Ontwerp-Erfgoedverordening Gemeente Apeldoorn 2023

Geldend van 31-08-2023 t/m heden

Intitulé

Ontwerp-Erfgoedverordening Gemeente Apeldoorn 2023

Datum ontwerpbesluit: 29 augustus 2023

De ontwerp-Erfgoedverordening Gemeente Apeldoorn 2023 ligt gedurende 6 weken van 30-08-2023 tot en met 11-10-2023 ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. Het ontwerpbesluit kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. Het ontwerp-erfgoedverordening vindt u gedurende deze periode ook als bijlage bij deze publicatie.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan: Burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over de ontwerp-Erfgoedverordening’. Deze zienswijze moet in ieder geval naam, adres en zo mogelijk telefoonnummer bevatten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, tel. 14055.