Subsidieregeling Kansrijke Start 2024 gemeente Apeldoorn

Geldend van 22-09-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Kansrijke Start 2024 gemeente Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

Overwegende dat

Landelijk het actieprogramma Kansrijke Start is opgezet om te stimuleren dat in alle gemeenten in Nederland lokale coalities ontstaan en dat er vanaf 2023 landelijk middelen vrijgemaakt zijn voor de inzet van Kansrijke Start.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Kansrijke Start gemeente Apeldoorn

Artikel 1 Algemene bepalingen en begripsomschrijvingen

 • 1. Tenzij in deze subsidieregeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Asv.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

  • d.

   de-minimisverklaring: verklaring als bedoeld in de verordening (EU) N1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de-minimissteun;

  • e.

   gemeente: gemeente Apeldoorn;

  • f.

   inwoners in een kwetsbare situatie: (aanstaande) ouders woonachtig in de gemeente Apeldoorn, waarbij sprake is van twee of meer van onderstaande kwetsbaarheden:

   • 1°.

    laag sociaaleconomische status: laag opleidingsniveau, armoede, werkloosheid, criminaliteit en/of wonen in een ongunstige buurt;

   • 2°.

    gezinssamenstelling en opvoeding: alleenstaand ouderschap, tienermoederschap, zwakke opvoedvaardigheden, relatieproblemen en/of huiselijk geweld;

   • 3°.

    gezondheid van ouders: langdurige aandoening of handicap, emotionele-, psychosociale- en/of verslavingsproblemen.

  • g.

   organisatie: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die werkzaam is op het gebied van zorg, ondersteuning en/of welzijn.

Artikel 2 Doelstelling en doelgroep

 • 1. Deze subsidieregeling heeft als doelstelling om initiatieven te subsidiëren die ervoor zorgen dat meer kinderen een kansrijke start hebben. De kansrijke start wordt verwezenlijkt door een betere samenwerking tussen het medische en sociale domein, het creëren van een bewuste en gezonde zwangerschap en het creëren van sterk en veilig ouderschap.

 • 2. Het gaat om initiatieven ten behoeve van inwoners in Apeldoorn in een kwetsbare situatie met een kinderwens, die een kind verwachten en/of die één of meer kinderen hebben in de leeftijd van 1 tot en met 1.000 dagen.

 • 3. De initiatieven worden uitgevoerd door organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, ondersteuning en/of welzijn.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en subsidievereisten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor één of meer activiteiten die zich richten op één of meer van de volgende fasen en subdoelen:

  • a.

   voor de zwangerschap: inwoners in een kwetsbare situatie goed voorbereiden op de zwangerschap en het voorkomen van ongeplande en onbedoelde zwangerschappen;

  • b.

   tijdens de zwangerschap: het eerder signaleren van medische en sociale problemen bij en het bieden van juiste hulp aan inwoners in een kwetsbare situatie;

  • c.

   na de geboorte: inwoners in een kwetsbare situatie beter toerusten voor het ouderschap en de opvoeding en het voorkomen van uithuisplaatsing en onder toezicht plaatsing van baby’s en jonge kinderen.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de activiteiten hebben betrekking op één of meer van bovenstaande fasen en subdoelen;

  • b.

   de activiteiten zijn gericht op inwoners in een kwetsbare situatie zoals omschreven in artikel 1 lid 2 sub f en artikel 2 lid 2 van deze subsidieregeling;

  • c.

   de activiteiten richten zich op preventie;

  • d.

   de activiteiten vinden plaats in de gemeente Apeldoorn;

  • e.

   de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten zijn partner of verklaren partner te worden van de Coalitie Kansrijke Start.

Artikel 4 Aanvraagperiode

Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 2 oktober 2023 tot en met 15 november 2023.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond voor de tenderperiode vast op € 120.000,-.

 • 2. Het college stelt het in het eerste lid genoemde subsidieplafond vast onder voorbehoud van vaststelling van de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) door de gemeenteraad.

Artikel 6 Verdeelcriteria

 • 1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen, die aan de subsidievereisten genoemd in artikel 3 van deze subsidieregeling voldoen, het vastgestelde subsidieplafond genoemd in het artikel 5 lid 1 te boven gaan, maakt het college voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

   De activiteit wordt uitgevoerd door twee of meer coalitiepartners, bij voorkeur uit verschillende werkvelden (wegingsfactor 3);

  • b.

   De activiteit is een erkende interventie, zoals opgenomen op loketgezondleven.nl van het RIVM of de databank effectieve interventies van het NJI (wegingsfactor 2);

  • c.

   De activiteit is een voortzetting van en/of bouwt voort op bestaande activiteiten (wegingsfactor 1);

  • d.

   De mate waarin de activiteit vernieuwend en innovatief is en een goede onderbouwing heeft waarom deze activiteit effectief zou kunnen zijn (wegingsfactor 1);

  • e.

   De mate waarin de activiteit een collectief karakter heeft (wegingsfactor 3);

  • f.

   Het rendement, dat wil zeggen de omvang, aard en het bereik, van de activiteit, verhoudt zich tot de opgevoerde kosten (wegingsfactor 2);

  • g.

   De mate waarin de activiteit gebruik maakt van de inzet van ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers (wegingsfactor 2).

 • 2. Per criterium zoals genoemd in het eerste lid kunnen 0-4 punten worden gehaald, waarbij geldt: 0: onvoldoende, 1: matig, 2: voldoende, 3: goed, 4: uitstekend. De aanvragen worden gehonoreerd op basis van de rangschikking.

 • 3. Indien er een gelijke totaalscore ontstaat, wordt van deze subsidieaanvragen de subsidieaanvraag met de meest behaalde punten op de criteria met de hoogste wegingsfactor aangemerkt als de hoogste in rangorde. De aanvraag kan worden geweigerd wanneer er niet minstens een voldoende behaald wordt.

Artikel 7 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 25.000,- per aanvraag.

Artikel 8 Aanvragers en aanvraagvereisten

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door een organisatie zoals omschreven in artikel 1 lid 2 sub g van deze subsidieregeling. Deze organisatie is partner of verklaart partner te worden van de Coalitie Kansrijke Start. Dit blijkt uit ondertekening van de intentieverklaring.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld digitaal formulier en gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   de gegevens zoals omschreven in artikel 7 lid 2 van de Asv;

  • b.

   aanvullend op a, een begroting waarin duidelijk is opgenomen dat, indien van toepassing, voor dezelfde activiteiten reeds een deel financiering is verstrekt of wordt verstrekt van andere organisaties met openbaar/publiek gezag of private organisaties of personen;

  • c.

   een beschrijving voor welke fase(n) en subdoel(en) zoals omschreven in artikel 3 lid 1 van deze subsidieregeling de subsidie wordt aangevraagd;

  • d.

   een beschrijving van de verwachte resultaten en het verwachte bereik onder inwoners;

  • e.

   een aantoonbare onderbouwing dat de activiteiten voorzien in een behoefte en passen binnen het integrale aanbod;

  • f.

   een aantoonbare onderbouwing van de (te verwachten) effectiviteit van de activiteiten;

  • g.

   als de aanvrager een onderneming betreft die economische activiteit(en) verricht: een volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende de-minimisverklaring;

  • h.

   indien meerdere organisaties een gezamenlijke aanvraag doen een ondertekende samenwerkingsverklaring;

  • i.

   indien de organisatie nog geen partner is van de Coalitie Kansrijke Start, een ondertekende intentieverklaring.

Artikel 9 Subsidiabele kosten en niet subsidiabele kosten

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   personele kosten van personen die de activiteit(en) gaan uitvoeren;

  • b.

   activiteitenbudget tot een maximum van € 1.500,-;

  • c.

   huisvestingskosten die geheel en rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de subsidiabele activiteit.

 • 2. In afwijking van het eerste lid komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor ureninzet van leden of vrijwilligers;

  • b.

   kosten voor representaties, reis- en/of verblijfkosten;

  • c.

   kosten die vanuit andere budgetten worden bekostigd;

  • d.

   kosten met betrekking tot reguliere werkzaamheden;

  • e.

   kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan het uitvoeren van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • f.

   huisvestingskosten die niet rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de subsidiabele activiteit.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als:

 • a.

  voor de activiteiten in het project reeds subsidie is of wordt verstrekt op grond van deze (of een andere) subsidieregeling;

 • b.

  de aanvraag betrekking heeft op reguliere activiteiten van de aanvrager(s);

 • c.

  het subsidieplafond wordt overschreden;

 • d.

  de activiteiten niet in de gemeente Apeldoorn worden uitgevoerd;

 • e.

  de activiteiten onvoldoende bijdragen aan de doelstellingen van deze subsidieregeling;

 • f.

  de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet aansluiten op het landelijke actieprogramma Kansrijke Start;

 • g.

  de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben;

 • h.

  de activiteiten geen aantoonbare bijdrage leveren aan het integrale aanbod;

 • i.

  de aanvrager niet voldoet aan de in deze subsidieregeling gestelde eisen.

Artikel 11 Termijn voor het beslissen op de aanvraag

Het college neemt binnen acht weken na de afloop van de aanvraagperiode een beslissing.

Artikel 12 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Het college verstrekt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Het college betaalt het voorschot in termijnen, waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

Artikel 13 Intrekking van de subsidieverlening

Het college kan de verleningsbeschikking intrekken als de activiteiten niet binnen zes maanden na subsidieverlening zijn gestart.

Artikel 14 Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1. De subsidieontvanger dient vóór 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteiten zijn uitgevoerd een verzoek tot subsidievaststelling in.

 • 2. Het verzoek tot subsidievaststelling wordt ingediend op een daarvoor door het college ter beschikking gesteld digitaal formulier en gaat vergezeld van:

  • a.

   een opgave van het aantal bereikte inwoners uit de doelgroep;

  • b.

   een activiteitenverslag met een beschrijving van de resultaten en zo mogelijk de effecten;

  • c.

   een overzicht van de besteding van de subsidie. Dit overzicht moet op dezelfde wijze zijn ingericht als de bij de aanvraag tot subsidie ingediende begroting.

  • d.

   indien van toepassing, een rapportage over de subsidieverlichtingen zoals deze in het subsidiebesluit zijn opgenomen

 • 3. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde activiteiten en de daadwerkelijk gemaakte kosten tot maximaal de hoogte van de verstrekte subsidie.

Artikel 15 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor de uitvoering van deze subsidieregeling, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 17 (hardheidsclausule), aan het afdelingshoofd Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen in deze subsidieregeling buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het doel van de regeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Kansrijke Start gemeente Apeldoorn.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 12 september 2023.

Toelichting

Toelichting

Algemeen deel

In september 2018 is het landelijke actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd vanuit de overtuiging dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient. Het actieprogramma Kansrijke Start zet daarom via het stimuleren en faciliteren van lokale coalities Kansrijke Start in elke gemeente in op het versterken van de samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein onderling en het informeel netwerk. De gemeente Apeldoorn draagt hier graag aan bij.

De eerste 1.000 dagen van een kinderleven zijn bepalend voor de rest van zijn leven. Een kansrijke start is dus voorwaarde om tot bloei te kunnen komen. Ouders vormen daarin de belangrijkste schakel. Door te zorgen voor bewust ouderschap, een gezonde zwangerschap en sterk ouderschap willen we als gemeente samen met onze partners uit het sociale en medische domein bijdragen aan deze Kansrijke Start. In onze aanpak richten we ons met name op inwoners in een kwetsbare situatie. We willen dat inwoners met een kinderwens weten wat het betekent de verantwoordelijkheid voor een kind te dragen. Zodat ze bewust de keuze maken om in deze fase van hun leven wel of niet zwanger te worden. Ook willen we dat aanstaande ouders zich bewust zijn van het belang van gezond eten en goed bewegen voor het ongeboren kind. Dit geldt ook voor het voorkomen van stress door financiële vragen, ziekte of huisvestingsproblemen. Verder willen we ouders met jonge kinderen die in een kwetsbare situatie verkeren ondersteunen in hun ouderschap. Zodat het gezin voldoende draagkracht heeft om met de vragen van het leven om te gaan. Het hebben van een stevig netwerk draagt daar aan bij.

Samenwerking tussen het medische en sociale domein is van belang om vraagstukken die in gezinnen spelen tijdig te signaleren en goed te kunnen verwijzen. Gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgers en jeugdverpleegkundigen en -artsen moeten zicht krijgen op de mogelijkheden van ondersteuning binnen het sociale domein.

In 2021 zijn in Apeldoorn de handen ineen geslagen en een is intentieverklaring opgesteld waarin de partners van de lokale Coalitie Kansrijke Start een aantal gezamenlijke uitgangspunten hebben vastgelegd, te weten:

 • we betrekken ouders/opvoeders bij de ontwikkeling van onze aanpak en zetten de wensen en behoeften van de (toekomstige) ouders en hun gezinsnetwerk centraal;

 • we gaan in dialoog met opvoeders, ondersteunen vraaggericht en aanvullend op eigen vermogen en dat van familie, vrienden en buren;

 • we leveren een bijdrage in de ontwikkeling van het hele traject van ondersteuning vóór, tijdens en na de zwangerschap;

 • we stellen hiervoor middelen en mensen beschikbaar en stimuleren het benutten van elkaars kennis en netwerk;

 • we gaan voor het leggen van slimme verbindingen en versterken bestaande initiatieven. Waar nodig worden nieuwe initiatieven opgezet;

 • we richten ons primair op de (ongeboren) kinderen en ouders/opvoeders in Apeldoorn. We delen onze opbrengsten in de regio en werken waar nodig op regionaal niveau samen.

Van organisaties die subsidie aanvragen op basis van deze regeling verwachten we dat ze zich aansluiten bij de Coalitie en bovenstaande uitgangspunten onderschrijven.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Waar begrippen niet zijn omschreven is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn en/of de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 2

Een verdere toelichting van het doel staat hierboven onder ‘Algemeen deel’.

Artikel 3

Deze subsidieregeling richt zich specifiek op activiteiten in de drie opgenomen fasen van de zwangerschap en de subdoelen. De uiteindelijke doelgroep zijn de inwoners in een kwetsbare situatie met een kinderwens, die ouder worden en/of ouder zijn van één of meer jonge kinderen. De activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, richten zich op het verminderen van risicofactoren en versterken van beschermende factoren rond de zwangerschap en het ouderschap. Denk hierbij aan:

 • activiteiten die zich richten op het verminderen van risicofactoren die stress veroorzaken, zoals psychische problemen, financiële problemen, relatieproblemen, huisvestingsproblemen en hechtingsproblemen en/of;

 • activiteiten die zich richten op het bevorderen van beschermende factoren, zoals warmte en aandacht van ouders voor hun kind, praktische en emotionele steun van het sociale netwerk, bereidheid van ouders om hulp te accepteren, zelfvertrouwen, zelfwaardering en sociale competenties van ouders.

Artikel 6

In het geval het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, worden de aanvragen beoordeeld op basis van de in dit artikel genoemde criteria. Ieder criterium heeft naar gelang het belang dat de gemeente hieraan hecht een wegingsfactor op een schaal van 1 tot 3. Bij de beoordeling van de mate waarin de aanvraag aan het criterium voldoet, krijgt de aanvraag een score op een schaal van 1 tot 4. De aanvragen met de hoogste totaalscores worden gehonoreerd totdat het subsidieplafond is bereikt.

Onder a.: een van de doelen van Kansrijke Start is het bevorderen en versterken van de samenwerking in de keten van geboortezorg, maar vooral tussen het medische en sociale domein. De samenwerking moet blijken uit een door alle samenwerkende partners gezamenlijk ondertekende samenwerkingsverklaring. Van alle organisaties in het samenwerkingsverband is een ondertekende intentieverklaring bij de aanvraag gevoegd, voor zover zij nog geen partner zijn.

Onder b.: een overzicht van erkende interventies is te vinden op: https://www.nji.nl/interventies en https://www.ncj.nl/interventies/.

Onder e.: een belangrijke factor die de veerkracht van gezinnen versterkt, is het hebben van een sociaal netwerk. Door deelname aan collectieve activiteiten leren inwoners van elkaar én leren ze elkaar kennen. Collectieve interventies kunnen daarom ook interventies zijn die niet specifiek op de inwoners in een kwetsbare situatie zijn gericht.

Onder g.: ervaringsdeskundigheid is een mooie aanvulling op professionele deskundigheid. We moedigen het inzetten van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers aan.

Artikel 8

Lid 1: Organisaties die zich willen inzetten voor een Kansrijke Start moeten bereid zijn de intentieverklaring te ondertekenen en het gedachtengoed van Kansrijke Start onderschrijven. Dit betekent dat zij deelnemen aan de bijeenkomsten van de Denktank Kansrijke Start en hun medewerkers scholen in het voeren van het goede gesprek over lastige onderwerpen als kinderwens, armoede, schulden, huiselijk geweld etc. Verder brengen zij de ontwikkelingen rond Kansrijke Start onder de aandacht van hun medewerkers door het verspreiden van de nieuwsbrief.

Lid 2 onder a.: Hier wordt bedoeld: een beschrijving van activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, een beschrijving van de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten.

Lid 2 sub g is alleen van toepassing op ondernemingen die (een) economische activiteit(en) verricht(en) en bedoeld is om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen. Als de aanvrager een onderneming is dan moet er een de-minimisverklaring worden ingevuld. De aanvrager kan dan alleen voor subsidie in aanmerking komen als uit die de-minimisverklaring blijkt dat in het jaar van de aanvraag en de twee daaraan voorafgaande kalenderjaren niet meer dan € 200.000 aan de-minimissteun is ontvangen. De bedoelde verklaring is te vinden op:

https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2018/02/Voorbeeldverklaring-de-minimis-2016.pdf.

Lid 2 onder h: als 2 of meer organisaties een gezamenlijke aanvraag doen, blijkt dit uit een door alle partijen ondertekende samenwerkingsverklaring. Partijen zorgen onderling voor één contactpersoon voor de gemeente. De subsidie wordt in principe aan deze contactpersoon overgemaakt. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de totale verantwoording aan de gemeente, zowel inhoudelijk als financieel.

Lid 2 onder i: organisaties die subsidieaanvragen en nog geen lid zijn van de Coalitie sturen een ondertekend exemplaar van de intentieverklaring van de lokale Coalitie mee. U vindt de intentieverklaring op: https://www.apeldoorn.nl/college-van-b-en-w/bestuurlijke-thema-s/kansrijke-start/intentieverklaring-coalitie-kansrijke-start-apeldoorn

Artikel 9

Lid 1 onder b.: het activiteitenbudget is bedoeld voor de noodzakelijke kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van werkbladen of -boeken, gebruik van softwareprogramma’s of andere materialen.

Lid 1 onder c.: Huisvestingskosten zijn alleen subsidiabel wanneer deze kosten geheel en rechtstreeks zijn te relateren aan de activiteit en noodzakelijk zijn om de activiteit uit te kunnen voeren. Te denken is aan de kosten van een locatie waarin de activiteit plaats vindt (bijvoorbeeld de zaalhuur van een locatie gedurende de tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden).

Lid 2 sub f: Huisvestingskosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de activiteit, zoals bijvoorbeeld kosten die zijn toe te rekenen aan kantoorhuisvesting, zijn niet subsidiabel.

Artikel 10

Onder a. Als er subsidie voor activiteiten wordt aangevraagd die (de gemeente) al financiert of waarvoor vanuit andere bronnen financiering mogelijk is, dan wordt de subsidie geweigerd. We beogen hiermee dat activiteiten die al bekostigd worden uit te sluiten, en activiteiten te financieren uit de meest passende financieringsstroom.

Artikel 13

Is aan een organisatie subsidie verstrekt, maar loopt door onvoorziene omstandigheden de uitvoering vertraging op, dan informeert de subsidieontvanger de gemeente hierover. Is de activiteit binnen 6 maanden niet gestart dan kan de gemeente de subsidie terugvorderen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

S. de Bruin

de burgemeester,

A.J.M. Heerts