aanslagoplegging (kennisgeving),

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij de legesverordening

3.1 t/m 3.6 Vergunning/ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke verordening Leeuwarden (APV)

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker handhaving III (havenmeester)

 • Medewerker beleidsuitvoering II III IV (PD/V&L medewerker Aanvraag en Antwoord C B A)

 • Medewerker Publiek I II III (PD/S&I Aanvraag en Antwoord C B A)

5.10

Aanslagoplegging (kennisgeving),

Gewone invordering

Tarieventabel behorende bij de legesverordening

4.23 Gehandicapten parkeerkaart (GPK)- en plaats

4.25 Parkeerontheffing

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker beleidsuitvoering II III IV (PD/V&L Aanvraag en Antwoord C B A

Artikel 6 Verlening mandaat door de heffings- en invorderingsambtenaar (= afdelingshoofd Belastingen)

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

Mandaat

6.1

Vertegenwoordigen van de heffings- of invorderingsambtenaar tijdens zittingen van beroepzaken bij de rechtbank en het gerechtshof

Artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker beleidsuitvoering I (WOZ coördinator)

 • Medewerker ontwikkeling IIIA (beleidsadviseur)

 • Adviseur IVA (fiscaal jurist)

 • Medeweker beleidsuitvoering I (cluster coördinator / senior woz-taxateur)

 • Medewerker beleidsuitvoering II (taxateur / senior medewerker / juridisch woz-medewerker)

Artikel 7 Verlening mandaat/machtiging algemeen (Geen verder ondermandaat /machtiging mogelijk) door B&W

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

Mandaat

7.1

Toepassen van de hardheidsclausule

Artikel 63 AWR

B&W

Heffings- en invorderingsambtenaar

7.2

Verlenen van kwijtschelding van een bestuurlijke boete

Artikel 66 AWR

B&W

Heffings- en invorderingsambtenaar

7.3

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingschulden

Artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet

B&W

 • Heffings- en invorderingsambtenaar

 • Medewerker beleidsuitvoering I (clustercoördinator)

 • Medewerker beleidsuitvoering II (senior medewerker)

7.4

Verstrekken van gegevens aan de Waarderingskamer

Artikel 4, tweede lid, van de Wet WOZ

B&W

 • Heffings- en invorderingsambtenaar

 • Medewerker beleidsuitvoering I (WOZ coördinator / clustercoördinator / senior woz-taxateur)

 • Medewerker beleidsuitvoering II (juridisch woz-medewerker)

7.5

Voorleggen van geschil met afnemers aan de Waarderingskamer

Artikel 11, eerste lid, van de Wet WOZ

B&W

Heffings- en invorderingsambtenaar

7.6

Inlichtingen vragen bij afnemers voor juiste uitvoering Wet WOZ

Artikel 32 van de Wet WOZ

B&W

 • Heffings- en invorderingsambtenaar

 • Medewerker beleidsuitvoering I (WOZ coördinator / clustercoördinator / senior woz-taxateur)

 • Medewerker beleidsuitvoering II (juridisch woz-medewerker)

7.7

Zorg voor gegevensbeheer (verzamelen, opslaan, verstrekken van gegevens, betreffende binnen de gemeente gelegen onroerende zaken en de waarde daarvan), voor zover noodzakelijk voor uitvoering Wet WOZ

Artikel 38 van de Wet WOZ

B&W

 • Heffings- en invorderingsambtenaar

 • Medewerker beleidsuitvoering I (WOZ coördinator / senior woz-taxateur)

 • Medewerker beleidsuitvoering II (woz-taxateur)

7.8

Vaststellen Leidraad Invordering en overige beleidsregels

Artikel 4:81 en 10:22 Awb

B&W

Heffings- en invorderingsambtenaar

Artikel 8.a Verlening ondertekeningsmandaat door de heffings- en invorderingsambtenaar (= strategisch manager III (afdelingshoofd Belastingen)

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

Mandaat

8.1

Ondertekening voor beschikkingen op verzoek kwijtschelding, ontheffing en uitstel van betaling

 • Artikel 231, tweede lid, onderdeel c (invorderingsambtenaar), van de Gemeentewet

 • Artikel 7 Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990,

 • Artikel 220, 228, 228a, Gemeentewet

 • Artikel 15.33 Wet Milieubeheer,

 • Artikel 25 Invorderingswet

 • Afdeling 10.1.1 AWB

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

 • Medewerker beleidsuitvoering I (cluster coördinator)

 • Medewerker beleidsuitvoering II (senior medewerker)

Artikel 8.b Verlening ondertekeningsmandaat door B&W

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Orgaan

Mandaat

8b.1

Ondertekening voor beschikkingen op administratief beroep kwijtschelding, ontheffing en uitstel van betaling

 • Artikel 231, tweede lid, onderdeel a (college), van de Gemeentewet

 • Artikel 24 Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990,

 • Artikel 220, 228, 228a, Gemeentewet

 • Artikel 15.33 Wet Milieubeheer,

 • Artikel 25 Invorderingswet

 • Afdeling 10.1.1 AWB

B&W

Heffingsambtenaar & Invorderingsambtenaar

Artikel 9 Wijze van ondertekening

A. Stukken die in een geautomatiseerd proces worden aangemaakt:

“Met vriendelijke groet,

de heffings- en invorderingsambtenaar.”

B. Stukken die niet in een geautomatiseerd proces worden aangemaakt:

1. De stukken waarvan de bevoegdheden door de heffings- en invorderingsambtenaar gemandateerd zijn als bedoeld in artikel 4 en 5, worden als volgt ondertekend:

“de heffings- en invorderingsambtenaar,

namens deze,

(naam),

(functie).”

2. De stukken waarvan de bevoegdheden door B&W zijn gemandateerd of waarvoor machtiging is verleend als bedoeld in artikel 7, worden als volgt ondertekend:

“burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

namens dezen,

(naam),

(functie).”.

3. De stukken als bedoeld in artikel 8.a worden als volgt ondertekend:

“ de heffings- en invorderingsambtenaar,

namens deze,

de clustercoördinator heffing- en invordering.”

4. De stukken als bedoeld in artikel 8.b worden als volgt ondertekend:

“Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders genomen besluit.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

namens dezen,

de heffings- en invorderingsambtenaar.”

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als

“Aanwijzings-, mandaat- en machtigingsbesluit heffingen, invordering en uitvoering Wet WOZ Leeuwarden 11 september 2023-2”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Het “Aanwijzings- mandaat- en machtigingsbesluit heffing en invordering en uitvoering Wet WOZ Leeuwarden 1 januari 2023”, wordt ingetrokken, met dien verstande dat het van toepassing blijft voor:

 • de vaststelling van belastbare feiten vóór de datum van bekendmaking van dit besluit en

 • het opleggen van en uitreiken van aanslagen en heffingen, zoals die tot de bekendmaking van dit besluit gold.

De in dit besluit genoemde functionarissen zijn eveneens bevoegd de in dit besluit bedoelde handelingen te verrichten voor de belastbare feiten die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn gelegen.

Dit besluit treedt op 11 september 2023 in werking.

Ondertekening

Leeuwarden, 5 september 2023

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

Burgemeester,

Secretaris,

Burgemeester van Leeuwarden

mr. S. van Haersma Buma

Heffings- en invorderingsambtenaar (afdelingshoofd Belastingen)

Medewerker Beleidsuitvoering III

Clustercoördinator heffing- en invordering