Subsidieregeling Inzet specifieke jeugdhulp Goeree-Overflakkee

Geldend van 20-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling Inzet specifieke jeugdhulp Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling voor de inzet van specifieke jeugdhulp vast te stellen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de Subsidieregeling Inzet specifieke jeugdhulp Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder verordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 2 Doel en activiteiten

  • 1. De subsidieverlening heeft als doelstelling om gezond en veilig opgroeien voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar mogelijk te maken en hun ouders hierbij te ondersteunen.

  • 2. De activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de hiervoor genoemde doelstelling worden nader gespecificeerd in de uitvoeringsovereenkomst en bijbehorende prestatieafspraken van de desbetreffende subsidie.

Artikel 3 Aanvraag

In afwijking van artikel 18, tweede lid, sub a, d en e, van de verordening hoeft de aanvrager geen aanvraagformulier, activiteitenplan, meerjarenbegroting en balans te overleggen bij de aanvraag voor een subsidie.

Artikel 4 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de verordening zal (een deel van) de subsidie worden geweigerd als de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds in voldoende mate worden uitgevoerd, waardoor de activiteiten niet meer van extra toegevoegde waarde zijn op het realiseren van de beleidsdoelen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Inzet specifieke jeugdhulp Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 15 augustus 2023 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch, mr. A. Grootenboer-Dubbelman