Hardinxveld-Giessendam: Aanwijzingsbesluit 'parkeren grote voertuigen' 2023

Geldend van 29-08-2023 t/m heden

Intitulé

Hardinxveld-Giessendam: Aanwijzingsbesluit 'parkeren grote voertuigen' 2023

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam;

gelet op artikel 5:8, van de Algemene plaatselijke Verordening Hardinxveld-Giessendam (APV);

gelet op artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV);

gelet op artikel 2 en artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw);

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende:

dat openbare wegen in beginsel zijn bestemd om zich daarover te kunnen verplaatsen en daarop tijdelijk een voertuig te kunnen laten staan;

dat een veilig en efficiënt gebruik van de weg wordt geregeld door de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);

dat in aanvulling daarop in hoofdstuk 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels zijn opgenomen om excessieve vormen van parkeren tegen te gaan;

dat het op grond van artikel 5:8, eerste lid, van de APV, gelet op het uiterlijk aanzien van de gemeente, de verkeersveiligheid en met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte, verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, binnen de gemeente te parkeren;

dat het verbod op grond van artikel 5:8, tweede lid, van de APV, niet geldt op de door het college aangewezen plaatsen;

dat, voor het parkeren van vrachtauto's (motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg) en autobussen (motorvoertuigen, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de chauffeur niet inbegrepen) twee betaalde parkeerplaatsen aan de Buitenweistraat en Hakgriend zijn gerealiseerd;

dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam hiermee lokale chauffeurs in hun parkeerbehoefte tegemoet komt;

dat het beleid voor het parkeren van vrachtauto's niet alleen geldt voor vrachtauto's, maar ook voor autobussen;

dat door dit besluit de betaalde parkeerplaatsen voor vrachtauto's en autobussen aan de Buitenweistraat en Hakgriend zijn aangewezen als plaatsen waar het verbod een groot voertuig (dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter is) te parkeren niet geldt;

dat voor andere grote voertuigen, langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, niet zijnde vrachtauto's en autobussen, geldt dat zij in het centrum en in woonwijken het uitzicht vanuit woningen beperken, afbreuk doen aan het uiterlijk aanzien van de gemeente en onevenredig veel beslag leggen op beschikbare parkeerruimte;

dat de laatste decennia het aantal grote voertuigen aanzienlijk is toegenomen, waardoor de parkeerdruk binnen de woonwijken aanzienlijk is gestegen;

dat het daarom wenselijk is om voor de andere grote voertuigen, langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, niet zijnde vrachtauto's en autobussen, ook terreinen aan te wijzen waar deze voertuigen kunnen worden geparkeerd;

dat onder andere grote voertuigen ook kan worden verstaan kampeerwagens, taxibussen en bedrijfsauto's;

dat op grond van artikel 5:8, lid 3 van de APV campers, kampeerauto's, caravans e.d. worden uitgesloten van de werking van artikel 5:8, omdat voor deze voertuigen artikel 5:6 van de APV geldt;

dat aanhangwagens op grond van artikel 1 van het RVV1990 ook voertuigen zijn;

dat onder de definitie van aanhangwagens ook opleggers zijn begrepen;

dat het parkeren van opleggers (zonder trekker) wordt beschouwd als behorend tot de bedrijfsvoering van een bedrijf;

dat het niet wenselijk is dat bedrijven hun bedrijfsvoering uitoefenen op of langs de openbare weg;

dat bedrijven voor hun opleggers zelf moeten zorgen voor een parkeervoorziening, hetzij op eigen terrein, hetzij op een terrein van derden;

dat daarom aanhangwagens worden uitgesloten van de werking van dit aanwijzingsbesluit;

dat de bedrijventerreinen "Moerbei", "De Peulen", "Nieuweweg", "Langeveer" en " Boven-Hardinxveld" grotendeels geschikt zijn voor het parkeren van grote voertuigen niet zijnde vrachtauto's, autobussen en aanhangers;

besluiten:

 • 1.

  het aanwijzingsbesluit 'parkeren grote voertuigen' van 3 juli 2018 in te trekken;

 • 2.

  op grond van artikel 5:8 eerste en tweede lid van de APV de betaalde parkeerplaatsen aan de Buitenweistraat en Hakgriend aan te wijzen als plaatsen waar het parkeerverbod voor grote voertuigen niet geldt voor vrachtauto's en autobussen (beide zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV);

 • 3.

  op grond van artikel 5:8 eerste en tweede lid van de APV de volgende straten aan te wijzen als plaatsen waar het parkeerverbod voor grote voertuigen, niet zijnde vrachtauto's en autobussen en niet zijnde aanhangwagens zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV, niet geldt:

  Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld

  • a.

   Buitenweistraat

  • b.

   Havenstraat

 • Bedrijventerrein Langeveer

  • c.

   Helling

  • d.

   Smederij

 • Bedrijventerrein Nieuweweg

  • e.

   Griendhaak

  • f.

   Houtschelf

  • g.

   Rijshaak

  • h.

   Schrank

  • i.

   Stek

  • j.

   Wiedhaak

  • k.

   Wilgehout;

 • Bedrijventerrein De Peulen

  • l.

   Ambachtsstraat

  • m.

   Handelsstraat

  • n.

   Industriestraat

  • o.

   Nijverheidsstraat

 • Bedrijventerrein Moerbei

  • p.

   Moerbei

 • 4.

  op grond van artikel 5:8 eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening de Rijksweg A15 inclusief de verzorgingsplaatsen langs deze weg aan te wijzen als plaatsen waar het parkeerverbod voor grote voertuigen niet geldt;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Ondertekening

Hardinxveld-Giessendam op 15 augustus 2023.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de loco-secretaris, de burgemeester,

drs. Sonja van der Stel Dirk A. Heijkoop