Besluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren

De raad van De Fryske Marren

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 april 2023;

gelet op het bepaalde in artikel 16.55, lid 7 van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen het volgende:

Besluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren

Artikel 1 Verplichte participatie voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Participatie is verplicht voor de volgende categorieën buitenplanse omgevingsplanactiviteiten:

 • 1.

  (Bouw)project voor het oprichten van een AZC of het verlengen van de vestigingsduur van een AZC

 • 2.

  (Bouw)project voor het oprichten van een supermarkt

 • 3.

  (Bouw)project voor het realiseren of uitbreiden van sinnefjilden

 • 4.

  (Bouw)project voor het oprichten van windturbines

 • 5.

  (Bouw)project voor het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie (zoals buurtbatterij, biomassa-installatie en waterstof)

 • 6.

  (Bouw)project voor het oprichten of veranderen van een antenne-installatie hoger dan 40 m

 • 7.

  Bouwwerken geen gebouwen zijnde, hoger dan 10 meter

 • 8.

  (Bouw)projecten voor 1 of meer woningen

 • 9.

  (Bouw)projecten voor 1 of meer recreatiewoningen

 • 10.

  (Bouw)project voor nieuwvestiging van een bedrijf

Artikel 2 Evaluatie

Het Besluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren zal een jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van De Fryske Marren in zijn openbare vergadering van 21 juni 2023.

griffier, voorzitter,

Heleen van Dijk-Beekman Fred Veenstra

Toelichting Besluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren

Artikel 1

In dit artikel zijn de categorieën van gevallen opgenomen waarvoor de aanvrager verplicht aandacht moet besteden aan participatie. Het uitgangspunt van de wetgever is dat participatie niet verplicht is. Dit is alleen anders als de raad gevallen aanwijst waarvoor participatie wel verplicht is.

Artikel 2 Evaluatie

We hebben nog geen ervaring met verplichte participatie. Daarom voorziet dit artikel er in dat het besluit na een jaar kan worden geëvalueerd.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is definitief bepaald op 1 januari 2024.

Artikel 4 Citeertitel

Dit artikel heeft geen verdere toelichting nodig.