Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Afwegingskader vestiging Flitskoeriers

Geldend van 07-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 29-03-2023

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Afwegingskader vestiging Flitskoeriers

Zaaknummer: Z22-010424

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023;

gelet op artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening;

besluit vast te stellen het:

Afwegingskader vestiging Flitskoeriers

Hoofdstuk 1 Aanleiding

Als gemeente hebben we een voorbereidingsbesluit genomen voor de vestiging van Flitsbezorgdiensten. Flitsbezorgdiensten zijn namelijk vanwege de ruimtelijke gevolgen voor de omgeving niet op iedere willekeurige locatie inpasbaar. Een initiatief kan invloed hebben op de omgeving. Er is in Amstelveen behoefte aan meer grip en inzicht over hoe we ruimte kunnen bieden aan deze flitsbezorgdiensten. Voorafgaand aan het voorbereidingsbesluit hebben twee flitskoeriers zich gevestigd in Amstelveen. Een flitskoerier (Getir) is gevestigd in winkelcentrum Kostverlorenhof en de ander (Flink) is gevestigd op bedrijventerrein Legmeer.

In het afwegingskader bepalen we waar we vestiging van Flitsbezorgdiensten in de toekomst toe willen staan.

Hoofdstuk 2 Doel afwegingskader en paraplu bestemmingsplan

De eerste stap is dat wij als gemeente een afwegingskader opstellen. Hierin bepalen wij waar vestiging van Flitsbezorgdiensten wenselijk is. Vervolgens stellen wij een paraplubestemmingsplan op waarin de vestiging van flitskoeriers reguleren. Met het paraplubestemmingsplan is de vrije vestiging van Flitsbezorgdiensten niet langer mogelijk. Vestiging is alleen mogelijk op de plekken die wij als gemeente wenselijk achten.

Hoofdstuk 3 Type bedrijvigheid/juridisch planologisch kader

De eerste stap die we zetten is om te bepalen onder welke type bedrijvigheid flitskoeriers vallen. Hierbij kijken we eerst naar de definitie van flitskoeriers en naar de praktijk. In het voorbereidingsbesluit staat dat we het volgende onder flitskoeriers verstaan:

vormen van bedrijfsvoering die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortiment of bedrijfsvoering zijn te kwalificeren als zogenoemde flitsbezorgdiensten vanuit darkstores. Waarbij darkstores en flitsbezorgdiensten bijzondere vormen van bedrijfsvoering zijn die niet zijn gericht op het klassieke winkelen, in de zin dat mensen ter plaatse komen om producten te vergelijken en uit te kiezen, en worden als

volgt gedefinieerd:

  • flitsbezorgdiensten zijn bezorgdiensten van online bestelde consumentenproducten, met de be- doeling deze binnen zeer korte termijn te bezorgen, bij de besteller;

  • darkstores zijn overwegend opslagruimtes met consumentenartikelen, veelal dagelijkse goederen, al dan niet met een afhaalloket of afhaalbalie, niet of slechts in zeer beperkte mate toegankelijk voor winkelend publiek.

Flitskoeriers hebben voor de bedrijfsvoering een locatie nodig waar ze producten kunnen opslaan. Vanuit deze locatie bezorgen koeriers de boodschappen. Bestellingen worden gedaan met een app. Op de locaties vinden er gedurende de dag meerdere leveringen plaats van goederen. Dit omdat de flitskoeriers veelal geen eigen distributiecentrum hebben en verschillende leveranciers hebben. Daarnaast zijn de locaties niet ingericht op bezoek van consumenten.

Op basis hiervan stellen wij dat het gaat bedrijven die vallen onder milieucategorie twee. Deze bedrijven dienen zich te vestigen op een bedrijventerrein waar deze categorie is toegestaan.

Hoofdstuk 4 Ruimtelijk afwegingskader

Op basis van de bedrijvenbestemming is een afwegingskader gemaakt. Onderstaand afwegingskader geeft de eisen aan waaraan een vestiging van een flitskoerier dient te voldoen. Met dit kader kunnen initiatieven getoetst worden en geeft het voorwaarden mee voor de vestiging op een locatie. Uitgangspunt is dat de flitsbezorgdiensten gevestigd moeten zijn op een bedrijvenbestemming.

De punten:

Onderwerp

Subonderwerp

Voorwaarden

Type bedrijvigheid

Bedrijvenbestemming, want valt onder post en koeriersdiensten

Flitskoeriers horen thuis op een bedrijventerrein en vallen onder categorie 2.

Gebruik openbare ruimte

Opstellen geparkeerde fietsen/scooters

De fietsen en scooters dienen op eigen terrein geparkeerd te worden

Wachtende koeriers

De koeriers dienen binnen te wachten

Laden/lossen

Het laden en lossen kan zonder aanvullende eisen tussen 07.00 en 19.00. Buiten deze tijden gelden aanvullende regels qua geluid

Wonen

Afstand tot wonen

Binnen de venstertijden tussen 0.700-19.00 gelden er geen aanvullende eisen qua geluid. Buiten deze tijden gelden er aanvullende eisen afhankelijk van de afstand tot de woningen.

Milieuhinder

Geluid en licht

Vestiging dienen te voldoen aan de eisen behorende bij een categorie 2. Bedrijvenbestemming.

Openingstijden

Winkeltijdenwet of vrij

Indien wordt bepaald dat er sprake is van bedrijven zijn ze niet gebonden aan winkeltijden.

Hoofdstuk 5 Locaties zonder bedrijfsbestemming

In het geval een pand geen bedrijfsbestemming heeft kan een flitskoerier zich niet vestigen. De mogelijkheid bestaat om op basis van een aanvraag van een initiatiefnemer via een omgevingsvergunning de bestemming te wijzigen naar een bedrijvenbestemming. Op het moment dat kan worden voldaan aan alle voorwaarden die in het afwegingskader staan zou de gemeente een besluit kunnen nemen en vestiging van flitskoeriers toe kunnen staan. Ons advies is om dit niet toe te staan. Als we kijken naar Amstelveen zijn er naar verwachting geen locaties die aan alle voorwaarden voldoen.

Hoofdstuk 6 Gevolgen voor vestiging Flitsbezorgdiensten in Amstelveen

In Amstelveen hebben we de bedrijventerreinen De Loeten, Legmeer, Westwijk, Bovenkerk en BTAZ. Op basis van het bestemmingsplan kunnen Flitsbezorgdiensten zich hier vestigen.

Voor Legmeer is ook voorbereidingsbesluit genomen. Dit besluit is genomen omdat het voor de ontwikkeling van Legmeer belangrijk is om de huidige situatie te handhaven. Zolang Legmeer nog niet is getransformeerd naar een woonwijk kunnen Flitsbezorgdiensten tijdelijk worden toegestaan.

Voor de bedrijfsvoering van Flitsbezorgdiensten is het belangrijk dat in de nabijheid

voldoende consumenten zijn. Locaties op bedrijventerreinen locaties van Amstelveen zijn

daarom minder interessant omdat er betrekkelijk weinig consumenten op korte afstand

aanwezig zijn. De uitzondering hierop is Legmeer. Legmeer is geschikt voor vestiging van

Flitsbezorgdiensten zolang het nog niet is getransformeerd naar een woonwijk.”.

Hoofdstuk 7 Kanttekeningen

Op het moment dat het afwegingskader wordt vastgesteld en het bestemmingsplan wordt aangepast zullen Flitsbezorgdiensten proberen toch op de gewenste locaties te kunnen vestigen. Een mogelijkheid is dat ze de stores aanpassen en toegankelijk maken voor consumenten. Op deze manier proberen ze als detailhandel te worden gezien. De eerste uitspraak van de Raad van State heeft hierover al plaats gevonden. De uitspraak was in het voordeel van de gemeente. Het hebben van een kassa en klanten toe laten is onvoldoende om te worden aangemerkt als detailhandel.

Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking inwerking en treedt met terugwerkende kracht tot 29 maart 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2023.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens