Subsidieregeling vrijwilligersinzet sociale basis gemeente Alphen aan den Rijn 2025

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Intitulé

Subsidieregeling vrijwilligersinzet sociale basis gemeente Alphen aan den Rijn 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

gelet op artikel 3 lid 4 Van de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 (Asv 2020);

en gelet op:

• Beleidskader Omdat het gewoon kan (2019)

• Subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021

• Aanbestedingsleidraad Opdracht ondersteuning Dichtbij in de Rijnstreek 2022-2026

• Manifest Opgroeien, Opvoeden en Jeugdhulp in Alphen aan den Rijn, 2022

• Startnotitie vrijwilligersbeleid gemeente Alphen aan den Rijn, GOUD WAARD, 2000

besluit vast te stellen de Subsidieregeling vrijwilligersinzet sociale basis gemeente Alphen aan den Rijn 2025.

Artikel 1 Begripsbepalingen

- een kwetsbare situatie: (persoonlijke) omstandigheden die maken dat iemand minder kansen heeft om mee te kunnen doen in de participatie in de sociale leefomgeving in Alphen aan den Rijn en/of over onvoldoende (sociale) vaardigheden beschikt.

- gemeenschapskracht: wanneer inwoners met en voor elkaar verantwoordelijkheid nemen.

- natuurlijke personen: een groep van individuen/ actieve inwoners zonder rechtspersoonlijkheid. Dit als tegenhanger van een rechtspersoon zoals een stichting, een vereniging of vennootschap.

- sociale basis: bestaat uit wat inwoners zelf met en voor elkaar doen, wat vrijwilligersorganisaties doen en wat (vrijwilligers)organisaties doen die een brugfunctie vervullen tussen informele en formele zorg (door 1e en 2e lijns organisaties op het gebied van preventie en gespecialiseerde zorg).

- vrijwillige inzet: werk dat onbetaald en onverplicht verricht wordt ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen, in enig georganiseerd verband.

- vrijwilligersorganisatie: een organisatie waarvan de activiteiten voor een groot deel door in beginsel onbetaalde vrijwilligers wordt uitgevoerd.

- inclusiviteit/ inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen meetelt en waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten.

- eenjarige subsidie: subsidie voor het subsidietijdvak van een kalenderjaar.

- meerjarige subsidie: subsidie voor vier aaneengesloten kalenderjaren.

Zie voor andere relevante begrippen de Asv 2020: de Algemene subsidieverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2020.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling sterke sociale basis van vrijwilligersorganisaties

De gemeente Alphen streeft naar een sterke sociale basis van vrijwilligersorganisaties in de stad, de dorpen en de kernen. Deze organisaties raken met elkaar aan alle aspecten van het dagelijks leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, inclusiviteit, werk en inkomen, gezondheid, zorg en welzijn, wonen enzovoort. Een sterke sociale basis met vrijwilligersinzet bestaat uit actieve inwoners die zich vrijwillig inzetten voor elkaar, de buurt en de stad plus een basisinfrastructuur die daarop aansluit. Daarnaast is zorg (bijvoorbeeld van Tom in de Buurt of GO! of de aanvullende zorg) beschikbaar voor wie dat nodig heeft. Dit samenspel tussen de basisinfrastructuur en wat inwoners en (vrijwilligers)organisaties in de sociale basis bijdragen, dienstverlening en zorg willen we verder versterken en verbeteren.

Deze subsidieregeling faciliteert activiteiten die bijdragen aan de volgende doelen:

a. veerkrachtige buurtgemeenschappen waarin iedereen zich thuis voelt en prettig samenleeft door een stevige en inclusieve samenleving;

b. persoonlijke ontplooiing en talentontwikkeling;

c. veerkrachtige gezinnen en een gezond opvoedklimaat in de wijk/buurt;

d. inwoners in een kwetsbare situatie kunnen meedoen.

Deze subsidieregeling richt zich specifiek op het ondersteunen en mogelijk maken van vrijwillige inzet en zorg voor elkaar, het versterken van gemeenschapskracht en het faciliteren van organisaties met een sterk netwerk in de leefwereld van kwetsbare inwoners. We kunnen bovengenoemde doelen alleen bereiken met de actieve betrokkenheid van vrijwilligers en inwoners.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager en aanvraagtermijn

1. De subsidie kan worden aangevraagd door:

• een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

• een groep inwoners (meerdere natuurlijke personen).

2. Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Asv 2020, ingediend uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het betreffende subsidietijdvak, tenzij het college daarover anders beslist.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

De gemeenteraad stelt jaarlijks in de gemeentelijke begroting een subsidieplafond vast. 2025 is het eerste jaar waarvoor dit van toepassing is.

Artikel 5a Subsidiabele activiteiten en leidende principes

De gemeente subsidieert activiteiten die (grotendeels) tot stand komen door vrijwillige inzet en die zich in de sociale basis van de gemeente Alphen aan den Rijn richten op:

A. Het versterken van de lokale samenleving (Wijk, buurt) door middel van activiteiten gericht op ontmoeting, belangenbehartiging en betrokkenheid, welzijn en veiligheid van bewoners.

B. Zorg met en voor elkaar door middel van:

Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden en/of beter kunnen meedoen. Hierbij geven we prioriteit aan vrijwillige hulp en ondersteuning die gericht is op één of meer van de volgende gebieden:

• voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;

• Voorkomen van uitsluiting en discriminatie;

• voorkomen en bestrijden van armoede en schulden, waaronder hulp bij financiën en administratie;

• praktische ondersteuning (boodschappen, klussen in en om huis);

• inzet in en rond het gezin ten behoeve van de opvoeding en het gezond opgroeien;

• het ondersteunen van (jonge) mantelzorgers;

• kinderen en jongeren stimuleren om zich breed te ontwikkelen ter bevordering van gelijke kansen, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen hetgeen er op school en in de buurt gebeurt.

C. Het vinden van inwoners die nog niet zelfstandig hun weg weten te vinden in de samenleving, hen tijdelijk ondersteunen en hen zo nodig verbinden aan een organisatie uit de (aanvullende) zorg.

C. In Alphen aan den Rijn werken alle organisaties volgens een aantal leidende principes . De subsidieaanvrager hanteert bij het uitvoeren van de activiteiten deze leidende principes:

• Leefwereld centraal: de inwoner in het dagelijks leven staat centraal en het start bij de inwoner

• Samen doen wat nodig is: slim maatwerk bieden aan de hand van de vraag en in aanvulling op het eigen netwerk van mensen.

• Streven naar eenvoud: de inhoud is leidend, niet het systeem, flexibiliteit op de inhoud, lage administratieve lasten.

• Uitgaan van mogelijkheden: aansluiten bij wat inwoners en zijn/haar omgeving zelf kunnen vanuit preventieve activiteiten.

• Zo nabij mogelijk: ondersteuning beschikbaar in de eigen buurt en sociale basisinfrastructuur en in aansluiting op de inwoners en de omgeving daar omheen.

Artikel 5b: Verplichtingen bij de uitvoering van de activiteiten:

• Activiteiten worden (grotendeels) door vrijwilligers uitgevoerd.

• Indien er een inzet is van betaalde krachten, dan moet deze ondersteunend zijn aan de inzet van vrijwilligers: betaalde krachten coördineren, trainen, begeleiden, werven.

• Indien activiteiten uitgevoerd worden waarmee een functie wordt vervuld richting (aanvullende) zorg kan uitvoering door een professional plaatsvinden. Financiering daarvan valt in principe niet onder deze subsidieregeling.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Aan de subsidieaanvraag wordt een aantal eisen gesteld.

1. Het format voor een subsidieaanvraag op basis van deze subsidieregeling staat op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. De organisatie gebruikt het op de aanvraag van toepassing zijnde format. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal gedaan worden.

2. De subsidieaanvraag bestaat uit:

A) Een activiteitenplan waarin de subsidieaanvrager de volgende vragen beantwoordt:

1. Wat gaat u wanneer, waar en voor wie doen?

2. Wat wilt u bereiken en wat levert het de inwoners op? Wat is uw ervaring met deze activiteiten en hoe weet u dat er behoefte is aan uw activiteiten?

3. Hoeveel inwoners wilt u bereiken en hoe bereikt u hen?

4. Op welke manier dragen de activiteiten bij aan de doelen van de gemeente voor een sterke sociale basis? (zie artikel 2 van deze subsidieregeling)

5. Hoe en met welke organisaties of inwoners(-groepen) werkt u samen?

6. Met hoeveel vrijwilligers en met hoeveel professionele medewerkers voert u de activiteiten uit?

7. Hoe ondersteunt u de vrijwilligers, oa met bijscholing?

8. Hoe zorgt u voor de veiligheid van vrijwilligers en hulpvragers? (bijvoorbeeld met een Verklaring omtrent het Gedrag; deze is bij het werken met kinderen verplicht)

9. Op welke manier brengt u de resultaten in kaart en evalueert u hoe inwoners, vrijwilligers en samenwerkingspartijen de geboden activiteiten waarderen?

B) Een sluitende begroting, met de kosten en inkomsten per activiteit. In de begroting maakt de aanvrager inzichtelijk hoe iedere activiteit is opgebouwd. Bij een meerjarenaanvraag voegt de aanvrager voor elk subsidiejaar een sluitende begroting bij, waarbij inzicht wordt gegeven in:

1. personeelskosten, inclusief eventueel inhuur;

2. organisatiekosten/ activiteitenkosten;

3. huisvestingskosten (als uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn, bv vanuit het welzijnsaccommodatiebeleid)

4. kosten voor overhead;

5. inkomsten: gesplitst in subsidie gemeente en overige inkomsten (bv inkomsten uit (ver)huur, deelnemersbijdragen, oa voor consumpties, fondsen).

3. De subsidieaanvraag wordt ondertekend door een of meer bevoegde personen.

Artikel 7 Hoogte en maximum van de subsidie vrijwilligersinzet sociale basis

1. Een subsidie bedraagt nooit meer dan het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd. Er wordt geen subsidie verleend als er op basis van een andere regeling subsidie kan worden aangevraagd.

2. Alleen de voor de activiteiten noodzakelijke kosten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De subsidie is aanvullend op de eigen inkomsten van de organisatie.

3. Een subsidieverlening op basis van deze subsidieregeling van een vrijwilligersorganisatie in de sociale basis, al dan niet met professionele ondersteuning, bedraagt maximaal € 25.000 per jaar.

4. Een organisatie kan een eenjarige of een meerjarige subsidie aanvragen. Als een organisatie voor een meerjarige subsidie in aanmerking wil komen, dan moet dat duidelijk in de subsidieaanvraag aangegeven worden. Een meerjarige subsidie geldt voor 4 jaar; daarbij moet voor elk jaar een begroting toegevoegd worden.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen, worden beoordeeld op grond van de te verwachten maatschappelijke en publieke waarde. We hanteren hierbij de publieke waardendriehoek:

• legitimiteit (hoe maakt het initiatief het verschil in de samenleving?);

• betrokkenheid (in hoeverre bestaat er draagvlak?);

• rendement (wat levert het op/ hoe gaan we zo goed mogelijk om met schaarse middelen?).

Om de maatschappelijke waarde te kunnen beoordelen worden de aanvragen op basis van de volgende criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken.

1.’Legitimiteit’:

• de mate waarin de aanvraag bijdraagt aan de subsidiedoelen;

• de mate waarin de aanvraag en uw activiteiten zijn afgestemd op de reeds bestaande activiteiten van zorg- en welzijnsorganisaties en (andere) initiatieven in de sociale basis en elkaar versterken;

• de mate waarin de organisatie aantoonbare ervaring heeft met de uitvoering van deze activiteiten;

• de mate waarin de organisatie samenwerkt en samen leert met organisaties en initiatieven in het sociaal domein.

2. ‘Betrokkenheid’:

• de mate waarin de organisatie de behoefte aan de activiteiten onderbouwt en deze aanvullend zijn op wat er al is;

• de mate van inclusiviteit van de activiteit/ de mate waarin iedereen kan meedoen;

• de mate van continuïteit in de uitvoering. Het voortzetten van en voortbouwen op bestaande waardevolle activiteiten krijgt voorrang boven nieuwe aanvragen. Dit vraagt wel van betreffende organisaties en initiatieven om met hun activiteiten in te blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en trends.

• Ook is er jaarlijks financiële ruimte voor nieuwe initiatieven die een vernieuwend karakter hebben en goed aansluiten bij de vraag uit de buurt/

wijk/ stad (zie artikel 4);

• de mate van kennis van en betrokkenheid bij de buurt/wijk/stad;

• de spreiding van de aanvragen over de dorpen en de stad in relatie tot de behoefte in de buurt en in de stad; we willen voorkomen dat er dubbelingen ontstaan.

3.Rendement:

• de prijs/kwaliteitverhouding: we hanteren hierbij geen vaste normen, maar bekijken hoe de omvang, aard en het bereik van de activiteiten zich verhouden tot de opgevoerde kosten;

• de mate waarin de activiteiten ook uit andere bronnen gefinancierd worden;

• de verhouding tussen vrijwillige inzet en betaalde inzet.

4. Aanvragen voor meerjarige subsidies worden aanvullend beoordeeld op:

• De mate waarin aannemelijk is gemaakt dat de aangevraagde activiteiten relevant blijven in de aangevraagde periode;

• De organisatorische en financiële stabiliteit van de organisatie.

Artikel 9 Besluitvorming

1. Het college voorziet in een gelijktijdig beoordings-en beslissingsproces op aanvragen om subsidie op basis van deze regeling.

2. De aanvragen van vrijwilligersorganisaties, waarop niet afwijzend is beslist, worden beoordeeld op basis van de in artikel 8 genoemde criteria. Bij de besluitvorming over de toekenning van de subsidie wordt de volgende procedure gehanteerd:

• De tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de in artikel 8 benoemde criteria beoordeeld en vervolgens met elkaar vergeleken. Hiervoor wordt een scoreformulier gebruikt waarbij er minimaal 0 en maximaal 3 punten per onderdeel verkregen kunnen worden.

• Het maximumaantal te behalen punten bedraagt 36 punten bij een eenjarige subsidie en 42 punten bij een meerjarige subsidie.

3. Het bedrag van het subsidieplafond wordt in eerste instantie op basis van de onderstaande formule onder de aanvragers verdeeld, waarin wordt verstaan onder:

A: de behaalde score

B: de maximale score

C: het percentage van het aangevraagde subsidiebedrag dat wordt toegekend: (A/B) =C

4. Indien bij toepassing van het derde lid het subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden, worden de op grond van dat lid in eerste instantie toegekende bedragen verlaagd met een gelijk percentage.

5. Indien in enig subsidietijdvak een beschikbaar bedrag resteert, kan het college dat bedrag toevoegen aan het budget voor initiateen van datzelfde subsidietijdvak.

6. Geen subsidie wordt verleend voor een aanvraag met een totaalscore van minder dan 12 punten bij een eenjarige subsidie en minder dan 15 punten bij een meerjarige subsidie.

7. In uitzonderlijke situaties kan het college beslissen een subsidieaanvraag onder een ander beoordelingskader te laten vallen dan deze subsidieregeling.

8. De Asv 2020 is van toepassing, tenzij hier in de subsidieregeling uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2025 en wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling vrijwilligersinzet sociale basis Gemeente Alphen aan den Rijn 2025’.

Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Alphen aan den Rijn in de vergadering van d.d. 12 september 2023.

Ondertekening

de secretaris, de burgemeester,

K. van Veen mr. drs. J.W.E. Spies