Regeling vervallen per 01-01-2024

Mandaat aanwijzen stemlokalen, instellen stembureaus en benoemen of aanwijzen van (reserve-) leden van het (gemeentelijk) stembureau Heemstede

Geldend van 28-09-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Mandaat aanwijzen stemlokalen, instellen stembureaus en benoemen of aanwijzen van (reserve-) leden van het (gemeentelijk) stembureau Heemstede

Voor de verkiezingen moeten stemlokalen worden aangewezen, stembureaus ingesteld en reserve- (gemeentelijke) stembureauleden benoemd en aangewezen. Deze procedure is voor elke verkiezing gelijk. Het college besluit de verschillende wettelijke aanwijzingen en benoemingen te mandateren aan de teamleider Publiekszaken.

Besluit B&W

De teamleider Publiekszaken te mandateren voor:

 • 1.

  Het aanwijzen van de locaties voor de stembureaus;

 • 2.

  Het instellen van de stembureaus;

 • 3.

  Het benoemen van de (plaatsvervangende-) leden van het stembureau;

 • 4.

  Het instellen van het gemeentelijk stembureau;

 • 5.

  Het benoemen van de (gemeentelijke) stembureauleden en plaatsvervangers;

 • 6.

  Het aanwijzen of benoemen van ondersteuners van het gemeentelijk stembureau;

Besluit burgemeester

De teamleider Publiekszaken te machtigen voor het tekenen van het overdrachtsdocument (model N5) bij de verkiezingen.

Wettelijke grondslag / Juridisch en beleidskader

Artikel J4, lid 1 Kieswet aanwijzen van locaties voor de stembureaus

Artikel E3, lid 1 Kieswet instellen van de stembureaus

Artikel E4, lid 1 Kieswet benoemen van de (plaatsvervangende-) leden van het stembureau

Artikel E7, lid 1 Kieswet instellen gemeentelijk stembureau

Artikel E8, lid 1 Kieswet benoemen van de (plaatsvervangende-) leden van het gemeentelijk stembureau.

Artikel Na6, lid 1 Kieswet aanwijzen of benoemen van ondersteuners van het gemeentelijk stembureau.

Artikel Na2, lid 1 Kieswet aanwijzen locatie zitting gemeentelijk stembureau en vaststellen dag en tijdstip waarop de werkzaamheden plaatsvinden.

Motivering

Bijna ieder jaar vinden er verkiezingen (gemeenteraads-, waterschaps-, en de provinciale staten verkiezingen) plaats. Het organiseren van deze verkiezingen neemt veel tijd in beslag. Een groot aantal van de werkzaamheden zijn bij iedere verkiezing hetzelfde, waaronder het aanwijzen van stemlokalen, instellen van stembureaus en het benoemen of aanwijzen van (reserve-) leden van het (gemeentelijk) stembureau. Om de organisatie soepel en voortvarend te laten verlopen is een mandaat gewenst voor bovengenoemde werkzaamheden.

Door de val het kabinet, moeten we in een krappe tijdsbestek de tweede kamer verkiezingen organiseren. Om de organisatie soepel te laten verlopen en tijdig alles rond te krijgen, is het mandaat nadrukkelijk gewenst.

Bijlage

 • .

  Model N5

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

In uw bezwaar zet u in elk geval:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u uw bezwaar schrijft;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur ook een kopie mee van deze brief);

 • 4.

  de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • 5.

  uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift op twee manieren indienen

 • .

  Per post: College van burgemeester en wethouders

Postbus 352

2100 AJ Heemstede

 • .

  Digitaal: via het webformulier op de gemeentelijke website:

www.heemstede.nl/bezwaar 

Ons besluit blijft gelden totdat wij op uw bezwaar hebben beslist

In spoedeisende gevallen kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland nadat u een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. U betaalt griffiekosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening. 

U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

 • .

  Per post: Rechtbank Noord-Holland

Bestuursrecht Algemeen

Postbus 1621

2003 BR Haarlem

U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website.

Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Ondertekening