Aanwijzingsbesluit gemeentelijk briefadres gemeente Oisterwijk

Geldend van 13-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijk briefadres gemeente Oisterwijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk (hierna: het college),

gelet op:

  • Artikel 2.23 in samenhang gelezen met artikel 2.42, aanhef en onder b, van de Wet basisregistratie personen;

overwegende dat:

  • met ingang van 1 januari 2022 artikel 2.23 tweede lid van de Wet basisregistratie personen is gewijzigd in de zin dat de in dit artikel opgenomen bevoegdheid van het college om ambtshalve een briefadres in de basisregistratie personen op te nemen is vervangen door een expliciete wettelijke verplichting;

  • als briefadresgever kan worden gekozen een rechtspersoon die zijn zetel in Nederland heeft en die door het college is aangewezen om als briefadresgever in de gemeente Oisterwijk op te treden

  • indien er geen briefadresgever beschikbaar is, de gemeente Oisterwijk een briefadres moet faciliteren;

besluit:

  • 1.

    de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Oisterwijk (De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk) aan te wijzen als briefadresgever als bedoeld in artikel 2.42, aanhef en onder b van de Wet basisregistratie personen.

  • 2.

    dit besluit in werking te laten treden na bekendmaking ervan in het elektronisch gemeenteblad en terug te laten werken tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van 22 augustus 2023

Het college,

Marco Wilke

Secretaris a.i.

Hans Janssen

Burgemeester