Protocol binnengemeentelijk gebruik telefoonnummers en e-mailadressen

Geldend van 19-09-2023 t/m heden

Intitulé

Protocol binnengemeentelijk gebruik telefoonnummers en e-mailadressen

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van 5 september 2023;

b e s l u i t vast te stellen het Protocol binnengemeentelijk gebruik telefoonnummers en e-mailadressen:

Artikel 1

Ten behoeve van de gemeentelijke dienstverlening kan de gemeente Westland telefoonnummers en/of e-mailadressen gebruiken die eerder door de burger zijn verstrekt bij de aanvraag van een product en/of dienst.

Doel is om door het intern delen van telefoon- en e-mailgegevens de dienstverlening aan de burger te verbeteren.

Artikel 2

De burger wordt via de algemene bekendmakingen op Overheid.nl en via de eigen gemeentelijke website van de gemeente Westland op de hoogte gesteld dat aan de gemeente verstrekte telefoonnummers en e-mailadressen binnengemeentelijk kunnen worden gebruikt ten behoeve van de dienstverlening door de gemeente Westland.

Artikel 3

  • 1. De burger heeft de mogelijkheid om te weigeren dat zijn telefoonnummer en/of e-mailadres gebruikt worden anders dan voor de aanvraag waarvoor het is afgegeven.

  • 2. De burger is niet verplicht om bij verandering van telefoon en/of e-mailgegevens dit door te geven aan de gemeente.

Artikel 4

  • 1. Het aan de gemeente verstrekte en binnengemeentelijk gedeelde telefoonnummer en/of emailadres wordt alleen gebruikt om de eerste communicatie te leggen tussen burger en gemeente en mag niet worden gebruikt als aanleiding of onderbouwing van een op te stellen gemeentelijk besluit.

  • 2. Bij het eerste contact wordt gecontroleerd of de contactgegevens nog juist zijn en bij dezelfde persoon horen.

Artikel 5

Dit protocol is van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door de gemeente Westland.

Artikel 6

Dit Protocol treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland in de vergadering van 5 september 2023,

de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

B.R. Arends