Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2023

Geldend van 15-09-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2023

Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2023

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening Teylingen

Artikel 1 Oplegging last onder dwangsom

  • 1. Indien wordt vastgesteld dat tijdens een evenement in de openbare ruimte de voor dat evenement geldende maximale geluidsnorm wordt overtreden, wordt aan de organisator, of een ander persoon die het in zijn macht heeft de overtreding ongedaan te maken, direct een last onder dwangsom uitgereikt waarin het volgende is opgenomen:

    • € 750,- tot een maximum van € 3000,- voor een evenement categorie A;

    • € 1500,- tot een maximum van € 6000,- voor een evenement categorie B;

    • € 2000,- tot een maximum van € 8000,- voor een evenement categorie B-risico;

    • € 2500,- tot een maximum van € 10.000,- voor een evenement categorie C.

  • 2. In de last onder dwangsom kan gemotiveerd worden afgeweken van genoemde bedragen.

Artikel 2 Verbeuren dwangsom

Wordt na het uitreiken van de last onder dwangsom opnieuw een overtreding van de maximale geluidsnorm begaan dan wordt de dwangsom genoemd in artikel 1 verbeurd.

Artikel 3 Weigering volgende evenementenvergunning

In geval een dwangsom is verbeurd, kan de burgemeester besluiten de evenementenvergunning voor het evenement voor het daaropvolgende jaar te weigeren of te beperken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2023.

Ondertekening

Vastgesteld op 5 september 2023 door het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

Burgemeester

C.G.J. Breuer

Secretaris

J.F.A. Tomassen