Regeling vervalt per 20-09-2024

Subsidieregeling Energiearmoede bij Koopwoningen II gemeente Winterswijk

Geldend van 13-09-2023 t/m 19-09-2024

Intitulé

Subsidieregeling Energiearmoede bij Koopwoningen II gemeente Winterswijk

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

 • 2.

  Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • b.

  Woning: een bewoonbare, voor permanente bewoning toegewezen woning in Winterswijk die is opgeleverd vóór de Aanvraag in het kader van deze subsidieregeling;

 • c.

  Thermische schil: de bestaande thermische schil is de isolerende laag aan de buitenzijde van de woning. Wanden, daken, beglazing, deuren en vloeren grenzend aan de buitenlucht of grond zijn geïsoleerd om kou te weren en warmte binnen te houden. De thermische schil is de 'jas' van de woning.

 • d.

  Energiearmoede: huishoudens die moeite hebben met rondkomen, doordat zij hoge energiekosten en een laag inkomen hebben en vaak ook in een slecht geïsoleerde Woning wonen;

 • e.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Woning;

 • f.

  Aanvrager: een natuurlijke persoon die Eigenaar-bewoner is van een Woning;

 • g.

  Energietoeslag: toeslag van Fijnder voor inwoners met een laag inkomen als compensatie voor de gestegen energiekosten;

 • h.

  Mini Manna pas: inwoners met een laag besteedbaar inkomen hebben recht op een Mini Manna pas. Het recht op een Mini Manna pas wordt door de stichting Mini Manna vastgesteld;

 • i.

  Energielabel: het energielabel van de Woning zoals geregistreerd op https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/;

 • j.

  Bouwjaar: het bouwjaar van de Woning zoals vastgelegd in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);

 • k.

  Energiebesparende maatregelen: maatregelen aan de energetische schil van de Woning, zoals isolatie en HR++-glas;

 • l.

  Maatregelenlijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen inclusief criteria waaraan deze maatregelen moeten voldoen;

 • m.

  Betaalbewijs: een bewijs van betaling van de uitgevoerde maatregel(en). Dit kan een kopie van een bankafschrift zijn, of een schermafdruk van internetbankieren;

 • n.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;

 • o.

  Het college: de burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk.

 • p.

  Zorgtoeslag: toeslag waar inwoners met onvoldoende eigen inkomen recht op hebben ter compensatie van hun zorgkosten en die wordt toegekend door de dienst Toeslagen van de Belastingdienst.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze subsidieregeling is het toekomstbestendig(er) maken van Woningen in Winterswijk en het tegengaan van Energiearmoede via het treffen van Energiebesparende maatregelen door Eigenaar-bewoners. De subsidieregeling richt zich op Eigenaar-bewoners die in aanmerking komen op basis van Energietoeslag, een Mini Manna pas of Zorgtoeslag, wat betekent dat zij een laag besteedbaar inkomen hebben en waarschijnlijk een relatief groot deel van hun inkomen aan energiekosten besteden. Via het treffen van Energiebesparende maatregelen kan naar verwachting een grote energiebesparing gerealiseerd worden bij deze Eigenaar-bewoners.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het treffen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst aan, op of in een Woning in de gemeente Winterswijk.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door Eigenaar-bewoners waarbij:

 • 1.

  voor de Eigenaar-bewoner geldt dat:

  • a.

   de Eigenaar-bewoner Energietoeslag ontvangt in het jaar van de Aanvraag of het jaar voorafgaand aan de Aanvraag; of

  • b.

   de Eigenaar-bewoner over een geldige Mini Manna pas beschikt; of

  • c.

   de Eigenaar-bewoner op basis van hun definitieve berekening Zorgtoeslag van 2022 minimaal €1.200,- Zorgtoeslag heeft ontvangen.

 • 2.

  voor de Woning geldt dat:

  • a.

   de Woning geen Energielabel A of B heeft; en

  • b.

   de Woning een Bouwjaar heeft gelegen voor 2019.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidieregeling geldt voor het nemen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de bij de betreffende Energiebesparende maatregel(en) gestelde criteria zoals opgenomen in de Maatregelenlijst.

 • 3. De Energiebesparende maatregel(en) moet of moeten worden uitgevoerd of toegepast in, aan of op de Woning van de Aanvrager.

 • 4. Een subsidieaanvraag kan meerdere Energiebesparende maatregelen bevatten.

 • 5. Er kan maximaal eenmaal subsidie worden toegekend per Woning.

 • 6. De Energiebesparende maatregel(en) mag of mogen pas uitgevoerd worden nádat de subsidie is aangevraagd.

 • 7. De factuurdatum van de Energiebesparende maatregel(en) moet later zijn dan de datum van de Aanvraag.

 • 8. De Energiebesparende maatregel(en) moet of moeten uiterlijk 31 maart 2025 uitgevoerd zijn.

 • 9. Alle Energiebesparende maatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande Thermische schil.

 • 10. Energiebesparende maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 11. (Subsidie)regelingen voor Energiebesparende maatregelen mogen gecombineerd worden, maar een Aanvrager kan nooit meer dan 100 procent van het bedrag op de factuur/facturen gesubsidieerd krijgen.

 • 12. De Aanvrager zorgt ervoor dat de Energiebesparende maatregel(en) volgens de geldende voorschriften en wet- en regelgeving worden uitgevoerd en dat aan een eventuele vergunningplicht wordt voldaan. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor eigen rekening van de Aanvrager.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal €3.500,- inclusief BTW per Woning.

 • 2. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per Woning is €250,- inclusief BTW.

Art. 7. Aanvragen subsidie

 • 1. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier en uitbetalingsformulier.

 • 2. In de Aanvraag moet zijn aangegeven:

  • a.

   de persoonlijke gegevens van de Aanvrager;

  • b.

   de Energiebesparende maatregel(en);

  • c.

   de materialen die hiervoor worden gebruikt;

  • d.

   de te bereiken Rd isolatiewaarde van de constructie of U waarde in geval van isolatieglas;

  • e.

   de hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;

  • f.

   de kosten van de maatregel(en) via een offerte of prijsopgaaf;

  • g.

   de planning voor de uitvoering van de maatregel(en);

  • h.

   de beschikking van Fijnder voor Energietoeslag, een kopie van een geldige Mini Manna pas, of een bewijs van de definitieve berekening Zorgtoeslag.

 • 3. De Aanvrager ontvangt op basis van de Aanvraag binnen acht weken na datum van binnenkomst van de Aanvraag een besluit tot subsidieverlening.

 • 4. Wanneer de Aanvrager geen mogelijkheid heeft om de (aan)betaling van de maatregel(en) te financieren, dan kan de Aanvrager een verzoek indien voor voorlopige uitbetaling van de subsidie. Alleen betalingen die niet uitgesteld kunnen worden komen tot na de subsidievaststelling komen voor voorlopige uitbetaling in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken op een voorlopige uitbetaling verstrekt de Aanvrager de offerte of prijsopgaaf van de maatregel(en) die uitgevoerd gaan worden. Nadat de voorlopige uitbetaling heeft plaatsgevonden stuurt de Aanvrager binnen zeven dagen een kopie van het rekeningafschrift toe, waaruit blijkt dat de (aan)betaling van de maatregel(en) heeft plaatsgevonden.

 • 5. De Aanvrager dient het uitbetalingsformulier in binnen vier weken na uitvoering van de maatregel(en).

 • 6. Bij het uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en (betaal)bewijzen worden overgelegd waaruit blijkt:

  • a.

   dat de Aanvrager opdracht heeft gegeven en de Energiebesparende maatregel(en) is of zijn betaald;

  • b.

   welke Energiebesparende maatregel(en) is of zijn uitgevoerd;

  • c.

   wat de kosten van de Energiebesparende maatregel(en) zijn;

  • d.

   dat de maatregel(en) is of zijn aangebracht in, op of aan de Woning (bv. via foto’s).

 • 7. Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en (betaal)bewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken. De betaling van de gehele subsidie vindt plaats onder aftrek van de eventuele voorlopige uitbetaling. Wanneer het bedrag van de voorlopige uitbetaling hoger is dan de vastgestelde subsidie dan betaalt de Aanvrager het verschil retour. De subsidie kan niet hoger vastgesteld worden dan eerder in het besluit tot subsidieverlening is bepaald. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de Aanvrager van de Subsidie.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze subsidieregeling.

 • 2. Aanvragen die na 20 september 2024 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 3. Het College behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor de toekenning van subsidies geldt een Subsidieplafond van €250.000,-.

 • 2. Als het Subsidieplafond bereikt is, worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 3. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de Aanvrager in de gelegenheid is gesteld de Aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die Aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende Aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die Aanvraag geldt.

 • 4. Het Subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op de Duurzaam Winterswijk website (www.duurzaamwinterswijk.nl).

 • 5. Het College kan het Subsidieplafond verhogen en een nieuw Subsidieplafond instellen.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;

 • b.

  het Subsidieplafond is bereikt;

 • c.

  de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde verplichtingen is de subsidieontvanger verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is of zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het College behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

De werkzaamheden ten behoeve van het treffen van de maatregelen mogen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd mits voldaan wordt aan het volgende:

 • 1.

  bij zelfwerkzaamheid komen de eigen uren niet voor vergoeding in aanmerking;

 • 2.

  bij zelfwerkzaamheid worden de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uitgevoerd;

 • 3.

  zelfwerkzaamheid is alleen toegestaan bij maatregelen waarvoor op de Maatregelenlijst wordt aangegeven dat ze hiervoor in aanmerking komen.

Artikel 14. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze regeling voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen, kan het College afwijken van deze regeling.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking van deze regeling.

 • 2. De subsidieregeling is geldig tot en met 20 september 2024. Na deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor of op 20 september 2024 zijn ingediend.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen II gemeente Winterswijk’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Winterswijk op 4 september 2023

Stuart Weir

Gemeentesecretaris

Joris Bengevoord

Burgemeester

Toelichting

Het TNO rapport “De feiten over energiearmoede in Nederland, Inzicht op nationaal en lokaal niveau” laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. Deze inwoners hebben een laag inkomen en hebben hoge energiekosten en/of wonen in een huis dat niet goed is geïsoleerd. TNO heeft eind 2021 ingeschat dat er in Winterswijk rond de 1000 huishoudens zijn die te maken hebben met energiearmoede. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen verder gestegen en is de energiearmoede problematiek toegenomen, waardoor het werkelijke aantal huishoudens waarschijnlijk hoger ligt dan 1000. Ongeveer 75% van deze huishoudens woont in een corporatiewoning, 10-15% bezit een koopwoning en een vergelijkbaar percentage huurt particulier. Het aandeel woningeigenaren met hoge energielasten en lage inkomens wordt in Winterswijk geschat op 150 woningeigenaren, maar ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger.

De doelgroep van deze subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen bestaat uit Eigenaar-bewoners die recht hebben op Energietoeslag, een geldige Mini Manna pas bezitten of die in 2022 een definitieve berekening zorgtoeslag hebben ontvangen van minimaal €1.200 euro. Deze doelgroep heeft een laag (besteedbaar) inkomen en daarmee een relatief grote kans om in aanraking te komen met energiearmoede en beschikt vaak over onvoldoende vermogen om zelf te kunnen verduurzamen. De subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen biedt deze groep woningeigenaren maximaal € 3.500,- subsidie voor het (laten) uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals spouwmuurisolatie, dakisolatie of het aanbrengen van isolatieglas.

De doelgroep voor deze subsidieregeling is daarnaast gebaseerd op de volgende gegevens uit het TNO rapport betreffende de woning:

 • 100% van de doelgroep in een woning met bouwjaar voor 2019;

 • er is sprake van een lage energiekwaliteit bij energielabel C of slechter.

De verdeling in Winterswijk qua geregistreerde energielabels van woningen is als volgt:

afbeelding binnen de regeling

Hoe slechter het energielabel is, hoe meer energie er nodig is voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie van de woning. Een woning met energielabel F verbruikt bijvoorbeeld ruim twee keer zoveel energie (max. 380 kWh/m2) ten opzichte van een woning met energielabel B (max. 190 kWh/m2).

Op basis van het bovenstaande komen voor deze subsidieregeling eigenaar-bewoners in aanmerking waarbij voor de woning geldt dat:

 • De woning geen energielabel A of B heeft; en

 • de woning een bouwjaar heeft van voor 2019.

De doelgroep van de Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen II bestaat hierdoor uit woningeigenaren die én een laag (besteedbaar) inkomen hebben én een woning met een lage energiekwaliteit bezitten.

Daarnaast is deze Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen II opgezet, omdat de landelijke ISDE-regeling voor het subsidiëren van energiebesparende maatregelen vrij complex is en daarom voornamelijk gebruikt wordt door draagkrachtige woningeigenaren. Zo geldt er bij de ISDE-regeling maximaal 15% subsidie bij het treffen van één energiebesparende regel en maximaal 30% subsidie bij het treffen van twee energiebesparende maatregelen. Daarbij zijn de minimale vierkante meters die geïsoleerd moet worden bij de ISDE-regeling voor veel woningeigenaren een drempel. Ook kan bij de ISDE-regeling alleen achteraf subsidie worden aangevraagd. Een subsidie van maximaal 15% of 30% op de energiebesparende maatregel(en) is onvoldoende voor deze doelgroep om de maatregelen te financieren. Daarnaast heeft deze doelgroep onvoldoende eigen vermogen om de subsidiemaatregelen eerst zelf te bekostigen en achteraf subsidie terug te krijgen.

Via de Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen II kan de groep woningeigenaren die te maken heeft met hoge energielasten, lage (besteedbare) inkomens en een woning bezitten met een lage energiekwaliteit geholpen worden bij het treffen van energiebesparende maatregelen aan, op of in de eigen woning. Het subsidiëren van energiebesparende maatregelen in, op of aan de woning betekent voor deze groep woningeigenaren een permanente verbetering van de energiekwaliteit van de woning en een verlaging van de energiekosten. Daarnaast draagt de subsidieregeling bij aan de doelstellingen van de gemeente Winterswijk voor een klimaatneutrale en circulaire gemeente in uiterlijk 2050.