Regeling vervallen per 20-09-2024

Subsidieregeling voor Aanpak van Energiearmoede II gemeente Winterswijk

Geldend van 13-09-2023 t/m 19-09-2024

Intitulé

Subsidieregeling voor Aanpak van Energiearmoede II gemeente Winterswijk

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze regeling verstaan onder:

 • a.

  Het college: de burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

 • b.

  Betaalbewijs: een bewijs van betaling van de uitgevoerde maatregel(en). Dit kan een kopie van een bankafschrift zijn, of een schermafdruk van internetbankieren;

 • c.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;

 • d.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • e.

  Aanvraagformulier: formulier waarmee subsidie kan worden aangevraagd;

 • f.

  Woning: een bewoonbare, voor permanente bewoning toegewezen woning in Winterswijk die is opgeleverd vóór de Aanvraag in het kader van deze subsidieregeling;

 • g.

  Huurder: de natuurlijke persoon die huurder is van de Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Woning;

 • h.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Woning;

 • i.

  Aanvrager: een natuurlijke persoon die Huurder of Eigenaar-bewoner is van een Woning;

 • j.

  Energiearmoede: huishoudens die moeite hebben met rondkomen, doordat zij hoge energiekosten en een laag inkomen hebben en vaak ook in een slecht geïsoleerde Woning wonen;

 • k.

  Energietoeslag: toeslag van Fijnder voor inwoners met een laag inkomen als compensatie voor de gestegen energiekosten;

 • l.

  Mini Manna pas: inwoners met een laag besteedbaar inkomen hebben recht op een Mini Manna pas. Het recht op een Mini Manna pas wordt door de stichting Mini Manna vastgesteld;

 • m.

  Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Woning die beoogt/beogen energie te besparen;

 • n.

  Energiebespaarmaatje: medewerker of vrijwilliger van het Centrum Duurzaam Winterswijk die Huurder of Eigenaar-bewoner energiebesparende tips, en waar nodig Energiebesparende maatregelen, aanbiedt;

 • o.

  Energieconciërge: medewerker of vrijwilliger van het Centrum Duurzaam Winterswijk of een derde partij die Energiebesparende maatregelen aanbrengt in een Woning;

 • p.

  Regeling Energiebespaarmaatjes en Energieconciërges : regeling voor Huurders en Eigenaar-bewoners voor het ontvangen van energiebesparende tips en Energiebesparende maatregel(en) voor hun Woning met als doel energie te besparen en de energierekening te verlagen;

 • q.

  Maatregelenlijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende Energiebesparende maatregel(en) inclusief criteria waaraan deze maatregelen moeten voldoen voor de Regeling Energiebespaarmaatjes en Energieconciërges;

 • r.

  Witgoedapparaat: in deze regeling wordt onder witgoedapparaten die voor vervanging in aanmerking komen verstaan: een koelkast, koel-vriescombinatie, een vriezer of een wasmachine;

 • s.

  Nieuw energielabel: energielabel dat sinds 1 maart 2021 gehanteerd wordt als energielabel voor Witgoedapparaten. Dit energielabel bestaat uit de labels: A, B, C, D, E, F & G.

 • t.

  Oud energielabel: energielabel dat voor 1 maart 2021 gehanteerd werd als energielabel voor Witgoedapparaten. Dit energielabel bestond uit de labels: A+++, A++, A+, A, B, C & D.

 • u.

  Regeling Witgoed: regeling voor Huurders en Eigenaar-bewoners die een oud Witgoedapparaat kunnen laten vervangen door energiezuinig Witgoedapparaat in hun Woning met als doel energie te besparen en de energierekening te verlagen;

 • v.

  Servicekosten: kosten die bovenop de huurprijs komen voor Huurders die deelnemen aan een zonnepanelen aanbod van de verhuurder;

 • w.

  Regeling Zon op dak Zonnepanelen: regeling voor Huurders die gebruik maken van een zonnepanelen aanbod van de verhuurder en de Servicekosten die hieraan vast zitten voor een deel gesubsidieerd kunnen krijgen, met als doel om via het opwekken van duurzame energie de energierekening te verlagen;

 • x.

  Regeling Energieadvies woningeigenaren: regeling voor Eigenaar-bewoners voor het laten opstellen van een energieadvies, dat inzicht geeft in de bouwkundige en installatietechnische verbeteringen met betrekking tot energiezuinigheid van de Woning, met als doel om de Woning in een vervolgstap energetisch te verbeteren zodat energie bespaard wordt en de energierekening wordt verlaagd.

 • y.

  Zorgtoeslag: toeslag waar inwoners met onvoldoende eigen inkomen recht op hebben ter compensatie van hun zorgkosten en die wordt toegekend door de dienst Toeslagen van de Belastingdienst.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van Huurders en Eigenaar-bewoners om Energiebesparende maatregelen in hun Woning te treffen en daarmee de energierekening te verlagen en Energiearmoede tegen te gaan.

Artikel 3: Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de Energiebesparende maatregel(en) zoals beschreven in de Regeling Energiebespaarmaatjes en Energieconciërges, de Regeling Witgoed, de Regeling Zon op dak Zonnepanelen en de Regeling Energieadvies Woningeigenaren aan, op of in een Woning in de gemeente Winterswijk.

Artikel 4: Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd:

 • 1.

  voor de Regeling Energiebespaarmaatjes en Energieconciërges door Huurders en Eigenaar-bewoners.

 • 2.

  voor de Regeling Witgoed door Huurders en Eigenaar-bewoners waarvoor geldt dat:

  • a.

   de Huurder of Eigenaar-bewoner Energietoeslag ontvangt in het jaar van de Aanvraag of het jaar voorafgaand aan de Aanvraag; of

  • b.

   de Huurder of Eigenaar-bewoner beschikt over een geldige Mini Manna pas.

 • 3.

  voor de Regeling Zon op dak Zonnepanelen door Huurders waarvoor geldt dat:

  • a.

   de Huurder Energietoeslag ontvangt in het jaar van de Aanvraag of het jaar voorafgaand aan de Aanvraag; of

  • b.

   de Huurder beschikt over een geldige Mini Manna pas.

 • 4.

  voor de Regeling Energieadvies Woningeigenaren door Eigenaar-bewoners waarvoor geldt dat:

  • a.

   de Eigenaar-bewoner Energietoeslag ontvangt in het jaar van de Aanvraag of het jaar voorafgaand aan de Aanvraag; of

  • b.

   de Eigenaar-bewoner beschikt over een geldige Mini Manna pas; of

  • c.

   de Eigenaar-bewoner op basis van hun definitieve berekening Zorgtoeslag van 2022 minimaal €1.200,- Zorgtoeslag heeft ontvangen.

Artikel 5: Subsidievoorwaarden

 • 1. De Energiebesparende maatregel(en) moet of moeten worden uitgevoerd in, aan of op de Woning van de Aanvrager.

 • 2. Eigenaar-bewoners en huurders die in 2023 subsidie toegekend hebben gekregen voor de Regeling Energiebespaarmaatjes & Energieconciërges, Regeling Witgoed, Regeling Zon op dak Zonnepanelen of Regeling Energieadvies Woningeigenaren mogen geen aanvraag doen voor de gelijknamige Regeling binnen deze Subsidieregeling aanpak van energiearmoede II.

 • 3. Er kan maximaal eenmaal per Woning subsidie worden toegekend per Regeling Energiebespaarmaatjes en Energieconciërges, Regeling Witgoed, Regeling Zon op dak Zonnepanelen en Regeling Energieadvies Woningeigenaren.

 • 4. De Energiebesparende maatregel(en) mag of mogen pas uitgevoerd worden nádat de subsidie is aangevraagd.

 • 5. De factuurdatum van de Energiebesparende maatregel(en) moet later zijn dan de datum van de Aanvraag.

 • 6. De Energiebesparende maatregel(en) moet of moeten uiterlijk 31 maart 2025 uitgevoerd zijn.

 • 7. Wanneer er andere (subsidie)regelingen mogelijk zijn voor de Energiebesparende maatregel(en) in deze subsidieregeling, dan kan er alleen subsidie worden verkregen voor het deel van de kosten dat niet vergoed wordt door andere (subsidie)regelingen.

 • 8. Voor de Regeling Energiebespaarmaatjes en Energieconciërges geldt dat:

  • a.

   de regeling geldt voor het nemen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst;

  • b.

   om voor subsidie in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de bij de betreffende Energiebesparende maatregel(en) gestelde criteria zoals opgenomen in de Maatregelenlijst;

  • c.

   een subsidieaanvraag meerdere Energiebesparende maatregelen kan bevatten;

  • d.

   de inwoner in aanmerking komt als het traject energiebespaarmaatje succesvol is afgerond, waarbij de gemeente besluit wanneer het traject succesvol is doorlopen.

 • 9. Voor de Regeling Witgoed geldt dat:

  • a.

   de inwoner in aanmerking komt als het traject energiebespaarmaatje succesvol is afgerond, waarbij de gemeente besluit wanneer het traject succesvol is doorlopen;

  • b.

   de inwoner in aanmerking komt als de inwoner in het huidige jaar en/of het voorgaande jaar een jaarafrekening voor energiekosten heeft van minimaal €1200,-;

  • c.

   het energiebespaarmaatje op basis van de voorwaarden van de Regeling Witgoed adviseert aan de gemeente welk Witgoedapparaat het beste vervangen kan worden en de gemeente besluit welk Witgoedapparaat vervangen wordt;

  • d.

   er maximaal één nieuw Witgoedapparaat per Woning in aanmerking komt;

  • e.

   een oud Witgoedapparaat in aanmerking komt als:

   • i.

    het Witgoedapparaat actief in gebruik is en niet stuk is; en

   • ii.

    het Witgoedapparaat meer dan vijf jaar oud is; en

   • iii.

    het Witgoedapparaat een Oud energielabel A+ of slechter heeft of een Nieuw energielabel F of slechter heeft of een jaarlijks verbruik heeft dat gelijk aan of hoger is dan:

    • 1.

     185 kWh voor een wasmachine;

    • 2.

     240 kWh voor een koel-vriescombinatie;

    • 3.

     275 kWh voor een vriezer; en

   • iv.

    het oude Witgoedapparaat vervangen wordt door een nieuw Witgoedapparaat, waarbij geldt dat:

    • 1.

     een oude wasmachine vervangen mag worden door een nieuwe wasmachine;

    • 2.

     een oude koel-vriescombinatie vervangen mag worden door een nieuwe koel-vriescombinatie;

    • 3.

     een oude vriezer vervangen mag worden door een nieuwe tafelmodel vriezer;

    • 4.

     een oude koelkast én diepvries samen vervangen mogen worden door een nieuwe koel-vriescombinatie; en

   • v.

    het oude Witgoedapparaat door de leverancier van het nieuwe Witgoedapparaat wordt opgehaald;

  • f.

   een nieuw Witgoedapparaat in aanmerking komt als:

   • i.

    het nieuwe Witgoedapparaat een groen energielabel heeft (dit houdt in: een Nieuw energielabel A, B of C); en

   • ii.

    het nieuwe Witgoedapparaat niet meer kost dan de maximale subsidie, inclusief levering en installatie.

 • 10. Voor de Regeling Zon op dak Zonnepanelen geldt dat:

  • a.

   de inwoner in aanmerking komt als de verhuurder een zonnepanelen installatie op de woning van de huurder aanbrengt en hiervoor Servicekosten in rekening brengt;

  • b.

   de subsidie niet hoger is dan de Servicekosten die de verhuurder voor een periode van 12 maanden in rekening brengt bij de huurder voor de zonnepanelen installatie.

 • 11. Voor de Regeling Energieadvies Woningeigenaren geldt dat de kosten voor een energieadvies voor subsidie in aanmerking komen als:

  • a.

   het energieadvies is opgesteld door een adviseur met BRL 9500 certificering of een ander door de gemeente Winterswijk goedgekeurd kwaliteitsniveau;

  • b.

   het energieadvies een schriftelijke rapportage bevat;

  • c.

   het energieadvies minimaal inzicht geeft in:

   • i.

    de (volledige) energievraag van de Woning en haar bewoners;

   • ii.

    de warmtebehoefte van de Woning in de wintermaanden (in kWh per m2);

   • iii.

    het aandeel hernieuwbare energie van de Woning;

   • iv.

    de energetische kwaliteit van de isolatie(schil) van de Woning;

   • v.

    de belangrijkste Energiebesparende maatregel(en) en de verwachte gevolgen voor zowel de energievraag, de hoogte van de energierekening en het aandeel hernieuwbare energie;

   • vi.

    de mogelijkheid om via het Centrum Duurzaam Winterswijk (financiële) ondersteuning te krijgen voor het treffen van de Energiebesparende maatregel(en) in de Woning.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten van de Energiebesparende maatregel(en), waarbij voor de verschillende regelingen de volgende maximale subsidie geldt (incl. BTW):

  • a.

   €200,- per Woning voor de Regeling Energiebespaarmaatjes en Energieconciërges;

  • b.

   €850,- per Woning voor de Regeling Witgoed;

  • c.

   €400,- per Woning voor de Regeling Zon op dak Zonnepanelen;

  • d.

   €500,- per Woning voor de Regeling Energieadvies Woningeigenaren.

 • 2. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per regeling is €50,- inclusief BTW.

Artikel 7. Aanvragen subsidie

 • 1. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van het op grond van de desbetreffende regeling beschikbaar gestelde Aanvraagformulier.

 • 2. In het Aanvraagformulier moet zijn aangegeven:

  • a.

   de persoonlijke gegevens van de Aanvrager;

  • b.

   welke Energiebesparende maatregel(en) de Aanvrager wil (laten) uitvoeren in de Woning;

  • c.

   de kosten van de Energiebesparende maatregel(en) die de Aanvrager wil (laten) uitvoeren in de Woning via een offerte of prijsopgaaf;

  • d.

   de planning voor de uitvoering van de Energiebesparende maatregel(en) in de Woning;

  • e.

   indien van toepassing de beschikking van Fijnder voor Energietoeslag, een kopie van een geldige Mini Manna pas, of een bewijs van de definitieve berekening Zorgtoeslag.

 • 3. De Aanvrager ontvangt op basis van de Aanvraag binnen acht weken na datum van binnenkomst van de Aanvraag een besluit tot subsidieverlening en een voucher ter hoogte van het verleende subsidiebedrag.

 • 4. Bij de Regeling Energiebespaarmaatjes en energieconciërges, de Regeling Witgoed en de Regeling Energieadvies Woningeigenaren kan de Aanvrager ervoor kiezen om de subsidie rechtstreeks uit te laten keren aan de leverancier van de Energiebesparende maatregel(en). De Aanvrager verstrekt hiervoor de voucher aan de leverancier van de Energiebesparende maatregel(en). De leverancier controleert de echtheid van de voucher via het activeringsformulier op de Duurzaam Winterswijk website en krijgt bij goedkeuring een bevestiging dat het bedrag uitbetaald zal worden aan de leverancier. De Aanvrager draagt zorg dat voldaan wordt aan de voorwaarden van de Energiebesparende maatregel(en) zoals beschreven in deze subsidieregeling. Nadat de leverancier de maatregelen geleverd en indien van toepassing uitgevoerd heeft, verschaft de Aanvrager bewijsstukken aan de gemeente voor de correcte levering en indien van toepassing uitvoering van de Energiebesparende maatregel(en). Hierna volgt uitbetaling van het subsidiebedrag aan de leverancier in uiterlijk 30 dagen. Alleen leveranciers die zich hebben aangemeld voor deze werkwijze, vermeld worden op de Duurzaam Winterswijk website en voldoen aan de door de gemeente Winterswijk gestelde criteria komen voor deze werkwijze in aanmerking. Deze werkwijze kan ook gebruikt worden voor aanbetalingen die niet uitgesteld kunnen worden tot na de levering of uitvoering van de Energiebesparende maatregel(en).

 • 5. De Aanvrager dient het subsidievaststellingsformulier in binnen vier weken na uitvoering van de maatregel(en).

 • 6. Bij het subsidievaststellingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en (betaal)bewijzen worden overgelegd waaruit blijkt:

  • a.

   dat de Aanvrager opdracht heeft gegeven en de Energiebesparende maatregel(en) is of zijn betaald (indien niet uitbetaald via de voucher);

  • b.

   welke Energiebesparende maatregel(en) is of zijn uitgevoerd;

  • c.

   wat de kosten van de Energiebesparende maatregel(en) zijn;

  • d.

   dat de maatregel(en) is of zijn aangebracht in, op of aan de Woning (bv. via foto’s).

 • 7. Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en (betaal)bewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken. De betaling van de gehele subsidie vindt plaats onder aftrek van de eventuele voorlopige uitbetaling via de voucher. Wanneer het bedrag van de voorlopige uitbetaling hoger is dan de vastgestelde subsidie dan betaalt de Aanvrager het verschil retour. De subsidie kan niet hoger vastgesteld worden dan eerder in het besluit tot subsidieverlening is bepaald. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de Aanvrager van de Subsidie.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze subsidieregeling.

 • 2. Aanvragen die na 20 september 2024 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 3. Het college behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor de toekenning van subsidies binnen deze subsidieregeling geldt een Subsidieplafond van €120.000,-. Dit Subsidieplafond is als volgt verdeeld over de verschillende regelingen:

  • a.

   maximaal €45.000,- voor de Regeling Energiebespaarmaatjes en Energieconciërges;

  • b.

   maximaal €40.000,- voor de Regeling Witgoed;

  • c.

   maximaal €15.000,- voor de Regeling Zon op dak Zonnepanelen;

  • d.

   maximaal €20.000,- voor de Regeling Energieadvies Woningeigenaren.

 • 2. Als het Subsidieplafond bereikt is, worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 3. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 4. Het Subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op de Duurzaam Winterswijk website (www.duurzaamwinterswijk.nl).

 • 5. Het college kan het Subsidieplafond verhogen en een nieuw Subsidieplafond instellen.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;

 • b.

  het Subsidieplafond is bereikt;

 • c.

  de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11. Verplichtingen Subsidieontvanger

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde verplichtingen geldt dat de subsidieontvanger bij de Regeling Witgoed het gesubsidieerde Witgoedapparaat terug moet geven aan de gemeente wanneer het Witgoedapparaat niet langer in de Woning van de Aanvrager staat. Het Witgoedapparaat is dan weer eigendom van de gemeente.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het college behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking van deze regeling.

 • 2. De subsidieregeling is geldig tot en met 20 september 2024. Na deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor of op 20 september 2024 zijn ingediend.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Aanpak van Energiearmoede II gemeente Winterswijk’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Winterswijk op 4 september 2023

burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

Stuart Weir

Gemeentesecretaris

Joris Bengevoord

Burgemeester

Toelichting

Het TNO rapport “De feiten over energiearmoede in Nederland, Inzicht op nationaal en lokaal niveau” laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met Energiearmoede. Deze inwoners hebben een laag inkomen en hebben hoge energiekosten en/of wonen in een huis dat niet goed is geïsoleerd. TNO heeft eind 2021 ingeschat dat er in Winterswijk rond de 1000 huishoudens zijn die te maken hebben met Energiearmoede. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen verder gestegen en is de energiearmoede problematiek toegenomen, waardoor het werkelijke aantal huishoudens waarschijnlijk hoger ligt dan 1000. De Subsidieregeling voor aanpak van energiearmoede II bestaat uit vier verschillende regelingen die op verschillende manieren huishoudens in Winterswijk die te maken hebben met Energiearmoede ondersteunen.

Via de Regeling Energiebespaarmaatjes en energieconciërges kunnen woningeigenaren en huurders energiebesparende tips en kleine energiebesparende maatregelen voor hun woning ontvangen om zo energie te besparen en de energierekening omlaag te brengen. Deze regeling is gebaseerd op de succesvolle RREW-actie in 2021/2022, waarbij inwoners zelf kleine energiebesparende maatregelen konden aanschaffen. In de Regeling Energiebespaarmaatjes en energieconciërges bekijkt het Energiebespaarmaatje samen met de inwoner welke mogelijkheden er zijn om in de woning energie te besparen, door bijvoorbeeld radiatorfolie aan te brengen of een douchekop te vervangen door een waterbesparende versie. In deze regeling wordt geflyerd in wijken en is er contact met organisaties (zoals de Post en Fijnder) om mensen met energiearmoede te bereiken. Daarom wordt in deze regeling geen beperkingen opgelegd aan de doelgroep, omdat alle huishoudens die ofwel in de geflyerde wijken wonen of die via organisaties gewezen worden op deze regeling aanspraak zouden moeten kunnen maken op de regeling. De wijken waarin geflyerd wordt, zijn wijken waarin de kans groot is dat er huishoudens wonen die een laag inkomen en hoge energielasten hebben. Hierdoor is, ondanks dat er geen doelgroep gedefinieerd is voor deze regeling, de kans toch groot dat de subsidie terecht komt bij huishoudens die te maken hebben met energiearmoede.

Via de Regeling Witgoed kunnen inwoners die recht hebben op Energietoeslag en/of een geldige Mini Manna pas bezitten een oud Witgoedapparaat laten vervangen door een nieuw, energiezuinig Witgoedapparaat in hun woning. Deze doelgroep heeft een laag (besteedbaar) inkomen en daarmee een relatief grote kans om in aanraking te komen met energiearmoede en beschikt vaak over onvoldoende vermogen om zelf een Witgoedapparaat te vervangen. Een oud Witgoedapparaat komt voor vervanging in aanmerking wanneer het apparaat actief in gebruik, niet stuk is en ouder dan vijf jaar is. Verder moet de inwoner een jaarafrekening voor energiekosten hebben in het huidige of afgelopen jaar van minimaal €1200 euro. Dit houdt in dat een Witgoedapparaat alleen vervangen wordt bij inwoners die een dermate hoge energierekening hebben dat het vervangen van een Witgoedapparaat significante invloed heeft op het verlagen van de energierekening. Ook moet het oude Witgoedapparaat een Oud energielabel A+ of slechter hebben, of een Nieuw energielabel F of slechter hebben of een hoog energieverbruik hebben. Onderstaand is weergegeven hoe hoog het energieverbruik van het Witgoedapparaat moet zijn om voor vervanging in aanmerking te komen:

afbeelding binnen de regeling

Het energiebespaarmaatje van de Regeling Energiebespaarmaatjes en enerconciërges bekijkt samen met de inwoner welk Witgoedapparaat (wasmachine, koel-vriescombinatie of vriezer) het meest onzuinig is en voor vervanging in aanmerking komt. De gemeente bepaalt uiteindelijk welk oud Witgoedapparaat het meest onzuinig is en vervangen wordt. Een oude koelkast mag ook vervangen worden, wanneer deze samen met een oude vriezer vervangen wordt voor een nieuwe koel-vriescombinatie. Een koelkast is ook met een oud label relatief energiezuinig, waardoor het weinig energiebesparing oplevert om een oude koelkast voor een nieuwe koelkast te vervangen. Op deze manier wordt de grootste energiebesparing behaald en wordt de energierekening verlaagd.

Via de Regeling Zon op dak zonnepanelen kunnen huurders die recht hebben op Energietoeslag en/of een geldige Mini Manna pas bezitten gebruik maken van een zonnepanelen aanbod van de verhuurder en kunnen zij de servicekosten die hieraan vast zitten gesubsidieerd krijgen voor de periode van een jaar. Het laten leggen van zonnepanelen betekent voor de huurder een vaste, periodieke bijdrage die bovenop de huur komt. Hoewel de zonnepanelen uiteindelijk een voordeel op de energierekening van de huurder zouden moeten opleveren, is dit toch een grote stap voor huurders die een laag inkomen en hoge energielasten hebben. Deze regeling biedt huurders de mogelijkheid om zonnepanelen te laten leggen, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over de gestegen huurkosten gedurende het eerste jaar. Huurders worden zo gestimuleerd om duurzame energie te gebruiken en verlagen tegelijkertijd hun energierekening.

Via de Regeling Energieadvies woningeigenaren kunnen woningeigenaren die recht hebben op Energietoeslag, een geldige Mini Manna pas bezitten of die in 2022 een definitieve berekening Zorgtoeslag hebben ontvangen van minimaal €1.200 euro een energieadvies laten opstellen dat inzicht geeft in de bouwkundige en installatietechnische verbeteringen met betrekking tot energiezuinigheid van de woning. Structurele energiebesparing kan behaald worden wanneer de energetische kwaliteit van de woning verbeterd wordt. Veel woningeigenaren hebben echter geen zicht op de energetische kwaliteit van hun woning en welke energiebesparende maatregel(en) effectief is of zijn voor hun woning. Via deze regeling krijgen woningeigenaren een advies dat inzicht geeft in de warmtebehoefte van de woning, de belangrijkste energetische verbeterpunten van de woning en welke maatregel de grootste energiebesparing oplevert. Zo is het voor woningeigenaren inzichtelijk welke energiebesparende maatregel(en) het meeste effect heeft of hebben voor de energiezuinigheid van de woning. Via andere subsidieregelingen kan of kunnen deze energiebesparende maatregel(en) vervolgens uitgevoerd worden, waardoor de energiekwaliteit van de woning toeneemt en de energierekening wordt verlaagd.