Nadere regels voor voorwerpen op of aan de weg 2023

Geldend van 19-09-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor voorwerpen op of aan de weg 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Bestuur en Management Advisering en van

team Publiekscentrum d.d. 1 juni 2023;

gelet op het bepaalde in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke Verordening (Apv 2022), waarbij het wenselijk is om nadere regels te stellen met betrekking tot het hebben van voorwerpen op of aan de weg als bedoeld in artikel 2:10 van de Apv;

Besluit

vast te stellen de navolgende nadere regels voor voorwerpen op of aan de weg 2023.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wegen: hetgeen daaronder wordt verstaan in Wegenverkeerswet: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

 • 2.

  Voorwerpen: uitstallingen, spandoeken, tijdelijke aankondigingsborden, reclameborden, containers en/of vergelijkbare objecten;

 • 3.

  Evenementen: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals omschreven in artikel 2:24 Apv, binnen de gemeente Zeewolde;

 • 4.

  Publiekscampagnes van (semi-)overheden: het kenbaar maken van informatie van (semi-)overheden, bijvoorbeeld een campagne over het bevorderen van gezond gedrag en veiligheid door instanties als de GGD en Veilig Verkeer Nederland;

 • 5.

  Spandoek: uitgespannen doek met tekst en/of afbeeldingen.

Artikel 2. Tijdelijke reclame- en aankondigingsborden

 • 1. Het is uitsluitend toegestaan een tijdelijk reclame- en/of aankondigingsbord te plaatsen:

  • a.

   voor evenementen (artikel 2:24 Apv) in Zeewolde;

  • b.

   voor collecten, waarvoor vergunning is verleend om in Zeewolde te collecteren, of die vallen binnen het landelijke collecterooster;

  • c.

   ter ondersteuning van publiekscampagnes van (semi-)overheden.

 • 2. Tijdelijke reclame- en aankondigingsborden zijn toegestaan in de volgende aangewezen gebieden:

  • 1.

   Gelderseweg (Voorland tot Kwartiermakerslaan met uitzondering van de bocht);

  • 2.

   Gelderseweg (Kwartiermakerslaan tot Sportlaan);

  • 3.

   Gelderseweg (Sportlaan tot Kringloop);

  • 4.

   Sportlaan (Diamantweg tot Horsterweg)

  • 5.

   Horsterweg (Spiekweg tot Sportlaan);

  • 6.

   Horsterweg (Sportlaan tot Zuiderzeeweg);

  • 7.

   Kwartiermakerslaan (Gelderseweg tot Zeewolderweg).

 • 3. Het plaatsen van de tijdelijke reclame- en aankondigingsborden in de aangewezen gebieden is toegestaan voor een periode van:

  • a.

   twee weken vóór het evenement of de collecte, tot één dag erna;

  • b.

   bij publiekscampagne door een (semi-) overheidsinstelling: maximaal 28 dagen.

 • 4. De volgende beperkingen zijn gesteld aan het aantal tijdelijke reclame- en aankondigingsborden:

  • a.

   een organisator mag maximaal zeven borden plaatsen op het grondgebied van Zeewolde, waarvan één bord per aangewezen gebied;

  • b.

   in een aangewezen gebied zijn maximaal acht borden toegestaan;

  • c.

   bij overschrijding van het maximum aantal borden is het niet toegestaan om een bord in dat gebied te plaatsen.

 • 5. Voor het plaatsen van de tijdelijke reclame- en aankondigingsborden gelden de volgende eisen:

  • a.

   op elk bord moet vermeld worden: een contactpersoon met telefoonnummer, de datum van plaatsing van het bord en de datum waarop het bord verwijderd wordt.

  • b.

   de afmeting van een bord mag niet meer dan 1,5 x 1 meter bedragen;

  • c.

   een bord mag niet geplaatst worden op of nabij een rotonde of een kruising;

  • d.

   een bord moet ten minste 60 cm uit de kant van de wegverharding staan;

  • e.

   een bord moet tenminste 5 meter van de rand van een fietspad geplaatst zijn;

  • f.

   een bord mag het uitzicht van verkeersdeelnemers op of voor een kruising of een rotonde niet belemmeren;

  • g.

   een bord mag geen verkeersbord, bewegwijzeringsbord of ander verkeersteken afdekken;

  • h.

   een bord moet stevig vast te staan;een bord mag niet om of op een boom geplaatst worden;

  • i.

   een bord mag uitsluitend aan een bestaand object geplaatst worden (bijvoorbeeld een lichtmast). Voor een losstaand bord moet een ontheffing aangevraagd worden;

  • j.

   de onderzijde van het bord mag zich maximaal 10 cm boven de ondergelegen grondoppervlakte bevinden;

  • k.

   plaatsing van de borden is voor eigen risico.

  • l.

   als het bord niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, wordt het bord verwijderd.

Artikel 3. Verkiezingsborden

 • 1. De gemeente Zeewolde stelt op maximaal zes verschillende locaties één bord (hierna, verkiezingsbord) beschikbaar om campagneposters ten behoeve van verkiezingen te tonen. Het gaat om de volgende aangewezen locaties:

  • 1.

   Dasselaarweg

  • 2.

   Rotonde Spiekweg / Horsterweg

  • 3.

   Kringloop / Boomkleverlaan

  • 4.

   Koolzaadlaan (tegenover Paseo Ariana)

  • 5.

   Rotonde Kwartiermakerslaan / Zeewolderweg

  • 6.

   Rotonde Horsterweg / Eikenlaan

 • 2. Het tonen van een campagneposter kan uitsluitend op de verkiezingsborden op de aangewezen locaties, met uitzondering van het plakken van posters achter ramen bij particulieren en/of in bushokjes via een commercieel bedrijf.

 • 3. Voor het plaatsen van een campagneposter op een verkiezingsbord wordt de poster, binnen de gestelde termijn, op de voorgeschreven wijze aangeleverd.

 • 4. De campagneposter voldoet aan de gestelde format specificaties.

 • 5. Op de verkiezingsborden worden uitsluitend campagneposters getoond van partijen die geregistreerd zijn voor de kieskring waartoe de gemeente Zeewolde behoort.

Artikel 4. Naambordjes bij gesponsorde rotondes

 • 1. Bedrijven met een sponsorovereenkomst mogen voorwerpen op rotondes plaatsen. Hiervoor gelden de volgende vereisten:

  • a.

   Het is alleen toegestaan vegetatie, beplanting, naambordjes en kunstwerken te hebben op het middeneiland van de rotonde.

  • b.

   Per aanrijrichting mag maximaal één bord geplaatst worden.

  • c.

   Een naambord mag maximaal 30 cm hoog en 60 cm breed zijn;

  • d.

   Een naambord mag ten hoogste 70 cm boven de grond zijn aangebracht (bovenkant bord);

  • e.

   Een naambord en kunstwerk staat tenminste 60 cm uit kant van de wegverharding;

  • f.

   Een naambord en kunstwerk moet stevig in de grond verankerd zijn;

  • g.

   Een naambord en kunstwerk mag het uitzicht van verkeersdeelnemers op of voor de rotonde op het overige deel van de rotonde niet belemmeren;

  • h.

   Een naambord en kunstwerk mag geen verkeersbord, bewegwijzeringsbord of ander verkeersteken afdekken;

  • i.

   Een naambord en kunstwerk mag geen kleurencombinaties bevatten van zwart op oranje ondergrond, wit schrift op blauwe ondergrond of blauwe opdruk op rode achtergrond;

  • j.

   Een naambord en kunstwerk mag geen gelijkenis vertonen met een verkeersbord;

  • k.

   Een naambord en kunstwerk mag niet verlicht worden en geen reflecterend materiaal bevatten;

  • l.

   Een naambord en kunstwerk mag geen verwijzingspijl bevatten;

  • m.

   Voor het plaatsen van een naambord en een kunstwerk kan op basis van wettelijke voorschriften een vergunning vereist zijn; een dergelijke vergunning wordt aangevraagd door de sponsor.

Artikel 5. Containers

 • 1. Een container is op de openbare weg toegestaan voor een periode van maximaal 14 dagen. Onder bijzondere omstandigheden is een ontheffing mogelijk.

 • 2. Een container is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   een container mag uitsluitend geplaatst worden op een locatie waar het is toegestaan voertuigen te parkeren;

  • b.

   het is niet toegestaan een container op een gehandicaptenparkeerplaats te plaatsen of voor een in- of uitrit;

  • c.

   de toegang tot belendende percelen mag niet worden ontnomen;

  • d.

   een container mag maximaal twee weken geplaatst worden op een locatie;

  • e.

   op Oudejaarsavond vanaf 16.00 uur tot 08.00 uur op Nieuwjaarsdag moeten alle containers van de openbare weg verwijderd zijn;

  • f.

   de lengte van de container is maximaal 6 meter en de hoogte maximaal 2,4 meter;

  • g.

   op de container is de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of de verhuurder aangegeven én de begin- en einddatum van de plaatsing;

  • h.

   een minimale vrije doorgang van 1,50 meter breed voor voetgangers en ander verkeer dient altijd te zijn gewaarborgd;

  • i.

   een minimale vrije doorgang van 3,50 meter op de weg voor voertuigen van de hulpverleningsdienst dient altijd gewaarborgd te zijn;

  • j.

   bij het plaatsen van een container op de openbare weg moet de container volgens de CROW richtlijnen, zichtbaar afgezet en gemarkeerd zijn door bijvoorbeeld reflecterende markeringsstrepen, bebording, geleidebakens, verlichting e.d.;

  • k.

   de houder/gebruiker van de container moet er voor zorgen dat er niets van de container kan weg- of afwaaien e.d.;

  • l.

   de houder/gebruiker treft de nodige maatregelen om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen;

  • m.

   het college kan in het belang van voorkoming of vermindering van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden of ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving, of vanwege parkeerdruk aanwijzingen geven, dan wel de plaatsing op de voorgenomen plaats verbieden;

  • n.

   bij het plaatsen van een container worden brandkranen, andere bluswaterwinplaatsen en inspectieputten van het riool vrijgehouden voor hulpdiensten of gemeentewerken;

  • o.

   een container mag geen schade brengen aan groenstroken en plantsoenen;

  • p.

   de houder/gebruiker van de container is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de gemeente Zeewolde dan wel derden als gevolg van het plaatsen van de container schade lijden.

Artikel 6 .Spandoeken

 • 1. Het is uitsluitend toegestaan spandoeken te plaatsen:

  • a.

   voor evenementen (artikel 2:24 Apv) in Zeewolde;

  • b.

   voor collecten, waarvoor vergunning is verleend om in Zeewolde te collecteren, of die vallen binnen het landelijke collecterooster;

  • c.

   ter ondersteuning van publiekscampagnes van (semi)-overheden.

 • 2. De spandoeken zijn toegestaan voor maximaal zestien dagen. De periode gaat in vanaf twee weken voordat de activiteit plaatsvindt tot één dag nadat de, laatste dag van de, activiteit heeft plaatsgevonden.

 • 3. De spandoeken van een publiekscampagne door een (semi) overheidsinstelling zijn uitgezonderd toegestaan voor maximaal 28 dagen.

 • 4. Het is toegestaan maximaal zes spandoeken per evenement/collecte/publiekscampagne op te hangen.

 • 5. Het plaatsen van spandoeken is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   een spandoek mag niet geplaatst worden binnen een afstand van 10 meter van bochten in de infrastructuur;

  • b.

   de plaatsing van de spandoeken mag geen belemmering zijn voor het verkeer (fietser, wandelaar en automobilist);

  • c.

   de spandoeken zijn op dermate degelijke ? wijze bevestigd dat klapperen of wapperen van de spandoeken niet mogelijk is;

  • e.

   op elk spandoek moet een contactpersoon met telefoonnummer vermeld worden, met daarbij de datum van plaatsing en de datum waarop het spandoek verwijderd wordt.

  • f.

   de afmeting van een spandoek mag niet meer zijn dan 300 cm x 150 cm (Lengte x Hoogte);

  • g.

   een spandoek mag het uitzicht van verkeersdeelnemers op of voor een kruising of een rotonde niet belemmeren;

  • h.

   een spandoek mag geen verkeersbord, bewegwijzeringsbord of ander verkeersteken afdekken;

  • i.

   een spandoek moet stevig vastgemaakt worden, zijn en blijven;

  • j.

   een spandoek mag niet aan een boom vastgemaakt worden;

  • k.

   een spandoek mag niet in de bestrating worden geplaatst;

  • l.

   een spandoek mag niet over een weg, fiets- of voetpad gehangen worden;

  • m.

   de onderkant van het spandoek moet minimaal 2,20 meter hoog hangen;

  • n.

   een spandoek mag niet zonder toestemming van de eigenaar vastgemaakt worden aan een gebouw of een hek;

 • 6. Spandoeken die niet aan de voorwaarden uit lid 5 voldoen worden als zwerfafval gezien en om die reden verwijderd.

Artikel 7. Uitstallen van goederen

 • 1. Het uitstallen van goederen heeft betrekking op het tijdelijk uit stallen van voorwerpen op de openbare weg voor een winkel- en/of bedrijfspand voor het maken van handelsreclame en/of het aanbieden van koopwaar.

 • 2. Het uitstallen van goederen op de openbare weg is toegestaan gedurende de openingstijden van de winkel en/of het bedrijfspand.

 • 3. Een uitstalling mag uitsluitend voor het eigen pand onder de volgende voorwaarden geplaatst worden, ter voorkoming van hinder voor het (voetgangers-)verkeer:

  • a.

   voor het publiek moet een doorgang van 1,50 meter breed gewaarborgd zijn;

  • b.

   voor de hulpdiensten moet er een doorgang van 3,5 meter breed gewaarborgd zijn. Uitzonderingen zijn nader bepaald op grond van de kaart “Bereikbaarheid hulpverlening centrum” ;

  • c.

   de toegang tot belendende percelen mag niet worden ontnomen of belemmerd, de uit- en opritten dienen vrij te worden gehouden;

  • d.

   de uitstallingen mogen in een vlak geplaatst worden overeenkomstig maximaal de breedte van het bijbehorende pand en een diepte van maximaal 2 meter. Dit vlak kan gesitueerd worden vanuit de gevel of in één lijn met het aanwezige straatmeubilair zoals pilaren van de arcade, lichtmasten, bankjes etc. Per zijde van een straat of plein moet gekozen worden voor de opstelling vanuit de gevel of in één lijn met het aanwezige straatmeubilair, zodanig dat een ononderbroken wandelpad van 1,50 meter breedte ontstaat. De aanwezige terrassen dienen betrokken te zijn bij de keuze van de inrichting van de openbare ruimte. Om voetgangers over te kunnen laten steken naar de overzijde van de straat of het plein moeten om de twee panden doorgangen van minimaal 1,50 meter gecreëerd worden. Het is daarom mogelijk dat niet altijd de volledige breedte van het pand benut kan worden voor uitstallingen;

  • e.

   een uitstalling is direct verplaatsbaar en mag niet in de grond verankerd worden;

  • f.

   de uitstalling is een stabiele, weerbestendige, solide constructie;

  • g.

   bij het plaatsen van uitstallingen mogen nooduitgangen en blusmiddelen niet geblokkeerd worden. In een straal van 90 cm rondom een brandkraan mag er niets geplaatst worden.

 • 4. Er zijn geen beperkingen gesteld aan het aantal en de maten van de uitstallingen, zo lang de uitstalling past in het aangegeven vlak dat beschreven is in lid 3 onder d en de hoogte van een uitstalling mag de hoogte van de winkelverdieping niet overstijgen.

 • 5. In geval van wegwerkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld een evenement), waarbij over het desbetreffende straatdeel beschikt moet kunnen worden, is voor een nader bepalende periode, niet toegestaan uitstallingen daarop te plaatsen.

Artikel 8. Algemene veiligheidseisen

 • 1. Bij het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg dient er rekening gehouden te worden met de algemene veiligheidseisen, naast voorwerp specifieke veiligheidseisen;

  • a.

   De ingang(en), nooduitgang(en), uit- en inritten van alle omliggende panden en percelen dienen vrij te zijn en te blijven van obstakels en mogen niet op enigerlei wijze worden belemmerd of geblokkeerd.

  • b.

   Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten goed zichtbaar zijn en worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor hulpvoertuigen. In een straal van 90 cm rondom een brandkraan mag niets geplaatst worden.

  • c.

   De onbelemmerde doorgang (minimale breedte 3.50 meter en minimale hoogte 4.20 meter) voor voertuigen van brandweer, ambulance en politie, dient te allen tijde te worden gewaarborgd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • 1. De houder/gebruiker is aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van een voorwerp.

 • 2. De houder/gebruiker moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente en derden schade lijden ten gevolge van het plaatsen van het voorwerp.

 • 3. Schade aan gemeentelijke eigendommen moet bij de gemeente worden gemeld en wordt verhaald op de houder/gebruiker van het voorwerp.

 • 4. Het plaatsen van een voorwerp is op eigen risico. De gemeente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vernieling of ongeoorloofd verwijderen van de geplaatste voorwerpen.

Artikel 10. Handhaving en toezicht

 • 1. Er zal gehandhaafd worden of de voorwerpen volgens de gestelde voorwaarden zijn geplaatst. Indien er niet voldaan is, wordt het voorwerp verwijderd en kunnen de hiervoor benodigde kosten verhaald worden op de houder/gebruiker van het voorwerp.

 • 2. Aanwijzingen door of vanwege een gemeentelijke opsporingsambtenaar, de politie, dan wel de brandweer, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, dienen door de houder/gebruiker van het voorwerp stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie.

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels voorwerpen op of aan de weg 2023”.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Zeewolde op 5 september 2023.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

G.J. Gorter

Toelichting

Inleiding

In artikel 2:10, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is bepaald dat het verboden is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

 • a.

  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

In artikel 2:10, tweede lid, van de Apv is bepaald dat het bevoegde gezag nadere regels kan stellen ten aanzien van terrassen, uitstallingen, tijdelijke reclame- en aankondigingsborden en containers en vergelijkbare objecten.

Door vaststelling van deze nadere regels “Voorwerpen op of aan de weg Gemeente Zeewolde 2023” maakt het college gebruik van zijn bevoegdheid nadere regels te stellen aan uitstallingen, tijdelijke reclame- en aankondigingsborden en containers en vergelijkbare voorwerpen, waaronder in deze in ieder geval de spandoeken vallen.

Als in deze nadere regels gesproken wordt over “voorwerpen” dan wordt bedoeld hetgeen uitgestald is, het tijdelijke reclame en/of aankondigingsbord, de container en/of een spandoek.

Doel en reikwijdte van de nadere regels

Het doel van deze nadere regels is vast te stellen binnen welke algemene regels het doen van uitstallingen, het plaatsen van tijdelijke reclame- en aankondigingsborden, het plaatsen van containers en het plaatsen/ophangen van spandoeken, zonder ontheffing of vergunning uitgevoerd mag worden. Als het plaatsen van een bepaald voorwerp op grond van deze nadere regels niet is toegestaan, herleeft als het ware het verbod van artikel 2:10, eerste lid, van de Apv. In dat geval kan, afhankelijk van de situatie, op grond van artikel 2:10, derde lid, van de Apv een ontheffing aangevraagd worden of op grond van artikel 2:10, vierde lid, van de Apv een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

De nadere regels zijn van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Zeewolde en treden in werking na publicatie. De nadere regels “Voorwerpen op of aan de weg Gemeente Zeewolde 2017” zijn met de inwerkingtreding van de nadere regels “Voorwerpen op of aan de weg Gemeente Zeewolde 2023” ingetrokken.

Overgangsrecht

De datum waarop uitvoering gegeven is aan het plaatsen van een voorwerpen is van belang bij de vaststelling welke nadere regels van toepassing zijn. Als het voorwerp geplaatst is na de datum van publicatie dan zijn de onderhavige nadere regels “Voorwerpen op of aan de weg Gemeente Zeewolde 2023” van toepassing. Als het voorwerp vóór datum van publicatie geplaatst is, dan zijn op de plaatsing de nadere regels “Voorwerpen op of aan de weg Gemeente Zeewolde 2017” van toepassing.

Artikel 2. Tijdelijke reclame- en aankondigingsborden

2.1 Uitgangspunten

Een overmatige plaatsing van tijdelijke reclame- en aankondigingsborden kan de weggebruiker te zeer afleiden waardoor deze niet meer veilig gebruik kan maken van de openbare weg. Het opstellen van nadere regels is daarom noodzakelijk. Binnen deze regels is het toegestaan de borden te plaatsen.

Tijdelijke reclame- en aankondigingsborden worden geplaatst door evenementenorganisatoren en bedrijven. Om het aantal borden terug te dringen - ter verbetering van het uiterlijk aanzien van de gemeente - zal het voor bedrijven niet meer toegestaan zijn een tijdelijk reclame- en/of aankondigingsbord te plaatsen. Om dezelfde reden zal een ontheffing door het college geweigerd worden. Het is daarom uitsluitend toegestaan een tijdelijk reclame- en/of aankondigingsbord te plaatsen, voor bepaalde doeleinden: voor evenementen (artikel 2:24 Apv) in Zeewolde of voor collectes, waarvoor vergunning is verleend om in Zeewolde te collecteren, of valt onder binnen het landelijke collecterooster of ter ondersteuning van publiekscampagnes van (semi)-overheden. Onder publiekscampagnes van (semi)-overheden wordt bijvoorbeeld verstaan het bevorderen van gezond gedrag en veiligheid door bijvoorbeeld instanties als de GGD en Veilig Verkeer Nederland.

2.2 Aangewezen gebieden

Voor een overzicht van de zeven aangewezen gebieden is een plattegrond bijgevoegd in de bijlage, Overzichtskaart tijdelijke aankondigingsborden.

2.3 Periode

De tijdelijke reclame- en aankondigingsborden mogen maximaal zestien dagen in de aangewezen gebieden worden geplaatst: twee weken voor het evenement of de collecte tot één dag erna. Deze periode biedt voldoende tijd om bekendheid te geven aan de activiteit.

Als uitzondering hierop geldt dat voor het bekendheid geven aan een publiekscampagne door een (semi) overheidsinstelling de tijdelijke reclame- en aankondigingsborden maximaal 28 dagen in de aangewezen gebieden mogen worden geplaatst. Er is gekozen voor deze uitzondering, omdat veel publiekscampagnes landelijk zijn en deze acties vaak langer duren dan twee weken. Op deze wijze wordt daarbij aangesloten.

2.4 Aantal borden

In een aangewezen gebied worden maximaal acht borden toegestaan (één sandwichbord/driehoeksreclamebord bestaat technisch soms uit twee of drie tegenover elkaar geplaatste borden), zie onderstaand voorbeeld.

Horsterweg, (Sportlaan tot Zuiderzeeweg) is een aangewezen gebied.

Organisator 1 mag één bord plaatsen.

Organisator 2 mag één bord plaatsen

Etc.

Organisator 9 is het niet toegestaan in dat gebied een bord te plaatsen.

Artikel 3. Verkiezingsborden

3.1 Aangewezen locaties

Het plaatsen van een campagneposter wordt alleen toegestaan op de door de gemeente geplaatste verkiezingsborden, op zes verschillende locaties. Voor een overzicht van de verkiezingsborden is er een Overzichtskaart verkiezingsborden.

3.2 Uitzonderingen

Er zijn beperkingen gesteld voor het plaatsen van campagneposters binnen het gemeentelijk grondgebied, waardoor het niet toegestaan is om de posters op andere wijze te tonen. Echter zijn er wel uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld om posters te (laten) plakken achter ramen van particuliere woningen of te tonen in bushokjes via een commercieel bedrijf.

3.4 Vereisten campagneposter

Het zelf plaatsen van posters op de verkiezingsborden is niet toegestaan, maar wordt door een derde partij gedaan, in overeenstemming met de gemeente Zeewolde. De campagneposters moeten op een bepaalde wijze bij deze derde partij worden aangeleverd, zodat zij de campagneposters op de verkiezingsborden kunnen plaatsen .

Voor het laten plaatsen van campagneposters op de verkiezingsborden dient deze binnen de gestelde termijn, zoals vermeld op de website van de gemeente Zeewolde, aangeleverd te worden. Deze termijn wordt per verkiezing vastgesteld aan de hand van de verkiezingsdatum.

Te laat aangeleverde bestanden kunnen niet meer verwerkt worden. Dit betekent dat de posters van die politieke partij of groepering op geen enkele wijze meer getoond kunnen worden voor de betreffende verkiezing of het referendum op of aan de openbare weg.

3.5 Verkiezingspartijen

Op de verkiezingsborden worden uitsluitend campagneposters getoond van partijen die geregistreerd zijn voor de kieskring waartoe de gemeente Zeewolde behoort. Dit wordt gecontroleerd via de Kiesraad, de Provincie Flevoland of het register van politieke partijen van de gemeente Zeewolde. Bij referenda wordt niet gecontroleerd of de aanvrager een belang heeft bij het referendum.

Artikel 4. Naambordjes bij gesponsorde rotondes

Het gemeentebestuur stelt zich tot doel om de rotondes in Zeewolde te verfraaien, waardoor het dorp een beter aanzicht krijgt. Het bedrijfsleven binnen Zeewolde heeft de mogelijkheid om plannen te ontwikkelen ter verfraaiing van de rotondes. De gemeente kan daarvoor met hen een sponsorovereenkomst aangaan. Dit houdt in dat bedrijven het middeneiland van een rotonde mogen inrichten en gedurende een aantal jaren mogen onderhouden voor eigen rekening. Als tegenprestatie voor dit werk mag het bedrijf enkele kleine naamborden plaatsen op het middeneiland van de rotonde.

Artikel 5. Plaatsing van containers

5.1 Uitgangspunten

Het college stelt vast dat indien iemand voor een periode van maximaal 14 dagen een container op de openbare weg wilt plaatsen dit is toegestaan zolang wordt voldaan aan het gestelde hieromtrent in deze nadere regels. Zodra de termijn van plaatsing van de container op de openbare weg langer is dan 14 dagen herleeft als ware het verbod van artikel 2:10, eerste lid, van de Apv, omdat er dan geen sprake van tijdelijkheid meer is. Om die reden kan niet blindelings vanuit gegaan worden dat het plaatsen van de container geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg en de plaatsing van de container, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving mogelijk niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Indien het wenselijk is een container op de openbare weg te plaatsen voor een periode langer dan 14 dagen kan hiervoor op grond van artikel 2:10 van de Apv vergunning c.q. ontheffing aangevraagd worden. De aanvraag zal dan getoetst worden aan het bepaalde in artikel 2:10, eerste lid, van de Apv.

5.2 Plaatsing van containers

Voor het plaatsen van een container zijn aanvullende maatregelen vereist, conform de richtlijnen van het kennisplatform CROW, getiteld Markering onverlichte obstakels.

Artikel 6. Plaatsen van spandoeken

6.1 Uitgangspunten

Er is steeds meer vraag naar de mogelijkheden tot het plaatsen van (tijdelijke) spandoeken. Als de bepalingen in de Apv erop nageslagen worden dan staat het eenieder vrij om overal spandoeken te plaatsen, zolang het plaatsen van de spandoeken op grond van artikel 2:10, eerste lid, niet verboden is. Op sommige locaties kan een overmatige plaatsing van spandoeken de weggebruiker te zeer afleiden, waardoor deze niet meer veilig gebruik kan maken van de openbare weg. Ook voldoet een veelheid aan spandoeken veelal niet aan redelijke eisen van welstand, daar dit van grote invloed is op het uiterlijk aanzien van de gemeente. In het centrum zal hiervan minder snel sprake zijn, dan in woonwijken en op de toegangswegen van Zeewolde. In het centrum zijn namelijk aan de winkelpanden en dergelijke reeds veel reclameborden bevestigd en maken veel winkeliers gebruik van de mogelijkheid tot het uitstallen van goederen.

Voor wat betreft de nadere regels voor het plaatsen van spandoeken wordt aansluiting gezocht bij hetgeen de nadere regels voor het plaatsen van tijdelijke reclame- en aankondigingsborden bepalen. Het is daarom uitsluitend toegestaan een spandoek te plaatsen voor evenementen in Zeewolde, of voor collectes in Zeewolde of ter ondersteuning van publiekscampagnes van (semi)-overheden.

6.2 Periode

De spandoeken mogen maximaal zestien dagen worden geplaatst.

Als uitzondering hierop geldt dat voor het bekendheid geven aan een publiekscampagne door een (semi) overheidsinstelling de spandoeken maximaal 28 dagen mogen worden geplaatst. Er is gekozen voor deze uitzondering omdat veel publiekscampagnes landelijk zijn en deze acties vaak langer duren dan twee weken. Op deze wijze wordt daarbij aangesloten.

6.4 Aantal spandoeken

Om te voorkomen dat op enig moment het hele dorp volhangt met spandoeken en hiermee het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geschaad, is het toegestaan maximaal 6 spandoeken per evenement/collecte/publiekscampagne op te hangen. Tevens biedt een maximaal aantal van 6 spandoeken per evenement/collecte/publiekscampagne de mogelijkheid dat meerdere organisatoren gelijktijdig reclame kunnen maken door middel van het plaatsen van spandoeken.

Artikel 7. Uitstallen van goederen

7.3 Locatie uitstallingen

Het uitstallen van goederen op de openbare weg is toegestaan, waarbij wel rekening gehouden dient te worden met hinder en/of doorgang van verkeer en de bereikbaarheid van diensten. Op grond van de kaart “Bereikbaarheid hulpverlening centrum[” is afwijking van de vereisten voor uitstallingen mogelijk, als de uitstalling bij calamiteiten wel onmiddellijk verwijderd kan worden.

7.5 Afwijkende omstandigheden

Het kan voorkomen dat op de locatie van de te plaatsen uitstallingen afwijkende omstandigheden zijn zoals wegwerkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (zoals evenementen), waardoor over het desbetreffende straatdeel beschikt moet kunnen worden. In dat geval is het niet toegestaan om uitstallingen daarop te plaatsen voor de periode (uren/dag) dat er afwijkende omstandigheden zijn.

Bij het verlenen van de betreffende evenementenvergunning zal de vergunningverlener stimuleren dat de evenementenorganisator en de ondernemer overeenstemming bereiken over een optimaal gebruik van de openbare ruimte. De veiligheid en doorstroming van het publiek heeft echter steeds prioriteit.

Artikel 8. Veiligheid

Veiligheid en doorstroming van het publiek en/of verkeer heeft prioriteit, waardoor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg hierin geen belemmering mogen zijn.

In de praktische zin gaat het hier dan om de bereikbaarheid en/of doorgang van bijvoorbeeld hulpdiensten. Op de kaart “Bereikbaarheid hulpverlening centrum” wordt aangegeven waar alle hulpdiensten absoluut vrij baan moeten hebben en waar wel obstakels geplaatst kunnen worden als deze bij calamiteiten wel snel verwijderd kunnen worden.

Bijlage 1: Juridisch kader

Relevante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2022:

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg

 • 1.

  Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als dat gebruik:

  • a.

   schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of

  • b.

   niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 2.

  Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een vrije doorgang van 1,5 strekkende meter wordt gelaten op voetpaden en van 3 strekkende meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.

 • 3.

  Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen voor terrassen, uitstallingen, tijdelijke aankondigingsborden, reclameborden, containers en vergelijkbare objecten.

 • 4.

  Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 5.

  De ontheffing wordt verleend als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag als het in het eerste lid bedoelde gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 6.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

  • b.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; en

  • c.

   overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.

 • 7.

  Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, of de Omgevingsverordening Flevoland.

Artikel 2:24 Definitie evenement

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoop- en theatervoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 en 2:39;

  • g.

   sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder f.

 • 1.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

  • e.

   een straatfeest of buurtbarbecue;

  • f.

   een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of – gala’s.

 • 2.

  In deze afdeling wordt onder klein evenement verstaan een eendaags evenement waarbij:

  • a.

   het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;

  • b.

   de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 en 24.00 uur;

  • c.

   geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 24.00 uur, dan wel in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 65 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;

  • d.

   de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten;

   en

  • e.

   slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter per object.

Bijlage 1 Bereikbaarheid hulpverlening centrum

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Overzichtskaart tijdelijke aankondigingsborden

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 Locatie aanplakborden verkiezingen

afbeelding binnen de regeling