Beleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2023

Geldend van 09-09-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2023

Burgemeester van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van team Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning d.d. 22 augustus 2022;

gelet op:

 • -

  Artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht;;

 • -

  de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is om in beleidsregels vast te stellen hoe wordt omgegaan met inkomsten in relatie tot het ontvangen van verstrekkingen voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven (het leefgeld) en de toelage voor het wooncomponent;

vast te stellen de ‘Beleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: De ontheemde als bedoeld in artikel 1, sub c van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • b.

  burgemeester: de burgemeester van gemeente Zeewolde;

 • c.

  gezin: tot het gezin behoren echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners; hun minderjarige kinderen, mits zij ongehuwd en van hun afhankelijk zijn; de vader, moeder of een andere volwassene die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde ontheemde;

 • d.

  leefgeld: de maandelijkse financiële toelage zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b en artikel 12, eerste lid van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • e.

  inkomsten: de inkomsten uit arbeid in Nederland of een ander land, een loondervingsuitkering als bedoeld in artikel 1, onder j van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne of een toeslag op grond van de Toeslagenwet;

 • f.

  Regeling: de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Verder omschreven begrippen hebben dezelfde betekenis als in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. Deze beleidsregels zijn van toepassing op de verstrekkingen als bedoeld in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne aan ontheemden gedurende hun opvang in een gemeentelijke opvangvoorziening of een particuliere opvangvoorziening.

Artikel 3. Inkomsten

 • 1. Indien de belanghebbende 18 jaar of ouder is en inkomsten ontvangt, wordt het leefgeld zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b en artikel 12, eerste lid van de Regeling beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de belanghebbende recht heeft op inkomsten.

 • 2. Indien de belanghebbende als bedoeld in het eerste lid tot een gezin behoort, wordt het leefgeld aan het gezin beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de belanghebbende recht heeft op inkomsten.

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen de inkomsten worden aangevuld tot de hoogte van het leefgeld zoals bedoeld in artikel 10 en artikel 12 van de Regeling. Bij de bepaling van de hoogte van de inkomsten wordt rekening gehouden met het mogelijk recht op kinderbijslag en/of kindgebonden budget.

 • 4. Belanghebbende toont, uit eigen beweging, vóór de 25ste dag van de maand waarin er recht is op inkomsten, de hoogte van de inkomsten aan om aanspraak te kunnen maken op aanvullend leefgeld als bedoeld in het derde lid.

Artikel 4. Vertrek uit de opvanglocatie

 • 1. In overeenstemming met artikel 7, eerste lid en artikel 13, eerste lid van de Regeling kan de burgemeester het leefgeld beëindigen indien belanghebbende en/of het gezin elders in opvang is voorzien of langer dan 28 dagen niet in de opvangvoorziening is verschenen zonder de burgemeester hiervan op de hoogte te stellen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van constatering dat iemand afwezig is.

 • 2. De geplande afwezigheid moet vooraf worden gemeld. Dat geldt voor zowel de gemeentelijke als de particuliere opvang.

Artikel 5. Inlichtingenplicht

De belanghebbende verstrekt binnen een termijn van 14 dagen na het wijzigen van de situatie de inlichtingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte en het recht op leefgeld. De belanghebbende verstrekt in ieder geval inlichtingen die betrekking hebben op:

 • -

  de aanvaarding of wijzigingen van betaald werk;

 • -

  het verkrijgen van een uitkering;

 • -

  verhuizing binnen de gemeente;

 • -

  vertrek uit de gemeente;

 • -

  tijdelijk verblijf buiten de gemeente, en;

 • -

  wijzigingen in de gezinssituatie.

Artikel 6. Terugvordering

De burgemeester kan in overeenstemming met artikel 8 en 14 van de Regeling het leefgeld terugvorderen of verrekenen indien deze ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verstrekt aan de belanghebbende.

Artikel 7. Hardheidsclausule

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester afwijken van deze beleidsregels, indien de toepassing van deze beleidsregels leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 september 2023.

 • 2. Deze beleidsregels zijn geldig zolang de Regeling opvang ontheemden Oekraïne van toepassing is.

Artikel 9. Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde d.d. 29 augustus 2023.

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

G.J. Gorter