Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling Schoolmaatschappelijk Werk in Schoolzorgteams 2024

Geldend van 20-09-2023 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Schoolmaatschappelijk Werk in Schoolzorgteams 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

M2307-1263; 23bo007036;

gelet op de artikelen 3, 4 en 6, derde lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende, dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen voor de aanvullende inzet van schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs met schoolzorgteams en dat deze regeling een aanvulling is op de Subsidieregeling Voorschoolmaatschappelijk werk en Schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2024 en deze zoveel mogelijk volgt;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanbieder: instelling of schoolbestuur dat schoolmaatschappelijk werk aanbiedt voor leerlingen in het primair onderwijs;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  primair onderwijs: regulier en speciaal basisonderwijs;

 • -

  schoolmaatschappelijk werk: maatschappelijk werk in het primair onderwijs op Rotterdamse locaties in de vorm van kortdurende hulpverlening aan ouders of kinderen, toeleiding naar zorg en hulpverlening en ondersteuning aan de leerkracht en in de klas;

 • -

  schoolzorgteam: team dat onder regie van de school ervoor zorg draagt dat leerlingen die professionele hulp nodig hebben die ook krijgen door deze hulp bij voorkeur zelf te verlenen dan wel daarnaar door te verwijzen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Te verrichten activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de inzet van aanvullend schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de aanbieders die reeds subsidie ontvangen op grond van de Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2024 waarbij de scholen in het primair onderwijs vóór 8 juli 2023 te kennen hebben gegeven over een schoolzorgteam te willen beschikken.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Uitsluitend die kosten die betrekking hebben op activiteiten die op uurbasis worden geleverd binnen de schoolzorgteams, waarvan de functionaris schoolmaatschappelijk werk deel uitmaakt, komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6 Maximale subsidie

 • 1. In de bijlage is per schoollocatie van de aanbieders de maximaal te verlenen subsidie per kalenderjaar opgenomen.

 • 2. Voor het schoolmaatschappelijk werk geldt een maximaal uurtarief van € 72,42.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Voor het jaar 2024 geldt een subsidieplafond van € 5.000.000.

 • 2. Het college kan de hoogte van het subsidieplafond wijzigen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op basis van volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 De aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend via het digitale subsidieportaal van de gemeente www.rotterdam.nl/subsidies en onder gebruikmaking van het daar beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2. In de subsidieaanvraag maakt de aanbieder in ieder geval inzichtelijk welke afspraken zijn gemaakt per school met een schoolzorgteam over de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk volgens het subsidiekader voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk 2024 zoals dat namens het college en de schoolbesturen in de Sectorkamer Primair Onderwijs is vastgesteld op 7 februari 2023.

 • 3. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 1 december 2023.

Artikel 10 Verplichtingen

Voor de subsidieontvanger gelden de volgende verplichtingen:

 • a.

  de in te zetten functionaris schoolmaatschappelijk werk heeft een afgeronde hogere beroepsopleiding maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal-pedagogische hulpverlening of een andere relevante hogere beroepsopleiding op sociaal terrein;

 • b.

  de in te zetten functionaris schoolmaatschappelijk werk heeft een registratie in het Register voor Sociaal Werkers, werkgebied welzijn of maatschappelijke dienstverlening of bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, of werkt op een vergelijkbaar niveau als een functionaris met een registratie in een van de genoemde registers;

 • c.

  per schoollocatie worden inhoudelijke- en uitvoeringsafspraken vastgelegd in een werkplan;

 • d.

  de aan de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk gestelde kwaliteitseisen worden nageleefd.

Artikel 11 Verantwoording en monitoring

 • 1. De subsidieontvanger neemt bij de eindrapportage en eventuele tussentijdse rapportages een overzicht op van:

  • a.

   de gerealiseerde aanvullende uren schoolmaatschappelijk werk in schoolzorgteams;

  • b.

   de gerealiseerde resultaten en effecten op grond van een kwalitatieve analyse van de toegevoegde waarde van het schoolmaatschappelijk werk in schoolzorgteams;

  • c.

   een prognose voor de resterende subsidieperiode.

 • 2. De subsidieontvanger levert de definitieve gegevens, bedoeld in het verantwoordings- en monitoringsformat, volledig in en stuurt gelijktijdig de eindrapportage en eventuele tussentijdse rapportages mee.

 • 3. De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk melding aan het college indien:

  • a.

   niet alle monitoringsitems, bedoeld in het verantwoordings- en monitoringsformat, kunnen worden geleverd;

  • b.

   andere relevante monitoringsitems, die niet in het verantwoordings- en monitoringsformat staan, beschikbaar zijn gekomen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

 • 2. Deze regeling blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze regeling en op volledige aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de vervaldatum van deze regeling.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Schoolmaatschappelijk Werk in Schoolzorgteams 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 september 2023

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl

Bijlage als bedoeld in artikel 4 en 6 van de Subsidieregeling Schoolmaatschappelijk Werk in Schoolzorgteams 2024

Bestuur

BRIN

Scholen PO

Maximale subsidie

BOOR PO

00DO00

INOVA

€ 12.856

 

11SY00

De Phoenix

€ 60.322

 

11UB00

Delfshaven

€ 24.647

 

12DY00

De Boog

€ 23.863

 

12VC00

De Korf

€ 34.151

 

13LW00

Dakparkschool

€ 22.107

 

14EJ00

Finlandia

€ 11.662

 

16JC00

De Klimop

€ 15.803

 

17EO00

Jan Antonie Byloo

€ 39.562

 

17FH00

Openbare Daltonschool Overschie

€ 37.938

 

17JH00

De Wilgenstam

€ 36.602

 

18BO00

De Waterlelie

€ 26.394

 

18EE00

Globe

€ 63.104

 

18GY00

De Kameleon

€ 71.909

 

18LX00

De Toermalijn

€ 52.922

 

18OR00

Charlois

€ 47.036

 

18PX00

Openbare Basisschool De Triangel

€ 53.484

 

18QZ00

Basisschool Over De Slinge

€ 33.761

 

18QZ01

Basisschool over De Slinge Krabbendijkestraat

€ 36.345

 

18SV00

De Mare

€ 59.138

 

18TM00

De Akkers

€ 30.154

 

18UM00

Pantarijn

€ 25.320

 

18VF00

Bloemhof

€ 16.787

 

18VR00

De Gouden Griffel

€ 33.441

 

18WG00

Blijvliet

€ 41.819

 

18WX00

De Catamaran

€ 63.272

 

18ZU00

De Schalm

€ 34.135

 

19AF00

Nelson Mandela

€ 47.811

 

19BU00

Kindcentrum IJsselmonde

€ 66.769

 

19CF00

De Plataan

€ 19.089

 

19DQ00

De Notenkraker

€ 46.486

 

20FK00

De Barkentijn

€ 25.353

 

20HQ00

Basisschool de Esch

€ 15.758

 

20KY00

SBO De Kring

€ 1.321

 

20RD00

SBO Sonnevanck

€ 15.688

 

20RV00

SBO Kindcentrum IJsselmonde

€ 20.641

 

21HJ00

SBO Hoogvliet

€ 7.357

Kind en Onderwijs Rotterdam

03AF00

SBO Bergkristal

€ 10.537

 

03GE00

Prinses Margriet School

€ 65.137

 

05SR00

A S Talmaschool

€ 67.599

 

06RV00

SBO De Vlinder

€ 3.807

 

08GN00

KC Het Oude Westen

€ 23.768

 

08UY00

Onze Wereld

€ 58.164

 

09EB00

SBO IKC Nova

€ 15.637

 

09TC00

IKC Nova regulier

€ 29.553

 

11BY00

Cornelis Haak School

€ 36.758

 

11OS00

Dominee J J Buskesschool

€ 54.012

 

12XS00

CBS Mozaiek

€ 22.500

 

13NX00

Kindcentrum De Vlinder

€ 30.621

 

14CL00

Waalse School

€ 71.045

 

14HY00

Arent Basisschool

€ 70.167

 

14KP00

Juliana van Stolbergschool

€ 25.793

PCBO Rott Zuid, Stichting

04UT00

Basisschool Het Open Venster

€ 46.284

 

05YM00

SBO De Koppeling

€ 13.132

 

09CV00

Christelijke Basisschool Beatrix

€ 73.196

 

10MY00

Beatrixschool

€ 72.767

 

10QX00

Protestants Christelijke Basisschool Zalmplaat

€ 64.471

 

12GJ00

Steven Stemerdingschool voor Basisonderwijs

€ 39.901

 

12PF00

Oecomenische Basisschool de Hoeksteen

€ 61.588

 

12WT00

De Klaver, loc. Carnisse

€ 48.393

 

12WT00a

De Klaver, loc. Heyplaat

€ 15.883

 

13HY00

Prins Willem Alexanderschool voor Basisonderwijs

€ 52.934

 

13NA00

Prinses Margrietschool voor Basisonderwijs

€ 45.376

 

13RP00

Oranjeschool voor Basisonderwijs

€ 36.275

 

13YZ00

Da Costaschool v BSO

€ 23.569

 

13YZ01

De Nieuwe Haven

€ 39.833

 

14FC00

Vreewijkschool

€ 34.309

 

14HU00

Johan Bogermanschool voor Basisonderwijs

€ 32.456

 

14KK00

Prot. Chr. Basisschool De Parel

€ 50.482

 

14XB00

SBO Heldringschool

€ 12.848

 

16UW00

Pnielschool

€ 45.362

 

16WZ00

Christelijk Basisschool De Akker

€ 54.001

 

16WZ00a

Elout Van Soeterwoudeschool

€ 18.160

 

16YB00

Christelijke Basisschool De Sleutel

€ 37.156

 

16YU00

Christelijke Basisschool Willem van Oranje/Savornin Lohman

€ 29.591

RVKO

03NB00

De Rozenhorst

€ 64.385

 

05JC00

St Stephanus Basissch

€ 38.721

 

16KS01

Jacobusschool

€ 19.116

 

16SM00

SBO Laurens-Cupertino

€ 18.433

 

16YW00

Basissch De Vliedberg

€ 31.733

 

17AB00

Mr van Eijck

€ 59.886

 

17AP00

Agnessch v Kath BSO

€ 64.757

 

17CB00

Meester Baars school

€ 73.422

 

17CM00

RK BS De Regenboog

€ 66.933

 

17DF00

Theresiasch v KBSO

€ 24.684

 

17DP00

Sterrenschool De Globetrotter (Afrikaanderplein)

€ 36.656

 

17EA00

Paus Joannessch v KBSO

€ 66.064

 

17ES00

Christophoorschool

€ 70.110

 

17FC00

Elisabeth school

€ 61.470

 

17RL00

De Pionier school

€ 71.391

 

17RX00

Min Marga Klompe school

€ 43.306

 

17RX00a

Verbazisschool WOW

€ 31.113

 

17TU00

De Bavokring school

€ 54.460

 

17TZ00

Hildegardisschool

€ 43.168

 

17UE00

Imelda school

€ 28.112

 

17ZD00

RK Maria Basisschool

€ 58.082

 

17ZI00

Emmaus school

€ 60.878

 

17ZO00

Mariasch v Kath BSO

€ 21.938

 

17ZU00

Valentijnschool

€ 66.550

 

18AA00

Nicolaas school

€ 58.790

 

18AK00

Oscar Romero school

€ 31.115

 

18AP00

Augustinus school

€ 31.807

 

18AU00

Willibrordschool

€ 75.146

 

18YD00

SBO St Lucas

€ 10.772

 

19HS00

SBO Johannes-Martinus

€ 5.471

SIPOR

22NT00

Islamitische Basisschool Al-Ghazali

€ 69.298

 

23GW00

Islamitische Basisschool Ibn I Sina

€ 72.837

 

31CJ00

Noen

€ 67.800

 

31JX00

Risala

€ 61.421

 

31PR00

Islamitische Basisschool Isra

€ 37.470

EduMare

11JU00

Basisschool De Rank

€ 29.434

Hindoe Onderwijs, St.

23UP00

Regenboogschool Shri Saraswatie

€ 31.533

ICBO

24PB00

ICBO De Wissel

€ 70.365

PCO Hillegersberg-Schiebroek, St.

11CJ00

Goede Herderschool

€ 35.438

SIOZ

27MA01

Basisschool Wereldwijs

€ 12.868

PM

 
 

€ 315.195

Toelichting

Algemene toelichting

De jeugd beweegt zich op drie zogenaamde leefdomeinen; thuis, (voor)school (en later: werk) en vrije tijd. Het behalen van een diploma of startkwalificatie biedt een belangrijke basis voor actieve maatschappelijke participatie. Daarom is het belangrijk schooluitval te voorkomen en kinderen en jongeren voor het onderwijs te behouden en te zorgen voor zelfredzaamheid in de maatschappij.

Om dit doel te bereiken verstrekt het college subsidie voor het bieden van voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk op Rotterdamse locaties van een voorschool of school via de Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk 2024. Naast deze regeling wil het college het schoolmaatschappelijk werk op scholen met een schoolzorgteam uitbreiden. Bedoeld schoolzorgteam bestaat uit de intern begeleider van de school, een schoolmaatschappelijk werker, een wijkteam-medewerker op-school en een medewerker van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Om dat te bewerkstelligen verstrekt het college subsidie via de subsidieregeling Schoolmaatschappelijk Werk in de Schoolzorgteams 2024.

Deze regeling heeft haar grondslag in de artikelen 3, 4 en 6, lid 4, van de SVR 2014. Titel 4.2 van de Awb is eveneens van toepassing. Het bepaalde in deze regeling is op een beperkt aantal onderdelen aanvullend op c.q. afwijkend van het bepaalde in de SVR 2014. Voor zover er geen andere bepalingen zijn opgenomen, zijn alle bepalingen van de SVR2014 onverkort van toepassing, bijvoorbeeld op het gebied van de vaststelling van de subsidie en de geldende subsidieverplichtingen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel bevat de definities die voor het begrip van deze regeling van belang zijn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

In dit artikel is geregeld dat deze subsidieregeling uitsluitend van toepassing is op de verstrekking van subsidies voor schoolmaatschappelijk werk op Rotterdamse schoollocaties van primair onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs met een schoolzorgteam.

Artikel 3 Te verrichten activiteiten

Met behulp van deze subsidie dient aanvullende inzet schoolmaatschappelijk werk ten opzichte van de reguliere subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk op Rotterdamse schoollocaties met een schoolzorgteam te worden geboden. Daarnaast dienen aanbieders van schoolmaatschappelijk werk op scholen met een schoolzorgteam bij te dragen aan de werking en de resultaten van schoolzorgteams.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan reeds aanwezige aanbieders van schoolmaatschappelijk werk op de Rotterdamse schoollocaties met een schoolzorgteam.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten op uurbasis van de vermelde activiteiten op de schoollocaties waar de aanbieder de aanvullende inzet uitvoert.

Artikel 6 Maximale subsidie

Een school met een schoolzorgteam krijgt maximaal 36 uur schoolmaatschappelijk werk per week per school. Dit is inclusief het aantal uren dat vanwege de Subsidieregeling Voorschoolmaatschappelijk werk en Schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2024 wordt verstrekt.

Artikel 7 Subsidieplafond

Om te voorkomen dat het beschikbare budget wordt overschreden, heeft het college een subsidieplafond vastgesteld.

Artikel 8 De wijze van verdeling

Het derde lid van artikel 4 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 geeft het college de bevoegdheid om verdeelregels vast te stellen. Hierbij moet de aanvraag tevens voldoen aan de overige eisen van de regeling en mag het subsidieplafond niet worden overschreden.

De aanvrager krijgt op grond van artikel 4:5 eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Awb de gelegenheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen. Lid 2 van dit artikel regelt dat de datum waarop de aanvulling op de aanvraag is ontvangen als datum van ontvangst geldt.

Artikel 9 De aanvraag voor schoolmaatschappelijk werk in schoolzorgteams

Lid 1 regelt dat de aanbieder voor een geldige aanvraag op grond van deze regeling gebruik moet maken van het formulier dat op het digitale subsidieportaal van de gemeente Rotterdam te vinden is.

Lid 2 regelt dat voor het aanvullend schoolmaatschappelijk werk in schoolzorgteams gewerkt wordt volgens het subsidiekader voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk 2024.

Lid 3 regelt de uiterste termijn van indiening.

Artikel 10 Verplichtingen

Dit artikel regelt de verplichtingen van de subsidieontvanger. De eisen aan opleiding, registratie, inhoudelijke – en uitvoeringsafspraken in een werkplan en de aan de uitvoering gestelde kwaliteitseisen komen overeen met de verplichtingen van de reguliere subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk 2024.

Artikel 11 Verantwoording en monitoring

Het college wil inzicht in de resultaten en effecten van de gesubsidieerde activiteiten. Dit vraagt van de subsidieontvanger de registratie- en monitoringsgegevens tijdig bij het college in te dienen en er melding van te maken als dit niet lukt of als belangrijke monitor-items ontbreken.