(Onder)Mandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep

Geldend van 02-09-2023 t/m heden

Intitulé

(Onder)Mandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van team Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning d.d. 18 juli 2023;

gelet op het bepaalde in:

 • -

  de Regeling tot subsidiëring van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun voor de gemeentelijke doelgroep (Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep);

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Gemeentewet;

overwegende dat:

 • -

  artikel 5, derde lid van de (gewijzigde) Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep het mogelijk maakt om ondermandaat te verlenen aan (bevoegde medewerkers van) gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de minister het bevoegde bestuursorgaan is en de minister op grond van artikel 5 van de voornoemde regeling het college gemandateerd heeft met de mogelijkheid van om ondermandaat aan (medewerkers van) gemeenschappelijke regelingen te verlenen, alsmede desgewenst andere bevoegdheden via volmacht en machtiging over te dragen;

 • -

  de relevante gemeenschappelijke regeling in dit geval Meerinzicht is;

Besluit

vast te stellen het ‘(Onder)Mandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  burgemeester: de burgemeester van Zeewolde;

 • 2.

  college: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde;

 • 3.

  gemandateerde: de medewerker aan wie een bevoegdheid is overgedragen en die namens het bevoegd bestuursorgaan deze bevoegdheid uitoefent;

 • 4.

  machtiging: de bevoegdheid om namens de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • 5.

  mandaat: de bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 10:1 van de Awb om namens de betrokken bestuursorgaan besluiten te nemen zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Awb; hieronder wordt mede verstaan het ondertekenen van de besluiten;

 • 6.

  Meerinzicht: de bedrijfsvoerings- en uitvoeringsorganisatie Meerinzicht;

 • 7.

  minister: Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen;

 • 8.

  subsidieregeling: Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep;

 • 9.

  volmacht: de bevoegdheid om namens de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. (Onder)mandaat, volmacht en machtiging

In dit besluit wordt onder het verlenen van (onder)mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

Artikel 3. De (onder)mandaatverlening

 • 1. Het college mandateert de bevoegdheden tot het nemen van besluiten, andere rechtshandelingen en feitelijke handelingen, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 5, onderdeel a van de Subsidieregeling aan het bestuur, de directieraad, de directeur Domein Sociaal en de afdelingshoofden Domein Sociaal van Meerinzicht, met de mogelijkheid van ondermandaat aan medewerkers van Meerinzicht.

 • 2. Onder het mandaat in de zin van het vorige lid wordt tevens verstaan het nemen van besluiten alsmede de voorbereiding en uitvoering daarvan, met uitzondering van:

  • a.

   de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als hiervoor bedoeld, alsmede tegen een beslissing als bedoeld in artikel 6:3 van de Awb;

  • b.

   de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels.

 • 3. Het in het eerste en tweede lid omschreven mandaat komt de gemandateerde slechts toe met inachtneming van het navolgende:

  • a.

   de gemandateerde kan uitsluitend gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen, voor zover daarin is voorzien in de begroting en voor zover het desbetreffende budget toereikend is;

  • b.

   de gemandateerde blijft bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheid te allen tijde binnen de door het college vastgestelde (financiële en beleids-)kaders;

  • c.

   de gemandateerde oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheid uit met inachtneming van vigerende formele en materiële wet- en regelgeving, in het bijzonder de ministeriële regeling;

  • d.

   de gemandateerde oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheid uit met inachtneming van schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het college;

  • e.

   de gemandateerde laat het besluit nemen door een in lijn hogere functionaris of door het college, indien de gemandateerde belanghebbende is bij het besluit; de gemandateerde mag niet betrokken zijn bij de voorbereiding van dit besluit.

 • 4. Geen mandaat wordt verleend voor bevoegdheden waarvoor rechtens geen mandaat kan worden verleend of waarvan de aard en strekking zich tegen het verlenen van mandaat verzetten.

 • 5. Het college behoudt het recht om gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen.

 • 6. Het college kan door hem gemandateerde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen.

Artikel 4. Ondertekening bij mandaat

Bij de uitoefening van mandaat worden stukken als volgt ondertekend:

Namens de minister, het college,

handtekening gemandateerde

naam gemandateerde

functieaanduiding van de gemandateerde

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als ‘(Onder)Mandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Zeewolde d.d. 22 augustus 2023.

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,

A.H. van der Veen

de burgemeester,

G.J. Gorter