Regeling vervallen per 31-12-2023

Openstellingsbesluit IMF 2023/3

Geldend van 14-09-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Openstellingsbesluit IMF 2023/3

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân,

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 18 september 2023 tot en met 5 oktober 2023 tot 17.00 uur.

 • 2. Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend. Zie hiervoor op www.streekwurk.frl/imf.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1. Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied 1 bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 33.000

  • Noordoost Fryslân: € 100.000

  • Noordwest Fryslân: € 100.000

  • Zuidoost Fryslân: € 80.000

 • 2. Het subsidieplafond voor middelgrote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 90.000

  • Noordoost Fryslân: € 98.000

  • Noordwest Fryslân: € 108.000

  • Zuidwest Fryslân: € 120.000

  • Zuidoost Fryslân: € 119.000

 • 3. Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 75.000

  • Noordoost Fryslân: € 0

  • Noordwest Fryslân: € 0

  • Zuidwest Fryslân: € 0

  • Zuidoost Fryslân: € 0

 • 4. Na sluiting van de openstelling kunnen Gedeputeerde Staten de hoogtes van de subsidieplafonds wijzigen.

  In tabelvorm:

   

  Klein

  Middel

  Groot

  Totaal

  Wadden

  33.000

  90.000

  75.000

  198.000

  Noordoost

  100.000

  98.000

  0

  198.000

  Noordwest

  100.000

  108.000

  0

  208.000

  Zuidwest

  *)

  120.000

  0

  120.000

  Zuidoost

  80.000

  119.000

  0

  199.000

  Totaal

  313.000

  535.000

  75.000

  923.000

*) het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen binnen de regio Zuidwest Fryslân worden door het bestuur van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren vastgesteld.

Artikel 3 Beperking van de openstelling

 • 1. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 2. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c van die subsidieregeling, in de regio’s Zuidoost Fryslân en Noordwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 3. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c van die subsidieregeling, in de regio Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 4. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 5. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt in alle regio’s geen subsidie verstrekt voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed.

Artikel 4 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikelen 8 en 9 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit IMF 2023/03 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 6 Werkingsduur en overgangsrecht

 • 1. Dit openstellingsbesluit vervalt op 31 december 2023.

 • 2. Dit openstellingsbesluit blijft, vanaf de in het eerste lid genoemde vervaldatum, van kracht ten aanzien van subsidieaanvragen die voor 31 december 2023 op grond van deze regeling zijn ingediend.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten op 4 september 2023 te Leeuwarden,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

A. Schepers MSc, secretaris


Noot
1

het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen binnen de regio Zuidwest Fryslân worden door het bestuur van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren vastgesteld.