Reglement werkgroep toegankelijkheid Heemstede 2023

Geldend van 23-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2023

Intitulé

Reglement werkgroep toegankelijkheid Heemstede 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het VN Verdrag handicap,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Reglement werkgroep toegankelijkheid Heemstede 2023

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 • b.

  gemeente: de gemeente Heemstede;

 • c.

  werkgroep toegankelijkheid: een onafhankelijk orgaan bestaande uit personen die de belangen behartigen van inwoners met een beperking (waaronder lichamelijke-, verstandelijke-, cognitieve-, meervoudige- en zintuigelijke beperkingen);

 • d.

  wethouder: wethouder met de portefeuille Inclusieve samenleving;

 • e.

  Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2 Taken

 • 1. De werkgroep behartigt de belangen van Heemsteedse inwoners met een beperking (zie artikel 1b), zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

 • 2. De werkgroep wordt bij zoveel mogelijk projecten van de gemeente, waar toegankelijkheid een thema is, betrokken.

 • 3. De leden van de werkgroep onderhouden een relatie met betrokken organisaties en de doelgroep die zij vertegenwoordigen.

 • 4. De werkgroep behandelt geen klachten van en/of betrekking hebbend op individuen.

Artikel 3 Leden

 • 1. De werkgroep bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden en bestaat uit inwoners van de gemeente Heemstede.

 • 2. Leden nemen op persoonlijke titel zitting in de werkgroep en niet als vertegenwoordiger van een organisatie.

 • 3. De werkgroep maakt ook gebruik van zogenaamde ‘satellietleden’. Deze leden zijn formeel geen lid, maar verrichten soms werkzaamheden voor de werkgroep.

 • 4. Het lidmaatschap van de werkgroep is onverenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de gemeenteraad;

  • b.

   een aanstelling bij de (regio)gemeente(n);

  • c.

   (betaalde) werkzaamheden bij een organisatie die binnen de regio Zuid-Kennemerland professionele activiteiten uitvoert op het terrein van de Wmo en specifiek op het gebied van toegankelijkheid.

 • 5. De leden van de werkgroep benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

 • 1. Het college (her)benoemt en ontslaat de leden van de werkgroep toegankelijkheid.

 • 2. Nieuwe leden van de werkgroep worden (her)benoemd op voordracht van de werkgroep.

 • 3. Nieuwe leden krijgen een proeftijd van drie maanden.

 • 4. De werkgroep streeft ernaar zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature een nieuw lid te werven.

 • 5. Wanneer het college besluit de (her-)benoeming van een voorgedragen lid van de werkgroep niet over te nemen, zal zij dit schriftelijk motiveren aan de werkgroep.

 • 6. De zittingsduur van de leden is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor telkens weer 4 jaar.

Artikel 5 Financiën en (onkosten)vergoeding

 • 1. De werkgroep wordt gefaciliteerd door ambtelijke en financiële ondersteuning van de gemeente.

 • 2. Het beschikbare budget is maximaal € 3.000,- per kalenderjaar en wordt uitbetaald op declaratiebasis.

 • 3. Reiskosten worden vergoed op basis van een declaratieoverzicht openbaar vervoer of conform de maximale onbelaste vergoeding per kilometer van de Belastingdienst voor het reizen met eigen auto.

 • 4. De gemeente vergoedt alleen onkosten (inclusief reiskosten) die de leden hebben moeten maken voor het functioneren van de werkgroep.

 • 5. De onkostenvergoeding inclusief reiskosten, bedraagt maximaal € 250,- per kalenderjaar en wordt voldaan uit het beschikbare budget.

 • 6. Er dient jaarlijks, voor 1 maart van het daarop volgende kalenderjaar, een financiële en inhoudelijke verantwoording te worden aangeleverd bij de ondersteunend ambtenaar van de gemeente.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lidmaatschap onverenigbaar is geworden op grond van artikel 3, vierde lid, van dit reglement;

  • c.

   bij aantoonbaar niet functioneren;

 • 2. Indien een lid op eigen verzoek zijn lidmaatschap tussentijds wil beëindigen, neemt het lid hierbij een opzegtermijn van twee maanden in acht.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1. De werkgroep vergadert in principe elf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 2. De voorzitter zit deze vergaderingen voor.

 • 3. De werkgroep vergadert minimaal één keer per jaar met de wethouder en de ondersteunend ambtenaar.

 • 4. Met de ondersteunend ambtenaar zijn minimaal vijf contactmomenten per jaar.

 • 5. De werkgroep stelt de conceptagenda voor de vergadering, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, op in overleg met de voorzitter. De definitieve agenda wordt steeds bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

 • 6. Van de vergadering als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, maakt de werkgroep een verslag dat in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling wordt aangeboden, waarna het ook beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college, na de werkgroep te hebben geraadpleegd.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 mei 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Reglement Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 5 september 2023