Regeling vervallen per 31-12-2023

Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen gemeente Utrecht

Geldend van 08-09-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

Gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

Overwegende dat:

 • zij op grond van artikel 35 van de Participatiewet bevoegd zijn (of is) tot het verlenen van bijzondere bijstand;

 • er een groep gehuwden is die door een samenloop van regelingen niet het maximale toeslagenbedrag ontvangen waar zij recht op hebben en dat noodzakelijk wordt geacht om in de noodzakelijke kosten van huur en zorgpremie te voorzien;

 • dit het gevolg is van reeds jarenlang bestaande samenloop van overheidsregelingen en fiscaliteit, die voor bepaalde categorieën tot een niet voorziene benadeling heeft geleid, waardoor die omstandigheden aangemerkt worden als bijzondere omstandigheden;

 • het kabinet gemeenten heeft verzocht om deze gehuwden te compenseren door aan deze gehuwden in bepaalde situaties voor deze kosten individuele bijzondere bijstand te verstrekken;

 • in de tussentijd het kabinet werkt aan een structurele oplossing;

 • het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen over de gevallen waarin deze compensatie wordt uitgekeerd en hoe dit beoordeeld wordt.

Besluiten vast te stellen de volgende Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen gemeente Utrecht

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1.1 Definities

Artikel 1 Definities

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  College: college van burgermeester en wethouders van de gemeente Utrecht

 • b.

  Toeslag: huur –en/of zorgtoeslag

 • c.

  Wet: de Participatiewet

 • d.

  Problematiek: de samenloop van sociale en fiscale regelingen waardoor gehuwden minder zorg- en/of huurtoeslag ontvangen dan gehuwden met alleen een volledige bijstandsuitkering.

Paragraaf 1.1 Doel en afbakening

Artikel 2 Doel

Deze beleidsregel heeft als doel aan te geven wanneer het college bijzondere bijstand verstrekt ter compensatie van het gemis aan toeslagen - en in welke gevallen bijzondere bijstand voor een terugvordering van de Belastingdienst verstrekt kan worden en wie hiervoor in aanmerking komen. Dit als gevolg van de problematiek, die wordt veroorzaakt door de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in de bijstandsnorm en de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner in de inkomstenbelasting, welke niet samen oplopen.

Artikel 3 Afbakening

 • 1. Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2023.

 • 2. Er kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 periodieke bijzondere bijstand voor kosten als gevolg van het gemis aan toeslagen over het jaar 2023 worden aangevraagd, dan wel eenmalige bijzondere bijstand als gevolg van een terugvordering van toeslagen in verband met de in artikel 2 genoemde problematiek die betrekking heeft op het jaar 2022.

Artikel 4 Doelgroep

De doelgroep voor deze compensatie middels bijzondere bijstand zijn de gehuwden, die door samenloop van regelingen minder zorg- en/of huurtoeslag ontvangen dan gehuwden met alleen een volledige bijstandsuitkering en die voldoet aan de volgende kenmerken:

 • a.

  Eén van de partners ontvangt een loondervingsuitkering van het UWV, zo mogelijk aangevuld met een uitkering op grond van de Toeslagenwet, of een particuliere inkomensverzekering. De andere partner heeft geen dan wel een zeer gering inkomen;

 • b.

  Beide partners hebben tezamen een netto-inkomen onder de bijstandsnorm voor gehuwden en hebben daardoor recht op of ontvangen een bijstandsuitkering;

 • c.

  De gehuwden ontvangen een zorgtoeslag, een huurtoeslag of beide toeslagen.

Hoofdstuk 2 Compensatie

Artikel 5 Compensatie 2023

 • 1. Op aanvraag verstrekt het college aan de gehuwden bijzondere bijstand voor de kosten van huur en/of zorgpremie, die voor eigen rekening blijven als gevolg van het gemis aan toeslagen in het jaar 2023.

 • 2. De bijzondere bijstand wordt verstrekt ter hoogte van het verschil in toeslagen dat deze gehuwden minder ontvangen dan gehuwden in een vergelijkbare leefsituatie met een volledige bijstandsuitkering.

 • 3. De bijzondere bijstand wordt met terugwerkende kracht periodiek maandelijks verleend vanaf januari 2023 tot en met uiterlijk december 2023.

Artikel 6 Compensatie terugvordering 2022

 • 1. Op aanvraag verstrekt het college aan gehuwden eenmalige bijzondere bijstand voor de kosten van huur en/of zorgpremie, die als gevolg van een terugvordering van toeslagen door de Belastingdienst over het jaar 2022 voor eigen rekening zijn gekomen. De genoemde terugvordering is te wijten aan de in artikel 2 genoemde problematiek.

 • 2. De eenmalige bijzondere bijstand wordt verstrekt ter hoogte van het als gevolg van de in artikel 2 genoemde problematiek teruggevorderde bedrag.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7 Intrekking

De Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen gemeente Utrecht wordt ingetrokken op 31 december 2023.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 29 augustus 2023.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen