Impuls Jongerencultuur 2023-2024

Geldend van 22-09-2023 t/m heden

Intitulé

Impuls Jongerencultuur 2023-2024

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten:

 • 1.

  de verdeelregel ‘Impuls Jongerencultuur 2023-2024’ vast te stellen;

 • 2.

  het subsidieplafond voor deze verdeelregel voor het jaar 2023 vast te stellen op € 579.800;

 • 3.

  het subsidieplafond voor deze verdeelregel voor het jaar 2024 vast te stellen op € 294.700;

 • 4.

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’ 2013- 2030 (2012.0016382)

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372)

 • Erfgoedvisie Haarlemmermeer ‘Erfgoed omarmen en beleven 2020-2030' (2020.0000051)

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103)

Doelstelling

Het doel van deze regeling is het versterken en ondersteunen van cultuurparticipatie onder jongeren. We willen een impuls geven aan initiatieven waarin jongeren deel kunnen nemen aan cultuur of zelf cultuur kunnen maken. Cultuurparticipatie onder jongeren is afgenomen tijdens de coronaperiode, terwijl we weten dat cultuurbeoefening juist een positief effect heeft op het welzijn.

Activiteiten

Het organiseren van een activiteit voor jongeren op het gebied van cultuur in de gemeente Haarlemmermeer.

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

 • De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

 • De maximaal te verlenen subsidie is € 80.000 per aanvraag. De maximaal te verlenen subsidie voor een aanvraag van een samenwerkingsverband is € 150.000.

 • De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten die in de subsidieaanvraag zijn begroot. Deze werkelijk gemaakte kosten zijn te relateren aan de gesubsidieerde activiteiten zoals die zijn uitgevoerd. Dit betekent dat niet begrote kosten (dus andersoortige kosten of hogere kosten dan begroot) gemaakt voor gesubsidieerde activiteiten niet worden meegenomen bij het besluit tot subsidievaststelling.

 • In het geval van een samenwerkingsverband kan de aanvraag worden ingediend door één penvoerder. Alle voorschotten en subsidiebedragen worden echter uitbetaald aan alle subsidieontvangers, dat wil zeggen aan alle deelnemers van het samenwerkingsverband, inclusief de penvoerder. Elke subsidieontvanger in het samenwerkingsverband ontvangt de subsidie voor de activiteiten die door de desbetreffende subsidieontvanger worden uitgevoerd.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. Indien het subsidieplafond wordt overschreden door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, stellen we de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Nadere definities/voorwaarden/toelichting/bijzonderheden

Definities

 • Cultuur: immaterieel cultureel erfgoed (inclusief volkscultuur), cultureel erfgoed, bibliotheken en media (fotografie, nieuwe media, literatuur) en de kunsten (amateurkunst, beeldende kunst, podiumkunsten).

 • Cultuurparticipatie: het deelnemen aan cultuur of het zelf maken van cultuur.

 • Jongeren: als primaire doelgroep van deze maatregel wordt bij jongeren gedacht aan de leeftijdscategorie 12 tot en met 27 jaar.

 • Nieuwe activiteit: een activiteit die anders is dan het al bestaande aanbod van de aanvrager.

 • Samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband is een rechtsvorm, behorende bij een georganiseerde groep waarin rechtspersonen of natuurlijke personen samenwerken voor een gemeenschappelijk doel of belang, maar waarbij die groep zelf niet in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten. Hiermee bedoelen we dat twee of meer organisaties of personen samenwerken in het organiseren van de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd. In een samenwerkingsverband moet altijd minimaal één rechtspersoon deelnemen.

 • Subsidiabele kosten: kosten die aantoonbaar direct verband houden met de organisatie en het publieksbereik van de activiteit.

 • Materiaalkosten: kosten voor de aanschaf of huur van producten die benodigd zijn om de activiteit(en) uit te voeren.

Voorwaarden

 • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle bij de activiteit(en) benodigde vergunningen.

 • De activiteiten zijn nieuw. De subsidie is niet bedoeld voor het voortzetten van (al dan niet gesubsidieerd) bestaand aanbod van de aanvrager.

 • De activiteiten zijn openbaar toegankelijk voor jongeren. Daarmee bedoelen we dat er geen deelnemersbijdrage wordt gevraagd voor de activiteit.

 • De aanvrager is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer.

 • De activiteit moet in 2023 of 2024 worden uitgevoerd in de gemeente Haarlemmermeer.

 • Materiaalkosten mogen maximaal 50% uitmaken van de totale aanvraagkosten. Materiaalkosten zijn enkel subsidiabel als er onderbouwd is dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit. De materialen moeten sober en doelmatig zijn.

 • Er kunnen per jaar per aanvrager maximaal twee subsidies verstrekt worden voor unieke activiteiten.

Beoordelingscriteria

 • Jongeren krijgen de gelegenheid actief of passief deel te nemen aan cultuur;

 • Jongeren organiseren de activiteit of worden betrokken bij de organisatie van de activiteit. Dit betekent dus dat organisaties die activiteiten voor jongeren willen organiseren, zonder de jongeren hierbij te betrekken, niet in aanmerking komen voor subsidie;

 • Onderdeel van de aanvraag is een onderbouwde toelichting op welke wijze de aanvrager verwacht dat de activiteit(en) zal/zullen bijdragen aan het welzijn van jongeren in Haarlemmermeer;

 • De activiteit is inclusief, daarmee bedoelen we dat deze plaatsvindt in een omgeving waarin alle deelnemende jongeren zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en veilig voelen.

 • Organisaties wijzen de deelnemers op hun bestaande aanbod.

 • Onderdeel van de aanvraag is een summier communicatieplan waarin organisaties aangeven op welke wijze zij jongeren bereiken en stimuleren om deel te nemen aan de activiteit(en).

Looptijd

Deze verdeelregel treedt de dag na publicatie in werking. Deze verdeelregel vervalt op 1 januari 2025.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,

Michiel Ruis

de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven