Subsidieregeling verwijderen rookkanalen gemeente Vlaardingen

Geldend van 06-09-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling verwijderen rookkanalen gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

 • gelet op artikel 4:25 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011, en

 • het door de gemeenteraad vastgestelde ‘Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030’;

Overwegende dat:

 • het voor de gezondheid van onze burgers, ondernemers en bezoekers nodig is de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen die zorgen voor een vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door particuliere houtstook met inpandige haarden en kachels;

 • het om die reden wenselijk is om op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011 nadere regels vast te stellen voor incidentele subsidies voor het verwijderen van rookkanalen.

Besluit vast te stellen de volgende Nadere regels subsidie verwijderen rookkanalen gemeente Vlaardingen.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  aannemer: een persoon of bedrijf dat als beroep bouwopdrachten uitvoert.

 • b.

  inwoner: individueel persoon woonachtig in de gemeente Vlaardingen die niet als bedrijf, instelling of overheid is georganiseerd.

 • c.

  open haard: een op het rookkanaal aangesloten, open vuurplaats/stookplaats binnenshuis voor het stoken van hout, ingericht voor sfeerverwarming (en voorzien van een bijbehorende vuurkorf, stookunit, aslade en dergelijke).

 • d.

  houtkachel: een toestel voor lokale ruimteverwarming, vrijstaand of in het rookkanaal geplaatst, specifiek bedoeld om hout of houtachtige biomassa als vaste brandstof te verbranden.

 • e.

  pelletkachel: een moderne, volautomatisch gestuurde verbrandingskachel waarin houtpellets (geperste houtkorrels) verbrand worden.

 • f.

  rookkanaal: afvoersysteem voor houthaarden (afvoerkanaal of -leiding) of houtgestookte toestellen.

Artikel 2 Doel

De subsidieregeling heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen. Om beperking van emissies veroorzaakt door houtrook te stimuleren, is deze subsidieregeling verwijderen rookkanalen’ van kracht: inwoners die hun hout- of pelletkachel of open haard laten verwijderen én daarbij het rookkanaal laten verwijderen/onbruikbaar maken, ontvangen hiervoor subsidie.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door:

Natuurlijke personen, die:

 • a. inwoner zijn van de gemeente Vlaardingen, én

 • b. eigenaar zijn van de woning waarin de werkende houtkachel, pelletkachel of open haard staat, én

 • c. op het moment van aanvraag van de subsidie en op het moment van sloop eigenaar zijn van een werkende houtkachel, pelletkachel of open haard binnenshuis die aangesloten is op het te verwijderen/onbruikbaar te maken rookkanaal.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 25.500 vanaf 1 september 2023 t/m uiterlijk 31 december 2024. De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond per aanvraag bedraagt maximaal € 1.500 vanaf 1 september 2023 t/m uiterlijk 31 december 2024.

 • 2. De aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden verstrekt tot het subsidieplafond als genoemd in het eerste lid is bereikt.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

Het door een aannemer laten verwijderen/ onbruikbaar maken van het rookkanaal waarop de houtkachel, pelletkachel of open haard is aangesloten, inclusief het verwijderen van de daarop aangesloten houtkachel of pelletkachel of open haard. Het is niet voldoende om alleen de houtkachel of pelletkachel en metalen pijp te verwijderen. Het rookkanaal moet tevens op minstens één verdiepingslaag boven de verdieping waar de houtkachel of pelletkachel of open haard is aangesloten, verwijderd worden. Dit kan ook – indien geen sprake is van een verdiepingslaag - de rookafvoer op het dak betreffen.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1. De subsidie is enkel van toepassing op houtkachels, pelletkachels en open haarden binnenshuis.

 • 2. Per woonadres kan maximaal voor één houtkachel, pelletkachel of open haard een aanvraag gedaan worden.

 • 3. De aanvrager dient de aanvraag in te dienen via het aanmeldformulier op de website.

 • 4. De aanvrager moet de volgende bewijsstukken overleggen:

  • o

   a. (Digitale) foto(‘s) van de huidige kachel/haard en setting/omgeving. Uit de foto(‘s) moet onomstotelijk blijken dat dit de actuele situatie (‘moment van aanvraag’) weergeeft, bijvoorbeeld door de datum op de foto af te beelden.

  • o

   b. Offerte van uit te voeren werkzaamheden door aannemer.

  • o

   c. Eigendomsbewijs woning (bewijs dat aanvrager eigenaar is van woning).

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011 kan de subsidie vanaf 31 december 2023 worden aangevraagd.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op volledigheid van de in artikel 6 genoemde bewijsstukken en op het voldoen aan de genoemde eisen en verplichtingen.

Artikel 9 Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 8 weken op de aanvraag.

Artikel 10 Verantwoording

Voor de verantwoording van de subsidiegelden is artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011 van toepassing.

 • o

  De subsidieontvanger dient binnen 4 weken na afloop van de activiteiten waarvoor het college subsidie heeft verstrekt, verantwoording af te leggen aan het college ten aanzien van de besteding van de subsidie door middel van het verstrekken van:

 • o

  a. een factuur en betaalbewijs van de werkzaamheden (waarin gespecificeerd is welke werkzaamheden zijn uitgevoerd;

 • o

  b. (Digitale) foto(‘s) van de nieuwe setting/omgeving (na verwijderen/onbruikbaar maken rookkanaal en verwijdering van kachel/haard). Op de foto moet duidelijk zijn dat de kachel/open haard is verwijderd, dat het plafond is dichtgemaakt (aan geheeld) en dat het rookkanaal op ten minste één andere verdieping (zoals beschreven in artikel 5 van deze nadere regels) is verwijderd.

 • o

  Indien uit de verantwoording blijkt dat de subsidie niet (geheel) is besteed aan de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, zal de subsidie op grond van artikel 4:49 Awb worden ingetrokken of gewijzigd en de subsidie geheel of gedeeltelijk op grond van artikel 4:57 Awb worden teruggevorderd.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie (omschrijving) wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2023 en vervalt op 31 december 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling verwijderen rookkanalen gemeente Vlaardingen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, in de vergadering van 22 augustus 2023.

De secretaris,

drs. E. Stolk

De burgemeester,

drs. B. Wijbenga- van Nieuwenhuizen