Subsidieregeling sfeeraankleding centrumgebieden Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel gemeente Maashorst 2023

Geldend van 29-08-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling sfeeraankleding centrumgebieden Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel gemeente Maashorst 2023

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat

 • -

  de sfeeraankleding van de centra in de kernen bijdraagt aan de versterking van het economisch klimaat in de gemeente Maashorst;

 • -

  de sfeeraankleding van de centra in de kernen bijdraagt aan de versterking van het woonklimaat in de gemeente Maashorst;

 • -

  de gemeente zich graag inzet om het lokale midden- en kleinbedrijf in de kernen te ondersteunen en te faciliteren;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling sfeeraankleding centrumgebieden Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel gemeente Maashorst 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  mkb: midden- en kleinbedrijf;

 • d.

  sfeeraankleding: decoratie in het openbaar gebied van het centrum van de betreffende kern dat de sfeer voor bezoekers van het centrum verhoogt, zoals feestverlichting, thematische decoratie, banieren;

 • e.

  centrum: het gebied waar consumentgerichte detailhandel, diensten en horeca gevestigd zijn in het hart van de kern;

 • f.

  ondernemersorganisatie: een ondernemersorganisatie die het lokale bedrijfsleven van de betreffende kern vertegenwoordigt en als doel heeft het algemene ondernemersbelang van het lokale mkb te behartigen.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de sfeeraankleding van de centrumgebieden van de kernen Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel, zoals feestverlichting, thematische decoratie, banieren.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan ondernemersorganisaties die gevestigd zijn in de kernen, zoals benoemd in artikel 2, en die uitsluitend ondernemers vertegenwoordigen in de kern waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4. Procedurebepalingen

 • 1. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Subsidie wordt steeds toegekend voor een periode van drie jaar onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de gemeentelijke begroting ter beschikking worden gesteld en dat de subsidieaanvrager aan de voorwaarden van deze regeling voldoet.

 • 3. De subsidieontvanger dient jaarlijks een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, overeenkomstig artikel 15 van de ASV.

 • 4. Deze regeling is voor het eerst van toepassing op subsidie voor het jaar 2023.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de sfeeraankleding van de centra van de kernen.

Artikel 6. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het college stelt voor deze regeling ieder jaar een subsidieplafond vast. Dit plafond wordt verdeeld over de kernen zoals bepaald in lid 2. Voor 2023 is het subsidieplafond € 20.000.

 • 2. Het subsidieplafond per kern per jaar is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar (bron: gemeente Maashorst). Voor 2023 gelden de volgende subsidieplafonds:

  • a.

   Schaijk € 6.878;

  • b.

   Reek € 1.652;

  • c.

   Zeeland € 6.318;

  • d.

   Volkel € 3.224;

  • e.

   Odiliapeel € 1.927.

 • 3. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de index die de gemeente Maashorst hanteert binnen de begroting van het betreffende jaar.

Artikel 7. Verdeling van het subsidieplafond

Per kern kan één subsidie worden verstrekt. Indien er voor een kern meerdere ontvankelijke aanvragen worden ingediend, wordt de subsidie verstrekt aan de ondernemersorganisatie met het grootste aantal deelnemende ondernemers uit die kern en die ook voor het overige voldoet aan de criteria van deze regeling.

Artikel 8. Verplichtingen

Een verplicht onderdeel van de activiteiten is montage, demontage, onderhoud, opslag en vervanging van de sfeerverlichting in de centrumgebieden van de kernen.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. In afwijking van artikel 4 lid 1 dient de aanvraag voor 2023 ontvangen te zijn voor 1 oktober 2023.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sfeeraankleding centrumgebieden Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel gemeente Maashorst 2023.

Ondertekening

Maashorst, 11 juli 2023

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)