Regeling vervallen per 13-10-2023

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vrije Zeestraat 13 september 2023

Geldend van 19-09-2023 t/m 12-10-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vrije Zeestraat 13 september 2023

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • in de nacht van 10 op 11 september 2023 een incident heeft plaatsgevonden, waarbij zwaar vuurwerk een ontploffing heeft veroorzaakt bij een woning in Vrije Zeestraat;

 • door de ontploffing de woning ernstig is beschadigd;

 • een ontploffing bij een woning niet alleen gevaarlijk is voor de aanwezigen in het pand, maar ook voor omwonenden en voorbijgangers;

 • het hier gaat om een situatie waarin de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is;

 • de kans op herhaling op voorhand niet is uit te sluiten en noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen;

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten tot plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • gelet op de aard en ernst van de incidenten, cameratoezicht een onmisbare schakel is om de openbare orde en veiligheid op een adequate wijze te kunnen handhaven;

 • cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft;

 • het aanwijzen van (een deel van) de Vrije Zeestraat en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • de inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Vrije Zeestraat en een deel van de omgeving noodzakelijk wordt geacht;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;

 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;

 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 12 september 2023 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;

Besluit:

 • 1.

  Het gebied, Vrije Zeestraat en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 13 september 2023 tot en met 13 oktober 2023 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 13 september 2023 en blijft van kracht tot en met 13 oktober 2023.

 • 3.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vrije Zeestraat 13 september 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Almere op 13 september 2023.

W.H.J.M. van der Loo

Bijlage I bij het besluit van 13 september 2023

Begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

afbeelding binnen de regeling

Bent u het niet eens met dit besluit?

afbeelding binnen de regeling

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036

Daardoor kunt u soms voorkomen dat u een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit

met u door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

afbeelding binnen de regeling

Toch bezwaar maken?

Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: Invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist)

 • Per post: U kunt uw brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere.

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

afbeelding binnen de regeling

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht,

Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen.

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl.

LET OP! Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.