Beleidsregel verlagen subsidies GLB-NSP Provincie Limburg

Geldend van 07-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleidsregel verlagen subsidies GLB-NSP Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg,

Gelet op artikel 4:46, artikel 4:48, artikel 4:49 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is om binnen Nederland op een uniforme wijze de subsidies ter uitvoering van het Nationaal strategisch Plan (NSP-GLB) te verlagen in geval een subsidieontvanger de subsidieverplichtingen niet naleeft;

Overwegende dat het wenselijk is om de GLB subsidies te verlagen overeenkomstig de vigerende Beleidsregel verlagen subsidies GLB van de Minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

BESLUITEN

Vast te stellen het volgende besluit

Beleidsregel verlagen subsidies GLB-NSP Provincie Limburg

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op verstrekte subsidies op grond van:

 • a.

  Paragraaf 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2016 vanaf beheerjaar 2023;

 • b.

  de Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg.

Artikel 2 Verlagingen

Gedeputeerde staten verlagen de verstrekte subsidies, bedoeld in artikel 1, overeenkomstig de vigerende Beleidsregel verlagen subsidies GLB van de Minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 3 Overgangsrecht

De Beleidsregels verlagen subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) worden ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijven ten aanzien van:

 • a.

  subsidies voor plattelandsontwikkeling die verleend zijn op grond van de subsidieverordening

 • a.

  Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3); en

 • b.

  subsidies voor plattelandsontwikkeling die verleend zijn op grond van de subsidieverordening

 • c.

  Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg; en

 • d.

  subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) die tot en met beheerjaar 2022 verleend zijn op grond van de Subsidieverordening Natuur en Landschap Limburg 2016.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2023.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlagen subsidies GLB-NSP Provincie Limburg.

Ondertekening

Maastricht, d.d. 29 augustus 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

De heer E.G.M. Roemer

secretaris,

Mr. P.M. Dίez