Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Noord 2024

Geldend van 15-09-2023 t/m heden

Intitulé

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Noord 2024

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Noord,

gelet op onderdeel W.4 van het Bevoegdhedenregister behorende bij de verordening op het lokaal bestuur en artikel 5 van de Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Noord 2024

Hoofdstuk I

Artikel 1 Doel regeling

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2021-2024, het Ambitiedocument kunst en cultuur Amsterdam Noord 2021 – 2024 en de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

Artikel 2 Kunst en cultuurprofiel

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (maximaal 1 A4).

In een groeiend en veranderend stadsdeel dat zijn eigen identiteit continu ziet ontwikkelen is het belang van kunst en cultuur groot. Om ons te kunnen vormen, ontwikkelen en verbinden moeten we Kunst en Cultuur kunnen opzoeken, meemaken, bijwonen en ook zelf beoefenen.

Met de ambitie voor Kunst en Cultuur zoals omschreven in het Ambitiedocument kunst en cultuur Amsterdam Noord 2021 – 2024 wil Noord de culturele kaart van Noord in stand houden, onderling verbinden, verder versterken en uitbreiden.

Amsterdam Noord is in beweging en biedt grote kansen voor kunst en cultuur. Bijvoorbeeld in de nieuwe wijken zoals Buiksloterham, Elzenhagen, NDSM-west, Klaprozenbuurt en Hamerkwartier. De flinke groei van het aantal inwoners van Noord in de komende periode vraagt om meer podia, tentoonstellingsruimtes, broedplaatsen, debatpodia en andere culturele en creatieve plekken. Maar ook in de bestaande wijken, waar relatief weinig culturele voorzieningen zijn, is uitbreiding gewenst.

Noord beschikt over vele kilometers IJ-oever waar diverse industriële gebouwen en fabriekshallen te vinden zijn. In de afgelopen jaren zijn hier veel vernieuwende culturele initiatieven ontstaan, vaak op plekken die nu getransformeerd worden tot woon- werkgebieden. Daarmee wordt de vrije ruimte schaars is Noord.

Voor de komende periode wordt ingezet op behoud en versterking van de culturele voorzieningen langs de IJ-oevers. Daarbij heeft het Tolhuistuincomplex prioriteit. Er is veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een nieuwe beheerconstructie voor deze instelling en daar heeft de culturele programmering onder te lijden gehad. In de nieuwe constructie heeft de stichting Tolhuistuin meer ruimte om zich als cultuurhuis te profileren, verbindingen aan te gaan met alle wijken in Noord en op meer locaties te programmeren.

Langs de IJ-oevers wordt ingezet op het behoud van het gebouw, waarin onder andere Dansmakers is gevestigd, als culturele voorziening. Het pand staat in het Hamerkwartier dat volop in ontwikkeling is. De komende jaren komen hier veel nieuwe bewoners bij waarmee de behoefte aan kunst en cultuur nog groter wordt. Een culturele voorziening voor zowel de bewoners in de nieuwe wijk als voor de bewoners in de nabijgelegen bestaande wijken is hier nodig.

Het Buikslotermeerplein transformeert geleidelijk tot een centrum stedelijk gebied met een gevarieerd cultureel aanbod. Door de komst van de N/Z lijn is de bereikbaarheid sterk verbeterd. Met een combinatie van bekende en minder bekende lokale culturele instellingen kunnen onverwachte kruisbestuivingen ontstaan en kunnen we op dit plein veel verschillende doelgroepen bereiken, uit Noord en uit de rest van stad en verder. We willen bestaande, lokale instellingen uitdagen om samen met partijen uit andere delen van de stad of daarbuiten nieuwe initiatieven te ontplooien.

Noord heeft ontwikkelbuurten en tuindorpen met relatief veel kwetsbare bewoners en kinderen die opgroeien in armoede. Kunst en cultuur kan hier een positieve invloed hebben. Daarom willen we hier wijkprogramma’s stimuleren door middel van onder andere (hoogwaardige) community art, cultuureducatie versterken en ruimte creëren voor talentontwikkeling voor jongeren. Ook de OBA kan in deze wijken een belangrijke rol spelen.

In Noord kan kunst in de openbare ruimte in de toekomst een meer maatschappelijke functie krijgen naast een esthetische functie. Dit kunnen ook tijdelijke projecten zijn.

Hoofdstuk II

Artikel 3

Subsidieplafond (totaal)

€ 238.761 Voor eenmalige en periodieke subsidies 2024. Dit onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2024

Artikel 4

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

Gebiedsgebonden kunst en cultuur

Kunst- en cultuurinitiatieven die ontstaan in de buurt zijn van grote waarde voor het lokale culturele klimaat. De activiteiten vinden plaats in stadsdeel Noord en zijn openbaar toegankelijk of hebben een openbaar toegankelijk karakter en zijn aantoonbaar gericht zijn op de bewoners van Noord.

Eenmalige (tijdelijke) kunstactiviteiten in stadsdeel Noord

Het hierbij om gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten van hoge artistieke kwaliteit (aantoonbaar vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid) met een eenmalig karakter of een reeks van vergelijkbare/overeenkomstige activiteiten (b.v. de organisatie van één of meerdere tentoonstellingen, optreden(s) of theatervoorstellingen) die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen worden georganiseerd. De activiteiten zijn niet doorlopend, er worden geen langlopende verplichtingen aangegaan en de activiteiten worden uitgevoerd binnen de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De activiteiten sluiten aan bij het Ambitiedocument kunst en cultuur Amsterdam Noord 2021 – 2024, er is verbinding met de thema’s die in Noord spelen en de aanvragen sluiten goed aan bij de vraag, wens en behoefte uit de gebieden.

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • a)

  de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel;

 • b)

  de mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan door bewoners actief en/of passief kan worden deelgenomen;

 • c)

  de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

 • d)

  de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur van het stadsdeel;

 • e)

  de mate waarin de activiteit aansluit op de vier ambitielijnen zoals omschreven in het Ambitiedocument kunst en cultuur Amsterdam Noord.2021 – 2024 en een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden

 • f)

  de zakelijke kwaliteit van de aanvrager.

B. Periodieke (éénjarige) kunstinitiatieven in stadsdeel Noord

Het verlenen van periodieke subsidies beperkt zich sinds de invoering d.d. 5 juli 2016 van de Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten tot de zes lokale culturele instellingen die gericht zijn op het beheer en in stand houden van het cultureel erfgoed van Noord.

Artikel 5

ACTIVITEIT

A. Eenmalige (tijdelijke) kunstactiviteiten in stadsdeel Noord

 • 1.

  doelgroep (publiek)

Bewoners (en bezoekers) van stadsdeel Noord

 • 2.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 5.000 (maximale subsidie per aanvraag)

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 167.761 voor eenmalige (tijdelijke) kunstactiviteiten in 2024.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met andere (maatschappelijke en culturele) organisaties en/of met bewonersgroepen is nadrukkelijk gewenst en de mate van samenwerking weegt mee bij de beoordeling.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

 • 3

Minimaal 20% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle daadwerkelijke inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst daarvan. Als tijdstip van indiening geldt daarbij het moment waarop de aanvraag compleet is (artikel 7, lid 1 ASA)

 • 8.

  instelling adviescommissie

N.v.t.

 • 4

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

N.v.t.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Doorlopend gedurende het jaar tot subsidieplafond bereikt is

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja, als de natuurlijke persoon geregistreerd is als professioneel kunstenaar en/of aantoonbaar een creatief beroep beoefent

ACTIVITEIT

B. Periodieke (meerjarige) kunstinitiatieven in stadsdeel Noord

 • 1.

  doelgroep (publiek)

Bewoners (en bezoekers) van Noord

 • 5

 • 2.

  soort subsidie

Periodieke subsidie (maximaal een jaar)

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 20.000 (maximale subsidie per aanvraag)

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 71.000 voor periodieke kunst- en cultuurprojecten in 2024 één aanvraagtermijn.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

N.v.t

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

 • 6

Minimaal 20% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle daadwerkelijke inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Volgorde van binnenkomst

 • 8.

  instelling adviescommissie

N.v.t.

 • 7

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

N.v.t.

 • 10.

  indieningstermijnen periodieke subsidies van toepassing

Aanvraagtermijn periodieke subsidie conform artikel 6 van de ASA 2013.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee

Hoofdstuk III

Artikel 6 Vervallen uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Noord 2023

Het Uitwerkingsbesluiten kunst en cultuur 2023 zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur stadsdeel Noord d.d. 5 juli 2022 vervalt van rechtswege nadat de laatste subsidie die op basis van deze regeling is verleend, maar in ieder geval op 31 december 2023. De Uitwerkingsbesluiten kunst en cultuur stadsdeel Noord vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord voor 5 juli 2022 vervallen van rechtswege nadat de laatste subsidie op basis van deze regelingen is verleend, maar in ieder geval op 31 december 2022.

Artikel 7 Inwerkingtreding en looptijd regeling

Deze regeling treedt in werking na publicatie in het gemeenteblad en werkt terug tot 1 juli 2023. Deze regeling vervalt van rechtswege nadat de laatste subsidie die op basis van deze regeling is verleend, maar in ieder geval op 31 december 2024.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Noord 2024.

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur maakt deel uit van de stedelijke Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten, vastgesteld door het college van B en W, en wordt vastgesteld door het Dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In artikel 2 van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan het Ambitiedocument kunst en cultuur stadsdeel Noord binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 en de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen van de drie gebieden in stadsdeel Noord.

In artikel 3 neemt het Dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in artikel 4 een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijke kunstproject, etc.). Een accurate omschrijving van de soort activiteit geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het Dagelijks bestuur in artikel 5 van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies zijn subsidies ten behoeve van activiteiten van de aanvrager waarvoor het Dagelijks bestuur slechts voor een bepaalde tijd subsidie wil verstrekken. Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een activiteit die in tijd begrensd is, niet doorlopend is en in de betreffende tranche gerealiseerd moet zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten voor maximaal een jaar.