Subsidieregeling Voortijdig schoolverlaten 2023

Geldend van 01-10-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Voortijdig schoolverlaten 2023

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021

Besluiten:

 • 1.

  De ‘Subsidieregeling Voortijdig schoolverlaten 2023’ vast te stellen met ingang van 1 oktober 2023.

 • 2.

  Het subsidieplafond vast te stellen op € 600.000.-.

 • 3.

  De collegebrief ‘Subsidieregeling Voortijdig schoolverlaten 2023’ naar deraad te versturen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  startkwalificatie: een diploma op havo, vwo of minimaal mbo niveau 2;

 • b.

  jongeren: jongeren tot 27 jaar;

 • c.

  raad: raad van de gemeente Leiden;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • e.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Leiden 2021;

 • f.

  Sterke Sociale Basis Leiden

  De opdracht Sterke Sociale Basis (SSB) beoogt een vraaggericht, overzichtelijk en toegankelijk samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen op stedelijk en wijkniveau, dat bijdraagt aan het welzijn van de Leidse inwoners. Dat resulteert in een krachtig voorveld (sociale basis), zodat – indien nodig – zo goed als mogelijk hulp geboden kan worden in de gewone leefomgeving en ingezet kan worden op preventie.

  Daarbij zijn drie thema’s onderscheiden:

 • 1.

  Opgroeien staat in het teken van veilig en gezond opgroeien, talentontwikkeling en kansen voor kinderen en jongeren, het versterken van een positieve opgroei- en opvoedomgeving en het vroegtijdig signaleren van risicovolle situaties en gedrag.

 • 2.

  Samen Meedoen staat in het teken van het vergroten van de betrokkenheid van Leidenaren bij elkaar en het versterken van netwerken (gezin, familie, buurten, verenigingen).

 • 3.

  Basiskracht richt zich op basisvaardigheden die inwoners nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving en om hun talenten verder te ontwikkelen.

Vrijwilligersorganisaties leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van de Sterke Sociale Basis. Voor het dichtbij organiseren van specialistische ondersteuning is de samenwerking met de sociale wijkteams, jeugdteams Leidse regio, aanbieders van specialistische (maatwerk)-voorzieningen op het gebied van o.a. jeugd, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Beschermd Wonen en de Participatiewet van belang.

Artikel 2 Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het college activiteiten stimuleren die ervoor zorgen dat jongeren op school blijven en hun startkwalificatie halen, of jongeren zonder startkwalificatie stimuleren tot onderwijs of begeleiden naar een werkplek voor minimaal 12 uur per week.

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1. Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV van toepassing.

 • 2. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten:

  • a.

   die zorgen dat de jongeren op school blijven en hun startkwalificatie behalen, of jongeren zonder startkwalificatie stimuleren tot onderwijs, een werkplek of andere betekenisvolle dagbesteding.

  • b.

   die in de gemeente Leiden plaatsvinden en hoofdzakelijk zijn gericht op jongeren die in de gemeente Leiden wonen en nog geen startkwalificatie hebben.

  • c.

   die aanvullend zijn op de activiteiten van het regionale VSV programma zoals vermeld op de website van RBL Holland Rijnland www.rbl-hollandrijnland.nl

  • d.

   die aanvullend zijn op de projecten die gesubsidieerd worden vanuit de regionale kostendeling vsv;

  • e.

   die aanvullend zijn op bestaande activiteiten van de gemeente waaronder die in het kader van het programma ‘Sterke Sociale Basis’ en in samenwerking met relevante partners, worden gerealiseerd.

  • f.

   die bewezen effectief zijn of een innovatief karakter hebben.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

De aanvraag wordt uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteiten ingediend bij het college, via het betreffende subsidieformulier op de website van de gemeente Leiden (www.leiden.nl/subsidies).

In de aanvraag staan in ieder geval de volgende gegevens:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

 • c.

  een beschrijving van de samenwerking met andere (lokale) organisaties waaronder de partners van de Sterke Sociale Basis (indien van toepassing).

 • d.

  een overzicht met inkomsten en uitgaven voor deze activiteiten;

 • e.

  een opgave van eventuele bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten en de huidige status daarvan.

Artikel 5 Verantwoorden en vaststellen

Er geldt een verantwoordingstermijn van 13 weken na afloop van de verrichte activiteiten.

De verantwoording omvat de volgende eisen:

 • a.

  een overzicht van de bereikte resultaten in relatie tot het doel van de activiteiten en de eisen in de verleningsbeschikking.

  een financieel verslag, waaruit de aan de verrichte activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven blijken. De subsidie van gemeente is in het financieel verslag duidelijk weergegeven;

 • b.

  een korte beschrijving van de manier waarop met welke organisaties is samengewerkt bij het uitvoeren van de activiteiten;

 • c.

  een beschrijving van de knelpunten en verbeterpunten bij de uitgevoerde activiteiten.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze regeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV, geweigerd als:

 • a.

  de activiteiten niet voldoende zijn gericht op de doelgroep of naar verwachting onvoldoende effect zal hebben.

 • b.

  er geen sprake is van voldoende samenwerking met lokale partners of onvoldoende is gekeken naar al bestaande activiteiten.

 • c.

  er overlap bestaat met activiteiten die door de SSB partners worden uitgevoerd.

Artikel 7 Hoogte subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond voor deze regeling vast op een bedrag van € 600.000.- per kalenderjaar.

 • 2. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin de activiteiten zich richten op het voorkomen van schooluitval, het terugleiden naar school en het behalen van een startkwalificatie of het toe leiden naar een werkplek van minimaal 12 uur per week;

  • b.

   de aantoonbare effectiviteit van de activiteiten of de mate van innovatieve oplossing;

  • c.

   de mate waarin een nieuwe doelgroep wordt bereikt;

  • d.

   de mate waarin bij de activiteiten wordt samengewerkt met organisaties op het gebied van Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs;

  • e.

   de woonplaats van de jongere

  • f.

   het aantal deelnemers aan de activiteiten;

  • g.

   de kosten per deelnemer.

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten van de activiteiten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze activiteiten. De werkelijke kosten dienen daarbij in redelijke verhouding te staan tot het te verkrijgen resultaat.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meer bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1. Deze regeling is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld.

 • 2. Op subsidieaanvragen waarop op het moment van inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, is deze regeling van toepassing, tenzij dit voor de aanvrager tot een nadeliger uitkomst leidt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze gewijzigde regeling treedt in werking op 1 oktober 2023. Gelijktijdig wordt de ‘Subsidieregeling Voortijdig schoolverlaten 2021’ ingetrokken.

Artikel 11 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Voortijdig schoolverlaten 2023’.

Ondertekening