Mandaatbesluit, uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen gemeente Ouder-Amstel 2023

Geldend van 16-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 26-01-2021

Intitulé

Mandaatbesluit, uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen gemeente Ouder-Amstel 2023

Het college van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelet op:

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”);

 • -

  de bepalingen van de Gemeenschappelijke regeling Duo+, vastgesteld op 11 oktober 2017;

 • -

  de bepalingen van de Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+, vastgesteld op 30 april 2019.

Overwegende dat:

 • -

  De Wet hersteloperatie toeslagen op 5 november 2022 in werking is getreden, terugwerkend ten aanzien van artikel 2.21 vanaf 26 januari 2021. Hiermee biedt de wet de gemeente een grondslag om brede ondersteuning te bieden op de vijf leefgebieden;

 • -

  Er is voor de uitvoering van deze wet nog geen mandaat aan Duo+ geregeld;

 • -

  Voor de efficiënte uitvoering van voormelde wet- en regelgeving het nodig is dat namens het college specifieke bevoegdheden aan specifieke functies worden gemandateerd.

Besluit:

Artikel 1

De bevoegdheid tot het uitvoeren en beslissen op grond van artikel 2.21 van de Wet hersteloperatie wordt aan de directeur van Duo+ gemandateerd.

Artikel 2

Aan de directeur van Duo+ de bevoegdheid te verlenen om de bevoegdheid, genoemd onder artikel 1, onder te mandateren aan teamleider Sociaal Domein Participatiewet.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt daarbij terug tot en met 26 januari 2021.

Artikel 4

Dit besluit aan te halen als :”Mandaatbesluit, uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen gemeente Ouder-Amstel 2023”.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel

@ 2023 Zaaknummer: 2023-026996

de gemeentesecretaris,

R. van Reijswoud

de burgemeester,

J. Langenacker

TOELICHTING MANDAATBESLUIT UITVOERING WET HERSTELOPERATIE TOESLAGEN OUDER-AMSTEL 2023

Algemeen

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en het gezin. Gemeenten bieden ouders die zich melden als mogelijk gedupeerde, ondersteuning op 5 leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk). De gemeente Ouder-Amstel heeft op 2 februari 2021 ingestemd met een machtiging van de belastingdienst, zodat gegevens over gedupeerde ouders met de gemeente kunnen worden gedeeld. De machtiging is door verleend aan Duo+, omdat zij de uitvoerende partij voor Ouder-Amstel zijn.

Door de inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie toeslagen met terugwerkende kracht tot 26 januari 2021, de uitbreiding met de kindregeling, de aankomende ex-partnerregeling en de aankondiging dat het rijk de gemeente tot eind 2025 in staat stelt brede ondersteuning en nazorg te bieden is mandaatverlening aan Duo+ nodig. Met dit mandaat is Duo+ in staat om een snel brede ondersteuning te beiden. De notitie ‘Uitgangspunten voor het bieden van brede ondersteuning en het opstellen van het plan van aanpak’ wordt hierbij als leidraad door Duo+ gebruikt.